Dragoje Lukic: RAT I DJECA KOZARE
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka

VII PALI KAO BORCI NARODNO-OSLOBODILAČKOG RATA

{376} Oko 1.000 kozarskih dječaka i djevojčica, a mnogi su bili manji od puške, postali su borci velikog oslobodilačkog rata. Rat im je oteo djetinjstvo i, umjesto igračaka, pružio im oružje. Umirali su kao heroji, a bilo bi im oprošteno sve da su se i plašili.

Nezaboravni su likovi kozarskih kurira koji su četiri ratne godine, ukorak, pratili svoje komandante i komesare na dugoj maršuti od Kozare i Grmeča, Neretve i Sutjeske, Avale i Beograda, Sremskog fronta i posljednjih bitaka oko Celja, što su prenosili poruke koje su značile život za čete i brigade na položajima. Oni nisu zaostali iza kolone ni onda kada je sve od studeni pucalo, ni onda kada su, držeći se konjima za repove, prelazili rijeke koje se ni ljeti nisu mogle preplivati. To su oni dječaci i djevojčice što su bacali bombe na ustaške i njemačke bunkere, provlačili se kroz bodljikave žice, jurišali na rovove i oklopne vozove. Njihova jedina radost bila je pobjeda nad neprijateljem.

Pjesma kaže: „Kozara je pet brigada dala, tri momaka dvije djevojaka!“

Drugi krajiški odred „Dr Mladen Stojanović“ bio je osnovno jezgro proslavljenih krajiških brigada — Prve, Pete, Jedanaeste, Dvanaeste i Dvadesete, u kojima se borilo 21.000 Kozarčana. Njih 9.921 nije se vratilo sa ratišta širom Jugoslavije. Među njima je bilo 370 dječaka i djevojčica mlađih od 15 godina koji su pali kao borci narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. godine.

Evo lične karte poginulih: 331 dječak i 39 djevojčica; 194 četrnaestogodišnjaka, 122 trinaestogodišnjaka, 36 dvanaestogodišnjaka, 15 jedanaestogodišnjaka i 4 desetogodišnjaka. Među njima je najviše Srba (335), Muslimana (30), Hrvata (3), dok za dvojicu nije utvrđena nacionalna pripadnost. Najviše ih je poginulo 1944 (137), 1943 (83), 1945 (70) i 1941 (1). Da su preživjeli, njih 23 bila bi nosioci partizanske spomenice 1941.

Njihova imena su izlivena na bakarnim pločama — da ih nikada i nikakvo vrijeme ne izbriše sa memorijalnog zida na Mrakovici, legendarnom visu na Kozari.

Osvijetljena su vatrom koja se ne gasi. {377}


PALI BORCI NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA

OPŠTINA BANJA LUKA
27 poginulih

Bundalo M. Bogdan, Banja Luka, 1927-1944.
Buzadžić S. Milorad, Bistrica, 1929-1944.
Vučković M. Lazar, Prijakovci, 1928-1945
Vukmir M. Grujo, Kola, 1928-1945
Golemović M. Borko, Dragočaj, 1928-1944.
Golemović M. Vlado, Dragočaj, 1930-1943.
Dervišević E. Sabuhudin, Banja Luka, 1928-1944.
Dobraš V. Marko, Ivanjska, 1928-1942.
Dobraš L. Petar, Ivanjska, 1928-1943.
Dobraš O. Rajko, Ivanjska, 1928-1942.
Dojčinović L. Stojan, Dragočaj, 1928-1944.
Jakovljević Lj. Milan, Radosavska, 1927-1944.
Karalić Rajko, Ivanjska, 1928-1944.
Kazaz Šefik, Banja Luka, 1927-1945.
Milaković S. Božidar, Ivanjska, 1928-1942.
Miletić Branko, Banja Luka, 1929-1944.
Miletić Marko, Banja Luka, 1928-1944.
Radočaj D. Bogdan, Banja Luka, 1929-1944.
Stjepanović Dragoljub, Banja Luka, 1928-1944.
Ćolakić M. Ljubomir, Ramići, 1928-1945.
Feraget Jusuf, Banja Luka, 1927-1945.
Hercegovac M. Džemal, Banja Luka, 1928-1944.
Čajić S. Nija, Slavićka, 1929-1943.
Čajić B. Milorad, Slavićka, 1927-1944.
Čukur Mujo, Banja Luka, 1927-1941.
Čergić S. Milan, Melina, 1928-1945.
Dželaludin K. Dželaludin, Banja Luka, 1928-1945

