DRUGA KRAJIŠKA BRIGADA - RATNA SJEĆANJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR5
Prvi dio
DRUGA KRAJIŠKA BRIGADA
Ljuban BUDIMIR: Prvi bataljon Druge krajiške brigade11
Đurađ PREDOJEVIĆ Đurin, Pero Knežević: Drugi bataljon Druge krajiške brigade19
Milan STANIĆ: Treći bataljon Druge krajiške brigade31
Petar BABIĆ Pepa, Josip TVRZ Pepi: Borci iz srednje Bosne u prvom stroju brigade39
Vojin HADŽISTEVIĆ: U Banjalučkoj četi Prvog bataljona41
Stevo MILANKOVIĆ: Iz Kozarske ofanzive u Drugu brigadu62
Veljko BOROJEVIĆ Veso: Sa protivkolcem iz Kozarske ofanzive u Prateću četu brigade64
Dušan GRAHOVAC: Sa Baljskom četom u Prvom bataljonu75
Svetko RODIĆ: Druga krajiška i Bošnjaci76
Mile SEVO: Prva prateća četa brigade80
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Put do kurira u štabu brigade85
Idriz ČEJVAN: Organizacija i sadržaj partijsko-političkog rada u brigadi89
Dragoslav MUTAPOVIĆ: Nezamenljiva uloga partijsko-političkog rada u brigadi95
Vojin Lukić: Na dužnosti partijskog rukovodioca u Drugoj brigadi109
Dr Hajrudin KULENOVIĆ: Sanitet Druge krajiške brigade114
Rade NJEGOVAN: Intendantska služba brigade121
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Rad kurira brigade133
Đuro MASTALICA, Slavko SRDIĆ: Bobijaši u drugoj brigadi137
Miloš BUNDALO: Iz Tuk-Bobije do komandanta brigade u istočnoj Bosni141
Vojin HADŽISTEVIĆ: Djevojački četverolist u Drugoj brigadi150
Mirko STANIĆ: Crne slutnje173
Vojin HADŽISTEVIĆ: »Za slobodu sam živjela - za slobodu umirem«178
Mirko STANIĆ: Kad bih imala noge187
Drugi dio
PRVA BORBENA DEJSTVA
Milan STANIĆ: Prvi narodni heroj Druge brigade193
Savo MAJDANAC: Napad na ustaško uporište u Vrhpolju200
Vojislav DELIĆ: U borbama na Vrhpolju i Manjači201
Nikola NOVAKOVIĆ: Komandir nas je izdao202
Uroš VUČKOVIĆ: U borbama na Manjači203
Ilija BUKARICA: Borbe na Manjači205
Milan STANIĆ: Iz borbi Trećeg bataljona na Manjači209
Hajro KAPETANOVIĆ: Bio sam u stroju Druge brigade212
Josip TVRZ Pepi: Izbjegnut međusobni sukob225
Stevo MILANKOVIĆ: Na Manjači 1942227
Josip TVRZ Pepi: Kako sam postao sekretar aktiva SKOJ-a u četi228
Dragoslav MUTAPOVIĆ: Godinu dana sa Drugom brigadom229
Petar DIVJAK: Cilj nam je oslobođenje Jajca235
Božo BUNDŽA: Minobacački vod u borbama za Jajce i na prostoru Trav­nika237
Ilija BUKARICA: Strah od »blinde« u Jajcu240
Dragutin ALEKSIĆ Dragan: U udarnoj grupi za oslobođenje Jajca 1942242
Ilija BUKARICA: Kako sam primljen u partiju i postao politički delegat voda243
Ahmet ŠERTOVIĆ: Izgubismo dragog druga i starješinu247
Milka HOČEVAR-KOSOVAC: Šest mjeseci u Drugoj brigadi248
Petar DIVJAK: Muka sa šubarom249
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Sa poštom u Operativnom štabu250
Petar DIVJAK: Iznenadili smo našeg stražara252
Ilija BUKARICA: Prepiska sa skojevskim aktivom sela Hašani253
Stevo MILANKOVIĆ: Oslobođenje Jajca255
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Susret sa Đurom Pucarom Starim257
