Paško Romac: KAZIVANJE O ŠESNAESTOJ VOJVOĐANSKOJ DIVIZIJI
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
TITOVO PRIZNANJE VOJVOĐANIMA
U danima posle pete ofanzive11
Večera u Plahovićima12
Prvi dani u Šesnaestoj vojvođanskoj diviziji15
KORENI U REVOLUCIONARNOJ PROŠLOSTI
Bilo je boraca i bez pušaka25
U nepoznatom kraju26
Nepomirljivi prema svemu što je četničko28
Rukovodioci izrasli u borbi30
Bogate revolucionarne tradicije32
Netačne ocene usled neobaveštenosti35
IZ ŠEKOVIĆA U SEMBERIJU
U obezbeđenju ranjenika41
Napad nije uspeo42
Sastanak u Samarićima45
Bez dovoljno koordinacije47
Susret sa Nazorom49
Neočekivani vatromet na cesti Zvornik-Tuzla50
Paju je raznela granata52
U starom partizanskom kraju54
NA BIJELJINU SAMOINICIJATIVNO
Podeljena mišljenja59
Komandant i komesar preuzimaju odgovornost61
U Janji - bez žrtava63
Bez ikoga iz Štaba divizije65
Naši su ušli u grad66
Otpor iz lagera68
Posada je nestala u paničnom bekstvu69
Slavlje u slobodnoj Bijeljini70
Partizanska železnica72
Panika u ustaškim komandama75
PREMA SAVI I DRINI
Zlonamerna ocena79
Ponovo u Vlasenici81
Caparde u našim rukama83
Drugo oslobođenje Bijeljine85
Borba za Tuzlu86
Pogibe nam Ljubiša88
Ratni referendum89
Borbe oko Brčkog91
Kamenjaru ovlažiše oči93
Moramo i na praznik da ratujemo94
Prva vojvođanska u Sremu96
Oduševljeno primljena odluka98
Prema Savi kao na krilima99
Sremska zemljo moja!100
Ponašao se kao roditelj102
Kolona se nije prekidala103
Omladinke na osmatračnici104
Osmeh na licu svakog borca106
Napad na Grgurevce107
Zaplenili smo i topove108
Ova žena govori iz duše110
Put na "Malu Moskvu"112
Pravac: Ravno113
PONOVO U ISTOČNOJ BOSNI
Nikud bez ranjenika119
U šumi - svoji gospodari120
Oslobođenje Bosanskog Šamca122
Našlo se mesta i za šalu124
Hrabri su ovi vojnici126
Veliki ratni plen128
Čišćenje Trebave od četnika130
Pohvale Prvoj vojvođanskoj brigadi132
Svečanost u XVI diviziji_135
Zahvalnost narodu137
Ponovni napad na Tuzlu141
Nepredviđeni problemi142
Izginuo cvet brigade144
Nepravda žaru i zanosu146
Neprijatan doživljaj148
Visok moral boraca i naroda149
Na partijskom savetovanju155
Na novoj dužnosti157
SEDMA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA
Početak ofanzive163
Prvi pokušaj forsiranja Drine167
Svaka četa - radionica168
Kao na Sutjesci169
Kladanj u našim rukama172
Propao i drugi pokušaj173
Bez hrane i vode175
Preko Konjuha176
U pomoć XXXVI diviziji179
Na severnim padinama Ozrena180
Divizija postaje slavna181
Krvavo bojište183
Pohvala Vrhovnog komandanta184
Bili su ponos svoje divizije185
Ponovo stazama stradanja189
XII VOJVOĐANSKI KORPUS
Formiran je XII vojvođanski korpus195
Hod po mukama196
Ljudski kosturi - tragovi V ofanzive204
Crno u Crnoj Gori208
Evakuacija ranjenika214
Preko Golije u Hercegovinu215
KONAČNO U SRBIJI
Drina nije daleko219
Sada ili nikada220
Partizanska domišljatost222
Neumorni Kamenjar223
Moral uvek na visini225
U buntovnoj Rađevini, Pocerini i Mačvi227
Još tri brigade229
Borbe prsa u prsa231
Konačno u slobodarskom Beogradu238
NAJZAD U RODNOM SREMU
Pesmom u zagrljaj249
Partizansko slavlje250
Ruma u našim rukama253
U sobi broj 8255
To je pravi Srem258
Pred dilemom260
Tople reči Titove263
POLITIČKI I PARTIJSKI RAD
Moralna i mobilizatorska snaga267
Vojska narodnog pokreta268
Sistematski teoretski rad270
Četni i bataljonski listovi271
Politički rad na terenu273
Podrška naroda275
Pesme Sremaca277
Teškoće u političkom radu Vojvođana u istočnoj Bosni278
Ugled KPJ među borcima i u narodu279
Hrabrosti skojevaca283
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE
Pokretne i stacionirane bolnice289
Zašto su nam ginuli borci293
Ekonomat jedinica XVI divizije297
Konačišta303
O SKROMNOSTI VOJVOĐANSKIH BORACA
Pravi borci307
Osvedočeni junaci309
POHVALE I ODLIKOVANJA XVI DIVIZIJI315
Registar ličnih imena319
Registar mesta323
Beleška o piscu327
BIBLIOTEKA