OPŠTINA BOSANSKA DUBICA
81 poginulih

Abdulaj N. Milinko, Strigova, 1929-1943.
Alavuk D. Zorka, Verija, 1929-1943.
Babić P. Rajko, Bijakovac, 1928-1944.
Bakić J. Borko, Jasenje, 1927-1942.
Barišić D. Gojko, Bijakovac, 1927-1942.
Barišić M. Vaso, Bijakovac, 1927-1942.
Blagojević V. Ljuboja, Bijakovac, 1928-1942.
Blagojević O. Vojin, Pucari, 1928-1944.
Borojević M. Radosava, Tuključani, 1928-1943.
Bokan I. Marko, Čelebinci, 1927-1945.
Bućma M. Milenko, Malo Dvorište, 1928-1942.
Vlajnić D. Nikola, Draksenić, 1927-1944.
Vjajsević D. Miloš, Božići, 1928-1944.
Vrebac D. Milutin, Komlenac, 1928-1944.
Vrebac S. Marjan, Hajderovci, 1927-1942.
Vujanović O. Radosava, Slabinja, 1927-1944.
Vujnović M.Simo, Johova, 1927-1942.
Vukelja J. Miloš, Dizdarlije, 1927-1944.
Vuković J. Mirko, Johova, 1930-1942.
Vukota J. Antonije, Vojskova, 1927-1942.
Grujičić S. Dragoja, Međuvođe, 1927-1942.
Grujičić M. Ljuban, Međuvođe, 1927-1943.
Dimić M. Bogdan, Demirovac, 1929-1945.
Dugajlić N. Dušan, Vlaškovci, 1927-1942.
Điko S. Dragoljub, Božići, 1928-1942.
Žujić R. Ostoja, Mlječanica, 1927-1943.
Zgonjanin T. Mirko, Babinac, 1927-1943.
Zlojutro S. Rajko, Draksenić, 1929-1943.
Jandrić D. Rajko, Čitluk, 1928-1943.
Janković S. Slobodan, Demirovac, 1928-1942.
Jajčanin S. Mileva, Veliko Dvorište, 1927-1942.
Jajčanin O. Drago, Dubica, 1928-1945.
Jašević M. Mihajlo, Bijakovac, 1927-1942.
Kos S. Đuro, Čelebinci, 1930-1945.
Konjević M. Stana, Kadin Jelovac, 1927-1943.
Krneta V. Savo, Sreflije, 1927-1944.
Kos. V. Sveto, Božići, 1928-1942.
Kos Đ. Vlado, Božići, 1927-1942.
Lazić M. Blagoja, Jasenje, 1927-1944.
Ličanin M. Ostoja, Bijakovac, 1927-1942.
