Ignjatije Perić: PETNAESTA KORDUNAŠKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
Glava I
FORMIRANJE BRIGADE I PRVE NJENE BORBE5
Uslovi za formiranje brigade5
Formiranje brigade13
Na obeztbeđenju napada na Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju20
Čemernica je oslobođena25
Oslobođenje Saborskog i Ličke Jesenice32
NEPRIJATELJSKA OPERACIJA „VAJS — 1"40
Odstupanje brigade od Krnjaka do reke Une40
Odbramibene borbe na levoj obali Une51
Napad na italijanske jedinice kod G. Lapca56
Glava II
BORBE U GACKOJ DOLINI I OKO GOSPIĆA71
Oslobođenje Donjeg Babina Potoka i Rudopolja71
Osiguranje napada na Crnu Vlast76
Oslobođenje Vrhovina i Otočca78
Napad na Gospić84
Obezbeđsnja severnog dela Like90
DEJSTVA NA TERITORIJI KORDUNA I CAZINSKE KRAJINE 93
Oslobođenje Slunja93
Borbe oko Velike Kladuše i Cetingrada98
Žetva na Kordunu102
Oslobođenje Velike Kladuše105
Topusko je oslobođeno112
Glava III
KAPITULACIJA FAŠISTIČKE ITALIJE I VELIKI USPESI NOP U HRVATSKOJ117
Sprečavanje prodora nemačkim trupama prema Dal­maciji i Hrvatskom primorju117
Na zadatku obezbeđenja slobodne teritorije Like121
Prvi sukobi sa muslimanskom milicijom Huske Miljkovića127
Oslobođenje Hrastovice133
Neprijateljska operacija „panter"142
Borbe sa muslimanskom milicijom149
DEJSTVA OD 1. JANUARA DO 1. APRILA153
Oslobođenje Oštarija158
Borbe kod Tounja162
Borbena dejstva na komunikaciji Oštarije — Brinje168
Odbrana Plaščanske doline175
Na teritoriji Tobolića i Plaškog179
BORBE U KORDUNU, LICI I CAZINSKOJ KRAJINI OD APRILA DO JUNA192
Oslobođenje Vukmanića192
Na pravcu Ostrožac — Cazin194
Zaseda kod Ličkog Petrova Sela198
Oslobođenje Dumana i Ramljana200
Neprijateljska operacija „norgenštern"203
Borbe u rejonu sela Primišlja208
Dejstva 3. brigade u vreme Drvarskog desanta211
Glava IV
BORBE U ŽUMBERKU, KORDUNU I LICI OD JUNA DO DECEMBRA 1944. GODINE215
POKRET NA ŽUMBERAK215
Obezbeđenje napada na Buševac215
Borbe na Zumberku221
Evakuacija ranjenika sa Žumberka na Kordun230
DEJSTVA BRIGADE NA KOMUNIKACIJI KARLOVAC — OGULIN — BRINJE233
Osiguranje žetve233
Rušenje železmičke pruge i uništenje puta Karlovac — Ogulin241
3. bataljon u zasedi na Kapeli246
Neuspeh 1. bataljona kod Drežnik Grada.248
Napad na Trojvrh, Vojnovac i Mudrić-glavicu252
Glava V
ZAVRŠNE BORBE ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE259
BORBE U VREMENU JANUAR — APRIL 1945259
Oslobođenje Ličkog Petrova Sela i Vaganca259
Borbe u rejonu Plaškog267
Oslobođenje Bihaća278
Borbe oko Slunja, Poloja i Prirnišlja285
Rasformiranje 3 (Plaščanske) udarne brigade290
Prilozi301
REGISTAR311
BIBLIOTEKA