ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 6 - 1. mart-31. avgust 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (1. mart-31. avgust 1944)
1.Politički izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 1. maja 1944. glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i radu u potči njenim jedinicama7
2.Izveštaj sekretara biroa SKOJ 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" od 1. maja .1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Sloveniju o stanju i radu organizacije u brigade11
3.Izveštaj Propagandne sekcije Sanitetskog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. maja 1944. o političkom i kulturno-prosvetnom radu u bolnicama15
4.Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 3. maja 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u 1. i 2. muslimanskoj brigadi posle ubistva Huske19
5.Izveštaj zamenika političkog, komesara 7. krajiške brigade 10. NOU divizije od 3. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije24
6.Izveštaj rukovodioca Političkog odela 37. NOU divizije od 4. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu. partijskih organizacija u brigadama od 4. februara do 1. maja27
7.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 6. brigade 4. NOU divizije od 4. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u brigade33
8.Izveštaj Politodela 4. operativne zone Slovenije od 4. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i radu u potčinjenim jedinicama37
9.Izveštaj zamenika političkog komesara artiljerije 15. NO divizije od 5. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije45
10.Izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 6. maja 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na sektoru divizije i stanju u brigadama53
11.Zapisnik sa sastanka divizijskog komiteta 9. NO divizije od 6. maja 1944. o stanju partijske organizacije u. brigadama59
12.Izveštaj političkog komesara Istočnokoruškog NOP odreda od 9. maja 1944. zameniku političkog komesara 4. operativne zone Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u odredu65
13.Izveštaj sekretara komiteta 9. NO divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu divizijskog komiteta u martu i aprilu68
14.Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom radu partijske i skojevske organizacije od 15. februara do 10. maja72
15.Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o organizacionom stanju KPJ. i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigade80
16.Izveštaj Centralnog komiteta KP Slovenije od 12. maja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o opštoj situaciji u Sloveniji88
17.Izveštaj komandanta 10. korpusa NOVJ ocl 12. maja 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Zagrebačku oblast o stanju u potčinjenim jedinicama118
18.Izvod iz izveštaja Politodela 27. NOU divizije od 12. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u potčinjenim jedinicama121
19.Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 12. maja 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i radu skojevske organizacije132
20.Izveštaj političkog komesara 1. čehoslovačke brigade "Jan Žiška," od 13. maja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom stanju u brigadi i na području Daruvara136
21.Izveštaj partijskog komiteta 14. NO divizije od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i stanju u diviziji139
22.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju partijske organizacije u brigadi445
23.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KPH za Dalmaciju o organizacionom stanju i političkom radu partijske i skojevske ogranizacije152
24.Izveštaj zamenika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanske" od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi160
25.Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 16. maja 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu od 20. aprila do 10. maja165
26.Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 18: maja 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u potčinjenim jedinicama173
27.Uputstvo sekretara Okružnog komiteta Mladenovac od 18. maja 1944. zameniku političkog komesara Kosmajskog NOP odreda o organizovanju političkog rada183
28.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. dalmatinske brigade Primorske operativne grupe od 20. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom radu partijske i skojevske organizacije od 23. februara do 20. maja185
29.Izveštaj sekretara partijskog biroa Bataljona protiv pete kolone od 21. maja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, političkom i kulturno-prosvetnom radu190
30.Nedeljni izveštaj Štaba 8. slovenačke NO brigade od 23. maja 1944. štabu 18. NO divizije o političkom radu i stanju u brigadi194
31.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. maja 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije197
32.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Toplicu, od 27. maja 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o mobilizaciji i formiranju jedinica204
33.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 13. NO divizije od 28. maja 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom i partijsko-političkom stanju u brigadi206
34.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 30. maja 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu u drugoj polovini maja 1944.211
35.Izveštaj komiteta KPJ Artiljerijskog diviziona 5. korpusa NOVJ od 30. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije i političkom radu217
36.Izveštaj Komande Daruvarskog područja od 31. maja 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju na ovom području219
37.Izveštaj političkog komesara 12. brigade od 31. maja 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ i političkom komesara 12. divizije o moralno-političkom stanju u brigade230
38.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. crnogorske brigade 2. proleterske divizije od 1. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije od 1. marta do 1. juna237
39.Dvomesečni izveštaj zamenika političkog komesara 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 1. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije241
