Špiro Lagator: ČETVRTA VOJVOĐANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
UVOD9
FORMIRANJE BRIGADE13
— Sastav štabova i komandi četa16
— Partijska organizacija19
BRIGADA JE POŠLA NA SVOJ BORBENI PUT22
— Prve borbe22
— Prelaz u istočnu Bosnu i borbe na desnoj obali Save27
— Čišćenje područja Majevice31
— Razoružavanje zelenokadrovaca u Teočaku37
— Čišćenje Požarnice39
— Palo je uporište Prnjavor43
— Prvi put u Šekovićima47
— Formiranje 4. bataljona48
— Šesta neprijateljska ofanziva49
— Dolazak brigade u Birač55
— Zaključak o dejstvima 4. brigade u 1943.57
— Vojno-politička situacija početkom 1944.58
— Natrag na Majevicu60
— Četvrta brigada prilikom napada na Tuzlu61
POVRATAK U SREM68
— Napad na selo Nijemci70
— Napad na Morović72
— Akcije posle oslobođenja Morovića78
— Napad na Martince81
— Poraz 1. bataljona kod Ravnja82
— Ofanziva 13. SS divizije86
— Izmena starešinskog sastava89
PONOVO NA MAJEVICI92
— Početak borbi sa 13. SS divizijom92
— Neuspeli pokušaj prelaza u Srbiju101
— Oslobođenje Kladnja108
— Prodor 16. divizije na Trebavu114
— Prodor na Majevicu119
— Napad na Ribnicu124
— Borbe protiv četnika na Ozrenu130
— Borbe na Birču133
— Prihvat 6. proleterske divizije na r. Bosni137
DRUGI POKUŠAJ PREBACIVANJA U SRBIJU139
— Borbe od juna do avgusta139
— Tragom proletera144
— Od Konjuha do Durmitora149
— Neprijatelj je preduzeo ofanzivu širih razmera152
— Povratak u Bosnu i prodor u Srbiju157
— Ponovo preko puta Foča - Kalinovik161
BORBE U ZAPADNOJ SRBIJI I OSLOBOĐENJE BEOGRADA163
— Prelaz preko Drine u Srbiji163
— Borbe na Medvedniku165
— Oslobođenje Zajače i Loznice169
— Borbe na Iverku i Ceru172
— Blokada Šapca i nastupanje za Beograd176
— Borbe 12. korpusa za Obrenovac178
— Oslobođenje Beograda179
BORBE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE SREMA183
— Forsiranje Save183
— Oslobođenje Rume i S. Mitrovice185
POKRET BRIGADE ZA BAČKU I BORBE U BARANJI196
— Od Erdevika do Sombora196
— Reorganizacija 4. brigade197
— Prelazak u Baranju200
BORBE U PODRAVINI206
— Virovitički mostobran 206
— Povlačenje na levu obalu Drave212
— Neprijatelj je uspeo da uspostavi moetobran na levoj obali Drave218
ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE227
— Forsiranje Drave u proleće 1945. -227
— Borbe za Podravsku Slatinu239
— Oslobođenje Bjelovara 246
— Gonjenje249
— Za brigadu rat još nije završen253
UMESTO ZAKLJUČKA258
Heroji 4. vojvođanske brigade277
Spisak pripadnika brigade na dan 7. oktobra 1943.281
Spisak poginulih i umrlih od 27. 9. 1943. do 1. 3. 1946.312
BIBLIOTEKA