DRUGA LIČKA PROLETERSKA BRIGADA - SJEĆANJA BORACA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
UVODNE NAPOMENE5
Prvi dio
OD USTANKA DO FORMIRANJA BRIGADE
Jovo BOGDANOVIĆ: Jabuke ili knjige19
Milan RAPAIĆ KUĆA: Partizanski odred »Ognjen Priča«23
Božo ŠAŠIĆ: Prva žrtva29
Milan ĐUKIĆ: Odbili smo sramnu kapitulaciju31
Dragan RAKIĆ: Istinita priča33
Mirku MEDIĆ-CUKlĆ: Pobjeda u Pištoljskoj draži36
Jovo BOGDANOVIĆ: Misija bratstva39
Milan RAPAIĆ KLICA: Božo Mirić50
Boio SaSIĆ: Kurir - dugoprugaš52
Vasilije SU PUT: Neobična trgovina56
Jovan KOVAĆ: Nastanak 2. bataljona »Ognjen Priča«58
Dragan RAKIĆ: Za slobodu Plitvičkih jezera62
Petar RAŠETA PEJO: Posljednji susret sa Stojanom Matićem63
Dragan RAKIĆ: Jedna kuća - dva fronta65
Đuro RAŠETA ĐURICA: Pogibija Stojana Matica67
Mićo RAŠETA: Hrabra majka69
Savo SARAĆ: Mrgodni domaćin70
Petar RAŠETA PEJO: Najduži dan u životu74
Dane KOVAĆ: Partizanska pirotehnika76
Rade DELIĆ: Formiranje Petroseljske čete78
Dane KOVAČ: Partizansko krštenje81
Ilija MILOSEVIC: Uspješno položen ispit82
Duro MILEUSNIĆ: Odbrana Plitvičkih jezera 5. juna 1942. godine84
Mićo RASETA: Rušenje pruge na Malovanu87
Đuro MILEUSNIĆ: Zasjeda u Klokočevici juna 1942. godine88
Đuro MILEUSNIĆ: Napad na Italijane u Klokočevici juna 194290
Dane KOVAĆ: Nadmetanje u hrabrosti93
Dušan GRAORA: Sjećanje na dva tragično izgubljena života95
Gavro MILIĆ: Rizik se isplatio97
Savo SARAČ: Uspomeni Miluna Šakića Mićuna99
Dušan MILJKOVIĆ: Borba na Udbini102
Marko ŠAŠIĆ: Zauzeli smo Gradinu108
Branko GULAN: Bombaši110
Nikola SERDAR N1K1CA: Jovica Mileusnić Drobac111
Dušan MILJKOVIĆ: Tužan susret u Visuću114
Mirko MEDIĆ: Ljubomir Medić Brzica116
Dragan RAKIC: Kuriri Momo i Grgica119
Jovan KOVAČ: Dragan Rakić121
Narandža KONCAR-RODIĆ : Prva ženska partizanska ćeta u Lici125
Drugi dio
BORBE BRIGADE U 1942. GODINI
Đuro MILEUSNIĆ: Napad na željezničku prugu Vrhovine-Perušić 1942. godine131
Slevo ĆUPURDIJA: Borbe kod Perjasice133
Neobični ratni trofeji (Anegdota)133
Milan HI NIC: Skupo plaćena nebudnost134
Bolo VLAISAVLJEVIC: Pozdrav preko nišana135
Đuro MILEUSNIĆ: Spasonosno »Ura«136
Dane KOV AC: Od prazne puške strahuju dvojica138
Stevo STJEIJA, Ilija MILOSEVIC: Takva je bila Lola - Bosiljka Kolundžić139
Ilija TEPAVAC: Bataljon »Mićo Radaković« u borbi na Tušiloviću141
Bolo VLAISAVLJEVIC: Susret u pomrčini143
Jovo BOGDANOVIĆ: Iz novembarskih dana 1942144
Miloš PUZ1Ć: Prvo oslobođenje Ličkog Petrovog Sela 1942147
Petar HINIĆ : Nepreboljena rana150
Bude DIV JAK: Peti mitraljeski bataljon152
Mirko MEDIĆ : Sedmorica junaka155
Boio SASIĆ : Bratstvo i jedinstvo - zaloga pobjede157
Jovo HINIĆ : Petar Hinić Pejica158
BRZICA: Kod Raduća162
Veljunska pro ja (Anegdota)163
Vajo STETIĆ: Borbe za Lovinac164
Nije sigurna u sebe (Anegdota)166
Vasilije SUPUT: Prekinuta mladost167
Petar N. HINIĆ : Lički »Kožundžija«171
Nikola VUKOBRATOVIĆ: Bitka na Gračacu173
Dušan BOLTA: Pao je komandant Staniša178
Mićo MANDIĆ : Najduža noć181
