Milojica Pantelić: 25. SRPSKA NOU DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
Uvod7
I
DVADESET PETA DIVIZIJA U TOPLIČKO-JABLANIČKOJ OPERACIJI19
II
Marševi i borbena dejstva 25. divizije od Besne Kobile do Dunava (1. avgust — 10. septembar 1944)44
Marš na prostoru Strešera i Crne Trave47
Napad na bugarska granična uporišta49
Na domaku Niša51
Napad na Svrljig, Gramadu i Nišavac56
Napad na Boljevac61
III
Dejstva 25. divizije u istočnoj Srbiji (septembar— oktobar 1944) 71
Napad na Donji Milanovac i Poreč72
Susret sa Crvenom armijom76
Prelazak divizije u odbranu78
Borbe protiv nemačke motorizovane kolone na pravcu Štubik—Klokočevac—Donji Milanovac80
Dejstva divizije između 22. septembra i 15. oktobra83
Moralno-političko stanje i partijsko-politički rad u diviziji oktobra 1944. godine93
IV
Dejstva 25. divizije u dolini Zapadne Morave103
Borbe 25. divizije kod Kraljeva106
Operacija bratstva i jedinstva i savezništva110
Čačanski kraj je neprekidno i masovno popunjavao divizije koje su se borile za njegovo oslobađanje111
Čačanski partizanski odred „Dr Dragiša Mišović" u borbama za oslobađanje svoga kraja112
Dragačevo je oslobođeno — raportira štab 25. divizije114
Dva novembra i decembra117
Žestoki bojevi na krstačkim položajima118-
Moralno-političko stanje i partijsko-politički rad u diviziji decembra 1944. godine125
V
Dejetva 25. divizije u istočnoj Bosni (januar 1945—20. april 1945)131
Napad na Vlasenicu136
Namere, grupisanje snaga i manevar neprijatelja .139
Napad na Vlasenicu. Borbeni poredak divizije i rezultati napada142
Blokada Vlasenice i planiranje novog napada146
Žestoke borbe na Pločama147
Neprijatelj širi spoljnu odbranu Vlasenice150
Dramatične borbe u dolini Drine153
Oslobađanje Gradačca i borbe na Trebavi170
Dramatične borbe kod Gradačca184
Ponovno oslobođenje Gradačca i Modriče198
Moralno-političko stanje i partijsko-politički rad u diviziji aprila 1945. godine208
VI
Učešće 25. divizije u završnoj ofanzivi JA225
Opkoljeni osinjak225
Borba se sve više rasplamsava228
Uporište u Vlaškoj Mali — tvrd orah230
Kroz Potkozarje248
U borbama za oslobođenje Zagreba i Samobora250
VI
LJUDI 25. DIVIZIJE258
ZAKLjUČAK O BORBENOM PUTU 25. SRPSKE DIVIZIJE284
Spisak poginulih boraca i rukovodilaca 25. Srpske divizije296
PODACI I IZVORI392
Štab 25. Divizije i štabovi brigada392
Štab divizije392
Štab 16. srpske brigade393
Štab 18. srpske brigade393
Štab 19. srpske brigade394
Naredba br. 52 Štaba XXV divizije za 6. mart 1945. god.395
Izvori i literatura .399
BIBLIOTEKA