ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 7 - septembar-decembar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (septembar - decembar 1942)
1.Mesečni plan političkog rada Operativnog štaba NOV i PO za Istru od 1. septembra 1944. potčinjenim jedinicama7
2.Pregled brojnog stanja članova KPJ i SKO-a 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 1. septembra 1944. godine14
3.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 6. bataljona od 1. septembra 1944. sekretaru partijske organizacije 1. proleterske brigade o organizacionom stanju i radu Partije u Bataljonu15
4.Mesečni izveštaj političkog komesara 4. NOU divizije od 2. septembra 1944. političkom komesaru 5. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji19
5.Politički izveštaj Štaba 15. NO divizije od 3. septembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije21
6.Dvomesečni izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 4. septembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi27
7.Uputstvo političkog komesara Mornarice NOVJ od 5. septembra 1944. političkim komesarima Pomorsko-obalskih sektora i baze Mornarice u Italiji o metodu političkog rada i odnosu prema narodu30
8.Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 5. septembra 1944. pretpostavljenim partijskim forumima o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji38
9.Uputstvo Pokrajinskog komiteta SKOJA za Srbiju brigadnim komitetima SKOJA o načinu organizovanja takmičenja pred održavanje Prvog kongresa Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije (USAOS)43
10.Politički izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 6. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u potčinjenim jedinicama47
11.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. makedonske NO brigade od 6. septembra 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o radu i stanju partijske organizacije54
12.Izveštaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 10. septembra 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Posavskom odredu i narodu Posavine od 20. avgusta do 10. septembra58
13.Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta KPJ 20. NO divizije održanog 11. septembra 1944. godine63
14.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 19. NO divizije od 12. septembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u brigadama72
15.Izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 7. korpusa NOVJ od 17. septembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu partijske organizacije u 18. diviziji79
16.Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 17. septembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi88
17.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 18. septembra 1944. partijskim organizacijama u jedinicama o postupku prema domobranima koji prelaze na stranu NOV Jugoslavije92
18.Direktive Partijskog komiteta 30. NO divizije od 18. septembra 1944. pomoćnicima političkih komesara brigada i bataljona o zadacima partijskih organizacija na propagandnom i kulturno-prosvetnom polju95
19.Izveštaj sekretara Partijskog komiteta 31. NO divizije od 19. septembra 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu u Diviziji98
20.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 20. septembra 1S44. Centralnom komitetu KPJ o razvoju narodnooslo-bodilačkog pokreta u Vojvodini108
21.Direktive Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Slovenije od 23. septembra 1944. oblasnim komitetima, politodelima divizija i brigadnim biroima SKOJ-a o reorganizaciji SKOJ-a u brigadama112
22.Uputstvo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. političkim komesarima potčinjenih jedinica o pripremi za predstojeće akcije114
23.Izveštaj sekretara organizacije SKOJ-a 30. NO divizije od 23. septembra 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Sloveniju o stanju u skojevskim organizacijama u potčinjenim jedinicama117
24.Politički izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. septembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u potčinjenim jedinicama128
25.Izveštaj političkog komesara 3. udarne divizije od 25. septembra 1944. političkom komesaru 2. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u jedinicama Divizije137
26.Izveštaj političkog komesara 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 28. septembra 1944. političkom komesaru 30. NO divizije o političkom jadu i stanju u Brigadi i na terenu148
27.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29. septembra 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o organizacionoj strukturi Partije u vojsci i izveštaj o dejstvima jedinica156
28.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. južnodalmatinske brigade 9. NO divizije od 29. septembra 1944. Centralnim komitetima KPJ i KP Hrvatske i Oblasnom komitetu za Dalmaciju o organizacionom stanju i partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi162
29.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. septembra 1944. o ukidanju propagandnih odseka divizija166
30.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. septembra 1944. o organizaciji kulturno-prosvetnih odbora i kružoka u jedinicama NOV i PO Slovenije167
31.Uputstva Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. septembra 1944. za formiranje kulturno-prosvetnih odbora i kružoka u jedinicama NOV i PO Slovenije169
32.Izveštaj političkog komesara 34. NO divizije od 30. septembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o prijemu novih boraca i o političkom i kulturno-prosvetnom radu171
33.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. udarne brigade 19. NO divizije od 30. septembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u Brigadi177
34.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 30. septembra 1944. o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi181
35.Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 30. septembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu184
36.Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika188
37.Pregled brojnog stanja partijskih organizacija Podravskog NOP odreda za septembar 1944. godine196
38.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. oktobra 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji propagande i radu u septembru 1944. godine198
39.Uputstvo političkog komesara 12. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. političkim komesarima 11, 16. i 36. divizije o prijemu novih boraca i njihovom vaspitanju203
