DVADESET OSMA SLAVONSKA NO UDARNA DIVIZIJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
BIBLIOTEKA
PREDGOVOR (Dr Zdravko Pecar)5
PREDGOVOR REDAKCIONE GRUPE13
UVODNA OBRAZLOŽENJA (Krsto Bosanac)17
- Međuzavisnost u razvitku narodnooslobodilačke borbe u Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj19
- O specifičnom sadržaju ove knjige29
Prvi dio
Stevo Pravdić: DVADESET OSMA SLAVONSKA NOU DIVIZIJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 1943. GODINE I U PRVOJ BORBI ZA OSLOBOĐENJE LUDBREGA
Glava prva
OD DILJA DO LUDBREGA39
Glava druga
PRVA BORBA ZA OSLOBOĐENJE LUDBREGA 3. 10. 1943. GODINE
1. - Zadaci jedinica u borbi za oslobođenje Ludbrega47
2. - Pripreme za napad51
3. - Tok i rezultati borbe za Ludbreg52
4. - Borba kod Šemovca 3. 10. 1943. godine58
5. - Odluka da se Ludbreg brani67
Glava treća
DALJA ZAJEDNIČKA DEJSTVA 28. DIVIZIJE I JEDINICA DRUGE OPERATIVNE ZONE
1. - Borbe u Hrvatskom Zagorju71
2. - Borbe za Koprivnicu73
3. - Napad na uporište Čazma i borbe na zasjedama76
4. - Dejstva u Turopolju78
PRILOZI
Spiskovi boraca koji su poginuli u borbi za oslobođenje Ludbrega 3. 10. 1943. godine84
Drugi dio
DVADESET OSMA SLAVONSKA NO UDARNA DIVIZIJA PONOVO U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ I DRUGA BORBA ZA OSLOBOĐENJE LUDBREGA
UVODNE NAPOMENE (Krsto Bosanac)89
Glava prva
Radojica Nenezić: ANALIZA BORBENIH DEJSTAVA U MOSLAVINI I BILOGORI OD 8. MAJA DO 24. JUNA 1944. GODINE
1. - Dvadeset osma divizija ponovo u Moslavini93
2. - Napad na neprijateljsko uporište Hercegovac98
3. - Akcija 21. brigade u Ivanić Kloštaru104
4. - Promjene u Štabu 17. slavonske NO udarne brigade105
5. - Politička i vojna situacija na teritoriji i u jedinicama 10. korpusa "Zagrebačkog"106
6. - Planiranje, organizacija, tok i ishod borbe za uporišta Narta i Veliko Trojstvo112
7. - Neplanirana borbena dejstva na glavnoj cesti i pruzi Zagreb - Beograd. - Prva borba protiv "Čerkeza"124
8. - Borbe za oslobođenje Velikog Grđevca129
9. - Referisanje Mati Jerkoviću, komandantu 6. korpusa u Velikom Grđevcu133
10. - Proboj neprijateljskih sinaga od Daruvara prema Bjelovaru138
11. - Pokret prema Podravini i prepad ustaša na štab 10. korpusa140
Glava druga
DRUGA BORBA ZA OSLOBOĐENJE LUDBREGA
Poglavlje prvo
Radojica Nenezić: Prethodne pripreme za izvođenje napadne operacije za oslobođenje Ludbrega
1. - Sastanak sa Štabom 10. korpusa147
2. - Izviđači 28. divizije upućeni u područje Ludbrega149
3. - Prethodne pripreme za napad na uporište neprijatelja u Ludbregu151
Poglavlje drugo
Rekonstrukcija toka događaja pred drugu borbu za oslobođenje Ludbrega
1. - Uvodni analitički osvrt (Krsto Bosanac)154
2. - Dvadeset deveti juni 1944. godine160
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić160
B - Neprijateljske jedinice161
3. - Trideseti juni 1944. godine163
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić163
B - Neprijateljske jedinice165
4. - Prvi juli 1944. godine165
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić166
A - 2 - Vlado Potočnjak168
B - Neprijateljske jedinice169
5. - Drugi juli 1944. godine170
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić171
A - 2 - Vlado Potočnjak177
A - 3 - Đuro Fumić178
A - 4 - Pero Lalović178
B - Neprijateljske snage179
6. - Treći juli 1944. godine180
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić183
A - 2 - Vlado Potočnjak186
B - Neprijateljske jedinice186
7. - Četvrti juli 1944. godine187
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić196
A - 2 -Žarko Svilokos198
B - Neprijateljske jedinice199
8. - Peti juli 1944. godine202
A - Partizanske jedinice