Mićo RATKOVIĆ : Drama na Gračacu186
Jovo BOGDANOVIĆ: Stipe Spehar188
Treći dio
DEJSTVA BRIGADE U LICI, DALMACIJI I BOSNI
Rade REPAC: Matićevci u četvrtoj ofanzivi195
Rade RATKOVIĆ : Bataljon »Ognjen Priča« u četvrtoj ofanzivi199
Milan KRAJNOVIĆ : Rupe na Đurinom šinjelu204
Savo SARAC: Slučajni susreti206
Rade RATKOVIĆ : Učinak minobacačke granate208
Boto SASIĆ : Pjesma naša nezamjenljiva209
Petar N. HINIĆ : Mara i Božo Rapajić211
Savo SARAC: Jedna iz plejade hrabrih213
Milan KRAJNOVIĆ: Tužni povratak banijskih izbjeglica216
Mirko MEDIĆ: Ostali su na vječnoj straži220
Mićo RASETA: U koloni ranjenika222
Ilija TEPAVAC: Od Drvara do Livanjskog polja225
Jovo BOGDANOVIĆ: Kroz velebitska bespuća229
Rade REPAC: Zasjeda232
Jovo CUĆAK: Upali smo u zasjedu234
Petar RAŠETA PEJO: Nenadmašno junaštvo Steve Karana236
Đuro RADOVANAC: Komandant bataljona Milan Sever238
Savo SARAC: Ćićeva sprava240
Mile MOMCILOVIĆ: Sjećanja na Boška Momćilovića242
Savo SARAĆ: Dušan Đukic Pošatlija246
Gojko UZELAC: Pećanci250
Đuro MILEUSNIĆ: Pogibija Petra Balaća Žike253
Petar N. HINIĆ: Zreliji od svojih godina255
Savo SARAĆ: Jedan od neustrašivih256
Mile ĆUPURDIJA: Patrola među usnulim Nijemcima259
Petar N. HINIĆ: Slatki san iza zaključanih vrata262
Bogdan ĆUĆAK: Neostvarena želja265
Savo SARAĆ: Tajna mitraljeske ćete267
Arac i koze (Anegdota)269
Branko HRNJAK: Meraklija270
Ilija BUBALO: »Dezerter« sa topovskom cijevi272
Milan KRAINOVIĆ: U čekaonici smrti274
Savo SARAĆ: Sjećanje na hrabrog komandira »Capajeva«278
Marko Sašić: Od »mrtvog« Nijemca oteo »šarac«281
Mile KOSANOVIĆ: Svaka čast, artiljerci!284
Boto SASIC: Komunisti u ratu286
Gojko UZELAC: Nijesam smio da pucam288
Vasilije ADllĆ: Vesele priče u neveselo vrijeme291
Dane KOVAĆ: Slobodni lov294
Petar DRAZlĆ: Napad na Nijemce u Kunovcu297
Petar RASETA PEJO: Sjećanje na četiri poginula druga301
Dragan POPOVIĆ: Bućini brkovi305
Milan L BASIĆ: Moja prva radio-veza307
Nikica PEJNOVIĆ: Prvi susret s drugom Titom309
Petar N. HINIĆ: Rade Bubalo312
Četvrti dio
DRVARSKA OPERACIJA I MARS ZA BEOGRAD
Jovo HINIĆ: Dramatični 25. maj 1944. godine319
I. LOVRIĆ: Sjećanje na našeg hrabrog komandanta Miću324
Tonio KOVAĆIĆ: Italijan Mario326
Petar GRAHOVAC: Zasjeda329
Gojko UZELAC: Ustaški gol331
Milan BALAĆ: Ljuba Sainović delegat333
Gojko OPALA: Pepa nije stigao na ručak335
Mile CIGANOVIĆ: Ponovo na tlu rodne Like336
Mile CIGANOVIĆ: Put junaštva i slave339
Milan L BASlĆ: Neuništiva radio-stanica350
Milan PAVIĆIĆ: U dvije minute - pedeset mrtvih351
Određivanje položaja po karti (Anegdota)353
Pelar N. HINIĆ : Spas u bratovom zagrljaju354
Milan L BAŠIĆ : Prelazak rijeke Bosne356
Dane M. KOVAČ: Vućarska pjesma ispod Romanije357
Jovo HINIĆ: Tragovi smrti358
Branko DAMJANOVIČ: Poginuo je veliki junak Dacina361
Bogdan LJUBOJEVIĆ: Poslednja komanda363
Petar N. HINIĆ : Nepažnja plaćena životom365
Jovica GRKOVIĆ: Doveo sam »kolegu367
Dušan ŠAŠIĆ: Prelaz preko Tare369
Milan ORLIĆ: Sloboda se teško stiće371
