Milorad Gončin, Stevo Rauš: PRVA KRAJIŠKA UDARNA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
FORMIRANJE BRIGADE7
- - Prve borbe krajiških udarnika9
- - Neprijatna iznenađenja10
- - Borbe ne prestaju13
- - Malobrojni a čvršći16
- - Na leđima neprijatelja17
- - Akcija prvog bataljona20
- - Proboj u obruč21
- - Zasjeda na dubočkoj cesti23
- - Opet na Ravnom gaju24
- - Izviđački podvig političkog komesara25
- - Garnizon je planuo28
- - Ni dana bez borbe30
- - Reorganizacija brigade31
- - Napad na Ključ33
- - U Saničkoj dolini37
- - Naređenje vrhovnog komandanta38
- - Susret sa drugom Titom40
- - Višednevni napadi na Kupres41
- - Pred vatrenim zidom43
- - Izvlačenje iz osinjaka45
- - Varka ili nešto drugo48
- - Od Kupresa do Mrkonjić-Grada49
- - Teške borbe na Manjači51
- - Neprijatelju stiže pojačanje56
- - Neočekivani preokreti58
- - Osvajanje Jajca62
- - Kroz tri vatrena obruča63
- - Pred Vrhovnim komandantom66
- - Sedam dana neprekidnih okršaja68
BIHAĆKA OPERACIJA71
- - Grad je uzavrio od pucnjave74
- - Naizmjenični juriši77
- - Ponovo na spoju dviju rijeka82
- - Briga o partijsko-političkom radu88
- - Borbe u Sanskom Mostu i okolini90
- - Udar u leđa94
- - Pokušaji deblokiranja Sanskog Mosta97
UOČI ČETVRTE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE103
- - Danonoćne teške borbe106
- - Uspjeh Trećeg bataljona108
- - Na Paunovačko-Cigeljskom položaju111
- - Politički rad122
- - U srednjoj Bosni124
- - Pokušaj zauzimanja Kotor Varoša128
- - Tifus - najljući neprijatelj130
- - Do rijeke Bosne i natrag136
- - Stalni pokreti i borbe140
- - Neprijatelj je iznenađen142
- - Protiv jedinica divizije »Princ Eugen«148
- - Teške borbe u rejonu Kiseljaka150
- - Politički i kulturni rad152
- - Napad na aerodrom154
- - Borbe u okolini Travnika159
NA PUTU U SRBIJU165
- - Protiv njemačkih i bugarskih fašista i četnika u Srbiji168
- - Napad na Bugare u Kremni170
- - Limsko-Drinska operacija »Kugelblic«172
- - U vatrenom i ledenom obruču176
- - Krivajska operacija »Snešturm«178
- - Na planinama Jahorine182
- - Ponovo u Foči185
- - Prodor u Srbiju188
- - Pokret prema Ibru190
- - Časovi neizvjesnosti192
- - Oči u oči sa neprijateljem195
- - Na brzacima Ibra197
- - Na obroncima Golije i Javora201
- - Pokret prema Jelovoj Gori i Povlenu204
- - Dvije borbe u jednom danu208
- - Česti pokreti i okršaji209
- - U susret Drugom udarnom korpusu213
- - Dvogodišnjica formiranja brigade216
- - Političko i kulturno obrazovanje217
- - Na položajima u Sandžaku218
- - Stalni sudari i čarke221
- - Odlučno nastupanje u Srbiji223
- - Marš prema Ibru226
- - Preko Ibra na Kopaonik228
- - Poraz četničkih jurišnih korpusa230
- - Napad na Kuršumliju i okolna mjesta233
- - Napad na aerodrom kod Kruševca237
- - Odlazak u Šumadiju241
- - Noćni napad na Užice242
- - Borbe u Aranđelovcu i okolini244
- - Dva napada na Topolu253
- - Borbe u Smederevu255
- - Teški okršaji u rejonu Avale258
- - General-pukovnik Štetner odbija ultimatum i pribjegava lukavstvu261
- - Dani reorganizacije, vojne i političke obuke264
NA SREMSKOM FRONTU267
- - Višednevne borbe u području Otoka269
- - Na odmoru i obuci u Tovarniku273
- - Tito među Krajišnicima274
- - Žestok protivudar neprijatelja274
- - Borbe kod Lovaša i Novak-Bapske278
- - Na odmoru i obuci u Iloku281
- - Fortifikacijski radovi282
- - Nova formacija brigade283
- - Odlazak preko Save283
- - Teške borbe u Brčkom285
- - Nastupanje prema Županji287
- - Od Županje do Slavonskog Broda289
- - Uključivanje u neprijateljsku odbranu i oslobađanje Slavonskog Broda291
- - Nastupanje i uzmicanje u Velikim Zdencima292
- - Ogroman doprinos u borbi za slobodu297
IZVORI I DOKUMENTI299
RATNE FOTOGRAFIJE302
DALI SU SVOJE ŽIVOTE ZA SLOBODU BOREĆI SE U REDOVIMA PRVE KRAJIŠKE NARODNOOSLOBODILAČKE BRIGADE331
BIBLIOTEKA