ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 8 - januar-februar 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (januar - februar 1945)
1.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. januara 1945. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije za decembar 1944. godine7
2.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 5. NOU divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o zaključcima sa sastanka Divizijskog komiteta održanog 30. decembra 1944. godine14
3.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 19. NOU divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji16
4.Izveštaj političkog komesara 34. NOU divizije od 1. januara 1945. političkom komesaru 4. udarnog korpusa NOVJ o radu i političkom stanju u jedinicama Divizije22
5.Izveštaj Divizijskog komiteta 40. NO divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u decembru 1944. u Diviziji26
6.Uputstvo političkog komesara 8. udarnog korpusa NOVJ od 2. januara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o pisanju brigadnih i divizijskih političkih izveštaja35
7.Izveštaj Divizijskog komiteta 7. NOU divizije od 2. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji37
8.Pismo političkog komesara 12. NOU divizije od 3. januara 1945. političkim komesarima i pomoćnicima političkih komesara potčinjenih brigada o saradnji u divizijskim novinama, organizovanju ratne dopisne službe, takmičenju i vojnom i političkom radu42
9.Izveštaj Divizijskog komiteta 12. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u decembru 1944. godine44
10.Naređenje Štaba 17. udarne brigade 28. NOU divizije od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da se održe bataljonski, četni i vodni sastanci povodom nepravilnih postupaka boraca i starešina prema narodu i organima vlasti51
11.Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi53
12.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 20. krajiške brigade 39. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi56
13.Mesečni izveštaj političkog komesara 19. NO brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 53. NOU divizije o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi66
14.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 26. NOU divizije od 4. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji72
15.Izveštaj političkog komesara 6. proleterske brigade od 4. januara 1945. političkom komesaru 17. NOU divizije o politčkom radu u jedinicama Brigade76
16.Izveštaj političkog komesara 3. armije NOVJ od 5. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojno-političkom i partijskom radu u jedinicama77
17.Izveštaj političkog komesara 4. udarnog korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama u decembru 1944, moralno-političkim prilikama i političkom radu u jedinicama Korpusa81
18.Direktivno pismo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o pojavi dezerterstva i potrebi pojačanog političkog rada i veće budnosti u jedinicama86
19.Mjesečni izveštaj rukovodioca Politodela 7. NOU divizije od 5. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije87
20.Izveštaj političkog komesara 3. brigade (kosovsko-metohijske) "Milan Zečar" od 5. januara 1945. političkom komesaru Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju o rezultatima partijsko-političkog rada za period od 1. do 5. januara 1945. godine91
21.Izveštaj političkog komesara bolnice 8. udarnog korpusa NOVJ od 5. januara 1945. političkom komesaru Korpusa o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u bolnici u decembru 1944. godine92
22.Izveštaj političkog komesara 4. udarnog korpusa NOVJ od 6. januara 1945. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o kulturno-prosvetnom radu u jedinicama Korpusa95
23.Šestonedeljni politički izveštaj Štaba 15. NO divizije od 6. januara 1945. političkom komesaru 7. korpusa NOVJ98
24.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 1 (hrvatske) divizije KNOJ od 6. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi107
25.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. krajiške udarne brigade 10. NOU divizije od 6. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi113
26.Mesečni izveštaj političkog komesara 17. udarne brigade od 6. januara 1945. političkom komesaru 28. NOU divizije o vojno-političkoj situaciji i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi119
27.Izveštaj Politodela 26. NOU divizije od 7. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije i SKOJ-a u Diviziji125
28.Izveštaj rukovodioca Politodela Unske operativne grupe 4. udarnog korpusa NOVJ od 8. januara 1945. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o vojnom, političkom i partijskom radu130
29.Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta 20. NOU divizije 8. udarnog korpusa NOVJ od 8. januara 1945. godine137
30.Pismo političkog komesara 3. korpusa NOVJ od 9. januara 1945. političkom komesaru potčinjenih jedinica o novim vojno-političkim zadacima i vaspitanju boraca143
