Isidor Đuković: PRVA ŠUMADIJSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVODNI DEO5
Predgovor5
Reč autora11
STANJE U ŠUMADIJI U PRVOJ POLOVINI 1943. GODINE13
ORUŽANE BORBE15
STANJE U ORGANIZACIJI KPJ29
Partijska organizacija u kragujevačkom okrugu39
Partijska organizacija u mladenovačkom okrugu32
NEPRIJATELJSKE SNAGE U ŠUMADIJI I SUSEDNIM PODRUČJIMA 37
Nemačke snage37
Bugarske okupacione snage40
Ruski zaštitni korpus (RZK)42
Jedinice kvislinške vlade Srbije42
Četnici Draže Mihailovića45
TEROR I ZLOČIN OKUPATORA51
1. BATALJON NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE SRBIJE61
FORMIRANJE 1. BATALJONA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE SRBIJE 61
DEJSTVA 1. BATALJONA DO MEĐUOKRUŽNOG PARTIJSKOG I VOJNOG SAVETOVANJA U ŠUMADIJI73
Upad u Aranđelovac, 28/29. juna 1943.73
Bataljon u Kolubari82
Borba sa četnicima u Dudovici85
Bataljon u takovskom kraju87
Povratak u centralnu Šumadiju93
MEĐUOKRUŽNO PARTIJSKO I VOJNO-POLITIČKO SAVETOVANJE97
Dejstva 1. bataljona NOV Srbije posle međuokružnog savetovanja114
U Podunavlju i Jasenici120
Ponovo u centralnoj Šumadiji124
Proboj bataljona iz okruženja kod Orašca130
Osvrt na protekla dejstva 1. bataljona139
FORMIRANJE PRIVREMENE BRIGADE I 2. BATALJONA143
PRVA ŠUMADIJSKA BRIGADA I NJENA DEJSTVA U ŠUMADIJI151
Svečanost formiranja brigade159
Zaseda na brdu Svetinji165
Borba na Ramaćkim visovima166.
Na komunikaciji AranđelovacLazarevac171
Napad na voz u Darosavi, 13. oktobra173
Napad na Lazarevac, 15/16. oktobra175
Prodor brigade u rejon Kosmaja179
Kako je grupa vojnih i političkih rukovodilaca upućena od Vrhovnog štaba stigla u Šumadiju180
Povratak u centralnu Šumadiju187
Borba u Darosavi, 26. oktobra191
Opkoljavanje i razbijanje četnika u Dučini, 28. oktobra193'
U Barajevu202
Dejstva odsečene 1. čete 1. bataljona od 22. do 29. oktobra204
Formiran je i 3. bataljon brigade205
Razbijanje četnika u Baćevcu, 31. oktobra207
Ponovo između centralne Šumadije i Kosmaja212
Ispraćaj Sremskog bataljona215
Rušenje rudnika Junkovac, 13. novembra217
Odluka o odlasku na slobodnu teritoriju223
Pripreme za odlazak228
Od Šumadije do Prijepolja232.
Stalne usputne borbe237
PRIJEPOLJE - VELIKI I TUŽNI DANI BRIGADE251
Od 29. novembra do 4. decembra 1943.251
Druga proleterska divizija u Sandžaku260
Podaci o neprijatelju i raspored 2. proleterske divizije265.
Plan neprijatelja270
Neprijateljeva obaveštajna služba u pripremi napadana Prijepolje272
Nemci objedišuju dejstva četnika i muslimanske milicije275
Plan napada i raspored snaga 1. brdske divizije277
Odnos snaga280
Noć uoči 4. decembra281
Poslednja borba 3. bataljona285
Štab brigade odsečen od jedinica292
Probijanje Komande mesta, štaba Prijepoljskog odreda i društveno-političkih aktivista iz Prijepolja297
HEROJSKA ODBRANA 1. I 2. BATALJONA 1. ŠUMADIJSKE KOD MOSTA U PRIJEPOLJU299
Proboj preko Gradine nije uspeo303
Tvrđi od granita306
Municija kad joj se niko nije nadao320
Na Sokolici, sa 1. i 2. bataljonom 2. proleterske322
Preživeli borci 1. i 2. bataljona probili su se preko Gradine331
Bilans najtežeg ratnog dana brigade336
Povlačenje pod zaštitom Dalmatinaca341
Predah na Čelebiću347
SA 2. PROLETERSKOM DIVIZIJOM353
Promene u štabu 2. proleterske divizije356
Druga divizija prelazi Lim359
Primerom Igmanaca363
Na novim položajima365
Borba sa četnicima u Močiocima369
Napad na rudnik Lisu372
Pripreme za povratak u Sandžak376
Drugi napad brigade na četnike u Močiocima383
Povratak u Sandžak385
Od Lima do Ponikava388
Treća srpska brigada393
Još nekoliko podataka o 1. šumadijskoj brigadi399
SPISAK POGINULIH BORACA I STAREŠINA PRVE ŠUMADIJSKE BRIGADE401
BIBLIOTEKA