Dr. Milan Borković: KVISLINŠKA UPRAVA U SRBIJI 1941 - 1944 - knjiga 2
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
GLAVA I
ODNOS NEDIĆEVE VLADE PREMA KLJUČNIM PITANJIMA DRUŠTVENO-EKONOMSKOG, POLITIČKOG I KULTURNOG ŽIVOTA U SRBIJI
Vojno-politička situacija u Srbiji u prvoj polovini 1943. go­dine7
žOdnos kvislinških vlasti u Srbiji prema seljaštvu15
Koncepcija Milana Nedića i njegove vlade o stvaranju srpske seljačke države33
Odnos kvislinških vlasti u Srbiji prema radničkoj klasi45
Mobilisanje radne snage iz Srbije za potrebe Nemačke u dru­gom svetskom ratu59
Stav kvislinških vlasti u Srbiji prema prosveti i kulturi74
Napori Nedićeve vlade u vezi sa otvaranjem Beogradskog uni­verziteta95
Rad kvislnga u Srbiji na obnavljanju privrede i njeno eksplo- atisanje od nemačkog okupatora103
GLAVA II
AKTIVNOST NEDIĆEVE VLADE TOKOM 1943. GODINE
Angažovanje Nedićevog upravnog aparata na ubiranju letine 1943. godine127
Novi zločini okupatora i srpskih kvislinških vlasti140
Prebacivanje Komande Jugoistoka iz Soluna u Beograd (av­gusta 1943.) i njen odnos prema Nedićevoj vladi151
Poseta Milana Nedića Ribentropu i Hitleru (18. septembra 1943.)160
Personalne promene u Nedićevoj vladi posle povratka iz Ber­lina178
Napori Milana Nedića da kvislinške vojne jedinice stavi po­novo pod svoju komandu187
Tajna fašistička organizacija „Srpski Gestapo"198
Reagovanje u Srbiji na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a201
GLAVA III
POLITIČKA I PROPAGANDNA AKTIVNOST „VLADE NARODNOG SPASA"
Saradnja sa četničkim pokretom Draže Mihailovića209
Rad na proširenje granica Srbije (stvaranje „Velike Srbije")225
Odnos Nedića i njegove vlade prema susedima239
Odnosi između kvislinške vlade u Beogradu i izbegličke kra­ljevske vlade u Londonu254
Odnos kvislinških vlasti u Srbiji prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi265
Štampa i propaganda Nedićeve vlade273
GLAVA IV
KVISLINŠKA UPRAVA U SRBIJI U POSLEDNJOJ GODINI OKUPACIJE
Vojno-politička situacija u zemlji i svetu krajem 1943. i počet­kom 1944.283
Kvislinzi u borbi protiv NOP-a u prvoj polovini 1944. godine285
Neuspeh Nedićeve i četničke mobilizacije u proleće i leto 1944. godine302
Snažne represalije kvislinga i ostalih neprijatelja NOP-a pre­ma rukovodećim kadrovima KPJ i SKOJ-a308
Obrazovanje koalicije: okupatorNedićMihailović i njen slom323
GLAVA V
BEKSTVO KVISLINŠKO-ČETNIČKIH SNAGA IZ SRBIJE POČETKOM OKTOBRA 1944. GODINE
Odlazak Nedićeve vlade pod pratnjom Nemaca u Austriju (Beč)341
„Nedićeva oružana sila" i četnici Draže Mihailovića u paničnom bekstvu napuštaju teritoriju Srbije352
Aktivnost srpskih kvislinga u izbeglištvu do završetka drugog svetskog rata362
ZAKLJUČAK373
COUNTER-REVOLUTION IN SERBIA379
Quisling Administration 19411944 (Volume I and II)379
REGISTAR LIČNIH IMENA391
REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA395
BIBLIOTEKA