ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 9 - 1. mart - 15. maj 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (septembar - decembar 1942)
1.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. marta 1945. Propagandnom odeljenju Generalštaba JA o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu7
2.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 13. udarne divizije JA od 1. marta 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u diviziji11
3.Pismo političkog komesara 29. udarne divizije JA od 1. marta 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada o uspesima i nedostacima u mostarskoj operaciji i o zadacima za, njihovo otklanjanje17
4.Mesečni izveštaj Divizijskog komiteta KPH 32. divizije od 1. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u diviziji21
5.Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 34. udarne divizije od 1. marta 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u diviziji25
6.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPJ 48. divizije 15. udarnog korpusa JA 1. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije u diviziji29
7.Pismo političkog komesara 7. udarne divizije JA od 1. marta 1945. svim političkim komesarima i delegatima potčinjenih jedinica o dužnostima i radu političkih komesara34
8.Mesečni. izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 1. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu37
9.Mesečni izveštaj referenta za propagandu 31. NO divizije od 2. marta 1945. propagandnom odseku 9. korpusa JA o kulturno-prosvetnom radu41
10.Izveštaj Divizijskog komiteta 33. divizije JA od 2. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije48
11.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 35. udarne divizije JA od 2. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije51
12.Mesečni izveštaj političkog komesara 40. udarne divizije od 2. marta 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa JA o vojnopolitičkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u diviziji54
13.Izveštaj pomoćnika političkog komesara Artiljerijske brigade 4. armije JA od 2. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije62
14.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA od 3. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u februaru 1945. godine68
15.Mesečni izveštaj političkog komesara 14. hercegovačke omladinske udarne brigade od 3. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnoj delatnosti u brigadi76
16.Izveštaj Štaba Operativne grupe brigada JA od 4. marta 1945. Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju o vojno-političkom radu u jedinicama79
17.Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 4. marta 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o stanju i političkom radu u brigadi81
18.Referat sekretara Divizijskog komiteta KPJ 11. udarne dizivije 1. armije JA od 5. marta 1945. o organizacionom stanju i zadacima partijske organizacije u diviziji85
19.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 4. udarne brigade od 5. marta 1945. sekretara Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA o partijsko-političkom, kulturno-prosvetnom i vojno-stručnom radu u brigadi91
20.Izveštaj političkog komesara 3. brigade "Milan Zečar" od 6. marta 1945. političkom komesaru Operativne grupe brigada Kosova i Metohije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi97
21.Pismo političkog komesara 12. udarne divizije JA od 7. marta 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o nedostacima ispoljenim u borbama i o potrebi za intenzivnijim političkim radom99
22.Mesečni izveštaj propagandnog odseka 1. istarske brigade "Vladimir Gortan" od 7. marta 1945. Propagandnom odseku 43. divizije JA o kulturno-prosvetnom radu104
23.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA od 8. marta 1945. Centralnom komitetu KPH i Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o partijsko-političkom, vojno-stručnom i kulturno-prosvetnom radu107
24.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 20. udarne divizije JA od 9. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije112
25.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4 (Beogradske) divizije KNOJ-a od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije120
26.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. tenkovske brigade JA od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije123
27.Mesečni izveštaj političkog komesara 10. udarne brigade od 14. marta 1945. političkom komesaru 20. udarne divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u brigadi127
28.Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 15. marta 1945. političkom komesaru 11. korpusa 4. armije JA o moralno-političkom stanju i o vojno-stručnom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji131
29.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Cehoslovačke brigade "Jan Žiška" od marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA o radu partijske organizacije143
30.Mesečni izveštaj političkog komesara 8. udarne brigade od 15. marta 1945. političkom komesaru 20. udarne divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi147
31.Mesečni izveštaj političkog komesara 26. udarne divizije od 16. marta 1945. političkom komesaru 4. armije JA o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji151
32.Mesečni izveštaj političkog komesara 10. udarne brigade od 16. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o vojno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u brigadi159
33.Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 16. marta 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u brigadi165
34.Pismo Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17. marta 1945. Nastavnom odeljenju istog štaba o značaju vojnih listova i saradnje u njima170
35.Raspis Štaba 17. udarne divizije 2. armije JA od 17. marta 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o organizovanju takmičenja povodom proslave svetske omladinske nedelje171
