KOZARA - ZBORNIK SJEĆANJA (knjiga 6)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Predgovor šestoj knjizi
PETA KRAJIŠKA NOU KOZARSKA BRIGADA U CENTRALNOJ BOSNI I U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE
Ljubomir BOROJEVIĆ i Dušan SAMARDŽIJA: Borbeni put 5. krajiške NOU kozarske brigade9
Lazo LAZIĆ: Sa Petom u srednjoj Bosni70
Uzeir ZUBOVIĆ - Lembika: Peta je krenula sa Kozare na svoj daleki ratni put78
Dušan EGIĆ: Sa Petom kroz istočnu Bosnu i Srbiju84
Veljko STOJAKOVIĆ: Sa prvim bataljonom 5. krajiške NOU kozarske brigade u centralnoj Bosni100
Joco MARJANOVIĆ: Sa Petom u centralnoj Bosni 1943. i 1944. godine117
Mustafa KUŠMIĆ - Dule: U Petoj kozarskoj u centralnoj Bosni136
Milan KESAR: Kažnjavanje ubica dr Mladena Stojanovića148
Mirko ŠILJAK: U centralnoj Bosni 1943. i 1944. godine156
Joco MARJANOVIĆ: Napad na neprijateljski garnizon Banju Luku uoči Nove 1943/44. godine167
Uzeir - Lembika ZUBOVIĆ: Krenuli smo iz Bosne za Srbiju u ljeto 1944.181
Mirko ŠILJAK: Iz centralne Bosne krenuli smo u Srbiju190
Mile TRNJAKOVIĆ: Sa Kozarčanima na pruzi Derventa — Doboj195
Mile STEGIĆ: Hrabra bolničarka Smilja198
Velimir STOJNIĆ: Šoša204
JEDANAESTA KRAJIŠKA NOU KOZARSKA BRIGADA
Đuro MILINOVIĆ: Borbeni put 11, krajiške NOU kozarske brigade207
Mikan MARJANOVIĆ: Značajnije akcije 11. krajiške NOU kozarske brigade na Kozari pod kraj 1943. i u 1944. godini245
Mićo KOLUNDŽIJA: U 11. krajiškoj NOU kozarskoj brigadi jeseni 1944. godine258
Miloš KASABAŠIĆ: U 1. četi 1. bataljona 11. krajiške kozarske brigade266
Mirko BAŠIĆ: Dva sukoba sa Nijemcima i Čerkezima u Lijevču269
Milan ĐAKOVIĆ: U 1. bataljonu Kozarskog odreda i 11. krajiške kozarske brigade272
Mirko BAŠIĆ: Napad na Bosansku Gradišku u septembru 1944.280
Dragomir RADIŠIĆ Radiša: U 1. bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade283
Milan SUBOTIĆ: U 1. četi 1. bataljona 11. krajiške NOU kozarske brigade u 1944. godini na Kozari293
Dragan KOLUNDŽIJA: Pjesme295
Đuro VUČENOVIĆ Busen: U Drugom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade 1944. godine299
Slavko HAVIĆ: U Drugom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade na Kozari305
Miloš KASABAŠIĆ: U 1. četi 2. bataljona 11. krajiške NOU kozarske brigade315
Božo VIGNJEVIĆ: U Drugom bataljonu 11. KNOU brigade319
Blagoja MIODRAG: Razoružavanje domobranske satnije na petnaestom kilometru323
Mileva VIJČIĆ - KUSONIĆ: U sanitetu 2. bataljona Kozarskog NOP odreda i 11. krajiške NOU kozarske brigade327
Đuro MILINOVIĆ: Formiranje 3. bataljona 11. KNOU kozarske brigade i njegov ratni put u 1943. godini331
Đuro MILINOVIĆ: Dobili smo prelaznu zastavu Petog korpusa kao najuspešniji bataljon u borbenom takmičenju u ljeto 1944. godine339
Milan SUBOTIĆ: U borbama za oslobođenje Bosanske Gradiške344
Đuro MILINOVIĆ: S Trećim bataljonom 11. KNOU brigade u 1944. godini346
Milan JAJČANIN: U Četvrtom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade356
Ivo dr ŠALEK: Sanitetska služba 11. krajiške NOU kozarske brigade 1943. godine361
Enver RIZVANBEGOVIĆ: U Drugom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade370
Mićo KOLUNDŽIJA: Naša 11. krajiška NOU kozarska brigada krenula je sa Kozare375
Mikan MARJANOVIĆ: Jedanaesta krajiška NOU kozarska brigada na sektoru Travnika, Busovače i Zenice u zimu 1944/45.385
Mirko BAŠIĆ: Prvo oslobađanje Travnika390
Dragomir RADIŠIĆ Radiša: U Prvom batalaonu 11. krajiške NOU kozarske brigade od Prijedora do slobode393
Miloš KASABAŠIĆ: U borbama na sektoru Travnika i Busovače pod kraj 1944. i početkom 1945. godine402
KOZARČANI U 12. KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI
Milutin VUJOVIĆ: Borbeni put 12. krajiške NOU brigade407
Joco MARJANOVIĆ: Sa 12. krajiškom NOU brigadom od Drinića do centralne Bosne447
Milan MANDIĆ: Treći bataljon 12. krajiške brigade u centralnoj Bosni459
Joco MARJANOVIĆ: Pokret 12. krajiške brigade iz Podgrmeča u centralnu Bosnu461
Brane KOVAČEVIĆ: Sa ranjenicima i tifusarima u Podgrmeču i Lici proljeća 1943. godine467
GRUPA KOZARSKIH ODREDA
Mlađo STANIĆ: Formiranje Kozarskog odreda 1943. godine i njegove značajne akcije475
Mladen OLJAČA: Sa ručnim bacačem u Kozarskom odredu jeseni 1943. godine482
Mlađo STANIĆ: Neke značajnije akcije Kozarskog odreda u ljeto i jesen 1944. godine488
Đuro VUČENOVIĆ Busen: Formiranje Gradiško-lijevčanskog odreda494
Mlađo STANIĆ: Sadejstvo Kozarskog odreda pri oslobađanju Prijedora 1944.497
Milan STANIĆ: U Gradiško-lijevčanskom NOP odredu (novembar 1943. — oktobar 1944.499
Mirko PREDOJEVIĆ: Formiranje i borbena dejstva Timarskog NOP odreda u 1944. godini510
DVADESETA KRAJIŠKA NOU KOZARSKA BRIGADA
Izudin ČAUŠEVIĆ: Borbeni put 20. krajiške NOU kozarske brigade529
Nikola BAJIĆ: Na Kozari u 20. krajiškoj NOU kozarskoj brigadi544
Ivan MESIĆ: Značajnije akcije 20. krajiške NOU kozarske brigade u završnim operacijama 1945. godine454
Nikola BAJIĆ: U borbama za oslobođenje Bosanske Gradiške i Bosanskog Novog566
Dragoja LUKIĆ: Svjedok576
Enver RIZVANBEGOVIĆ: U Trećem bataljonu 20. krajiške kozarske brigade578
Nikola BAJIĆ: Dvadeseta krajiška NOU kozarska u završnim operacijama za oslobođenje zemlje593
Ivan MESIĆ: Dvadeseta krajiška kozarska NOU brigada od Kozare do Slovenije611
Prof. dr Joco MARJANOVIĆ: Oslobođenje Travnika621
Hronologija narodnooslobodilačke borbe na području Kozare 1941—1945.633
Registar719
Registar ličnih imena721
Registar vojnih jedinica i ostalih pojmova852
Registar geografskih naziva870
Pogovar937
Sadržaj941
BIBLIOTEKA