Boško BILBIJA: Neumjesna šala260
Drago DAMJANOVIĆ: Puškomitraljez otkazao261
Josip TVRZ Pepi: Oslobođenje Bihaća262
Idriz ČEJVAN: Prvi bataljon u oslobođenju Bihaća264
Ilija BUKARICA: Iz Bihaća u novoj uniformi268
Stevo MILANKOVIĆ: Oslobođenje Bihaća271
Ivo LOVRIĆ: Sa Prvim bataljonom u napadu na Bihać273
Nikica MRĐA: Susret sa komandantom Prve proleterske brigade274
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Upoznao sam Mošu Pijade i Veselina Maslešu276
Petar DIVJAK: Na straži kod Operativnog štaba279
Branko MARĆETIĆ: U borbi za prvo oslobođenje Bihaća281
Branko MARIĆ: U napadu na Bihać285
Mirko TOSIĆ: Ranjen u borbi na Bihaću287
Milan STANIĆ: Iz bombardovanog Bihaća u Četvrtu ofanzivu u Grmeč288
Gavro PANIĆ: Drugi neuspeo napad na Bosanski Novi302
Rade DOBRIĆ: Veljkina304
Boško BILBIJA: Zaspao u toku borbe306
Treći dio
NA SMOTRI ČETVRTE KRAJIŠKE DIVIZIJE
Mitar DAŠIĆ, Mirko STANIĆ: Na velikoj smotri309
Jovica SKRBIĆ: U velikom krajiškom kolu s Titom313
Gavro PANIĆ: Sa Četvrtim bataljonom na smotri Četvrte krajiške divizije i u Podgradcima317
Vojislav JAKOVLJEVlC Vojo: Kuriri Četvrtog bataljona320
Ilija BUKARICA: U stroju pred Vrhovnim komandantom322
Četvrti dio
U ČETVRTOJ OFANZIVI I GRMECKA EPOPEJA
Đurađ PREDOJEVIĆ Đurin: Sa Drugom brigadom u Četvrtoj ofanzivi327
Trivun PUVALIČ: Na Kozari poslije smotre341
Branko LUKAČ: Pomoćnik mitraljescu Todoru Novakoviću343
Miloš BUNDALO: Partijski sastanak u Podgradcima346
Jovica SKRBIĆ: Od Benakovca preko Grmeča do Kozare350
Svetko PROSlĆ: Drugi bataljon na Benakovcu358
Gavro PANIĆ: Borbe na Benakovcu359
Milan ZORIĆ: U borbama na Benakovcu i u Grmeču360
Vojislav JAKOVLJEVlC Vojo: Iz Druge brigade u Sedmu banijsku diviziju362
Vasilije JOVANOVIĆ Vaso: Kako sam doživio Grmeč363
Marko MIHAJLOVIĆ: Deset dana u Grmeč planini369
Trivun PUVALIĆ: Hladne februarske noći - Grmeč372
Đuro PRICA: Grmečka golgota376
Mirko STANIĆ: Gde je moja mama386
Ilija BUKARICA: Stradanje naroda u Grmeču389
Ljubica MANDIĆ-RADAKOVIĆ: Tužni prizori iz Grmeča397
Ilija DELIĆ: U blokiranom Grmeču399
Svetko PROŠIĆ: Nikad teži dani u mom životu400
Mirko STANIĆ: Na Ravnom dolu403
Gavro PANIĆ: Hod po bespuću u zaleđenoj planini407
Svetko PROSlĆ: U proboju iz Grmeča411
Mirko STANIĆ: Jurišom iz obruča412
Dušan BUND ALO: Preživio sam grmečke strahote416
Dušan MRĐA: Izašli smo iz okruženja418
Stevo JAKSIĆ Stevica: Iz Grmeča u Podgrmeč i Potkozarje420
Svetko PROSlĆ: U podgrmečkim selima posle ofanzive422
Slavko SRDIĆ: Stradanja naroda po izlasku iz Grmeča424
Nikola DRAGANOVIĆ: Sa ranjenicima i narodom za Lipnik426
Svetko PROŠIĆ: Borbeni put i pogibija Steve Karakaša427
Milan VRANJEŠ: Palom drugu432
Peti dio
U KRAJINI POSLE OFANZIVE
Milutin MORAČA: Junačka Druga krajiška udarna brigada435
Stevo KERKEZ: Dio posade napustio tenkove i krenuo u potjeru438
Trivun PUVALIĆ: »Otpisani puškomitraljezac«442
Boško BUKVA: Kralj degradirao komandanta brigade445