31.Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade "France Prešeren" od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o kulturno-prosvetnom radu u Brigadi146
32.Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade "France Prešeren" od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi151
33.Pismo političkog komesara 12. NOU divizije od 10. januara 1945. svim potčinjenim jedinicama o učešću u kampanji, za sakupljanje pomoći u novcu za postradale krajeve156
34.Pismo političkog komesara 4. udarne brigade 9. NOU divizije NOVJ od 10. januara 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o održavanju savetovanja političkih rukovodilaca u Brigadi157
35.Pismo političkog komesara 4. brigade 9. NOU divizije od 10. januara 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o političkom radu u narodu i o mobilizaciji159
36.Izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 12. proleterske udarne brigade od 10. januara 1945. političkom komesaru 12. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u ovoj Brigadi161
37.Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 3. slovenačke brigade "Ivan Gradnik" od 10. januara 1945. Stabu 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi164
38.Dopis Štaba 13. NOU divizije od 11. januara 1945. štabovima potčinjenih brigada u vezi sa naređenjem Štaba 11. korpusa NOVJ o sprovođenju izbora za organe vlasti na teritoriji Gorskog kotara168
39.Izveštaj Politodela 19. NOU divizije od 11. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojnom, političkom, kulturno-prosvetnom i partijskom radu u Diviziji169
40.Šestonedeljni izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 11. januara 1945. političkom komesaru 7. korpusa NOVJ o stanju i političkom radu u Brigadi174
41.Izveštaj sekretara Partijskog komiteta Unske operativne grupe od 12. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Grupi182
42.Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 31. NOU divizije od 12. januara 1945. političkom komesaru 9. korpusa NOVJ o stanju i političkom radu u Diviziji188
43.Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 13 januara 1945. svim štabovima potčinjenih jedinica o organizovanju takmičenja na vojničkom, političkom i kulturno-prosvetnom sektoru194
44.Pismo Štaba 6. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. potčinjenim štabovima o potrebi organizovanja političkog rada saborcima povodom dolaska jedinica demokratske Bugarske u Jugoslaviju199
45.Pismo političkog komesara 19. NOU divizije od 13. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica u vezi s planom političkog rada za period od 10. januara do 10. februara 1945. godine201
46.Izveštaj referenta za propagandu 31. NOU divizije od 14. januara 1945. Propagandnom odseku Štaba 9. korpusa NOVJ o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji205
47.Izveštaj Divizijskog komiteta 38. NOU divizije 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o stanju i radu partijske organizacije u decembru 1944. godine209
48.Izveštaj političkog komesara 40. NO divizije od 14. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji za period od 20. decembra 1944. do 10. januara 1945. godine213
49.Izveštaj političkog komesara 3. brigade "Milan Zečar" od 14. januara 1945. političkom komesaru Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju o rezultatima političkog i kulturno-prosvetnog rada220
50.Pismo pomoćnika političkog komesara 1. udarne brigade 13. NOU divizije od 14. januara 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o odnosu prema narodu i njegovoj imovini222
51.Izveštaj sekretara partijske organizacije Bolničkog centra br. 2 od 14. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu ove organizacije225
52.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 14. omladinske brigade 29. NOU divizije od 16. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi227
53.Izveštaj pomoćnika političkog komesara Artiljerijske brigade 6. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Našice i Stabu Korpusa o vojnom, političkom i partijskom radu u Brigadi231
54.Uputstvo političkog komesara 13. NOU divizije od 17. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica u vezi s planom za međukorpusno takmičenje u političkom i kulturno-prosvetnom radu234
55.Pismo političkog komesara 29. NOU divizije od 17 januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica 1. tenkovske brigade i 3. brigade (hercegovačke) narodne odbrane povodom nekih aktuelnih spoljnopolitičkih događaja236
56.Pismo političkog komesara 29. NOU divizije od 17. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada o nedostacima u radu i o budućim vojno-političkim zadacima242
57.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 29. NOU divizije od 17. januara 1945. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji246
58.Mesečni izveštaj političkog komesara 4. udarne brigade od 17. januara 1945. političkom komesaru 9. NOU divizije NOVJ o stanju na terenu i u jedinicama i o političkom i kuiturno-prosvetnom radu255