Gojko UZELAC: »Sinovi moji, vi ćete pobjediti«373
Petar DRAZIĆ : Iz borbe za Valjevo376
Dragi Dragiša RADOVIĆ: Iz mog vojevanja378
Dragan POPOVIĆ: Sjećanje na Danu Prtinu382
Stevka SUBOTIĆ : Oni se nisu vratili385
Petar RAŠETA PEJO: Bataljon »Stojan Matić« od Valjeva do Beograda387
Jovo HINIĆ : U Beogradu oktobra 1944390
Lili ANTUNAC-AB1NUN: Radio-veza u borbi za Beograd396
Peti dio
U BORBAMA NA SREMSKOM FRONTU I NASTUPANJE DO ZAGREBA
Simo M. DULOVIĆ : U oslobođenom Beogradu decembra 1944407
Isailo ClTAKOVIĆ : Požrtvovana bolničarka410
Stevo STJELJA, Pajo ŠAŠIĆ: Dušan Opaćić Caruga411
Dmitar KOVAĆEVIĆ: Puškar414
Milutin MILENKOVIĆ. Vojin NIKOLIĆ: Srbijanci u Šestoj proleterskoj416
Stevo STJELJA: Očev savjet na polasku na front423
A. B.: Obračun u pomrčini425
Nikica PEJNOVIĆ : Sin buntovne Kolubare427
Tomislav MILIĆ: Tragedija na Batrovcima429
Perica JEVTIĆ: Forsiranje reke Bosut432
Desa STOJIĆ : 2ene borci u Drugoj brigadi434
Aleksandar VIDOJKOVIĆ: Iz dnevnika436
Dragoljub SIMONOVIĆ: Među ličkim proleterima439
Marko ŠAŠIĆ: Predvidio vrijeme smrti441
Stevo STJELJA: Nikola Bešir443
Dušan RADAK: Nezgoda na obuci inžinjeraca445
Dobroslav MILIVOJEVIĆ: Mladi Slovenac447
Vladan PETROVIĆ: Okršaj kod Radinaca448
R. GLAMOĆAN1N: Desetar Vasilije450
Mihajlo VASIĆ: Telefonista-mitraljezac451
D. DIMITRIJEVIĆ: Na Komletincima452
TRID: Čiča Marinko453
Mihajlo STANKOVIĆ: Junak Šain454
Dobrivoje BLANUŠA, Dragan POPOVIĆ: Izviđači brigade455
Dimitrije BULATOVIĆ : U hladnoj februarskoj noći457
Miodrag ĆEPERKOVIĆ : Na mrtvoj straži459
Dragan POPOVIĆ: Rad na opismenjavanju boraca u izviđačkoj četi ...462
M. GOJKIĆ : Iz Ljiga i okoline u Drugoj brigadi463
Dragan RAKIĆ: Palijino posljednje naređenje468
Tomislav MILIĆ: Rasformiranje Udarnog470
M. B.: Objašnjenje iz prve ruke472
Militili» JEVTIĆ: Sjećanje na davna vremena473
M. MILOVANOVIĆ Zatišje477
Simo DULOVIĆ: Borba za Vrbanju478
Dobrivoje BLANUŠA, Dragan POPOVIĆ: Izviđaćka četa u neprijateljskoj pozadini480
Boia MILANOVIĆ: Ustaški obaveštajac u koloni482
D. MURGOVIĆ: Milan Medaković483
Simo RADAKOVIĆ: Ilija Palija484
Dule VOJINOVIĆ: Nek se ne zaboravi486
S.: Ljubomir Medić Brzi488
Miloš MILOVANOVIĆ: Na prilazima Brodu490
Petar STEVĆIĆ: Srbijanci i Ličani na jurišu491
MioJrag ČEPERKOVIĆ: Od Sida do Čazme492
D. MURGOVIĆ: Kroz šumu494
Dobra MILOJEVIĆ: Hrabri Talijani496
R. GLAMOĆANIN: Stanite, račun treba platiti!497
Boia MILANOVIĆ: Komandant divizije u streljačkom stroju499
Nikola VUKOBRATOVIĆ: Zagreb500
Dragan POPOVIĆ: Živjela Druga lička brigada502
NARODNI HEROJI DRUGE LIČKE BRIGADE
PETAR BABIĆ PEPA517
DANILO DAMJANOVIC DANIĆ519
DACINA MAJSTOROVIĆ521
STOJAN MATIĆ524
STANKO OPSENICA STANIŠA527
STEVO OPSENICA529
TOM1CA POPOVIĆ531
LAZO RADAKOVIĆ533
DRAGAN RAKIĆ535
MILAN SAKIĆ MIĆUN538
MILE UZELAC540
SPISAK poginulih, umrlih i nestalih boraca Druge ličke proleterske brigade545
SPISAK preživjelih boraca i starješina Druge ličke proleterske brigade679
BIBLIOTEKA