Đura Zlatković, Miloš D. Bakić: SEDMA SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR1
I deo
SEDMA SRPSKA BRIGADA NA JUGU SRBIJE11
UVOD
-    Geografski položaj, stanovništvo i privreda13
-    Aprilski slom, okupacija i njene posledice24
-    Razvitak NOB-e, i dejstva partizanskih jedinica do formiranja Sedme srpske brigade31
-    Umesto zaključka54
II deo
SEDMA BRIGADA DO NJENOG ULASKA U SASTAV 23. SRPSKE DIVIZIJE NOVJ59
-    Formiranje brigade kao prve operativne jedinice na anektiranom delu Srbije61
-    Organizaciono sređivanje u Brigadi71
-    Aktivnost Brigade do ulaska u sastav 23. divizije76
-    Boravak u Pustoj Reci i Jablanici79
-    Upad u Ljuberađu88
-    Pobeda na Tumbi92
-    Diverzija u dolini Nišave97
-    Borba na Rnjosu-kod sela Kijevca103
-    Kadrovske promene i pripreme za nove akcije110
-    Majska neprijateljska ofanziva112
  -    Proboj za Suvu planinu i borba protiv četnika116
  -    Odbrana Crvene Jabuke i Borba na Crnom vrhu119
  -    Borba na Korubama i rastanak sa zavičajem127
-    Borbe za oslobođenje Gornje Jablanice134
III deo
BRIGADA U SASTAVU 23. SRPSKE DIVIZIJE141
BORBE SEDME BRIGADE U SRBIJI143
-    Formiranje 23. srpske divizije NOVJ143
-    Prodor u istočnu Srbiju149
-    Borba kod Belog Potoka-na Varničkom vrhu156
-    Oslobođenje Sokobanjske i Crnorečke kotline170
-    Poraz četničkih korpusa na Bukoviku177
-    Pokret ka Kučajskim planinama i borba na Javorskim padinama198
-    Oslobođenje gradova u istočnoj Srbiji203
  -    Napad na Boljevac204
  -    Oslobođenje Sokobanje208
  -    Nove organizacione i kadrovske mere u Sedmoj brigadi i na terenu210
  -    Koncentracija 23. divizije oko Niša216
  -    Oslobođenje Svrljiga220
  -    Oslobođenje Knjaževca223
-    Prvo oslobođenje Zaječara229
-    Susret sa Crvenom armijom-oslobođenje Bora, borbe na Velikom kršu i Deli Jovanu247
-    Usiljenim maršem od Bora do Beograda267
-    Uništenje nemačke grupacije između Avale i Grocke u rejonuVrčina273
-    Borbe u dolini Zapadne Morave na području Čačka i Ljubića285
-    Borbe u rejonu Kablara i Vidovskog tunela304
-    Rad KPJ i SKOJ-a u Sedmoj brigadi309
-    Borbe u dolini Drine na području Zvornika i Ljubovije312
IV deo
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U BOSNI I HRVATSKOJ329
-    Borbe između reke Drine, Bosne i Save331
-    RazbijanječetničkihsnaganapravcuTuzle332
-    Borbe na Ozrenu340
-    Borbe u trouglu Gračanica, Gradačac, Brčko350
-    Ponovo prema Gračanici-borbe oko Srnice,Srebrenika i Sokola370
-    Osvajanje uporišta na Bandri, Sokolu i Stražbi388
-    Gračanicaje ponovo oslobođena403
-    Borbe u dolini Bosne i oslobođenje Doboja406
Borbe u centralnoj Bosni i Hrvatskoj
(oslobođenje Dervente)417
Oslobođenje Bosanskog i Slavonskog Broda418
Uloga i mesto Brigade u Unskoj operaciji424
Borbe Sedme brigade u Hrvatskoj i Sloveniji od 2-10. maja 1945. godine440
Borbe sa ustašama i Nemcima na prilazima Zagrebu441
Borbe oko Samobora, Bregane, Svete Nedelje i Kerestinca447
Opšti zaključak450
V deo - PRILOZI
Spisak boraca Pete južnomoravske (Sedme srpske brigade) početkom maja 1944. godine459
Spisak poginulih, umrlih i nestalih boraca
Sedme srpske brigade NOVJ470
Registar geografskihi toiografskih naziva502
Statisticki pregledi:
-    broj 1 Izbačenih iz stroja boraca Sedme Srpske brigade NOVJ517
-    broj 2 Izbačenih iz stroja neprijateljskih vojnika518
-    broj 3 Zaplenjenog naoružanja520
-    broj 4 Popune ljudstvom, stokom i naoružanjem u Sedmoj srpskoj brigadi523
Izvori i literatura525
Pogovor529
BIBLIOTEKA