59.Mesečni izveštaj Propagandnog odseka Štaba 7. korpusa NOVJ od 18. januara 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o propagandnom radu u jedinicama Korpusa266
60.Pismo političkog komesara 4. udarne brigade 9. NOU divizije od 18. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o nedostacima mesečnih političkih izveštaja i o zadacima u političkom i kulturno-prosvetnom radu272
61.Mesečni izveštaj političkog komesara 8. udarne brigade od 18. januara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o opštem stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi277
62.Izveštaj političkog komesara 12. NOU divizije od 19. januara 1945. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji281
63.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi286
64.Izveštaj političkog komesara 1. artiljerijskog diviziona od 20. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom, kulturno-prosvetnom, partijskom i omladinskom radu u Divizionu290
65.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 20. NOU divizije od 21. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkom stanju i radu partijske organizacije u Diviziji294
66.Mesečni izveštaj političkog komesara 10. brigade od 21. januara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o stanju i vojnom. političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi300
67.Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 22. januara 1945. svim štabovima potčinjenih jedinica o organizovanju međukorpusnog takmičenja na vojničkom, političkom i kulturno-prosvetnom sektoru305
68.Organizacioni referat sekretara organizacije KPJ 13. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnoj partijskoj konferenciji od 22. januara 1945. godine309
69.Izveštaj partijske organizacije 3. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 23. januara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Zagrebačku oblast o vojno-političkom stanju u jedinicama i o radu organizacije318
70.Izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade "France Prešeren" od 23. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi324
71.Propratno pismo političkog komesara 40. NO divizije od 24. januara 1945. političkom komesaru Virovitičke NO brigade uz pošiljku knjige "Borba za oslobođenje Jugoslavije" od Josipa Broza Tita330
72.Izveštaj sekretara Biroa SKOJ-a 1. slovenačke udarne brigade "Tone Tomšič" od 24. januara 1945. Politodelu 14. NOU divizije o stanju i radu ŠKOJ-a u Brigadi331
73.Izveštaj političkog komesara 4. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 25. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi337
74.Izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade "France Prešeren" od 25. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi346
75.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 12. slovenačke brigade od 25. januara 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 15. NO divizije o radu partijske organizacije u Brigadi349
76.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 13. NOU divizije od 27. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji350
77.Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" od 27. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi355
78.Pismo političkog komesara 42. vazduhoplovne jurišne divizije NOVJ od 28. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih pukova o političkom radu u jedinicama358
79.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. udarne brigade "Braća Radić" od 28. januara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO - 1 divizije o vojno-političkom stanju u Brigadi i o radu partijske organizacije365
80.Izveštaj Propagandnog odseka 6. brigade (vojnođanske) 36. NOU divizije od 28. januara 1945. Štabu Brigade o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama370
81.Mesečni izveštaj političkog komesara 20. krajiške udarne brigade od 28. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi372
82.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. odreda 13. NOU divizije od 29. januara 1945. Okružnom komitetu KPH za Gorski kotar o stanju i radu partijske organizacije u Odredu378
83.Mesečni izveštaj pomoćnika komesara Virovitičke NO brigade od 29. januara 1945. Divizijskom komitetu 40. NO divizije o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi384
84.Izveštaj političkog komesara 2. artiljerijskog diviziona od 29. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Divizionu od 15. do 30. januara 1945. godine390
85.Izveštaj političkog komesara 42. vazduhoplovne jurišne divizije NOVJ od 30. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i partijsko-političkom radu u Diviziji394
86.Izveštaj sekretara Partijskog biroa pri Štabu 4. udarnog korpusa NOVJ od 30. januara 1945. političkom komesaru Korpusa o stanju i radu partijske organizacije u prištapskim jedinicama i ustanovama398
87.Mesečni izveštaj političkog komesara Novogradiškog područja od 30. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ i korpusne Vojne oblasti o vojno-političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu405
