SANITETSKA SLUŽBA U NOR-U, zbornik radova - knjiga IV
BIBLIOTEKA

Predgovor7
Žarko Cvetković. Evakuacija i lečenje ranjenika i bolesnika u NOR-u9
- Najznačajnije osobenosti evakuacije i lećenja kao i osnovnih komponenata zbrinjavanja ranjenika i bolesnika u NOR-u9
- Evakuacija ranjenika i bolesnika u NOR-u13
- Lečenje ranjenika i bolesnika u NOR-u37
- Rešavanje problema stacionarnog lečenja ranjenika i bolesnika37
- Lečenje ranjenika58
- Lečenje nekih značajnijih oboljenja u NOR-u82
- O nekim značajnijim podacima o evakuaciji i lečenju ranjenika i boles nika u NOR-u kao pokazateljima razvoja sanitetske službe NOV i POJ90
Borivoj Vračarić: Preventivnomedicinska zaštita u narodnooslobodilačkom ratu95
- Osnovni činioci značajni za preventivnomedicinsku zaštitu u NOR-u95
- Epidemiološka situacija i protivepidemijska borba u toku NOR-a102
- Organizacija i sprovođenje higijensko epidemioloških mera180
- Organizacija i razvoj higijensko-epidemiološke službe u toku NOR-a204
Eliezer Katan i Dragan Stupar: Sanitetsko snabdevanje u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. godine219
- Opšti uslovi i mogućnosti za sanitetsko snabdevanje219
- Razvoj organizacije sanitetskog snabdevanja i apotekarske službe uNOVJ221
- Glavna obeležja i posebnosti sanitetskog snabdevanja u NOR-u266
Alfred Nick: Zaštita ranjenika i bolesnika u narodnooslobodilačkom ratu271
- Problemi i teškoće zaštite i borbnog obezbeđenja ranjenika i bolesnika u NOR-u271
- Ženevske humanitarne konvencije272
- Stav Njemačke i njenih saveznika u pogledu poštovanja Ženevskih konvencija275
- Stavovi NOV i POJ prema ranjenicima i bolesnicima i zarobljenim neprijateljevim vojnicima284
- Mjere zaštite ranjenika i bolesnika286
- Zaštita ranjenika u završnim opercijama za oslobođenje Jugoslavije297
Eliezer Katan: Obrazovanje sanitetskih kadrova u NOR-u 1941-1945301
- Obuka sanitetskih kadrova u pripremama za oružani ustanak301
- Sanitetski kursevi u partizanskim odredima303
- Sanitetska obuka u brigadama305
- Svaka sanitetska ustanova - sanitetska škola310
- Obrazovanje sanitetskih kadrova u vreme završnih operacija328
Eliezer Katan: Izdavačka delatnost sanitetske službe u NOR-u 1941-1945.343
- Prvi počeci izdavačke delatnosti344
- Skripte i udžbenici za obuku sanitetskih kadrova351
- Izdavačka delatnost pri kraju rata356
Prilozi:
Jaša Romano: Pregled lekara, farmaceuta, studenata medicine i farmacije učesnika NOR-a i poginulih u ratu. Učešće i doprinos bolničarki NOV i POJ 1941-1945. godine365
1. Brojčani pregled lekara, farmaceuta, studenata medicine i farmacije učesnika u NOR-u 1941-1945366
2. Brojčani pregled lekara, farmaceuta, studenata medicine i farmacije koji su izgubili živote u NOR-u 1941-1945369
3. Poimenični spisak lekara, farmaceuta,s tudenata medicine i farmacije koji su izgubili živote u NOR-u 1941-1945370
4. Pregled lekara, farmaceuta, studenata medicine i farmacije koji su poginuli tokom rata od terora i genocida403
5. Poginule bolničarke u jedinicama NOV i POJ 1941-1945404
Saša Božović: Partizanskim bolničarkama407
Eliezer Katan: Strani lekari i medicinsko osoblje u narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije 1941-1945411
Jovo Kovačević: 1. Pregled teritorijalnih bolnica NOV i POJ 1941-1945425
- Organizovana struktura sanitetske službe Jugoslovenske armije maja 1945. godine521
- Vojne bolnice NOVJ (JA) tokom 1945. do kraja rata521
2. Hronologija važnijih događaja sanitetske službe u NOR-u 1941-1945. godine. :521
Rezime edicije541
- Na engleskom jeziku543
Vera Gavrilović: Izvori i literatura553
Registar557
* * *
SPISAK LEKARA POGINULIH U NOR-U
* * *
BIBLIOTEKA