40.Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 2. juna 1944. partijskim komitetima na terenu i u vojsci o potčinjenosti partijskih Organizacija u pozadinskim vojnim jedinicama i ustanovama, partijskim komitetima na terenu i o njihovim međusobnim odnosima246
41.Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu248
42.Mesečni izveštaj sekretara divizijskog komiteta Unske operativne grupe od 3. juna 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i na terenu251
43.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanske" od 3. .juna 1944. Centralnom komitetuKP Slovenije o stanju i aktivnosti partijske organizacije u brigadi256
44.Mesečni izveštaj političkog komesara Komande Banijskog područja od 4. juna 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju na Baniji262
45.Izveštaj političkog komesara Bataljona protiv pete kolone od 4. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kultumoprosvetnom radu265
46.Izveštaj Politodela Primorske operativne grupe 2. korpusa NOVJ od 5. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama Grupe268
47.Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 5. .juna 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijskih organizacija u jedinicama divizije285
48.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 5. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom i moralno-političkom stanju u odredu294
49.Uputstvo političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 6. juna 1944. političkim komesarima Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog odreda o organizaciji kulturno-prosvetnog rada301
50.Izveštaj politkomesara 12. divizije od 8. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u jedinicama divizije od 10. maja do 1. juna304
51.Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 10. juna 1944. divizijskom komitetu 13. NO divizije o načinu objašnjenja odluka Trećeg zasedanja ZAVNOHa313
52.Izveštaj zamenika političkog komesara 6. crnogorske NOU brigade od 10. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, političkom i kulturno-prosvetnom radu od 15. novembra 1943. - do 1. juna 1944. godine316
53.Izveštaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 12. juna 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Centralnom komitetu KP Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i na teritoriji korpusa333
54.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 14. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu i organizaciji propagande u korpusu i potčinjenim jedinicama341
55.Izveštaj Politodela 10. NOU divizije od 17. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, političkom i kulturno-prosvetnom radu u 17. brigadi352
56.Izveštaj sekretara partijskog biroa 2. brigade Vojske državne. varnosti od 17. juna 1944. Oblasnom komitetu KP Slovenije za Primorsku o stanju organizacije i partijskom radu u potčinjenim jedinicama360
57.Mesečni izveštaj političkog komesara 10. "hercegovačke brigade od 17. juna 1944. političkom komesaru 29. NOU divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama brigade368
58.Izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu odseka i potčinjenih jedinica373
59.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 17. NOU divizije od 19. juna 1944. političkom komesaru 3. korpusa NOVJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu brigadne partijske organizacije od 1. aprila do 19. juna378
60.Izvod iz izveštaja zamenika političkog komesara 6. istočnobosanske brigade 17. NOU divizije od 19. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu brigadne partijske i skojevske organizacije386
61.Izveštaj zamenika političkog komesara 15. majevičke brigade 17. NOU divizije od 19. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije396
62.Izveštaj političkog komesara mađarskog bataljona "Šandor Petefi" od 19. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu u bataljonu405
63.Izveštaj političkog komesara 19. divizije od 20. juna 1944. političkom komesara 8. korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u Ravnim Kotarima i političkom stanju u diviziji408
64.Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 23. juna 1944. političkom komesara 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju415
65.Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. Štabu 12. divizije o organizovanju dopisne službe422
66.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. juna 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije426
67.Uputstvo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 25. juna 1944. političkom komisaru 8, 34, 15. i 13. divizije, Belokranjskog i Karlovačkog odreda o političkoj pripremi jedinica za predstojeće zadatke431
68.Izvod, iz izveštaja političkog komesara 29. udarne divizije od 25. juna 1944. političkom komesara 2. korpusa NOVJ o moralno-političkom i formacijskom stanju u diviziji433
69.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. crnogorske NOU brigade od 25. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije od 25. februara do 25. juna444
70.Petnaestodnevni izveštaj Komande Buzetskog područja od 25. juna 1944. Operativnom štabu za Istru o političkom stanju u jedinicama i na terenu458
71.Izveštaj političkog komesara Komande Riječkog područja od 25. juna 1944. političkom komesaru Operativnog štaba za Istru o moralno-političkom stanju463
72.Mesečni izveštaj Komande žumberačkog područja od 25. juna 1944. Vojnoj oblasti 4. korpusa NOVJ o političkom, vojnom i organizacionom stanju467
73.Izveštaj političkog komesara Koruške grupe odreda od 27. juna 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u Koruškoj473
74.Izveštaj sekretara štapske partijske ćelije od 27. juna 1944. političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o partijsko političkom radu od 20. maja do 24. juna478
75.Mesečni izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 28. juna 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u diviziji483
76.Izveštaj političkog komesara Sanitetske podoficirske škole od 28. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o nastavi i kulturno-prosvetnom radu489
77.Uputstva političkog komesara 4. operativne zone Slovenije od 29. juna 1944. političkim komesarima potčinjenih jedinica o sprovođenju mobilizacije i izvršavanju ostalih zadataka491