Lukić M. Mileva, Pucari, 1927-1945.
Marin D. Mile, Čitluk, 1928-1943.
Marčeta M. Rajko, Demirovac, 1929-1942.
Mataruga Kata, Dubica, 1929-1944.
Mećava Đ. Stoja, Donja Gradina, 1928-1944.
Mirić D. Milutin, Demirovac, 1927-1944.
Momčilović D.Čedo,Sreflije, 1927-1943.
Nikoletić J. Slavko, Mrazovci, 1927-1942.
Oljača Đ. Milenko, Jošik, 1928-1942.
Ornek S. Anđela, Dubica, 1927-1944.
Ožegović M. Rajko, Strigova, 1929-1943.
{378} Pajić S. Teodor, Koturevi, 1927-1942.
Pekić M. Mirko, Vlaškovci, 1929-1942.
Rapajić N. Olga, Demirovac, 1928-1944.
Rajčević J. Vojka, Suvaja, 1928-1944.
Ristić M. Luka, Rakovica, 1928-1944.
Ručnov S. Milka, Verija, 1928-1944.
Ručnov S. Bosa, Verija, 1929-1943.
Savić S. Teodor, Koturevi, 1927-1942.
Simatović D. Milutin, Aginci, 1928-1944.
Stajčić L. Rajko, Rakovica, 1928-1943.
Stajčić P. Živko, Rakovica, 1928-1944.
Stojaković D. Rajko, Dizdarlije, 1927-1944.
Stojnić M. Dragan, Hadžibair, 1927-1944.
Savković M. Milan, Draksenić, 1928-1945.
Stupar I. Miloš, Ušivac, 1927-1943.
Tica S. Rade, Veliko Dvorište, 1928-1942.
Tica P. Dragan, Malo Dvorište, 1927-1945.
Tihić M. Munira, Dubica, 1927-1945.
Trmošljanin P. Branko, Babinac, 1928-1943.
Trbojević J. Marko, Božići, 1928-1942.
Toroman D. Dragoljub, Brekinja, 1927-1943.
Trubarac D. Dušan, Veliko Dvorište, 1927-1942.
Trubarac Đ. Savan, Veliko Dvorište, 1927-1942.
Trubarac M. Živko, Demirovac, 1927-1943.
Crljenica D. Milan, Mlječanica, 1928-1945.
Šerić S. Nisveta, Dubica, 1929-1944.
Šerić H. Šemsa, Dubica, 1928-1944.
Šerić M. Fadila, Dubica, 1929-1945.
Špica M. Milan, Demirovac, 1928-1942.
Štakić V. Branko, Sreflije, 1930-1944.

