TUZLANSKI NARODNOOSLOBODILAČKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Riječ redakcije7
I
UVOD
Mišo Vokić: Umjesto predgovora17
II
BORBENI PUT ODREDA
Zlatko Lukić, Stanoje Nikolić: Borbeni put Tuzlanskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda27
III
SJEĆANJA BORACA
Omer Gluhić: Odred se održao131
Dr Vera Mujbegović: Zapis o Tuzlanskom odredu136
Milica Miletić-Milidragović: U šestoj ofanzivi146
Dušanka Pavlović-Krneta: Od Tuzle do Bučika149
Šefkija Vrabac: Na prvim borbenim zadacima154
Franjo Peštić: Sjećanja iz borbe156
Džemal Ćilimković: Ranjenici su zarobljeni160
Pantelija Nešković: Bio sam borac Tuzlanskog odreda167
Svetozar Bujaković: Sjećanja na Tuzlanski odred175
Raif Mujezinović: Teškoće nas nisu napuštale186
Rade Perić: U Odredu između prvog i konačnog oslobođenja Tuzle196
Mahmut Mešković Mašan: Moluhe su okolinom i Tuzlanski odred202
Ekrem Nuhić: Veze Tuzlanskog odreda sa snagama NOP-a u Lukavcu i okolini231
Božidar Popović Popac: Smolućki period238
Ilija Đilas: Na obavještajnim zadacima243
Vehid Begić: Postavljeni zadaci su izvršeni252
Adem Osmanbegović: Kroz šestu i sedmu ofanzivu257
Stojan Nikić: Tuzlanski odred - Vojnička i politička snaga262
Mehmedalija Hukić: Borbene akcije Odreda poslije konačnog oslobođenja Tuzle268
Mehmed Alibalić: Iz rada sanitetske službe280
Jovo Dragić: Obavještajna služba u Odredu289
Sakib Ćatić: Borba na Ciganskom brdu294
Sejfulah Ibrišimović: Borbe 2. bataljona na Đurđeviku298
Muharem Nuhanović: Borbe sa četnicima305
Rizo Sejdinović: Susret na Željezničkoj stanici307
Vojin Cvijanović: Formiranje i borbe Ozrenskog bataljona309
Zlatan Tufekčić Braco: U Vareš po ranjenike311
Sakib Ćatić: Krekin rudar - komandant partizanskog bataljona313
Mićan Pejić: Komandovao sam Odredom317
IV
SPISAK BORACA
Spisak boraca Tuzlanskog NOP odreda325
Registar ličnih imena439
Prilozi (fotografije - faksimili)448
  
PRILOZI (fotografije - faksimili)
Strana: Josip Broz Tito5
Zastava jedinice teritorijalne odbrane koja nastavlja tradiciju Tuzlanskog NOP odreda13
Faksimil prve i posljednje stranice Izvještaja koji politički komesar Tuzlanskog odreda Meša Selimović šalje Vladi Popoviću, političkom komesaru 3. korpusa NOVJ54
Grupa boraca pred zidinama starog Srebrenika, početkom 1944. godine61
Tuzlanski partizanski odred u Smolući juna 1944. godine73
Faksimil jednog od prvih izvještaja preformiranog Tuzlanskog odreda Štabu 3. korpusa NOVJ83
Borci Tuzlanskog NOP odreda oktobra 1944. godine pred Gimnazijom u Tuzli, s lijeva: Neda Kerec, Mica Jovanović i Ahmet Delić85
Faksimil izvještaja Štaba Odreda Stabu 3. korpusa o stanju i aktivnostima neprijatelja polovinom oktobra 1944. godine88
Faksimil Izvještaja o aktivnostima Tuzlanskog odreda u prvoj polovini novembra 1944. godine90
Kulturno-prosvjetna ekipa Tuzlanskog odreda 1944. godine96
Faksimil Petnaestodnevnog izvještaja koji politički komesar Odreda šalje Štabu 3. korpusa98
Faksimil Izvještaja 3. korpusa podćinjnim jedinicama o situaciji na sektorima106
Faksimil Izvještaja političkog komesara Odreda, Miše Vokića, o stanju i aktivnostima Odreda u drugoj polovini februara 1945. godine114
Faksimil Izvještaja iz »operacijskog dnevnika« Štaba Tuzlanskog odreda kojeg je uredno vodio novoimenovani komandant Mićan Pejić118
Borci Odreda na obezbjedenju intendature 38. divizije u širem rejonu Sarajeva, marta 1945. godine124
Po slamanju spoljne odbrane neprijatelja jedinice JA su se uputile prema Sarajevu, Podromanija, aprila 1945. godine125
Borci Odreda sa aktivistima i terenskim radnicima, u Smolući juna 1944. godine228
Štab 1. bataljona Tuzlanskog odreda krajem 1944. u Lukavcu; s lijeva: Rasim Jogunčić. Derviš Hukić, Neda Kerec, Stevo (Sremac)266
O izvršenju postavljenih zadataka Štab Odreda je redovno izvještavao Štab 3. kor­pusa270
Osoblje bolnice 3. korpusa NOVJ u Tuzli, maja 1945. godine, s lijeva: Mehmed Ali- balić. referent saniteta bataljona Tuzlanskog odreda i Sujedin Petrović Drago, bol­ničar, pozadi Anđelka Poprić, bolničarka287
Uvjerenje za druga Projić M. Jovu koji je pohađao Vojno-obavještajni kurs290
Fkasimil dopisa kojim Štab Odreda traži od Štaba 2. bataljona da uputi odgovara­juće skojevce za obavljanje kurirskih zadataka na relaciji Tuzla - Beograd292
Na savjetovanju komunista tuzlanskog okruga 23. i 24. decembra u Tuzli prisustvovali su i komunisti iz Tuzlanskog odreda302
Nakon oslobađanja organizovani su demokratski izbori za narodnu vlast. Na slici: ranjenik glasa u prisustvu Dragomira Babića i Mehmedalije Hadžiomerovića. članova Komisije303
Saveznički avion nad Sokocem. marta 1945. godine321
BIBLIOTEKA