88.Izveštaj referenta za propagandu 31. NOU divizije od 31. januara 1945. političkom komesaru Divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu419
89.Mesečni izveštaj Štaba 8. slovenačke NO brigade "Franc Levstik" od 31. januara 1945. političkom komesaru 18. divizije NOVJ o stanju i političkom radu423
90.Mesečni izveštaj političkog komesara 13. udarne brigade od 31. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi426
91.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. februara 1945. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu430
92.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 7. NOU divizije od 1. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije434
93.Mesečni izveštaj Divizijskog komiteta 12. NOU divizije od 1. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije437
94.Izveštaj političkog komesara Artiljerijske podoficirske škole NOVJ u Ćupriji od 1. februara 1945. Centralnom komitetu KPJ o partijskom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Školi441
95.Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 12. NOU divizije od 2. februara 1945. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o radu organizacije SKOJ-a u Diviziji444
96.Izveštaj Štaba 43. NO divizije od 2. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji447
97.Mesečni izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 2. februara 1945. političkom komesaru 29. NOU divizije o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi461
98.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. brigade "Pavlek Mihovil Miškina" od 2. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi471
99.Pismo političkog komesara 40. NOU divizije od 3. februara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica povodom proglašenja Divizije za udarnu476
100.Izveštaj političkog komesara 27. NOU divizije od 4. februara 1945. političkom komesaru 3. udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom radu479
101.Izveštaj političkog komesara 38. NOU divizije od 4. februara 1945. političkom komesaru 3. udarnog korpusa NOVJ o borbama na sektoru Zvornik-Drinjača488
102.Izveštaj pomoćnika političkog komesara brigade "Matija Gubec" od 4. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi493
103.Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 5. februara 1945. političkom komesaru 4. udarnog korpusa NOVJ o stanju i radu u jedinicama497
104.Mesečni izveštaj političkog komesara 17. udarne brigade od 5. februara 1945. političkom komesaru 28. NOU divizije o stanju i radu u jedinicama i na terenu504
105.Referat pomoćnika političkog komesara 20. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnom partijskom savetovanju od 5. februara 1945. o razvoju partijske organizacije, uspesima, nedostacima i zadacima511
106.Izveštaj političkog komesara 4. udarnog korpusa NOVJ od 6. februara 1945. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku o moralno-političkom stanju i političkom radu u jedinicama Korpusa519
107.Izveštaj političkog komesara 40. NOU divizije od 6. februara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu od 10. do 31. januara526
108.Izveštaj Divizijskog komiteta 46. NO divizije od 7. februara 1945. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o istorijatu i radu partijske organizacije u Diviziji533
109.Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizije (hrvatske) KNOJ od 7. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije i političkom stanju na terenu539
110.Izveštaj političkog komesara 3. istarske brigade od 7. februara 1945. političkom komesaru 42. NO divizije o proslavi godišnjice formiranja 11. korpusa NOVJ549
111.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. NOU divizije Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji u januaru 1945. godine551
112.Izveštaj političkog komesara 3. NO brigade "Milan Zečar" od 11. februara 1945. političkom komesaru Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju o političkom i kulturno-prosvetnom radu na terenu558
113.Predlog pomoćnika političkog komesara Glavne vojne bolnice od 12. februara 1945. Mesnom komitetu KPJ za Beograd o reorganizaciji partijske organizacije562
114.Uputstvo Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 13. februara 1945. svim potčinjenim štabovima o formiranju propagandnih odseka u divizijama i brigadama Korpusa564
115.Vanredni izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" od 13. februara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije567
116.Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 14. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o protestnim mitinzima i demonstracijama vojske i .naroda Gorskog kotara povodom izjave kralja Petra II Karađorđevića od 11. januara 1945. godine569
117.Mesečni izveštaj političkog komesara 8. udarne brigade od 14. februara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o vojno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi572
