Milutin Milković: PRVA KOSOVSKO-METOHIJSKA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
PREDGOVOR5
UVOD9
PRVI KOSOVSKO-METOHIJSKI PARTIZANSKI ODRED15
Stanje na Kosovu i Metohiji 1941-194315
Prvi partizanski bataljon „Ramiz Sediku"25
Drugi partizanski bataljon „Boro Vukmirović"26
Šarplaninski partizanski odred30
Oslobađanje Kičeva34
Politički rad u Prvom Kosovsko-metohijskom partizanskom odredu37
Veze sa Kosovom i Metohijom45
U SASTAVU PRVE MAKEDONSKO-KOSOVSKE NOU BRIGADE59
Formiranje brigade50
Borbe brigade u zahvatu druma Kičeva-Debar52
Borbe prvih dana decembra55
Partijsko savetovanje u selu Fuštani56
Ofanzivna dejstva od Vardara do Mariova58
BOGOMILSKI POHOD63
Podela brigade u „Grupe bataljona"63
Tok bogomilskog pohoda66
Ocena pohoda70
Boravak u selu Bahovo77
Savetovanje u Bahovu79
Političko-partijski i vojni rad83
PONOVO U DEBARCIMA87
Od Bahova do Crvenih voda87
Odbrana slobodne teritorije94
Partijsko savetovanje na Karaormanu100
Partijski kurs103
Saveznička pomoć104
BRIGADA NOVA - BORCI STARI123
Formiranje Prve kosovsko-metohijske NOU brigade123
O štabu brigade129
Održavanje veza sa Kosovom i Metohijom136
Upućivanje posebne grupe prema Ljumi149
BORBE ZA DEBAR I OKO DEBRA151
Napad na Debar151
Dilema kuda dalje?157
Neprijateljska ofanziva „Fric"163
Prelazak na teritoriju Albanije165
Intervencija Miladina Popovića169
OD SLATINE DO POREČJA173
Susret sa četnicima i formiranje 6. makedonske NOU brigade176
Oslobođenje Topolnice i Broda (makedonskog)182
Na položajima za odbranu Prilepa184
Sprečiti da se na Kosovu i Metohiji ugnezdi reakcija187
OD PRILEPSKOG POLJA, PREKO ŠARE DO KOLESIJANA I KRUME192
Popuna štabova brigade i bataljona192
Oslobođenje Dragaša i Broda196
Upoznavanje sa prilikama na Kosovu i Metohiji200
Savetovanjs partijskih rukovodioca Prve i Četvrte kosovsko-metohijske NOU brigade205
BORBE ZA OSLOBOĐENJE METOHIJE228
Junik - neprijateljska tvrđava228
Partijsko-politički rad236
Oslobođenje Dečana240
Peć je oslobođena249
Prikupljanje podataka o odmetnicima261
UČEŠĆE BRIGADE U GUŠENJU KONTRAREVOLUCIJE NA KOSOVU I METOHIJI265
Kontrarevolucija je počela265
Pokret na Drenicu276
Pregovori sa Šabanom Polužom283
Borbe u Drenici289
„Omladinski bataljon"297
ZAVOĐENJE VOJNE UPRAVE I REORGANIZACIJA OPERATIVNOG ŠTABA307
Formiranje 52. divizije HOB i PO Jugoslavije310
Čišćenje terena oko Prizrena i Gnjilana315
Partijsko-politički rad i vojne akcije za sređivanje stanja u Oblasti318
Treća oblasna konferencija KPJ u Prištini334
Učešće u obnovi i izgradnji zemlje337
UMESTO ZAKLJUČKA - DRUGI O BRIGADI339
SPISKOVI BORACA351
BIBLIOTEKA