Vladimir Valjan: BRIGADA FRANJO OGULINAC - SELJO
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR 5
UVOD7
I FORMIRANJE BRIGADE I PRVE BORBE21
1. Formiranje brigade 21
2. Prve borbe 29
II TEŠKE BORBE KOD VELEŠEVCA I KRALJEVCA43
1. Brigada u Posavini43
2. Iznenadan napad Njemaca kod s. Kraljevca65
III DEJSTVA BRIGADE OD POLOVINE MARTA DO POLOVINE JUNA81
1. Prvi put na Žumberku81
2. U obrani oslobođenog teritorija Turopolja i Pokuplja94
3. Ponovno u Žumberku105
4. U Pokuplju sa 8. divizijom130
IV NEPRIJATELJSKA OFENZIVA NA ŽUMBERAK140
1. Obrana na Plešivici140
2. Borbe od 27. juna do 15. jula148
3. Na maršu kroz Sloveniju i Kordun164
V RUŠENJE KOMUNIKACIJA171
1. Napad na Martinsku Ves171
2. Pruge Zagreb—Karlovac i Zagreb—Sisak izbačene iz upotrebe182
3. Napad na Hrastovac215
4. Uništena je zadnja rafinerija nafte u NDH224
5. Spriječavanje obnavljanja saobraćaja232
VI USPJEŠNE BORBE U DECEMBRU252
1. Uništenje ustaško-domobranskog bataljona u s. Babići252
2. Obrambene borbe u rejonu Hasan Brijega266
VII DEJSTVA BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA278
1. Rasturanje ustaške brigade u rejonu s. Rečica278
2. Najteža borba brigade285
3. Borbe brigade u drugoj polovini februara i u martu307
4. U Baniji331
5. Borbe oko primišlja i Gen. Stola332
6. Poslijednje borbe brigade345
PRILOZI363
REGISTAR413
BIBLIOTEKA