OPŠTINA BOSANSKA GRADIŠKA
75 poginulih

Babić V. Milan, Gašnica, 1927-1944.
Babić M. Stojan, Jablanica, 1927-1944.
Balać J. Zorka, Gašnica, 1927-1943.
Barać M. Stevo, Mačkovac, 1927-1945.
Blagojević N. Svetozar, Donji Podgradci, 1927-1942.
Bjelovuk N. Jovan, Jablanica, 1927-1943.
Brkić O. Miloš, Laminci Dubrave, 1928-1944.
Balaban P. Budimir, Šeferovci, 1928-1942.
Veljić M. Dragomir, Donji Podgradci, 1928-1944.
Vranješ O. Branko, Romanovci, 1927-1943.
Vitković B. Žarko, Donji Karajzovci, 1927-1944.
Vukotić O. Slavko, Gornji Podgradci, 1927-1943.
Galić S. Jevto, Gašnica, 1927-1944.
Gigović M. Hija, Trebovljani, 1929-1942.
Grgić B. Jela, Vilusi, 1927-1944.
Grgić S. Milan, Vilusi, 1929-1945.
Grgić M. Desanka, Jablanica, 1927-1944.
Dejanović M. Boško, Romanovci, 1930-1942.
Dakić Đ. Vid, Donja Jurkovica, 1927-1944.
Dmitrović D. Milan, Gornji Karajzovci, 1927-1943.
Dmitrović D. Živko, Gornji Karajzovci, 1929-1943.
Dragišić R. Drago, Grbavci, 1927-1942.
Đakić S. Teodor, Gornji Karajzovci, 1927-1945.
Đakić M. Mirko, Mašići, 1927-1944.
Đorđević S. Nikola, Donji Podgradci, 1928-1942.
Dudecki J. Jozef, Petrovo Selo, 1928-1944.
Zlojutro D. Petar, Bistrica, 1928-1943.
Zrnić D. Dušan, Gornji Podgradci, 1928-1944.
Zrnić S. Marija, Grbavci, 1928-1944.
Zvijerac S. Milan, Bistrica, 1927-1944.
Zvonar J. Dragomir, Petrovo Selo, 1928-1944.
Isić M. Redžo,Orahova, 1927-1945.
Ilisić R. Nada, Grbavci, 1928-1943.
Ilisić M. Persa, Grbavci, 1928-1944.
Ilišević M. Spasoja, Vrbaška, 1929-1944.
Imširević H. Ramo, Orahova, 1927-1945.
Jakovljević D. Mile, Kočićevo, 1927-1945.
Jakovljević U. Boško, Kočićevo, 1927-1945.
Kočić N. Mirko, Romanovci, 1930-1942.
Kesić N. Ljubo, Romanovci, 1927-1942.
Kotur M. Slavko, Miloševo Brdo, 1928-1943.
Kovačević M. Dušan, Miljevići, 1927-1943.
Kukavica Đ. Jovo, Gašnica, 1927-1944.
Malešević O. Miloš, Grbavci, 1930-1944.
Malešević J. Dragomir, Donji Podgradci, 1928-1944.
Mandić T. Zdravko, Vakuf, 1927-1944.
Marjanović S. Savo, Laminci Dubrave, 1928-1944.
Marković D. Slavko, Laminci Dubrave, 1928-1945.
Mažar J. Milka, Seferovci, 1928-1944.
Mirjanić D. Rade, Trošelji, 1928-1944.
Popek P. Ludvig, Petrovo Selo, 1928-1944.
{379} Popović M. Radovan.Trebovljani, 1927-1942.
Popović M. Vlado,Trebovljani, 1929-1942.
Radić S. Božo, Grbavci, 1928-1943.
Radić M. Milja, Grbavci, 1930-1944.
Rakas S. Luka, Bistrica, 1928-1944.
Rakas D. Vlado, Bistrica, 1927-1944.
Slijepčević Đ. Đorđe, Cerovljani, 1927-1945.
Slijepčević R. Dragomir, Donji Podgradci, 1927-1942.
Soldat R. Vida, Vrbaška, 1927-1943.
Stajčić G. Vico, Gornji Karajzovci, 1927-1944.
Stanišljević S. Stojan, Elezagići, 1928-1944.
Subotić B. Veljko, Petrovo Selo, 1929-1944.
Tendžerić D. Milorad.Gornji Podgradci, 1927-1942.
Trkulja L. Milan, Vakuf, 1928-1943.
Fajković A. Bećo, Dubrave, 1927-1945.
Ćekić T. Ostoja, Grbavci, 1927-1942.
Ćekić J. Petar, Turjak, 1928-1944.
Ćekić T. Milutin, Grbavci, 1928-1944.
Ćekić J. Stevo, Grbavci, 1928-1942.
Šarić D. Mirko, Gašnica, 1927-1944.
Škobalj M. Dragan, Vakuf, 1929-1944.
Šmitran S. Desimir, Kozara, 1927-1945.
Šmitran Đ. Ostoja, Kozara, 1928-1942.
Škrbić T. Trivo, Seferovci, 1927-1945.