40.Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava partijske organizacije i brojnog stanja skojevske organizacije bolnice 8. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. godine206
41.Politički izveštaj Štaba 18. NO divizije od 3. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i radu u potčinjenim jedinicama208
42.Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta 19. NO divizije od 3. oktobra 1944. godine215
43.Izveštaj organizacije KPJ u Svajcarskoj od 3. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu225
44.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 17. krajiške brigade 10. NOU divizije Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u Brigadi228
45.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. udarne brigade 35. NO divizije od 4. oktobra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi235
46.Izveštaj političkog komesara 3. NOU divizije od 6. oktobra 1944. političkom komesaru 2. udarnog korpusa NOVJ o političkom radu sa narodom u Rožaju239
47.Mesečni izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 10. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 6. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi242
48.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. udarne brigade 35. NO divizije od 6. oktobra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom stanju i partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu245
49.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. NOU divizije od 9. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi249
50.Pregled brojnog stanja partijske organizacije 8. NOU divizije od 10. oktobra 1944. godine254
51.Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava partijske organizacije 35. NO divizije od 16. oktobra 1944. godine256
52.Izveštaj partijskog sekretara 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" od 10. oktoora 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti organizacije KP u Brigadi258
53.Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 13. brigade 29. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom i moralno-političkom stanju u bataljonima264
54.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 14. srednjobosanske brigade 35. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i moralno-političkom radu partijske i skojevske organizacije270
55.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 16. muslimanske brigade 27. NOU divizije od 12. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi273
56.Uputstvo političkog komesara Virovitičke brigade 40. NO divizije od 12. oktobra 1944. političkim komesarima bataljona o metodu političkog rada na terenu i u jedinicama277
57.Pismo Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za zagrebačku oblast o operacijama u Podravini279
58.Izveštaj sekretara 19. NO divizije od 13. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske organizacije281
59.Mesečni izveštaj sekretara divizijskog komiteta Unske operativne grupe od 13. oktobra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu286
60.Izveštaj Štaba 9. slovenačke NO brigade od 13. oktobra 1944. političkom komesaru 18. slovenačke NO divizije o političkom radu i stanju u Brigadi289
61.Zaključci savetovanja partijskih rukovodilaca 1. i 4. kosmetske brigade 52. kosovsko-metohijske divizije od 14. oktobra 1944. godine293
62.Izveštaj Politodela 10. NOU divizije od 15. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom i organizacionom stanju u brigadama299
63.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 19. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama308
64.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 19. oktobra 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o reorganizaciji propagandnog rada322
65.Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 22. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu skojevske organizacije329
66.Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 23. oktobra 1944. sekretarima Oblasnih komiteta o metodu rada s narodom na učvršćenju moralno-političkog jedinstva i izgradnji narodne vlasti331
67.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 25. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom radu i organizacionom stanju u Brigadi od 1. aprila do 25. oktobra336
68.Izveštaj političkog komesara 25. NO divizije od 26. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji350
69.Izveštaj zamenika političkog komesara Grahovsko-peuljskog NOP odreda od 26. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Drvar o moralno-političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije u jedinicama Odreda358
70.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 28. oktobra 1944. komitetu 40. NO divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i na terenu366
71.Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 29. oktobra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadama372
72.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. kosmetske NOU brigade 52. kosovsko-metohijske divizije od 30. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o radu partijske organizacije od 15. do 29. oktobra376
73.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. artiljerijske grupe 5. korpusa NOVJ od 29. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju partijskih organizacija i političkom i kulturno-prosvetnom radu u divizionima382
74.Izveštaj komiteta 38. NOU divizije od 30. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom i organizacionom stanju u Diviziji387
75.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 30. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Pod-grmeč i političkom komesaru 39. NOU divizije o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu391
76.Pregled brojnog stanja partijske organizacije 40. NO divizije od 31. oktobra 1944. godine398
77.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 31. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu400
78.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. kosmetske NOU brigade 52. kosovsko-metohijske divizije od 31. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o radu partijske organizacije i o dejstvima brigade u Đakovici i Juniku403
79.Mesečni izveštaj političkog komesara 19. srednjobosanske brigade od 31. oktobra 1944. političkom komesaru 53. NOU divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i o radu s narodom409
80.Pregled nacionalnog i socijalnog sastava članova KPJ 1. NOU brigade "Braća Radić" za oktobar 1944. godine418
81.Pregled brojnog stanja partijske i skojevske organizacije 6. brigade 4. NOU divizije od 1. novembra 1944. godine420
82.Mesečni izveštaj partijskog rukovodioca 9. krajiške NO brigade "Simo Šolaja" od 1. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi421
83.Izveštaj političkog komesara 1. udarne brigade od 1. novembra 1944. političkom komesaru 13. NOU divizije o doprinosu žena u narodnooslobodilačkoj borbi428
84.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 21. brigade 38. NOU divizije od 1. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije431
85.Mesečni izveštaj Divizijskog komiteta 40. NO divizije od 2. novembra 1944. Povereništvu Centralnog komiteta KPH za severnu Hrvatsku i Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije437
86.Mesečni izveštaj političkog komesara 6. udarne istočnobosanske brigade od 2. novembra 1944. političkom komesaru 17. NOU divizije o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u gružanskom srezu i u jedinicama brigade442
87.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 2. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPH za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi449
88.Pregled brojnog stanja partijskih organizacija u 1. zagorskoj brigadi za oktobar 1944. godine454
89.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4. novembra 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o agitaciono-propagandnom radu u jedinicama NOV i PO Slovenije456
90.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. srpske brigade 22. NO divizije od 4. novembra 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi465
91.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 17. majevičke udarne brigade 38. NOU divizije od 4. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom i organizacionom stanju u Brigadi468
92.Pregled brojnog stanja i organizacione strukture partijske organizacije Posavskog NOP odreda za oktobar 1944. godine472
93.Izveštaj političkog komesara 4. udarne divizije od 5. novembra 1944. političkom komesaru 5. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu posle bitke za Travnik474
94.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 5. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi478
95.Uputstvo pomoćnika političkog komesara italijanske brigade "Italija" 1. proleterske divizije od 6. novembra 1944. pomoćnicima političkih komesara bataljona o proslavi dvadeset sedmogodišnjice oktobarske socijalističke revolucije481
96.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 35. NO divizije od 6. novembra 1944. Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi483
97.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije od 6. novembra 1944. o partijsko-političkom radu i organizacionom stanju u oktobru487
98.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 7. novembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i političkom radu u potčinjenim jedinicama493
99.Izveštaj političkog komesara 27. NOU divizije od 7. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom stanju u brigadama501
100.Četvoromesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 2. krajiške brigade 17. NOU divizije od 7. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi510
101.Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 10. novembra 1944. oblasnim, okružnim i divizijskim komitetima i politodelima o metodu rada u izgrađivanju moralno-političkog jedinstva525
102.Izveštaj političkog komesara Mornarice NOVJ od 10. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o formacijskom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Mornarici531
103.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 10. novembra 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi536
104.Izveštaj komiteta SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi546
105.Mesečni izveštaj pomoćnika komesara 2. brigade 35. NO divizije od 10. novembra 1944. Centralnom komitetu KPH o organizacionom i moralno-političkom stanju u Brigadi550
106.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 53. NOU divizije od 11. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o političkom stanju u Brigadama553
107.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. brigade 35. NO divizije od 12. novembra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom i moralno-političkom stanju u toj Brigadi556
108.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 14. novembra 1944. partijskom komitetu 31. NO divizije o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi560
109.Izveštaj političkog komesara Zagrebačkog NOP odreda od 14. novembra 1944. Stabu Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske o moralno-političkom stanju Odreda564
110.Petnaestodnevni izveštaj Komiteta SKOJ-a 4. kosmetske brigade 52. NO divizije od 15. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Kosmet571
111.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. slovenačke NOU brigade "France Prešeren" od 15. novembra 1944. o radu partijske organizacije i stanju u Brigadi573
112.Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. Zagorske brigade 32. NO divizije od 18. novembra 1944. Centralnom komitetu KPH o radu partijske i skojevske organizacije579
113.Izveštaj partijskog rukovodioca 1. tenkovske brigade od 20. novembra 1944. o partijsko-političkom radu posle iskrcavanja na ostrvo Vis583
114.Naredba 13. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. potčinjenim jedinicama povodom godišnjice formiranja 29. NOU divizije588
115.Pismo političkog komesara 13. NO divizije od 22. novembra 1944. političkim komesarima potčinjenih jedinica o metodu rada političkih komesara593
116.Izveštaj sekretara SKOJ-a 14. NOU divizije od 22. novembra 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Sloveniju o stanju i radu organizacije u potčinjenim jedinicama596
117.Mesečni izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. krajiške NOU brigade "Simo Solaja" od 22. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi602
118.Izveštaj politodela Primorske operativne grupe 2. korpusa NOVJ od 24. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u brigadama608
119.Okružnica Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 25. novembra 1944. oblasnim, okružnim i divizijskim komitetima i politodjelima o nekim slabostima partijskih organizacija u vojsci616
120.Uputstvo političkog komesara 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. novembra 1944. političkom komesaru 28. divizije o odnosu prema narodu i narodnoj vlasti619
121.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 27. novembra 1944. o brigadnom savetovanju SKOJ-a622
122.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 27. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi629
123.Uputstvo Centralnog komiteta KPH od 28. novembra 1944. pomoćniku političkog komesara 1. brigade 35. NO divizije o metodu rada partijske organizacije i sadržaju izveštaja634
124.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 2. bataljona "Mateoti" od 30. novembra 1944. pomoćniku političkog komesara italijanske brigade "Italija" o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu635
125.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. dalmatinske proleterske brigade 26. NOU divizije Centralnom komitetu KPJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije u novembru 1944. godine637
126.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 1. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i političkom radu u potčinjenim jedinicama643
127.Pregled brojnog stanja partijskih organizacija u jedinicama 32. NO divizije od 1. decembra 1944. godine654
128.Izveštaj Propagandnog odseka 4. operativne zone Slovenije od 2. decembra 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o organizaciji propagande i kulturno-prosvetnom radu u potčinjenim jedinicama656
129.Izveštaj Komande Horovodske škole 9. korpusa NOVJ od 2. decembra 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i uspehu prvog tečaja663
130.Izveštaj sekretara Politodela 14. NOU divizije od 2. decembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama669
131.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. beogradske brigade 4. divizije KNOJ od 2. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi674
132.Izveštaj partijskog rukovodioca 9. krajiške NOU brigade "Simo Šolaja" od 2. decembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi679
133.Izveštaj Politodela 30. NO divizije od 3. decembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i stanju u potčinjenim jedinicama682
134.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 35. NO divizije od 3. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi687
135.Izveštaj Štaba 3. korpusa NOVJ od 4. decembr√† 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama u toku oktobra i novembra690
136.Izveštaj političkog komesara 27. NOU divizije od 4. decembra 1944. Oblasnom komiteta KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama Divizije695
137.Izveštaj sekretara partijskog komiteta 31. NO divizije od 4. decembra 1944. političkom komesrfru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u potčinjenim jedinicama702
138.Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona715
139.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. decembra 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije719
140.Mesečni izveštaj Politodela 40. NO divizije od 5. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o otklanjanju nedostataka koji su se ispoljili za vreme napada na Našice i Pleternicu i o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Diviziji723
141.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 5. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 6. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi727
142.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 21. istočnobosanske brigade 38. NOU divizije od 6. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu partijske i skojevske organizacije i opštem stanju u Brigadi730
143.Izveštaj Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji na području Dalmacije, o NO odborima i o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije737
144.Izveštaj Glavne uprave slovenačkih vojnopartizanskih bolnica 7. korpusa NOVJ od 8. decembra 1944. o političkom radu i stanju u bolnicama753
145.Referat pomoćnika političkog komesara 2. kosmetske brigade 52. NO divizije od 10. decembra 1944. o stanju i radu partijske organizacije758
146.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. srpske brigade 25. NO divizije od 10. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije i kulturno-prosvetnom radu760
147.Izveštaj političkog komesara 25. NO divizije od 12. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji767
148.Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije 20. krajiške brigade777
149.Izveštaj pomoćnika političkog komesara bataljona "Matija Gubeca od 16. decembra 1944. partijskom sekretaru Posavskog NOP odreda o neprijateljskoj propagandi i o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Bataljonu785
150.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 19. srpske brigade 25. NO divizije od 17. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije789
151.Izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 18. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o kulturno-prosvetnom radu u jedinicama Korpusa798
152.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. decembra 1944. o radu partijske i skojevske organizacije803
153.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. dalmatinske brigade 9. NOU divizije od 23. decembra 1944. centralnim komitetima KP Jugoslavije i Hrvatske i Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu808
154.Uputstvo političkog komesara Glavnog štaba NOV i POJ za Makedoniju od 28. decembra 1944. političkim komesarima operativnih jedinica i vojnoteritorijalnim vlastima o načinu pisanja izveštaja814
155.Predlog brojnog stanja partijske, organizacije 35. NOU divizije od 28. decembra 1944. godine818
156.Izveštaj političkog komesara 1. brigade 35. NOU divizije od 28. decembra 1944. o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije820
157.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 2. brigade 35. NOU divizije od 28. decembra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u decembru822
158.Izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 28. decembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o metodu rada političkih komesara i o kulturno-prosvetnom radu825
159.Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 29. decembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu832
160.Pismo rukovodioca SKOJ-a 11. brigade 4. NOU divizije od 30. decembra 1944. bataljonskim komitetima o savetovanju SKOJ-a Brigade koje je održano 21. decembra837
Prilog
Partijsko-politička dokumenta za period od 1. septembra do 31. decembra 1944. koja su do sada objavljena u Zborniku845
Registar851
BIBLIOTEKA