118.Mesečni izveštaj političkog komesara 10. udarne brigade od 14. februara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi577
119.Izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 12. udarne brigade od 14. februara 1945. političkom komesaru 29. NOU divizije o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu od 1. do 14. februara581
120.Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 14. februara 1945. političkom komesaru 43. NO divizije o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi584
121.Mesečni izveštaj političkog komesara 5. udarne brigade od 15. februara 1945. političkom komesaru 19. NOU divizije o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi589
122.Izveštaj političkog komesara 5. prekomorske NO brigade od 15. februara 1945. političkom komesaru 20. NOU udarne divizije o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi597
123.Mesečni izveštaj Štaba 6. udarne brigade od 16. februara 1945. Štabu 19. NOU divizije o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi i o prilikama na terenu604
124.Pismo političkog komesara 22. brigade (kosmajske) 6. proleterske divizije od 17. februara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o političkom radu sa borcima i nižim starešinama609
125.Izveštaj političkog komesara Goranskog područja od 18. februara 1945. političkim komesarima 11. korpusa NOVJ, Vojne oblasti 11. korpusa i 43. NO divizije o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu612
126.Mesečni izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 19. februara 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Korpusu614
127.Izveštaj političkog komesara 20. NOU divizije od 19. februara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji625
128.Referat pomoćnika političkog komesara 21. NOU divizije 1. armije NOVJ od 20. februara 1945. o organizacionom stanju i zadacima partijske organizacije u Diviziji634
129.Mesečni izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 20. februara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu643
130.Izveštaj političkog komesara Artiljerijske brigade 8. udarnog korpusa NOVJ od 20. februara 1945. političkom komesaru ovoga Korpusa o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu646
131.Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. brigade narodne odbrane od 21. februara 1945. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru 1. divizije (hrvatske) KNOJ o stanju i radu partijske organizacije653
132.Izveštaj Propagandnog odseka 43. NO divizije od 22. februara 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa NOVJ o proslavi godišnjice formiranja Korpusa661
133.Mesečni izveštaj političkog komesara 14. brigade od 23. februara 1945. političkom komesaru 19. NOU divizije o vojno-političkoj situaciji i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi663
134.Šestonedeljni izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. februara 1945. političkim komesarima 7. korpusa NOVJ i Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i političkom radu u Diviziji670
135.Izveštaj političkog komesara 3. istarske brigade od 24. februara 1945. političkom komesaru 43. NO divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi677
136.Izveštaj političkog komesara 7. NOU divizije od 25. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i političkom radu u Diviziji684
137.Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 43. NO divizije od 25. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji687
138.Izveštaj sekretara partijske organizacije Zumberačke NO brigade od 25. februara 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 34. NO divizije o partijsko-političkom radu u Brigadi692
139.Dodatni izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 26. februara 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Korpusu702
140.Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 26. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju u jedinicama i na terenu i o vojnom i političkom radu u Diviziji712
141.Izveštaj političkog komesara 19. NOU divizije od 27. februara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju i radu u Diviziji720
142.Mesečni izveštaj Štaba 31. NO divizije od 27. februara 1945. političkom komesaru 9. korpusa NOVJ o stanju i političkom radu u Diviziji724
143.Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade "France Prešeren" od 27. februara 1945. političkom komesaru 31. NO divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi730
144.Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade "France Prešeren" od 27. februara 1945. političkom komesaru 31. NO divizije o stanju i političkom radu u Brigadi733
145.Mesečni izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Korpusu739
146.Dopis Štaba 5. brigade 19. NOU divizije od 28. februara 1945. potčinjenim jedinicama u kojem ih upoznaje sa pismom Oblasnog odbora JNOF Dalmacije povodom izbora za seoske, mesne i gradske narodnooslobodilačke odbore752
Registar757
BIBLIOTEKA