Predrag Pejčić: 42. VAZDUHOPOVNA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
UVOD5
FORMIRANJE 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE13
Obrazovanje operativnih jedinica i Štaba 42. divizije14
Popuna i formiranje vazduhoplovnih pukova17
Formiranje ostalih jedinica 42. divzije22
Formiranje Operativnog štaba Grupe vazduhoplovnih divizija26
VAZDUHOPLOVNI KADROVI31
STRUČNA I BORBENA OBUKA37
Preobuka pilota u Trenažnom pilotskom kursu Vazduhoplovstva NOVJ (JA)37
Trenažni letovi i dalja obuka pilota u jedinicama41
Obuka vazdušnih strelaca50
Obuka mehaničara, motorista i oružara54
Obuka ljudstva veze57
Obuka ljudstva za foto i meteorološku službu59
PRVA BORBENA DEJSTVA 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE61
Baziranje 42. vazduhoplovne divizije62
Podrška jedinicama 1. armije u odbijanju nemačkog januarskog protivudara64
Rezultati prvih borbenih dejstava71
DEJSTVA U DOLINI DRINE I U SREMU74
Vazduhoplovna podrška jedinicama 2. armije75
Podrška 1. armiji na frontu u Sremu88
Rezultati borbenih dejstava u februaru 194592
DEJSTVA NA DRAVSKOM MOSTOBRANU94
Vazduhoplovna podrška jedinicama 3. armije95
Podrška 1. armiji u Sremu i 2. armiji u sarajevskoj operaciji109
Prebaziranje snaga 42. vazduhoplovne divizije112
Rezultati borbenih dejstava u martu 1945114
PODRŠKA U PROBOJU SREMSKOG FRONTA118
Dejstva vazduhoplovne operativne grupe119
Dejstva 421. i 423. vazduhoplovnog puka do proboja sremskog fronta124
Vazduhoplovna priprema proboja sremskog fronta127
Neposredna borbena podrška proboja131
Rezultati borbenih dejstava139
GONJENJE NEPRIJATELJEVIH SNAGA143
Borbena dejstva od 13 do 18. aprila143
Rezultati borbenih dejstava u aprilu 1945147
Borbena dejstva od 4. do 9. maja150
DEJSTVA PO ČETNIČKIM I USTAŠKIM SNAGAMA158
Razbijanje i uništavanje četničke grupacije160
Razbijanje i uništavanje ustaških grupa164
Rezultati borbenih dejstava u maju166
KARAKTERISTIKE BORBENIH DEJSTAVA193
Vrste zadataka i ciljevi193
Dejstva neprijateljske avijacije199
Karakteristična dejstva jurišne avijacije200
Iskustva iz taktičke upotrebe jedinica208
Rad vazduhoplovnotehničke službe i ispravnost aviona211
Organizacija veze i rad foto i meteorološke službe218
Rezultati borbenih dejstva 42. vazduhoplovne divizije221
SADEJSTVA I KOORDINACIJA U BORBENIM DEJSTVIMA229
Odnosi sa Vazduhoplovnim grupom Vitruk230
Mere Štaba GVD za unapređenje sadejstva koordinacije232
Sadejstvo sa jedinicama 3. armije235
Sadejstvo sa jedinicama 1. armije239
Sadejstvo sa jedinicama 2. armije240
Sadejstvo između jurišne i lovačke avijacije246
POLITIČKI I PARTIJSKI RAD272
Formiranje vojnih kolektiva272
Aktivnost organizacije KPJ i SKOJ276
Kulturno-prosvetni rad277
LIKOVI KOJI SE PAMTE279
Pali pri izvršavanju borbenih zadataka279
Akteri ratnih događaja282
AVIONI U NAORUŽANJU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE289
Spisak ljudstva 42. vazduhoplovne divizije po pukovima i ostalih jedinica291
BIBLIOTEKA