36.Mesečni izveštaj političkog komesara Primorskog područja od 17. marta 1945. političkom komesaru 43 divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu173
37.Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 18. marta 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkim merama za mobilizaciju novog ljudstva179
38.Mesečni izveštaj političkog komesara 20. udarne divizije,od 20. marta 1945. političkom komesaru 4. armije JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama183
39.Pismo političkog komesara 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA od 20. marta. 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada i starešina u borbi za oslobođenje Sarajeva192
40.Izveštaj političkog komesara 1. aerobaze od 20. marta 1945. političkom komesaru 4. udarnog korpusa JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu u bazi197
41.Izveštaj sekretara Partijskog biroa prištapskih ćelija Štaba 7. korpusa JA od 21. marta 1945. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije200
42.Uputstvo pomoćnika političkog komesara 10. srpske brigade 22. divizije JA od 21. marta 1945. pomoćnicima političkih komesara potčinjenih jedinica o teoretskom radu u partijskim i skojevskim organizacijama206
43.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. udarne brigade od 23. marta 1945. pomoćniku političkog komesara 20. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije208
44.Dvomesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 26. udarne divizije JA od 24. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije214
45.Pismo političkog komesara 35. udarne divizije JA od 24. marta 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o značaju formiranja 4. armije i o njenim uspesima i zadacima223
46.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Žumberačke brigade od 24. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 34. udarne divizije JA o stanju i radu u brigadi225
47.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 43. divizije JA od 25. marta 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o sastanku Divizijskog komiteta233
48.Uputstvo Štaba 1. NO brigade (Srpske) 5. divizije KNOJ od 23. marta 1945. potčinjenim štabovima bataljona i Pratećem vodu povodom proslave 27. marta236
49.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 19. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji239
50.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji244
51.Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 32. divizije JA od 27. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji251
52.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPJ 38. udarne divizije 3. korpusa JA od 27. marta 1945. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o stanju i radu partijske organizacije257
53.Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 27. marta 1945. političkom komesaru 11. korpusa JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji259
54.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 27. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi262
55.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPJ 36. udarne divizije JA od 28. marta 1945. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju u diviziji268
56.Izveštaj sekretara partijske organizacije 4. udarne brigade od 28. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA o radu partijske organizacije u brigadi274
57.Uputstvo Političko-prosvetnog odseka 26. udarne divizije JA od 29. marta 1945. političko-prosvetnim odsecima potčinjenih brigada o organizaciji i radu ovih odseka i kulturno-prosvetnih odbora279
58.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. brigade 1. divizije (Hrvatske) KNOJA od 29. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigade282
59.Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA od 31. marta 1945. Centralnom komitetu KPH i Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o stanju i radu partijske organizacije u diviziji286
60.Mesečni izveštaj Propagandnog odseka 12. udarne divizije od 31. marta 1945. Propagandnom odeljenju 6. udarnog korpusa JA o vojno-političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji290
61.Mesečni izveštaj rukovodioca Skoja 1. proleterske brigade od 31. marta 1945. rukovodiocu Skoja 1. proleterske divizije o radu skojevske organizacije297
62.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 12. proleterske udarne brigade od 31. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA o partijskom radu u brigadi301
63.Uputstvo Kulturno-prosvetne sekcije Propagandnog odseka 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije JA od 31. marta 1945. kulturno-prosvetnim odborima bataljona o kulturno-prosvetnom i propagandnom radu u jedinicama306
64.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije bolničkog centra JA u Smederevu od 31. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ313
65.Izveštaj Propagandnog odseka Štaba 7. korpusa od 1. aprila 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba Slovenije i Štaba 4. armije JA o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu325
66.Mesečni izveštaj Štaba 18. divizije od 1. aprila 1945. političkim komesarima GS Slovenije, 4. armije i 7. korpusa JA o politčkoj situaciji na terenu južno od Novog Mesta i o problemima u jedinicama divizije329
67.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 35. udarne divizije JA od 1. aprila 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije u diviziji340
68.Pismo političkog komesara 4. udarnog korpusa JA od 2. aprila 1945. političkim komesarima potčinjenih divizija, brigada i bataljona o zadacima jedinica u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije345
69.Plan političkog rada u jedinicama 19. udarne divizije JA za period od 1. do 15. aprila 1945. godine347
70.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 20. udarne divizije JA od 2. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji350