78.Izveštaj partijskog sekretara Posavskog NOP odreda od 29. juna 1944. Okružnom komitetu KPH za Novu Gradišku i političkom komsaru Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju494
79.Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 30. juna 1944. političkim komesarima potčinjenih jedinica o odnosu vojske prema srpskom narodu502
80.Mesečni izveštaj političkog, komesara Komande Požeškog područja od 30. juna 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom radu504
81.Poziv Štaba 1. makedonske brigade 48. NOU divizije od juna 1944. albanskom narodu u Makedoniji da se bori u sastavu Narodnooslobodilačke vojske510
82.Pregled članova KPJ i novomobilisanih boraca na terenu Dalmacije, u jedinicama 8. korpusa i Mornarice NOVJ u junu 1944. godine513
83.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 1. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu partijske organizacije u brigade515
84.Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 2. jula 1944. partijskom komitetu 15. NO divizije o razgraničenju rada između partijskih komiteta i politodela u divizijama522
85.Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 4. jula 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u potčinjenim jedinicama523
86.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 6. brigade 4. NOU divizije od 4. jula 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije531
87.Mesečni izveštaj Štaba Bataljona protiv pete kolone od 4. jula 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu537
88.Petnaestodnevni izveštaj političkog komesara 6. istočnobosanske brigade od 6. iula 1944. političkom komesaru 17. NOU divizije o političkom stanju na terenu i političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama540
89.Izveštaj zamenika političkog komesara Gorenjskog NOP odreda od 6. jula 1944. zameniku političkog komesara glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju partijske organizacije i radu u odredu546
90.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama551
91.Izveštaj političkog komesara 17. udarne divizije od 7. jula 1944. političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu od 1. aprila do 7. jula560
92.Izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti odseka u drugoj polovini juna 1944568
93.Uputstvo političkog komesara Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. o organizaciji kulturno-prosvetnog rada u jedinicama i plan kulturno-prosvetnog rada za juli i avgust573
94.Izveštaj sekretara partijske organizacije Posavskog.NOP odreda od 8. jula 1944. Okružnom komitetu KPH za N. Gradišku i Štabu Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju u odredu578
95.Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske1 brigade. NOVJ od 10. jula 1944. o političkom radu i organizacionom stanju582
96.Izveštaj političkog komesara mađarskog bataljona "Šandor Petefi" od 10. jula 1944. političkom komesaru .6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu od 20. do 10. jula587
97.Izveštaj člana Politodela 31. NO divizije od 12. jula 1944. Centralnom komitetu KP. Slovenije o svom radu i o stanju u potčinjenim jedinicama590
98.Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. jula 1944. o političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu od 1. januara do jula593
99.Pismo sekretara divizijskog komiteta 1. proleterske divizije od 13. jula 1944. partijskim organizacijama u diviziji o radu partijske organizacije za vreme sedme ofartzive599
100.Mesečni izveštaj sekretara divizijskog komiteta 9. NOU divizije od 13. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu divizijskog komiteta i stanju.u partijskoj organizaciji601
101.Mesečni izveštaj političkog komesara 27. NOU divizije od 13. jula 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu i stanju u jedinicama divizije608
102.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 11. dalmatinske brigade 26. NOU divizije od 14.. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije614
103.Petnaestodnevni izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a. 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. jula 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o radu brigadne skojevske organizacije621
104.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ ..za Srbiju od 16. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju626
105.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 16. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o shvatanju sporazuma Tito-Šubašič630
106.Pismo Rate Dugonjića od 16. jula 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o radu Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Srbiju632
107.Dvomesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. dalmatinske brigade 9. NOU divizije od 16. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o radu partijske i skojevske organizacije u brigade635
108.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. slovenačke NO brigade od 16. jula 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu organizacije KP i stanju u brigadi643
109.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije i borbama od 9. do 16. jula 1944. godine648
110.Uputstva političkog komesara 4. operativne zone Slovenije od 17. jula 1944. potčinjenim jedinicama o otklanjanju negativnih pojava650
111.Izveštaj sekretara Političkog odeljenja 14. NO divizije od 17. jula 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i stanju u diviziji653
112.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 8. NOU divizije od 17. jula 1944. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije657
113.Izveštaj zamenika komandanta jugoslovenskog detašmana NOVJ u Alžiru od 18. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu660
114.Izveštaj sekretara SKOJ-a 14. NO divizije od 19. jula 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Sloveniju o stanju i radu organizacije u potčinjenim jedinicama666
115.Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. političkom komesaru Bjelovarskog NOP odreda o tumačenju sporazuma Tito-Šubašić676
116.Izveštaj Politodela 3. NOU divizije od 21. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama divizije679
