Petar Kleut: JEDANAESTI KORPUS NOVJ
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
ZBIVANJA U ISTRI, HRVATSKOM PRIMORJU, GORSKOM KOTARU I LICI OD SEPTEMBRA 1943. DO JANUARA 1944. GODINE
Prilike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslije kapitulacije fašističke Italije5
Njemačka operacija »Volkenbruh« u Istri, Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju8
Razvoj operativne situacije potkraj 1943. godine18
Zimske operacije njemačke 2. oklopne armije u Lici i Gorskom kotaru30
Formiranje 11. korpusa NOVJ i njegova operativna situacija38
Obostrani raspored snaga i operativna situacija početkom februara 1944. godine43
BORBE JEDINICA 11. KORPUSA U PERIODU FEBRUAR-APRIL 1944. GODINE
Borbe 13. divizije uz komunikaciju Brinje - Senj - Novi (februar mart 1944. godine)49
Borbe 35. divizije u Lici (februar-mart 1944)58
Prva partijska konferencija u 35. diviziji69
Napad na Stajnicu i borbe oko Otočca u drugoj polovici marta 1944. godine72
Napad na Prozor i obrambene borbe u toku ofanzive nje­mačke 392. divizije na slobodni teritorij Like i Gorskog kotara (april 1944. godine)19
Pokušaj Glavnog štaba Hrvatske da protunapadom na nje­mačku 392. diviziju osujeti njeno napredovanje prema Plitvičkim jezerima105
Poraz 34. ustaške bojne u Ramljanima115
Borbe u Istri, Hrvatskom primorju i južnoj Lici od februara do početka maja 1944. godine121
BORBE NEPOSREDNO POSLIJE NEPRIJATELJEVE OPERACIJE »MORGENSTERN« ORGANIZACIJSKE I FORMACIJSKE PROMJENE U JEDINICAMA (MAJ-JUN 1944. GODINE)
Situacija na operacijskom području 11. korpusa, obostrani raspored i zadaci jedinica početkom maja 1944. godine130
Spriječavanje neprijateljevog prodora prema Plitvičkim jezerima i Korenici134
Borbe na prilazima sjevernom dijelu Krbavskog polja i zbrinjavanje ranjenika140
Obrana južnih prilaza Krbavskom polju i druge borbe u njegovoj okolici146
Druga etapa operacije borbe na području Ličkog sredogorja154
Pregrupacija i protunapadi 35. divizije163
Borbe u Istri i formiranje 2. istarske brigade168
Borbe u Lici i reorganizacija 35. divizije173
Borbe u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru192
Borbe u karlovačkom području i oslobođenje Bosiljeva198
BORBE 11. KORPUSA U LJETO 1944. GODINE
Borbe 35. divizije u Lici u toku jula203
Prodor neprijatelja iz Gackog i Ličkog polja u Korenicu i Kribavu i njegovo odbacivanje nazad210
Napad 35. divizije na neprijatelja u rejonu Cudin klanac Babin Potok i vojno-politička situacija u Lici sredi­nom ljeta 1944. godine218
Povratak 13. divizije u Gorski kotar, njene borbe i reorga­nizacija aktivnost i dolazak Štaba 11. korpusa u Gor­ski kotar224
Borbe istarskih jedinica u julu mjesecu234
Borbe 35. divizije za obranu ljetine od pljačke, i napad 9. di­vizije na Gračac237
Obrana slobodnog teritorija Gorskog kotara256
Formiranje 43. istarske divizije265
OPERATIVNA SITUACIJA, ORGANIZACIONO STANJE I BORBE JEDINICA 11. KORPUSA OKO GLAVNIH KOMUNIKACIJA
Stanje jedinica i operativni planovi krajem ljeta 1944. godine274
Operacija rušenja komunikacija kojim se koristi neprijatelj276
Napadi na neprijateljeva uporišta u rejonu Ličko Lešće, Lički Osik, Široka Kula u drugoj polovici septembra i prvoj polovici oktobra 1944. godine284
Napadi 13. divizije na komunikacije u Gorskom kotaru i ne­uspjele akcije na Zlobin291
Borbe 43. divizije oko komunikacija sjeverno od Rijeke299
Neuspjeli pokušaj neprijatelja da uništi 13. diviziju i njen napad na Vrbovsko303
Opće stanje u 11. korpusu početkom novembra 1944.313
Borbe i manevri 43. istarske divizije314
Snabdjevački marš 35. divizije preko Velebita319
JEDANAESTI KORPUS U POZADINI NEPRIJATELJEVOG FRONTA
U susret našem frontu324
Oslobođenje Lovinca i Svetog Roka331
Konačno oslobođenje Gračaca, Srba i Metka339
Neuspjeli pokušaj neprijatelja da uspostavi front preko sred­njeg dijela Like347
Stanje u jedinicama 11. korpusa početkom 1945. godine .355
Borbe 43. istarske divizije u Gorskom kotaru, Hrvatskom pri­morju, Istri i Pokupju361
Borbe u Lici početkom 1945. godine364
Napad na neprijatelja u Babinom Potoku i na Čudinom klancu (24. i 25. februara)378
U SASTAVU 4. ARMIJE I U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE
Ulazak 11. korpusa u sastav 4. armije JA i njeni planovi381
Borbe u toku uspostavljanja neprijateljevog fronta preko Like388
Borbe za konačno oslobođenje Like, Gorskog kotara, Hrvat­skog primorja i Istre392
Osvrt na ulogu i značaj borbi 11. korpusa401
OSNOVNI IZVORI I LITERATURA405
BIBLIOTEKA