Grupa sovjetskih i jugoslovenskih autora: BEOGRADSKA OPERACIJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
OD AUTORA5
I
BORBA SOVJETSKIH I JUGOSLOVENSKIH NARODA PROTIV FAŠIZMA U PERIODU 1941 -JESEN 1944. GOD.9
II
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA NA BALKANU KRAJEM SEPTEMBRA 1944. GODINE61
III
PRIPREMA OPERACIJE 83
1. Priprema Sovjetskih trupa 87
2. Priprema Jugoslovenskih jedinica, prodor u Sumadiju i u dolinu Kolubare - 109
3. Borbena dejstva jedinica Glavnog štaba Srbije 117
IV
RAZBIJANJE NEMAČKO-FAŠISTlČKIH JEDINICA U BEOGRADSKOJ OPERACIJI127
1. Borbena dejstva jedinica NOVJ u severozapadnoj Srbiji i Šumadiji. Njihovo izbijanje na prilaze Beogradu127
Prodor 12. korpusa NOVJ u dolinu Save130
Borbena dejstva 1. proleterskog korpusa u Sumadiji i u dolini Kolubare138
Izbijanje 1. armijske grupe NOVJ na prilaze Beogradu i nastupanje u dolinu Velike Morave142
2. Prodor Sovjetskih i Jugoslovenskih snaga prema Velikoj Moravi149
Bitka na granici150
Gonjenje protivnika koji se povlači. Izbijanje u dolinu Velike Morave. Borbe na bokovima proboja166
3. Razvoj ofanzive na Beograd (11-14. oktobra 1944)189
4. Napad na Beograd i njegovo oslobođenje (14-20. 10. 1944)216
ZAKLJUČAK267
Pregled dokumentarnih fotografija279
Pregled skica 281
BIBLIOTEKA