Kiril Mihailovski Grujica: TREĆA MAKEDONSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
I deo
RAZVOJ NOB NA KUMANOVSKOM PODRUČJU DO FORMIRANJA BRIGADE7
- Vojno-politička situacija u Makedoniji krajem 1943. i početkom 1944. godine7
- Formiranje Kumanovskog partizanskog odreda10
- Zajedničke borbe južnomoravskih, kosovskih i makedonskih jedinica na kumanovsko-vranjskom području i formiranje bataljona „Jordan Nikolov"13
- Ofanziva bugarske fašističke vojske i policije radi uništenja postojećih jedinica i interniranja stanovništva16
- Borbe bataljona „Jordan Nikolov" za obezbeđenje i proširenje slobodne teritorije20
II deo
FORMIRANJE BRIGADE I NJENA DEJSTVA DO NEGRIJATELJSKE PROLEĆNE OFANZIVE24
- Formiranje brigade24
- Vojno-političko savetovanje u manastiru Sv. Prohor Pčinjski29
- Razbijanje Vardarskog četničkog korpusa34
- Borbe u rejonu s. Biljače Bratoselce Buštrinje44
- Napad na železničku stanicu Ristovac47
- Napad na rudnike kod Probištipa i Dobreva58
- Značaj slobodne teritorije na kumanovsko-vranjsko-crnotravskom području68
III deo
NEPRIJATELJSKA PROLEĆNA OFANZIVA71
- Plan za ofanzivu71
- Protivmere Operativnog štaba za pariranje planiranoj ofanzivi74
- Plan i pripreme za napad na Kratovo75
- Tok napada78
- Uspostavljena je veza sa Operativnim štabom88
- Zadržavanje i borbe na Osogovskoj planini93
- Pokret za Bistareku planinu i borba kod Crnooka97
- Spajanje sa glavnim snagama112
- Izvlačenje iz okruženja i prodor na jugoistok115
- Borbe kod Stanikinog Krsta117
- Znepolje122
- Izbijanje na Crnook129
- Pokret za planinu Kozjak133
- Prodor i dejstva u istočnoj Makedoniji134
- Probijanje iz obruča136
- Razmišljanje o napuštanju slobodne teritorije138
- Odreno i Kosmatica139
- Vera, istaknuti borac i rukovodilac u brigadi147
- Omar, 22. maj152
- Obozna, Kiselica, Strumički rid155
- Plačkovica (Palazlija) 26. maj163
- Belasica (Tumba k. 1880) 28. maj167
- Izbijanje na Kruša planinu (grčka teritorija)171
- Borbe na grčkoj teritoriji173
- Odluka za povratak na našu slobodnu teritoriju i borba kod s. Kosturina176
- Pokušaj da se pređe Vardar kod s. Gradeca183
- Pokret za planinu Plačkovicu186
- Panče Pešev i marš 3. makedonske udarne brigade190
- Pokret preko Plačkovice i dobijanje savezničke pomoći na visu Asanli194
- Prelazak Bregalnice198
- Predlog Vrhovnom štabu da se Milan Zečar proglasi za narodnog heroja202
- Milan Zečar, istaknuti borac Partije204
- Pokret ka Osogovskoj planini i borba na Ponikvama206
- Vera Kotorka, omiljena skojevka i borac211
- Razbijanje neprijatelja na vrhu Sultan tepe213
- Borbe na Čupinom brdu217
- Pogibija Đorđa Zafirova iz sela Pelinci222
- Borbe kod Novog Gloga i Sv. Ilije223
- Borba na Petrovoj gori i povratak slobodne teritorije na kumanovsko-vranjskom i crnotravskom području226
IV deo
BORBE BRIGADE OD JULA DO POČETKA SEPTEMBRA 1944.234
- Angažovanje i borbe brigade do početka avgusta234
- Situacija u Makedoniji posle Prvog zasedanja ASNOM-a236
- Borbe brigade na kumanovsko-vranjskom području avgusta 1944239
- Napad na železničku stanicu Tabanovci240
- Napad na rudnik Lojane242
- Akcije brigade u rejonu Velesa244
V deo
UČEŠĆE BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE MAKEDONIJE248
- Situacija u Makedoniji za vreme i posle kapitulacije Bugarske248
- Dejstva brigade u zahvatu železničke pruge Skoplje Veles do sredine oktobra251
- Situacija u Makedoniji sredinom oktobra 1944.254
- Borbe sa balistima u rejonu Skoplja Suva gora255
- Oslobođenje Velesa259
- Oslobođenje Skoplja263
VI deo
BORBE U SREMU I SLAVONIJI274
- Formiranje 15. udarnog korpusa i odlazak u Srem274
- Vojno-politička priprema jedinica za predstojeće zadatke277
- Situacija na jugoslovenskom ratištu pre početka prolećne ofanzive279
- Prethodne borbe za poboljšanje položaja281
- Planovi i zadaci jedinica za proboj sremskog fronta285
- Tok napada i rezultati293
- Oslobođenje Vinkovaca301
- Borbe kod s. Striživojna i s. Vrpolja302
- Oslobođenje Slavonske Požege316
- Organizacija odbrane318
- Plan i raspored jedinica za napad318
- Tok napada321
- Borbe kod sela Poljana, Janje Lipe, Jamarice u rejonu Banove Jaruge326
- Organizacija i raspored jedinica za napad328
- Tok napada329
- Nastupanje ka Zagrebu344
VII deo
ODLIKOVANJA, NARODNI HEROJI, SPISAK POGINULIH BORACA353
BIBLIOTEKA