Danilo Damjanović: ŠESTA DALMATINSKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA
SADRŽAJStrana
Predgovor 5
FORMIRANJE 6. DALMATINSKE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE
1.Kratak pregled vojno-političke situacije u leto 1943. godine na području severne Dalmacije 7
2.Formiranje 2. brigade (Bukovičke) 19. divizije, njena organizaciona struktura i jačina 15
3.Zaseda kod Zrmanje i Prezida 23
4.Napad na četnike u Plavnu i u dolini Cetine 31
BORBE OKO BOSANSKOG GRAHOVA I LIVNA
1.Zatvaranje pravca Zadvarje-Aržano-Livno38
2.Napad na Bosansko Grahovo41
3.Borbe oko Livna44
4.Zatvaranje pravca Livno-Bosansko Grahovo53
5.Marš iz Livanjskog polja u Dalmatinsku Bukovicu ...55
DEJSTVA 6. BRIGADE S OSLONCEM NA BUKOVICU I JUŽNE PADINE VELEBITA (januar-juni 1944)
1.Partizanska zakletva u Dalmatinskoj Krupi62
2.Oslobođenje Kruševa65
3.Napad na četnike u Kašiću69
4.Borbe u toku nemačke operacije "Emil" i proboj iz okruženja na Turovcu74
5.Odbijanje četničkog napada na Bukovicu i ispada Nemaca i četnika iz Obrovca89
6.Napad na ustaše u Jasenici i borbe kod Otrića i Malovana95
7.Obezbeđenje transporta ranjenika iz Bukovice do mora i napad na četnike u G. Karmu i' Popovićima101
8.Popuna brigade i napad na ustaše u Lišanima i dejstva na komunikacije: Knin-Gračac, Gračac-Obrovac i Kistanje-Benkovac 104
9.Razbijanje četnika u Kuli Atlagića112
10.Vojno-politička obuka i proglašenje 6. dalmatinske brigade udarnom117
BORBENA DEJSTVA 6. BRIGADE U PERIODU JULI- OKTOBAR 1944. GOD.
1.Likvidacija nemačke posade kod Prosike126
2.Borbe 2. bataljona 6. brigade u sastavu Primorskog sektora 131
3.Razbijanje neprijateljskog napada na Bukovicu i obezbeđenje napada 5. brigade na Oklaj140
4.Obezbeđenje transporta ranjenika iz Bukovice do mora, i prihvat materijala sa ostrva Visa145
5.Zatvaranje pravca od Otrića prilikom napada 9. divizije na Gračac148
6.Borbe za Benkovac152
7.Rezultati tromesečnog takmičenja157
8.Dejstva na području severno od komunikacije Obrovac- Zadar160
9.Borbe za konačno oslobođenje Benkovca166
10.Borbe za oslobođenje Karina i napad na Obrovac174
UČEŠĆE ŠESTE DALMATINSKE BRIGADE U KNINSKOJ I MOSTARSKOJ OPERACIJI
1.Presecanje komunikacije Knin-Otrić180
2.Zauzimanje Koma i Prevjesa i oslobođenje Palanke i Zrmanje186
3.Sadejstvo sa 9. divizijom prilikom oslobođenja Otrića196
4.Život i i rad brigade u širem rejonu Zadra u vremenu između kninske i mostarske operacije199
5.Prevoženje 6. brigade iz rejona Zadra do Vrgorca i nastupanje preko Ljubuškog ka Mostaru202
6.Oslobođenje Varde i prodor u Mostar204
DEJSTVA 6. BRIGADE U TOKU ZAVRŠNIH OPERACIJA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE LIKE I HRVATSKOG PRIMORJA I PRI UNIŠTENJU 97. NEMAČKOG ARMIJSKOG KORPUSA
1.Proboj dela neprijateljske odbrane na frontu severozapadno od Udbine i oslobođenje Krbavskog polja 211
2.Nastupanje pravcem Bunić-Čanak i zauzimanje Ramljana219
3.Dejstva na području Gackog polja i manevar istočno od Otočca ka Brlogu223
4.Napad za Žutu Lokvu i borbe za oslobođenje Senja i Bribira228
5.Oslobođenje Plasa i Hreljina i borbe na Rečini235
6.Proboj frontu na Rečini i borbe 6. brigade za uništenje 97. armijskog nemačkog korpusa247
SPISKOVI I REGISTRI
SPISAK KOMANDNOG KADRA 6. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE257
SPISAK POGINULIH BORACA259
IZVORI272
REGISTAR273
BIBLIOTEKA