Grupa autora: ŠESNAESTA MUSLIMANSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJ
UVOD
Prvi dio
FORMIRANJE BRIGADE
Drugi DIO
BORBE U JESEN I ZIMU 1943. GODINE
Treći dio
SAMOSTALNA DJEJSTVA BRIGADE
Četvrti dio
BORBE U LJETO 1944. GODINE
Peti dio
NA ODSTUPNOM PRAVCU NJEMAČKIH SNAGA
Šesti dio
U BORBAMA SA ČETNIČKOM GRUPACIJOM
Sedmi dio
BORBE U DOLINI DRINE
Osmi dio
OSLOBOĐENJE SARAJEVA
Deveti dio
POSLJEDNJE BORBE
REZIME
BIBLIOTEKA