Milorad Gončin: ČETVRTA SRPSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
UVOD5
Razvoj NOB-a na jugu Srbije6
Značaj izdavanja monografije Četvrte srpske NOU brigade19
FORMIRANJE BRIGADE23
Nastajanje u pokretu i borbama23
Zvanična svečanost30
Prva borba Druge južnomoravske34
Političkoipropagandnodelovanje37
Upad u Župu i Aleksandrovac40
Namere četničkih korpusa44
Okršaji u Barju i okolini46
Prsa u prsa u Kosančiću50
Diverzije na južnoj pruzi61
Analiza prvih četrdeset dana borbe64
Potraga za četnicima66
Napad na bolnicu u Leskovcu67
Za tri dana dve brigade72
Napad na bugarsko uporište74
Sadejstvo sa Trećom južnomoravskom brigadom77
Zločini Bugara i .gotićevaca80
Bombaši na vojnom aerodromu82
Dugi zimski marš manevar84
Povratakteži od dolaska90
OFANZIVA UDRUŽENIH NEPRIJATELJA95
Poraz četnika u Arbanaškoj95
Dva dana i dve noći borbe98
Stigao je komandant Gzavnog štaba104
Poraz belogardejaca i Nemaca105
Sukob sa palikućamaI10
Očekivanje Operativne grupe divizija113
Klopka za nemačke padobrance i policajce116
Brana odmazdi, predah n priredba123
Promena naziva brigade. novi bataljon i predaja Bugara127
FORMIRANJE PRVE SRPSKE DIVIZIJE
Smotra i svečanost uprkos nemačkim avionima131
U Gornjoj Jablanici134
U slivu Male i Velike Kosanice140
Pokret za Toplicu i napad na Blace146
Borbe na padinama i vrhovima Kopaonika150
DVOETAPNA OFANZIVA UDRUŽENIH NEPRIJATELJA
Odbijanje četničkih juriša155
Operacija „Trumf" i kadrovske promene164
Opet na Kopaonik i natrag166
U čeljustima neprijateljske ofanzive „Čistka"174
Manevar prema Kosovu179
Ofanzpvna dejstva185
Napadi na Kuršumliju189
U Operativnoj grupi divizija195
Organizacione i kadrovske promene u Diviziji i Brigadi199
ODLAZAK IZ JUŽNE SRBIJE
Preko Ibra na Čemernu203
Dvodnevne teške borbe u Požegi207
Nastupni marš i borbe u Šumadiji213
Oštra borba u Lipovcu217
Približavanje glavnom gradu i susret sa crvenoarmejcima221
UČEŠĆE U BEOGRADSKOJ OPERACIJI
Rame uz rame sa crvenoarmejcima227
Uvođenje jedinica Dvadeset prve srpske divizije u žestoke borbe231
Uništenje nemačke prethodnice i glavnine234
Protivnapad prema Boleču i opkoljavanje Nemaca243
Smotra i defile na Banjici251
NA SREMSKOM FRONTU
Dolazak na Crnu liniju nemačke odbrane254
Jednomesečno krvarenje u blatu. snegu i na golomrazici256
Munjeviti napadi nemačkih borbenih grupa263
Ugrožavanje Crvene linije neprijateljske odbrane267
Kulturno-prosvetne aktivnosti i kadrovske promene269
Ponovo na vatrenoj liniji272
Poraz neprijatelja na Crvenoj i Nibelunškoj liniji275
NAPADI I PROTIVNAPADI U REJONU OTOKA I ZELENE LINIJE
Komletinci su odbranjeni281
Pregrupisavanje snaga i ofanzivni udari284
Četvorodnevne žestoke borbe u rejonu Otoka i Privlake289
Dramatična noć i dan u Komletincima i na Bosutu298
U armijskoj rezervi304
NEMAČKA OFANZIVA „ZIMSKA OLUJA"
Zaustavljanje neprijatelja kod Šarengrada i Novak Bapske310
Na položaju. obuci i ostale aktivnosti317
Politički i partijski rad321
Kulturne i prosvetne aktivnosti325
Uvođenje trojne formacije328
PRIPREME ZA PROBOJ SREMSKOG FRONTA
Na pravcuglavnogudara333
Početak kraja Sremskog fronta336
Borba za Lovas343
Oslobođenje Vinkovaca346
KROZ SLAVONIJU
Napadi i protivnapadi u Đakovu350
Osvajanje esesovskih i ustaških uporišta359
Od Orljave do Novske i Jasenovca363
Gonjenje bez zastoja369
Jači otpor u Cerju i okolini375
Rat posle kapitulacije nacističke Nemačke378
U mirnodopskim garnizonima ...".385
SASTAV BRIGADE PRI FORMIRANJU389
Sastav Prvog (Rasinskog udarnog) bataljona389
Sastav Drugog (Pustorečko-jablaničkog) bataljona391
Sastav Trećeg (Crnotravskog udarnog) bataljona393
SPISAK BORACA ČETVRTE SRPSKE UDARNE BRIGADE396
Borci sa nepotpunim podacima813
Borci strani državljani818
BIBLIOTEKA