A - 1 - Komandant 28. divizije Radojica Nenezić205
A - 2 - Vlado Potočnjak208
A - 3 - Pero Lalović209
A - 4 - Žarko Svilokos209
A - 5 - Đuro Fumić210
8. - Neprijateljske jedinice213
Poglavlje treće
Komandant 28. divizije Radojica Nenezić o toku i ishodu druge borbe za oslobođenje Ludbrega
Napomene redakcione grupe215
1. - Tok i ishod borbe u Ludbregu 6. jula 1944. godine215
2. - Analiza borbe u Ludbregu 6. jula 1944. godine - prvi izvještaji i depeše221
Poglavlje četvrto
Neprijateljski izvještaji o ishodu druge borbe za oslobođenje Ludbrega 6. jula 1944. godine
1. - Izvod iz dokumenta broj 9224
2. - Izvod iz dokumenta broj 15225
3. - Izvod iz dokumenta broj 16226
4. - Izvod iz dokumenta broj 19226
5. - Zaključci226
Poglavlje peto
Vladimir Kadić: Analiza toka borbe 17. slavonske NO udarne brigade 6. jula 1944. godine u Ludbregu
1. - Izvod iz zapovesti Štaba 17. slavonske NO udarne srigade229
2. - Raspored naših snaga prema zapovesti239
3. - Zamisao dejstva jedinica sa oiljem likvidacije uporišta239
4. - Odnos snaga na pojedinim pravcima i rezerve244
5. - Početak napada246
6. - Tok borbe - napadna dejstva247
7. - Neprijateljski protivnapad260
8. - Borba Druge čete Trećeg bataljona u okruženju272
9. - Rezultati borbe274
Zapisi o borbi u Ludbregu
1. - Izvod iz ratnog dnevnika Vlade Potočnjaka280
2. - Izvod iz ratnog dnevnika Pere Lalovića282
3. - Izvod iz hronike Marije Winter282
Spisak utvrđenih imena boraca 17. slavonske NO udarne brigade koji su poginuli u Ludbregu 6. jula 1944. godine287
Osnovni biografski podaci komandanata bataljona poginulih u Ludbregu 6. jula 1944. godine
- Narodni heroj Mojica Birta - Zec290
- Dušan Popović291
Poglavlje šesto
General Ivan Gošnjak u Čazmi
Uvodne napomene (Krsto Bosanac)292
Radojica Nenezić:
1. - Zahtjev da se izvrši analiza planiranja, pripreme, toka i ishoda druge borbe za oslobođenje Ludbrega294
2. - Referat o zbivanjima na operativnom području 10. korpusa "Zagrebačkog" od 8. maja do 14. jula 1944. godine296
3. - Depeša o novim zadacima 28. slavonske NO udarne divizije305
4. - Povratak u Slavoniju307
Poglavlje sedmo
Zaključna razmatranja o drugoj borbi za oslobođenje Ludbrega312
Glava treća
PARTIZANSKI I NEPRIJATELJSKI DOKUMENTI O DRUGOJ BORBI ZA OSLOBOĐENJE LUDBREGA
Poglavlje prvo
Dokumenti partizanskih jedinica
- Dokumenat broj 1 Zapovijest Štaba 10. korpusa "Zagrebačkog" od 29. 06. 1944. godine321
- Dokumenat broj 2 - Zapovijest Štaba 28. udarne divizje NOVJ od 30. 06. 1944. godine324
- Dokumenat broj 3 - Izvodi iz izvještaja Štaba 28. udarne divizije NOVJ od 13. jula 1944. godine - K. broj 230326
- Dokumenat broj 4 - Izvodi iz izvještaja Štaba 28. udarne divizije od 13. jula 1944. godine - broj 299328
- Dokumenat broj 5 - Izvod iz izvještaja Štaba 6. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. godine330
- Dokumenat broj 6 - Izvod iz izvještaja Štaba 10. korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. godine331
- Komentari i zaključci o navedenim izvodima iz izvještaja o drugoj borbi za oslobođenje Ludbrega332
Poglavlje drugo
Krsto Bosanac: Neprijateljski dokumenti o poduhvatu "ROUEN" sa komentarima.
1. - Uvodna obrazloženja335
2. - Važniji dokumenti poduhvata "Rouen" sa komentarima338
3. - Izvod iz ratnog dnevnika komande grupe armija "F" vezani za neprijateljski poduhvat "Rouen"362
Glava četvrta
NAPISI U ISTORIOGRAFSKOJ PUBLICISTICI O DRUGOJ BORBI ZA OSLOBOĐENJE LUDBREGA
1. -Ivan Šibl365
2. - Ivan Šibl - "Ludbreški grobovi"368
3. - Mate Jerković - Sadejstvo 6. slavonskog i 10. zagrebačkog korpusa u NOR-u371
IMENA DAVALACA DOBROVOLJNIH PRILOGA375
BIBLIOTEKA