OPŠTINA BOSANSKI NOVI
64 poginulih

Anić G. Aleksa, Radomirovac, 1927-1943.
Babić M. Branko, Radomirovac, 1927-1942.
Babić M. Gavro, Sokolište, 1927-1944.
Babić L. Rajko, Svodna, 1927-1943.
Balaban P. Janko, Jošava, 1928-1942.
Bera S. Milan, Velika Žuljevica, 1928-1942.
Bera I. Milja, Mazići, 1927-1944.
Bera P. Gojko, Mazići, 1927-1942.
Batar S. Milan, Ravnice, 1927-1942.
Bjelovuk S. Nikola.Tavija, 1927-1942.
Borojević Đ. Boško, Kalenderi, 1927-1944.
Bosančić S. Boško, Ahmetovci, 1927-1944.
Vukmir Đ. Stojan, Vitasovci, 1927-1943.
Vukmir B.Slavko,Vitasovci, 1927-1943.
Vuković P. Mićo, Donje Vodičevo, 1927-1945.
Grabić Živko, Jošava, 1928-1942.
Grbić I. Žarko, Jošava, 1928-1942.
Dautćehajić H. Ibrahim, Bosanski Novi, 1928-1945.
Deretić D. Zdravko, Prusci, 1929-1942.
Dmitrašević J. Đurađ, Petkovac, 1928-1943.
Đukanović P. Gavro, Tavija, 1928-1943.
Đukanović M. Ljuba, Mala Žuljevica, 1927-1945.
Đurašinović P. Rajko, Donje Vodičevo, 1929-1942.
Žujić S. Mile, Prusci, 1927-1944.
Zec M. Dušan, Prusci, 1929-1942.
Zec N. Miloš,Sokolište, 1927-1942.
Zec B. Drago, Rašće, 1927-1943.
Zec L. Uroš, Dobrljin, 1928-1944.
Zlojutro S. Dušan, Radomirovac, 1927-1942.
Jajčanin M. Rajko, Petrinja, 1927-1945.
Jakovljević Ljubica, Ravnice, 1927-1943.
Jajčanin M. Rajko, Petrinja, 1927-1945.
Janjetović V. Đurađ, Svodna, 1928-1942.
Jusić R. Mehmed,Blagaj Rijeka, 1927-1945.
Kovačević S. Miloš, Kalenderi, 1927-1945.
Konjević M. Jovo, Petrinja, 1927-1942.
Kondić N. Rade, Radomirovac, 1927-1945.
Krnjajić M. Jovo, Petrinja, 1927-1942.
Kukavica N. Mlađen, Cerovnica, 1927-1943.
Lukić N. Petar, Velika Žuljevica, 1927-1945.
Mandić M. Dušan, Vitasovci, 1927-1943.
Marin P. Miloš, Pobrđani, 1928-1944.
Marin J. Pero, Pobrđani, 1927-1943.
Marin M. Vaso, Pobrđani, 1928-1945.
Mutić M. Radomir, Vitasovci, 1928-1943.
Palija S. Pava, Petrinja, 1929-1945.
Petković J. Slavko, Svodna, 1927-1943.
Pilaušić S. Salko, Bosanska Kostajnica, 1927-1944.
Pilipović Đ. Mirko, Donje Vodičevo, 1928-1945.
Radić P. Dragan, Donje Vodičevo, 1927-1942.
Radanović S. Dušan, Radomirovac, 1927-1943.
Reljić M. Mićo, Jošava, 1928-1943.
{380} Risojević Đ. Boško, Kalenderi, 1927-1944.
Savanović M. Ilija, Mraovo Polje, 1927-1943.
Stijak M. Vaso, Tavija, 1928-1943.
Stupar N. Milorad, Čađevica, 1927-1944.
Hrnčić I. Đemal, Bosanski Novi, 1927-1944.
Husić R. Mehmed, Blagaj Rijeka, 1927-1945.
Cerić H. Fadil, Bosanski Novi, 1927-1945.
Ciganović Đ. Radojka, Svodna, 1927-1942.
Cvijetić M. Ljuban, Kuljani, 1927-1944.
Šević N. Miloš, Bosanski Novi, 1927-1944.
Šteković J. Božo, Petrinja, 1927-1945.
Šteković D. Milan, Kršlje, 1927-1943.