71.Izveštaj političkog komesara 27. udarne divizije od 2. aprila 1945. političkom komesaru 3. udarnog korpusa JA o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji355
72.Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 2. aprila 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i na terenu367
73.Izveštaj Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji372
74.Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 1. čehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 3. aprila 1945. političkom komesaru 12. udarne divizije JA o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi376
75.Izveštaj Komiteta Skoja pri štabu 4. armije JA od 3. aprila 1945. Pokrajinskom komitetu Skoja za Hrvatsku o stanju i radu organizacije Skoja u prištapskim jedinicama378
76.Uputstvo političko-prosvetnog odseka 26. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. političko-prosvetnim odsecima potčinjenih brigada o jačanju političkog i propagandnog rada za vreme operativnih akcija382
77.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji384
78.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 42. divizije JA od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije u diviziji395
79.Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizfje (Hrvatske) KNOJ-a od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigadi398
80.Izveštaj sekretara Komiteta pri Stabu 3. armije JA od 5. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije u prištapskim jedinicama403
81.Izveštaj političkog komesara 1. brigade "Vladimir Gortan" od 5. aprila 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi408
82.Izveštaj Propagandnog odseka 1. brigade "Vladimir Gortan" od 5. aprila 1945. Propagandnom odseku 43. divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu413
83.Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta KPH 9. udarne divizije JA održanog 7. aprila 1945. godine416
84.Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 7. aprila 1945. političkom komesaru 11. korpusa JA o kulturno-prosvetnom i političkom radu426
85.Uputstvo Političko-prosvetnog odseka 26. udarne divizije JA od 8. aprila 1945. političkim sekcijama potčinjenih jedinica o propagandnom radu u vojsci i pozadini437
86.Izveštaj političkog komesara 1. artiljerijske brigade "Vlado Ćetković" od 8. aprila 1945. političkom komesaru 4. udarnog korpusa JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu441
87.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 26. udarne divizije od 9. aprila 1945. poltičkom komesaru 4. armije JA o radu partijske organizacije u diviziji444
88.Mesečni izveštaj političkog komesara 10. korpusa JA od 10. aprila 1945. političkom komesaru Glavnog štaba Hrvatske o vojno-političkom stanju na terenu i o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama450
89.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 17. udarne divizije JA od 10. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji455
90.Izveštaj omladinskog rukovodioca 39. udarne divizije JA od 10. aprila 1945. Pokrajinskom komitetu Skoja za Bosnu i Hercegovinu o radu skojevske organizacije u diviziji459
91.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. udarne divizije JA od 11. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o partijskoj organizaciji u diviziji467
92.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 25. divizije JA od 12. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkom stanju u diviziji i radu partijske organizacije474
93.Izveštaj političkog komesara 3. udarnog korpusa od 13. aprila 1945. Političkom odeljenju 2. armije JA o vojno-političkom stanju u jedinicama korpusa481
94.Uputstvo Štaba 9. udarne divizije od 15. aprila 1945. svim štabovima i komandama potčinjenih jedinica o takmičenju jedinica 4. armije JA u periodu od 15. aprila do 15. maja 1945. godine491
95.Pismo političkog komesara 29. udarne divizije od 15. aprila 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada povodom depeše Generalštaba JA u vezi sa završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije i potpisivanjem ugovora između vlade DFJ i vlade SSSR496
96.Direktiva Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 16. aprila 1945. Štabu 5 (Srpske) divizije NO o aktivnosti u jedinicama povodom sklapanja ugovora između Demokratske Federativne Jugoslavije i SSSR-a499
97.Uputstvo Političko-prosvetnog odeljenja 4. armije JA od 17. aprila 1945. svim štabovima potčinjenih jedinica o jednomesečnom takmičenju u jedinicama armije500
98.Izveštaj Političko-prosvetnog odseka 2. udarne brigade od 17. aprila 1945. Političko-prosvetnom odseku 13. udarne divizije JA o rezultatima takmičenja u političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji504
99.Izveštaj Komande Podoficirske škole 7. korpusa JA od 17. aprila 1945. političkom komesaru Korpusa o stanju i političkom radu u Školi od 28. februara do 16. aprila 1945. godine506
100.Pismo političkog komesara 6. udarnog korpusa JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica o odnosu prema narodu i zadacima jedinica u vezi završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije514
101.Direktivno pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih divizija o organizaciji političkog rada u jedinicama korpusa516
102.Teze političkog komesara i pomoćnika političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. u vezi s aktuelnim pitanjima političkog rada u jedinicama korpusa518
103.Pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o objašnjavanju značaja pravilnog rešenja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji523
104.Pismo političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. svim potčinjenim divizijama i brigadama o značaju pravilnog odnosa prema narodu526
105.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa JA od 20. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji527
106.Pismo političkog komesara 12. udarne divizije JA od 21. aprila 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica i Političko-prosvetnom odseku divizije o potrebi pojačane političke aktivnosti u pripremama za konačno oslobođenje Jugoslavije529
