Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941-1945): radovi sa naučnog skupa održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977.
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
1. Uvodna riječ dr Nikole Babića, predsjednika Organizacionog odbora naučnog skupa11
2. Dr Nikola Babić (19. 10. 1926 — 18. 11. 1978.) — In memoriam13
3. Pozdravna riječ Novaka Savića, predsjednika SO-e Prijedor17
4. Boško Šiljegović:O nekim bitnim karakteristikama NOP-a na Kozari19
5. Dr Enver Redžić:Slobodarske i socijalističke tradicije u narodu Potkozarja31
6. Dimitrije Bajalica:Hapšenje komunista u Knešpolju 1936. godine47
7. Dr Luka Đaković:Prilog osvjetljavanju nastanka i razvoja rudnika Ljubija do 1941. godine55
8. Prof dr Joco Marjanović:Ustanak na Kozari 1941. godine (Prilog izučavanju karakteristika i specifičnosti početka narodnooslobodilačke borbe na Kozari)71
9. Izudin Čaušević:Ustaška vlast i teror na Kozari 1941-1942. godine101
10. Dr Dušan Lukač:Komunisti u ustanku na Kozari 1941123
11. Drago Karasijević:Ustanak i borbe na Kozari do oktobra 1942. godine133
12. Relja Lukić:Rudari Lješljana u NOB na Kozari 1941161
13. Rafael Brčić:Pozadina specijalnih vojno-političkih mjera njemačkog okupatora i ustaša na Kozari177
14. Dr Mile Konjević:O reagiranju ustaške propagande na razvoj ustanka 1941-1942.185
15. Antun Miletić:Neke mere i dejstvo Vermahta na Kozari 1941-1942. godine195
16. Mišo Leković:Pripreme nemačkih štabova za ofanzivu na Kozari u ljeto 1942. godine215
17. Obren - Obrad Stišović:Frontalne borbe i proboj obruča za vrijeme ofanzive na Kozaru u ljeto 1942. godine227
18 Mladen — Mlađo Marin:O borbama Prve krajiške udarne brigade u toku neprijateljske ofanzive na Kozaru 1942. godine257
19. Dragoje Lukić:Zločini okupatora i njegovih saradnika nad decom kozarskog područja 1941 — 1945. godine269
20. Narcisa Lengel — Krizman:Akcija spašavanja kozarske i druge djece iz ustaških logora285
21. Mirko Pekić:Potkozarske jedinice na Kozari posle ofanzive 1942. godine291
22. Dr Drago Borovčanin:Osnivanje i razvoj organa narodne vlasti na Kozari 1941 - 1945. godine297
23. Gojko Vukadinović:Neke karakteristike razvoja revolucionarnog omladinskog pokreta na Kozari 1941-1945. godine311
24. Dr Petar Kačavenda:Omladinski pokret na Kozari 1941-1942. godine335
25. Dušan Vidovič - Dule:Prva okružna konferencija SKOJ za Kozaru343
26. Mr Uroš Nedimović:Prilog izučavanju razvitka narodnooslobodilačkog fronta na Kozari349
27. Mira Kolar - Dimitrijević:Rudnici željezne rude Ljubija za vrijeme okupacije363
28. Dr Nikola Živković:Eksploatacija nalazišta željezne rude u Ljubiji od strane trećeg rajha 1941 -1945379
29. Pero Baškot:Akcije kozarskih partizana na saobraćajnicama385
30. Milan Obradović:Bezbjednosno-obaveštajne mere na Kozari 1941- 1945399
31. Vojmir Kljaković:Šta se znalo u saveznom svijetu o ofanzivi na Kozari415
32. Milivoj Rodić:Narodnooslobodilačka borba u narodnoj poeziji Kozarčana421
33. Dr Milan Bodiroga:Partizanske pjesme o Kozari — dio njene borbe i slave453
34. Miša Gašić:Organizacija saniteta na Kozari u NOB-i459
35. Dr Stojan Tomić:Memoarska građa kao izvor istraživanja fenomena NOB-e na Kozari465
36. Boško Baškot:Epopeja Kozare u udžbenicima istorije i u enciklopediji Leksikografskog zavoda SFRJ487
37. Nadežda Mitrašević:Formiranje inicijativnih odbora AFŽ-a i njihov rad na Kozari u prvoj polovini 1943. godine495
38. Lazo Krneta:O stvaranju i radu narodnooslobodilačkih odbora na Kozari501
39. Rahmija Kadenić:Strategijske dimenzije događaja na Kozari u ljeto 1942. godine505
40. Idris Ćejvan:Muzeološki prikaz narodnooslobodilačke borbe na Kozari509
41. Tonči Grbelja:Prezentacija razvoja NOB-e na Kozari u muzejskim postavkama513
42. Diskusije517
43. Sadržaj537
BIBLIOTEKA