OPŠTINA LAKTAŠI
20 poginulih

Babić T. Ljubo, Kosijerovo, 1928-1945.
Banjac M. Pero, Maglajani, 1927-1945.
Basalo I. Stanko, Kosijerovo, 1927-1945.
Božić Đ. Slavko, Maglajani, 1928-1943.
Đurić J. Mirko, Krnete, 1928-1944.
Zec I. Jovan, Mrčevci, 1928-1945.
Injac L. Drago, Jakupovci, 1927-1944.
Kosić O. Radovan, Glamočani, 1928-1944.
Knežević Đ. Oste, Bakinci, 1927-1945.
Košpić R. Brane, Mrčevci, 1927-1945.
Lakić P. Savan, Maglajani, 1931-1944.
Lakić J. Rade, Kobatovci, 1929-1944.
Latinčić O. Milan, Kobatovci, 1927-1945.
Milanović Đ. Jovan, Maglajani, 1927-1944.
Milunović M. Borislav, Petoševci, 1927-1944.
Milunović O. Rajko, Maglajani, 1927-1944.
Radetić M. Momčilo, Jablan, 1927-1944.
Tomić J. Veljko, Kosijerovo, 1929-1944.
Crnić Mirko, Glamočani, 1927-1944.
Čovičković I. Boro, Kobatovci, 1927-1943.
{381}


OPŠTINA PRIJEDOR
87 poginulih

Adamović D. Mile, Brezičani, 1927-1942.
Banović J. Božo, Božići, 1927-1945.
Banović M. Luka, Malo Palančište, 1927-1944.
Banović P. Ljuban, Veliko Panačište, 1927-1944.
Bešić H. Muharem, Dera, 1927-1944.
Bjelac M. Čedo, Prijedor, 1927-1943.
Bojanić J. Desanka, Ljubija, 1927-1943.
Bojanović D.Sveto, Rakelići, 1927-1944.
Velibašić N. Hamid, Hambarine, 1928-1945.
Velić H. Husein, Kevaljani, 1928-1945.
Vujasić T. Ljubomir, Bistrica, 1927-1944.
Vujičić P. Blagoja, Božići, 1928-1944.
Vučkovac Dragoljub,Prijedor, 1930-1944.
Vukelja D. Nikola Donja Dragotinja, 1927-1943.
Vukelja J. Mihajlo, Donja Dragotinja, 1927-1943.
Vukelja M.Tomo,Gomjenica, 1928-1943.
Vučkovac O. Milorad, Omarska, 1928-1945.
Vučkovac J. Stojan, Veliko Palančište, 1927-1944.
Gajanović P. Đuro.Tomašica, 1927-1944.
Gligić M. Mile, Zecovi, 1927-1944.
Gvozden N. Boro, Saničani, 1929-1943.
Dabić S. Nikola, Tomašica, 1928-1943.
Đermanović Đoko, Prijedor, 1928-1942.
Žderić Ž. Rajko, Prijedor, 1928-1944.
Žučenko T. Svetozar, Prijedor, 1927-1944.
Zdjelar S. Mlađo, Pejići, 1930-1943.
Zec. S. Srpko, Jelićka, 1927-1943.
Zorić J. Borislava, Prijedor, 1927-1943.
Jatić Đ. Slavko, Ljubija, 1929-1943.
Jakupović A. Adem, Kevljani, 1927-1945.
Jelčić O. Mihajlo, Cikote, 1927-1943.
Jovanović S. Nenad,Prijedor, 1928-1944.
Jugović S. Blagoja, Tomašica, 1928-1943.
Kadić D. Hasan, Bišćani, 1927-1944.
Kadunović M. Vahid, Čejreci, 1928-1944.
Karabašić M. Sejdo, Brđani, 1927-1944.
Kitonić M. Branko, Gornji Orlovci, 1928-1944.
Kostić L. Neđo, Krivaja, 1929-1943.
Komosar M. Dragan, Miska Glava, 1929-1943.
Kobas S. Momčilo, Prijedor, 1930-1945.
Kecman M. Mićo, Rakelići, 1927-1944.
Kesić Đ. Jovo, Gornji Garevci, 1928-1942.
