Nikola Božić: SEDMA VOJVOĐANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Predgovor
Deo I
BRIGADA U PARTIZANSKIM USLOVIMA RATOVANJA
Borbe u Sremu i Slavoniji u leto 1944. godine
GLAVA I
FORMIRANJE BRIGADE. NEPRIJATELJSKA OfANZIVA. »KORNBLUME«, BORBE U SLAVONIJI, POVRATAK U SREM
Vojno-politička situacija uoči formiranja 7. vojvođanske brigade7
»Žitni cvet« (»Kornblume«) — poslednja neprijateljska ofanziva u Sremu11
Udar neprijatelja u prazno14
Osnivanje nove brigade — najbolji odgovor na neprijateljsku ofanzivu17
Brigade »Bliznakinje«22
Iz svečanog stroja pravo u borbu27
Borbe u šumi Rakitnjača33
Neuspelo lukavstvo neprijatelja36
Napadi na neprijateljska uporišta u jugozapadnom Sremu39
Prvi napad na Strošince40
Istovremeni napad na Strošince i Soljane42
Napad na uporište u selu Nijemci45
Četvrta faza neprijateljske ofanzive »Žitni cvet«51
Napad na Bosutske šume51
Ukradena nemačka borbena zapovest52
Izlazak iz okruženja58
Potpuni neuspeh neprijateljske ofanzive »Žitni cvet«62
Dejstva brigade u Slavoniji66
Napad na Babinu Gredu, Slavonski Šamac i Gundince67
Napad na Štitar69
Ponovo u okruženju70
Proboj na Dnlj-goru i susret sa slavonskim partizanima77
Sedmodnevni odmor i formiranje 4. bataljona u brigadi83
Pokret u Podravinu87
Iz pokreta na položaj88
Sukob sa ustašama kod sela Crkvara90
Napad na uporište Feričanci91
Borba na Plavšića-brdu — Odbrana Orahovice93
Dogaćaj bez presedana96
Ekonomske akcije u Podravini98
Napad na Paušance i Obradovce103
Napad na Viljevo105
Napad 1. belogardejske (kozačke) divizije110
Usiljeni noćni marš preko Papuka i Krndije111
Borbe kod Bekteža114
Drugi napad belogardejaca i naš protivnapad119
Uvoćenje 4. bataljona u borbu120
Kalvarija 1. čete124
Neprijatelj nije uspeo da zauzme Gradište130
Rušenje komunikacije Đakovo—Osijek134
Pripreme za povratak u Srem137
Pravac — Lipovac142
Prećutni sporazum146
GLAVA II
PONOVO U SREMU
Reorganizacija i popuna brigade152
Prelaz u Frušku goru159
Nova ofanziva na neprijateljske komunikacije, saobraćaj i veze u Sremu160
Uzbuna u Sremskoj Mitrovici162
Nasilno izvićanje i demonstrativni napad na Čalmu168
Napad na uporište u Sotu170
Napad 7. i 11. brigade na Ilok i Šarengrad174
Obostrane snage i organizacija odbrane175
Odluka za napad i zadaci bataljona180
Prvi dan napada183
Likvidacija uporišta u Šarengradu192
Dejstva 30. septembra193
Intervencija neprijateljskih snaga iz okolnih garnizona195
Desant mađarske rečne flotile201
Sukob kod Neština207
Napadi na neprijateljske transporte i kolone u povlačenju210
Borba kod Neradina213
Zaseda kod Bukovca i napad na Sremsku Kameiicu218
Oslobođenje Vrdnika221
Oslobođenje Petrovaradina i Sremskih Karlovaca i ulazak 7. vojvođanske brigade u Novi Sad227
Ulazak brigade u sastav novoformirane 51. vojvođanske divizije229
Neka iskustva iz prve faze borbenog puta brigade232
Deo II
FRONTALNE BORBE 7. VOJVOBANSKE UDARNE BRIGADE
GLAVA III
BORBE ZA OSLOBOĐENJE BARANJE
Batinska operacija239
Dogovor general-lajtnanta Koste Nađa i maršala Tolbuhina o nastavku zajedničkih operacija240
Marš u nove okršaje241
Proslava godišnjice velike oktobarske revolucije u Somboru247
Prijem ruskog pešadijskog oružja i preoružanje brigade250
Pripreme za forsiranje Dunava251
Početak forsiranja i borbe za uspostavljanje manjih mostobrana255
Uvođenje u borbu 7. vojvođanske udarne brigade i 73. sovjetske gardijske divizije258
Stravična kota 169261
Železnička stanica u Batini267
Borbe u Vrbovom ritu273
Najteži dan 4. bataljona276
Sedma brigada zauzima Zmajevac279
Zauzimanje Suze i spajanje batinskog i apatinskog mostobrana282
Kneževi Vinogradi285
Oslobođenje Baranje i posedanje leve obale Drave293
Front na Dravi299
Belišće i Bistrinci301
Sedma brigada u Beremendu313
Marš zavejanim putevima južne Maćarske316
GLAVA IV
BORBE U ZIMU 1945. GODINE
Virovitički i bolmanski mostobran
Obrazovanje virovitičkog mostobrana318
Borbe za proširenje mostobrana320
Neprijateljska ofanziva »Werwolf« (»Zeleni vuk«)328
Početak neprijateljske operacije » Werwolf II« i povlačenje sa virovitičkog mostobrana331
U zaštitnici divizije336
Ponovo na levoj obali Drave339
U borbi za likvidaciju nemačkog mostobrana kod Bolmana340
Početak forsiranja i stvaranje nemačkog mostobrana kod Bolmana340
Uvođenje u borbu 7 vojvođanske brigade345
Prelaz u odbranu347
Likvidacija mostobrana351
Mesto i uloga 7. vojvođanske brigade na bolmanskom mostobranu354
GLAVA V
POSLEDNJA OFANZIVA ZA OSLOBOĐENJE NAŠE ZEMLJE
Od Osijeka do Blajburga
Pripreme za proletnju ofanzivu356
Forsiranje Drave kod Josipovca358
U stopu za neprijateljem363
Proboj sledeće odbrambene linije i borba 7. brigade kod sela Kućanci364
Kanal Čaćavica, Lukački Budrovac, Stari Gradac, Pitomača, Đurđevac i Koprivnica367
U oslobođenoj Koprivnici370
Ludbreg, Varaždin, Ptuj i Maribor372
Pokret za Dravograd i borbe na jugoslovensko-austrijskoj granici374
Sedma brigada je ispalila poslednji metak u 2. svetskom ratu na jugoslovenskoj teritoriji380
Neka iskustva iz borbi 7. vojvođanske brigade u frontalnim uslovima rata382
Odlikovanja 7. vojvođanske udarne brigade399
Narodni heroji 7. vojvođanske udarne brigade399
Spisak boraca 7. vojvođanske udarne brigade (preživeli — poginuli i umrli posle rata)421
BIBLIOTEKA