Joco Marjanović, Mile Kukolj, Milutin Vujović, Boro Gaćeša, Rade Ranilović: DVANAESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
PREDGOVOR5
RIJEČ AUTORA13
UVOD19
GLAVA I
FORMIRANJE BRIGADE I BORBE U BOSANSKOJ KRAJINI
Od Potkozarja i Lijevča-polja do Drinića29
Odluka o formiranju 12. brigade i proboj u Podgrmeč36
Borbe u petrovačkom i drvarskom kraju46
Epidemija pjegavca49
Neprijateljev prepad u Rujiškoj54
Borbe i predah od 7. do 17. aprila59
Iz Podgrmeča u Liku i nazad63
Pismo Osmana Karabegovića političkog komesara 1. bosanskog korpusa68
Odlazak Brigade u srednju Bosnu73
GLAVA II
BORBE U SREDNJOJ BOSNI
Od Korićana do Maslovara i Obodnika79
Razbijanje četnika na prostoriji Skender-Vakuf—Kotor-Varoš—Javorani—Čemernica89
Partijsko-političko savjetovanje102
Oslobođenje Kotor-Varoša106
Borba na Viševicama i pogibija Milana Egića111
Dejstva poslije oslobođenja Kotor-Varoša117
Odlazak Brigade u rejon Župe i Lijevča-polja122
Od Vrbasa ka Usori i Bosni127
Ponovo u zahvatu komunikacija Derventa—Doboj i Doboj—Teslić131
Prihvat vijećnika za Drugo zasjedanje AVNOJ-a134
Ponovo na starom terenu139
U zaštiti članova Predsjedništva AVNOJ-a i Nacionalnog komiteta147
Ocjena partijsko-političke aktivnosti i stanja u Brigadi149
Brigada u banjalučkoj operaciji159
Borbe u šestoj ofanzivi169
Poslije šeste ofanzive175
Pokret u rejon Prnjavor—Doboj—Derventa182
Odlazak Petra Mećave184
Dejstva na prostoriji između Vrbasa i Bosne188
Brigada je dobila i 4. bataljon192
Dejstva u maju i junu i rezultati takmičenja195
Poginuo je hrabri komandir202
Teslić je slobodan203
Drugi neuspjeli napad na Kotor-Varoš212
GLAVA III
OD KOTOR-VAROŠA DO BEOGRADA
Pokušaj prelaska Bosne kod Žepča215
Na maršu kroz istočnu Bosnu219
U sjeverozapadnoj Srbiji226
Brigada u beogradskoj operaciji232
GLAVA IV
BORBE NA SREMSKOM FRONTU
Odluka njemačke komande o organizovanju odbrane u Sremu242
Prvi sukobi na sremskom frontu244
Borbe za Sremsku Mitrovicu247
Odmor u Rumi i pripreme za nove zadatke250
Rovovske borbe na „Crvenoj liniji" u rejonu Čalme252
Zajedno sa jedinicama Crvene armije259
Od Čalme do Orolika i borbe u Bosutskim šumama260
Napadi na neprijateljsku „Zelenu liniju"265
Izgradnja novih odbrambenih položaja272
Izašao je prvi broj biltena „Narodni borac"275
Borbe u toku njemačkog protivnapada od 17. do 22. januara279
Ponovo na izgradnji odbrambene linije i odmor u Bačincima291
Prepadi, nasilna izviđanja i obavještajna aktivnost294
Partijsko-politički rad298
Reorganizacija i prenaoružavanje302
GLAVA V
BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA
Dejstva u rejonu Drenovci—Đurići—Vrbanja307
Teške borbe oko Andrijevaca313
Dejstva u rejonu Velike Barne321
Nastupanje kroz Moslavinu i Zagorje324
Zarobljavanje 41. njemačke tvrđavske divizije327
U rejonu Celja330
Ponovo u Bosanskoj krajini333
Od Potkozarja do Negotina337
Doprinos Brigade borbi za slobodu339
Poginuli borci i rukovodioci Brigade343
Preživjeli borci i rukovodioci Brigade383
Rukovodeći kadar Brigade od Štaba Brigade do komandi četa455
BIBLIOTEKA