107.Izveštaj Političko-prosvetnog odseka 20. udarne divizije od 21. aprila 1945. Političko-prosvetnom odeljenju 4. armije JA o rezultatima takmičenja u diviziji532
108.Izveštaj sekretara Komiteta 30. divizije JA od 21. aprila 1945. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u diviziji538
109.Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 22. aprila 1945. Divizijskom komitetu 43. divizije JA u vezi sa reorganizacijom partijske organizacije u vojsci547
110.Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA od 22. aprila 1945. godine549
111.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Žumberačke brigade od 22. aprila 1945. pomoćniku političkog komesara 34. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi561
112.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 42. divizije 1. armije JA od 23. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji572
113.Izveštaj partijskog rukovodioca 8. udarne brigade od 23. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 20. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi577
114.Direktivno pismo političkog komesara 3. armije JA od 24. aprila 1945. političkim komesarima i njihovim pomoćnicima u potčinjenim jedinicama o političkim zadacima u vezi s konačnim oslobođenjem Jugoslavije581
115.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. brigade 1 (Hrvatske) divizije KNOJ od 25. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u brigadi585
116.Izveštaj Političko-prosvetnog odseka 20. udarne divizije od 27. aprila 1945. Političko-prosvetnom odeljenju 4. armije JA o rezultatima takmičenja u jedinicama divizije592
117.Izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa od 28. aprila 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba Slovenije o organizaciji propagande i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama korpusa598
118.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 7. udarne divizje JA od 28. aprila 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije u diviziji606
119.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 19. udarne divizije JA od 28. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom radu u diviziji609
120.Izveštaj Štaba 30. divizije od 28. aprila 1945. političkom komesaru 9. korpusa JA o stanju i političkom radu u diviziji614
121.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 28. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 40. udarne divizije JA o radu partijske organizacije618
122.Plan Političkog odeljenja Ministarstva narodne odbrane DFJ od 29. aprila 1945. za vojno-političko vaspitanje starešina u JA Mesečni izveštaj partijske organizacije 4. udarne brigade od 29. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 12. udarne divizije JA o radu partijske organizacije625
123.Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. proleterske udarne brigade od 29. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 12. udarne divizije JA o stanju i radu partjske organizacije630
124.Izveštaj rukovodioca omladine 12. udarne brigade od 29. aprila 1945. rukovodiocu omladine 29. udarne divizije JA i Oblasnom odboru Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije za Hercegovinu o rezultatima takmičenja u brigadi635
125.Izveštaj pomoćnika političkog komesara Komande Jugoslovenske mornarice od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije638
126.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4. divizije (Beogradske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u martu i aprilu646
127.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 5. divizije (Srpske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji651
128.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 9. udarne divizije JA od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o petnaestodnevnom vojno-političkom i partijskom radu u diviziji656
129.Izveštaj političkog komesara 12. udarne divizije od 30. aprila 1945. političkom komesaru 3. armije JA o vojno-političkom stanju i o političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji662
130.Izveštaj omladinskog rukovodioca 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA od 30. aprila 1945. Pokrajinskom komitetu Skoja za Bosnu i Hercegovinu o radu skojevske organizacije u aprilu668
131.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 33. divizije JA od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkom stanju i partijsko-političkom radu u diviziji673
132.Izveštaj sekretara partijske organizacije Osječke udarne brigade od 30. aprila 1945. Divizijskom komitetu 12. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi681
133.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 12. udarne divizije od 1. maja 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji686
134.Izveštaj Divizijskog komiteta 37. udarne divizije JA od 1. maja 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije za period mart-april689
135.Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta 9. udarne divizije 4. armije JA održanog 5. maja 1945. godine696
136.Pismo političkog komesara 12. udarne divizije JA od 8. maja 1945. političkim komesarima i Propagandnom odseku divizije o nekim slabostima političkog rada u jedinicama700
137.Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 9. maja 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojno-političkom i partijskom radu u brigadi702
138.Izveštaj rukovodioca omladine 38. udarne divizije 3. korpusa JA od 11. maja 1945. Pokrajinskom komitetu Skoja Bosne i Hercegovine o stanju i radu skojevske organizacije u diviziji705
139.Izveštaj Političko-prosvetnog odseka 26. udarne divizije od 15 maja 1945. Političko-prosvetnom odeljenju 4. armije o rezultatima takmičenja u diviziji708
140.Mesečni izveštaj političkog komesara 9. udarne brigade od 15. maja 1945. političkom komesaru 20. udarne divizije JA o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi718
Registar723
BIBLIOTEKA