Milan VRANJEŠ: Uspjela zasjeda446
Drago DAMJANOVIĆ Kuriri i iznenađenje u Radmirovcu448
Milan VRANJEŠ: Neuspjela zasjeda452
Milan VRANJEŠ: Iznenađenje u Radmirovcima453
Stevo JAKŠIĆ Stevica: Drama na Medenom polju454
Ljubomir ČAVIĆ: Sam u planini Osječenica456
Zdravko ALEKSIĆ: Četiri mjeseca u brigadi458
Milan VRANJEŠ: Neobičan marš bataljona459
Stevo JAKŠIĆ Stevica: Može se i gladan zapjevati461
Milan VRANJEŠ: Na sahrani nepoznatom462
Deva TOPIĆ-SPELETIĆ: Sjećanja na poginule drugove464
Rade DOBRIĆ, Mirko STANIĆ: Na dugom borbenom putu465
Svetozar GLAMOČANIN: Iz Druge u Dvanaestu krajišku brigadu469
Uroš PREDOJEVIĆ: Sa brigadom do aprila 1943471
Stojan RAJILIĆ: Sa brigadom od Bošnjaka do Tuzle473
Đuro TANKOSIĆ: U brigadi do januara 1943476
Sveto GRBIĆ Plavi: Poslije ranjavanja ostao u Šestoj krajiškoj brigadi477
Lazo PAN JAK: U brigadi do marta 1943479
Pero SOPIĆ: U Drugoj krajiškoj do aprila 1943481
Sveto KERKEZ: Ponekad se i bez borbe ginulo484
Nedeljko ADAMOVIĆ: U Drugoj brigadi do jula 1943486
Rade BASIĆ: Iz Druge u Prvu proletersku brigadu488
Dušan VESELINOVIĆ: Moji drugovi puškomitraljesci489
Jovo MRĐA: U brigadi do aprila 1943493
Ilija BORĆIĆ: U brigadi do šeste ofanzive494
Mirko MILJEVIĆ: U brigadi do Kopaonika498
Miroslav ĐURIĆ: Sa brigadom do aprila 1943501
Josip TVRZ Pepi: Naprijed kukavice!504
Drago ANDULAJEVIĆ: To je za uvijek ostala moja brigada505
Ilija BUKARICA: Moj nezaboravni drug506
Šesti dio
BORBENA DEJSTVA U SREDNJOJ BOSNI
Durad PREDOJEVIĆ Đurin: Druga krajiška na terenu srednje Bosne513
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Tragedija u dolini Blatnice525
Dušan DRLJAČA: Sa komandantom brigade u bolnici u Korićanima528
Drago DAMJANOVIĆ Ustaj, pobjegao četnik529
Kemal ALIČEHAJIĆ: Dolazak u brigadu grupe omladinaca iz Tešnja ..531
Konstantin SIMIĆ Kojo: Prvo vatreno krštenje534
Mirko TOŠIĆ: Na Kalendarovcima i planini Borja535
Nikola OBRADOVIĆ: Zarobili smo satniju domobrana536
Stevo JAKŠIĆ Stevica: Ručak iz domobranskog kazana537
Marko DRLJAČA: Dva detalja sa borbenog puta u brigadi539
Dragan STOJAKOVIĆ: Odlazak u Prateći bataljon Vrhovnog štaba541
Sveto KERKEZ: Četa bez municije a četnici prelaze u protivnapad .542
Razija HADŽISMAILOVIĆ-DUJKOVIĆ: Pogibija Roberta Solca545
Milosav GAJIĆ: Odlazak u istočnu Bosnu546
Stevo JAKŠIĆ Stevica: Prelaz preko rijeke Bosne548
Sedmi dio
U ISTOČNOJ BOSNI
Stevo JAKŠIĆ Stevica: Teški gubici na Ciganištu kod Doboja551
Vojislav JAKOVLJEVlC Vojo: Ni mrtav u ruke neprijatelja552
Dragutin STANIĆ: Oslobođenje i odbrana Tuzle oktobra 1943553
Milosav GAJIĆ: Napad na neprijateljev garnizon u Tuzli560
Dragica JEVTIĆ-GUTEŠA: U previjalištu Drugog bataljona564
Borka MEDAN-KRULJ: Omladinke iz Gračanice dolaze u brigadu565
Ruža VASILJEVIĆ-MEDIĆ: Od Gračanice u istočnoj Bosni do Valjeva566
Sadija ARNAUT: Tri mjeseca tehnike brigade567
Fazlija PIRIĆ: Kako su me primili krajišnici569