Kovrlija V. Rade, Božići, 1927-1944.
Knežević M. Stana, Gornja Dragotinja, 1927-1942.
Kremić M. Ilija, Miljakovci, 1927-1944.
Krneta P. Dušan, Gornja Dragotinja, 1927-1942.
Krljić P. Stole, Marićka, 1928-1944.
Kulek P. Vlado, Kozaruša, 1927-1945.
Lukić S. Pero, Dera, 1928-1943.
Ljubičić O. Pero, Čirkin Polje, 1927-1943.
Ljubišić M. Brane, Prijedor, 1928-1945.
Madžar N. Ivan, Jaruge, 1928-1945.
Mandić M. Dušan, Jaruge, 1927-1943.
Maksimović O. Rajko, Krivaja, 1927-1943.
Maljer J. Mihajlo, Krivaja, 1927-1945.
Marjanović P. Zdravko, Gomjenica, 1927-1945.
Marjanović M. Gospava, Gornji Orlovci, 1927-1944.
Marjanović L. Damjan, Marini, 1928-1944.
Marjanović D. Zdravko, Prijedor, 1927-1944.
Makivić B. Radmila, Prijedor, 1927-1943.
Medić O. Sefer, Hambarine, 1928-1945.
Mehić I. Sefer, Hambarine, 1927-1945.
Mikić M. Tomo, Veliko Palančište, 1928-1943.
Milašinović O. Rajko, Brezičani, 1927-1942.
Nedimović B. Ljubica, Prijedor, 1928-1944.
Novaković L. Branko, Brezičani, 1927-1943.
Pejinović M. Miron, Prijedor, 1927-1945.
Radić Pero, Gornji Garevci, 1930-1944.
Radić O. Mikajlo, Čirkin Polje, 1927-1943.
Radić M. Živko, Gaćani, 1927-1944.
Rakić O. Stojan, Tomašica, 1928-1943.
Savić V. Vojo, Niševići, 1927-1945.
Savanović D. Dragan, Gornja Dragotinja, 1928-1943.
Sinanagić M. Josim, Trnopolje, 1927-1944.
Stojnić V. Dragan, Krivaja, 1927-1944.
Stojanović M. Rajko, Prijedor, 1928-1943.
Stojanović T. Mira, Pejići, 1929-1942.
Stojnić J. Đorđo, Marićka, 1928-1944.
Srdić M. Vojin, Crna Dolina, 1927-1943.
Srdić T. Rajko, Miska Glava, 1928-1942.
Srdić Boško, Miska Glava, 1928-1942.
Topić Đ. Velimir, Petrov Gaj, 1927-1945.
Ćelić H. Ethem, Hambarine, 1927-1945.
Čanak P. Srđo, Prijedor, 1929-1942.
Čiča M. Ostoja, Krivaja, 1927-1942.
Čiča R. Branko, Krivaja, 1928-1945.
Čudić D. Ratko, Raškovac, 1927-1943.
{382}

OPŠTINA SRBAC
16 poginulih

Brkić M. Bogdan, Kukulje, 1927-1945.
Bukovica Lj. Žarko, Kukulje, 1929-1944.
Vidović M. Nebojša, Kukulje, 1930-1945.
Vrcar M. Slavko, Glamočani, 1928-1944.
Dobraš I. Savo, Razboj Lijevče, 1927-1944.
Janjić D. Dragoljub, Glamočani, 1928-1943.
Knežević M. Janko, Ćukali, 1927-1945.
Kotaraš M. Bogdan, Kukulje, 1927-1944.
Lukić O. Milovan, Kladari, 1928-1943.
Malbašić D. Žarko, Kukulje, 1927-1944.
Malešević S. Dušan, Kukulje, 1928-1944.
Milić D. Predrag, Kladari, 1928-1945.
Mutić S. Ostoja, Bardača, 1927-1944.
Soldat V. Pavle, Kukulje, 1927-1944.
Crnčević P. Dušan, Kladari, 1929-1945.
Čehić M. Nurija, Srbac, 1927-1944.

 

Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka