Nail Redžić: DVADESET PETA BRODSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR5
UVOD7
PRVE AKCIJE BRIGADE21
Akcije pod komandom Štaba istočne grupe NOP odreda28
BORBE U SASTAVU 12. DIVIZIJE48
Rušenje pruga i ponovni napad na Čačince52
Trodnevni marš divizije61
Napad na Đakovo64
Oslobođenje Gorjana69
Borbe oko Okučana81
Povratak u okolini Slavonskog Broda86
BRODSKA BRIGADA U SASTAVU DVADESET OSME UDARNE DIVIZIJE90
Napad na njemačke kolone na komunikaciji Daruvar—Virovitica-103
Napad na neprijatelj evo uporište u Podravskoj Slatini i likvidacija 15. ustaške bojne110
Njemačka ofanziva »Ungeviter« (Ungewitter)130
Treća četa se vraća142
BORBE BRIGADE DO POLASKA IZ SLAVONIJE147
Mjere za učvršćenje discipline u jedinicama151
Osiguranje napada 10. korpusu NOVJ na uporište u Narti i boravak u Moslavini156
Likvidacija uporišta u Velikom Grđevcu i odlazak na Kalnik160
Borba kod Severina165
U korpusnoj rezervi168
BORBE U BOSNI181
Busija i prvi susreti sa četnicima189
Godišnjica formiranja brigade i njeno proglašenje udarnom191
BORBE U SRBIJI198
PONOVO U BOSNI I VATRENO KRŠTENJE NOVIH BORACA214
Napad na neprijateljeve kolone234
Borba u selu Modranu236
BORBE BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA246
Oslobođenje Doboja246
Oslobođenje Bosanske i Stare Gradiške252
Borba za Bosansku i Hrvatsku Kostajnicu260
Oslobođenje Petrinje265
SPISAK BORACA I RUKOVODIOCA KOJI SU BILI U BRODSKOJ BRIGADI U OKTOBRU 1943. god.277
RUKOVODIOCI BRODSKE BRIGADE292
SPISAK PREŽIVELIH BORACA BRODSKE BRIGADE294
SPISAK POGINULIH BORACA BRODSKE BRIGADE 28. DIVIZIJE317
BIBLIOTEKA