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Drugi put formirana četa pratećih oruđa570
Milosav GAJIĆ: Oslobodili smo Sokolac573
Teufik SULJIČ: U brigadi od Tuzle do proljeća 1944576
Ćazim MEŠIĆ: U borbi od Živinica do Bjeljine578
Sveto KERKEZ: Oči u oči sa četničkim puškomitraljescem580
Mehmed KOVAČEVIĆ: Sa brigadom od Tuzle do Ibra582
Nikola ILIJAŠEVIĆ: Poslije oslobođenja Sokolca ka Goraždu585
Milosav GAJIĆ: Napad na uporište u Ustikolini588
Safet AŠĆERIĆ Sava: Šolja toplog mlijeka na Glasincu590
Nikola POLOVINA: Pisma nisu stigla u Podgrmeč591
Mujo MEHMEDAGIĆ: Ne pucajte, ovde je narod593
Safet AŠĆERIĆ Sava: Akcija na rudnik Brezu594
Milosav GAJIĆ: Napad na uporište u Brezi596
Husein MEŠANOVIĆ: Susret sa njemačkim puškomitraljescem599
Dragutin STANIĆ: U šestoj neprijateljskoj ofanzivi600
Rudi PETOVR: Druga krajiška u sastavu 27. divizije608
Milisav GAJIĆ: Proboj sa Devetak planine617
Safet AŠĆERIĆ Sava: Na Ravnoj planini u šestoj ofanzivi621
Anton KOLUNDŽIĆ: Kako sam doživio proboj na Romanovcu624
Milosav GAJIĆ: Okršaj na Romanovcu626
Nikola ILIJAŠEVIĆ: Romanovac - spašavanje ranjenoig Veljka Lukića Kurjaka630
Nikica MRĐA: Na izviđačkom zadatku u selu Jelaška633
Nikica KNEŽEVIĆ: Borba na Budoželjskom brdu635
Vojislav JAKOVLJEVlC Vojo: Umalo iznenađenje kod Budoželja637
Stevo JAKŠIČ Stevica: Okršaj na Budoželjskom brdu638
Nikica MRĐA: Borba u selima Bereg i Ušnjaci640
Rajko POPOVIĆ: Borba u selu Bereg643
Nikola POLOVINA: Kako sam postao komandir voda645
Rade DOBRIĆ, Mirko STANIĆ: Mitraljezac Miloš647
Hasiba BAKALOVIĆ: Komesar ne pušta strojnicu649
Sveto KERKEZ: Hvatanje četnika u pećini650
Milosav GAJIĆ: Uhvatili smo ustaškog oficira653
Stevo JAKŠIĆ Stevica, Vojislav JAKOVLJEVIĆ Vojo: Jedan detalj iz borbi Četvrtog bataljona655
Rade DOBRIĆ, Mirko STANIĆ: Izgubismo komandira kod rogatice657
Petra TODIĆ: Kod Pjenovca ostala sam bez ruke i noge659
Boško BUKVA: Najmlađi kurir nije doživio slobodu661
Ilija CVETKOVIĆ Ića: Zasjeda na putu Sarajevo-Sokolac663
Drago DAMJANOVIĆ Devet kamiona u plamenu664
Drago DAMJANOVIĆ Predajte se, ruke u vis!666
Osmi dio
SANDŽAK - CRNA GORA
Mustafa GLUHIĆ: Na položaju kod Foče669
Nikola ILIJAŠEVIĆ: Od Stolca do Kule i od Kule do Rakove noge ..670
Milosav GAJIĆ: Rakitnica674
Nikica MRĐA: Sprovođenje ranjenika iz Trnova u divizijsku bolnicu .676
Joco MILOSAVLJEVIĆ: Desetar i puškomitraljezac679
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Partijska kazna zbog meda680
Nikola ILIJAŠEVIĆ: Borbe u rejonu Foče682
Drago DAMJANOVIĆ U borbama oko Foče i Goražda684
Deva TOPIĆ-ŠPELETIĆ Anegdota688
David GAĆEŠA: Od Foče do Zelenih bara u Srbiji689
Husein MEŠANOVIĆ: Dva primjera odnosa naroda prema svojoj vojsci694
Selman LIČINA: U borbama od Ivangrada do Dravograda696
Hasiba BAKALOVIĆ: Pokret preko Peštera ka Ibru698
Deveti dio
BORBE U SRBIJI
Pero KNEŽEVIĆ: Sa operativnom grupom divizija u Srbiju703
Dragutin STANIĆ: Brigada na Ibru, Kopaoniku i u Župi avgusta 1944717
Rajko POPOVIĆ: Pokret ka Ibru - borbe na rijeci724
Ilija CVETKOVIĆ IĆA: Sa protivtenkovskom puškom u prelazu Ibra ..727
Hajzir LIČINA Hajro: Prešli smo Ibar728
Hasiba BAKALOVIČ: Prelaz preko Ibra i komesar Miloš730
Gavro PANIĆ: Prva četa Četvrtog bataljona prelazi Ibar732
Pero KNEŽEVIĆ: Bitna na Kopaoniku734
Sveto KERKEZ: Borba kod škole na Kopaoniku742
Selman LIČINA: Mogli smo biti iznenađeni744
Lutvo HASKOVIĆ: Ranjen kod sela Mojsinje745
Milorad NEDIN: Nišlije u Drugoj brigadi747
Nikola ILIJAŠEVIĆ: Oslobođenje Gornjeg Milanovca - susret sa crve­noarmejcima i oslobođenje Topole749
Nikola POLOVINA: Susret sa jedinicama Crvene armije751
Nikica MRĐA: Borba u Ovčarsko-kablarskoj klisuri754
Nada MAKIVIĆ: Spašeni ranjenici756
Hasiba BAKALOVIĆ: Ranjenik sa dvadeset jednom ranom757
Safet ASČERIČ Sava: Akcija u Ovčarsko-kablarskoj klisuri758
Fazlija PIRIĆ: Borba na Ovčaru760
Dušan VESELINOVIĆ: Rat sam završio kod Preljine761
Nada NAUMOVIĆ: Najslađi doručak762
Hasiba BAKALOVIĆ: Hrabrom komesaru i neprijatelj se divio764
Paun KOVAČEVIĆ: Sa valjevcima u Drugoj krajiškoj765
Jelica VULETIN Pava: U Šumadiji sa krajišnicima769
Selman LIČINA: Borba kod Mrčajevaca772
Gradimir JOVANOV1Č: Uvek ću se sećati našeg četnog komesara773
Veličko ĐOKIČ: Od Topole do Dravograda774
Hasiba BAKALOVIĆ: Crtice iz borbe na Ovčaru775
Mustafa GLUHIĆ: Likvidirano je uporište na Ovčaru777
Drago DAMJANOVIĆ: Obračun na Vidovoj kosi779
Vojislav JOVANOVIĆ: Od Topole do Dravograda784
Hajriz LIČINA Harjo: Borba na Vidovoj kosi789
Živko ĐOKIĆ: Kuvar u Trećoj četi Četvrtog bataljona790
Nikola OBRADOVIĆ: Napad na komunikaciju kod Zaglavka792
Paun ĆESAREVIĆ: Od Valjeva do Bijeljine793
Vasilije JOVANIĆ Vasa: Borba kod sela Zaglavak803
Gavro PANIĆ: Borba kod Zaglavka805
Vojislav JAKOVLJEVIĆ Vojo, Stevo JAKŠIĆ Stevica: Još neki detalji iz borbi Četvrtog bataljona807
Deseti dio
PONOVO U ISTOČNU BOSNU I U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA
Pero KNEŽEVIĆ: Prelazak Drine i aktivnosti u sjeveroistočnoj Bosni813
Živojin ŽIVKOVIĆ: Od Valjeva do ranjavanja u istočnoj Bosni816
Milorad BOJIĆ: U borbi od Šapca do kraja rata819
Sveto KERKEZ: Bolničarka Fatima822
Drago DAMJANOVIĆ: Bježite braćo, sad su ovdje bili partizani823
Milorad BOJIĆ: Na prvom zadatku u ulozi desetara824
Husein MEŠANOVIĆ: U kući četničkog vojvide828
Radmilo BUGARĆIĆ: Moj komandir čete830
Drago DAMJANOVIĆ: Nezgoda sa vodičem831
Milorad BOJIĆ: Izgubih ratnog druga832
Milan MIĆIĆ Milo: Posljednja borba Tome Trniniča836
Milan ZGONJANIN: U završnim operacijama839
Branko MARĆETIĆ: Prelazak Save i borbe u Slavoniji845
Hasiba BAKALOVIĆ: Poslije prve borbe u Slavoniji847
Vasilije JOVANIĆ Vaso: Borbe ispred Slavonskog Broda849
Hasiba BAKALOVIĆ: U oslobođenom Slavonskom Brodu851
Radmilo BUGARĆIĆ: Kako smo oslobodili Križevce853
Drago DAMJANOVIĆ: Križevački slučaj855
Drago DAMJANOVIĆ: Poslednji dan rata857
BIBLIOTEKA