Ljuban Đurić: SEDMA BANIJSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PREDGOVOR, UVOD.
PREDGOVOR5
BANIJA KOLIJEVKA 7. BANIJSKE BRIGADE7
UVOD9
FORMIRANJE BRIGADE U POKRETU I BORBI15
Od Save do pruge Zagreb—Beograd18
Napad na izvore nafte Goilo22
Manevar za Bilogoru27
Savjetovanje o daljim akcijama31
MANEVAR U PODRAVINU I NAZAD NA BILOGORU35
Napad na Grubišno Polje37
BANIJSKI BATALJONI U SLAVONIJI40
Od Papuka u Slavoniji do Šamarice na Baniji41
Prvo postrojavanje 7. banijske brigade42
STASANJE BRIGADE49
Napad na Kostajnički Majur i željezničku prugu53
Borbe brigade u toku »Bihaćke operacije«56
Napad na Blinjski Kut61
U SASTAVU 7. BANIJSKE DIVIZIJE64
Brigada u napadu na Dvor na Uni65
Opšti plan i raspored naših snaga za napad67
Napad i tok borbi68
Drugi dan borbe, 27. novembra 1942. godine72
Treći dan borbe73
Zaključak o napadu na Dvor74
BRIGADA U NAPADIMA NA KOMUNIKACIJE77
Napad na Graberje i Marinbrod81
Napad na odsjeku Volinja—Kostajnica82
Još jedan napad na Kostajnički Majur88
BRIGADA PRED BITKU NA NERETVI90
Uništenje transportnog i oklopnog vlaka97
Borbe oko Metle i Mlinoge106
BRIGADA U BICI NA NERETVI132
Prijelaz preko Neretve i protivudar na Prenju150
BRIGADA U BICI NA DRINI167
Odbrana rejona Nevesinje—Kalinovik—Foča167
Sa Zelengore u Sandžak kod Pljevalja171
BRIGADA U BICI NA SUTJESCI175
Od sela Potpeća do rijeke Tare i Durmitora176
U zaštitnici glavnine operativne grupe179
Preko Pive, Vučeva i Sut ješke do Zelengore183
PREKO ZELENGORE DO PLANINE JAHORINE188
Proboj preko komunikacije Višegrad—Pale—Sarajevo195
DEJSTVA U ISTOČNOJ BOSNI200
Iz istočne u centralnu Bosnu204
Smotra 7. divizije208
PREKO VRBASA I UNE DO BANIJE211
NA BANIJU U NOVE POBJEDE219
Sedma postaje 1. brigada 7. banijske divizije222
Dejstva brigade poslije popune227
U sklopu dejstava 1. hrvatskog korpusa na liniji Karlo­vac—Ogulin230
Na Baniji i u Cazinskoj krajini do operacije »Panter«238
Prva borba sa neprijateljskom konjicom240
Još jedan napad na Kostajnički Majur243
Pounje, Cazin, Glina248
U napadu i blokadi Gline253
Dejstva u toku neprijateljske operacije »Panter«256
U ODBRANI BANIJE U PRVOJ POLOVINI 1944.267
Ubrzanim maršem u Cazinsku krajinu285
Divizijska prelazna zastava287
BRIGADA U TOKU SEDME NEPRIJATELJSKE OFANZIVE290
Borbe 27. i 28. maja 1944.294
U ODBRANI BANIJE U DRUGOJ POLOVINI 1944.297
Divizijsko savjetovanje SKOJ-a302
Napad na prugu Sunja—Sisak308
Borba sa četnicima kod Sunje310
Napad na četnike u selu Četvrtkovcu kod Sunje312
U odbrani Banije sa 2. brigadom i Banijskim NOP odre­dom313
Transport žita iz Slavonije za Baniju i dalje315
Napad na putnički vlak na pruzi Sunja—Sisak316
Napadi i zadržavanje na komunikacijama317
Odbrana slobodne teritorije i napad na Žažinu319
Brigada u operaciji na Sunju321
Borbe brigade u oktobru 1944.325
I pored obimnih priprema brigada nije otišla na Moslavinu327
DEJSTVA BRIGADE KONCEM 1944. I POČETKOM 1945.329
Brigada na odseku Sisak—Petrinja—Gora333
Reorganizacija divizije i nova popuna brigade335
Odbrana Banije i ponovo u Cazinsku krajinu336
U napadu dočekana nova 1945.340
U predgrađu Dvora na Uni, Siska i Petrinje342
BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA353
Borba u Lici i ponovo na pravcu Bihać—Slunj360
Borba za razbijanje 104. njemačke divizije361
Ponovo kod sela Brekovice i Ostrošca362
Marš-manevar sa rijeke Kupe ka Postojni364
Borbe brigade za uništenje 97. njemačkog korpusa365
Kružni marš Ilirska Bistrica—Ljubljana—Zidani Most—Ilirska Bistrica—Rijeka—granica Italije371
PRILOZI.
Hronološki pregled važnijih događaja brigade375
Narodni heroji pripadnici 7. banijske brigade »Vasilj Gaćeša«390
Odlikovanja 7. banijske brigade393
Spisak u ratu palih boraca brigade394
Sadržaj463
BIBLIOTEKA