117.Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22. jula 1944. kojim upoznaje Centralni komitet KP Slovenije o situaciji u potčinjenim jedinicama i na njihovim sektorima i o merama koje se preduzimaju za poboljšanje te situacije688
118.Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama693
119.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 5. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 22. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stariju partijske i skojevske organizacije i političkom radu od 15. aprila do 15. jula702
120.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. NOU brigade 19. NO divizije od 22. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu709
121.Pismo od 24. jula 1944. upućeno političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o razgraničenju rada između partijskih komiteta i politodela u divizijama i o njihovoj saradnji715
122.Mesečni izveštaj političkog komesara Komande Karlovačkog područja od 25. jula 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju717
123.Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara Komande Virovitičkog područja od 28. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju na teritoriji područja724
124.Izveštaj štaba 8. slovenačke NO brigade "Fran Levstik" od 29. jula 1944. Štabu 18. NO divizije o političkom radu i stanju u brigadi730
125.Zapisnik sa sastanka biroa partijske organizacije bataljona "Boris Vukmirović" od 29. jula i bataljonske konferencije od 2. avgusta 1944. o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu733
126.Mesečni izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. jula 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije738
127.Izveštaj pomoćnika političkog komesara Mornarice NOVJ od od 31. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkom i organizacionom stanju na području Mornarice i radu partijske i skojevske organizacije744
128.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. slovenačke NO brigade od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi765
129.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 16. muslimanske brigade 27. NOU divizije od 31. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom stanju i radu partijske organizacije od 1. marta do 31. jula769
130.Mesečni izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 31. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske organizacije u četama i izvršenim akcijama777
131.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanske" od 1. avgusta 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije KP u brigadi78O
132.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. dalmatinske brigade 9. NO divizije od 1. avgusta 1944. centralnim komitetima KPJ i KP Hrvatske i Oblasnom .komitetu KPH za Dalmaciju o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu od 1. juna do 1. avgusta786
133.Izveštaj političkog komesara, Komande 2. oficirske škole od 1. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog šaba NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu od 29. maja do 12. jula797
134.Izveštaj sekretara. Političkog odeljenja 14. NO divizije od 2. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu potčinjenim jedinicama801
135.Izveštaj političkog komesara 16. divizije od 3. avgusta 1944. političkom komesara 12. korpusa NOVJ o psihofizičkom stanju boraca u diviziji805
136.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 3. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije807
137.Izveštaj sekretara partijskog komiteta 31. NO divizije od 4. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPS za Gorenjsku o stanju i radu u potčinjenim jedinicama811
138.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu u brigadi821
139.Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara. 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije831
140.Izveštaj sekretara brigadnog komiteta SKOJ-a 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 4: avgusta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o savetovanju skojevskih rukovodilaca u brigadi838
141.Mesečni izveštaj političkog komesara Južnohercegovačkog NOP odreda od 5. avgusta 1944. političkom komesaru 29. NOU. divizije o radu i moralno-političkom stanju u odredu842
142.Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o kadrovskim promenama. mobilizaciji i opštoj i političkoj Situaciji u potčinjenim jedinicama i na terenu849
143.Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 7. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Timočkoj krajini856
144.Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu859
145.Izveštaj sekretara Bjelovarskog NOP odreda od 8. avgusta 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Bjelovar o moralno-političkom i organizacionom stanju864
146.Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 10. avgusta 1944. partijskim organizacijama u vojsci o podizanju manevarske sposobnosti vojske869
147.Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 10. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske, i skojevske organizacije u 16. krajiškoj brigadi871
148.Izveštaj političkog komesara Bjelovarskog NOP odreda od 10. avgusta 1944. političkom komesaru Istočne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom, kulturno-prosvetnom radu i mobilizaciji881
149.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 12. hercegovačke NOU brigade od 12. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije888
150.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ ža Mladenovac od 13. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju u Kosmajskom NOP odredu900
151.Izveštaj štaba 15. NO divizije od 14. avgusta 1944. političkom : komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o opštem političkom stanju u potčinjenim jedinicama i o preduzetim merama za poboljšanje tog stanja904
152.Objašnjenje Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15. avgusta 1944. u vezi s reorganizacijom propagandnog rada u vojsci910
153.Pismo političkog komesara 12. korpusa NOVJ od 15. avgusta 1944. Štabu 16. i 36. udarne divizije povodom dolaska na slobodnu teritoriju Crne Gore912
154.Zapisnik sa sastanka divizijskog komiteta KPJ 20. NO divizije održanog 15. avgusta 1944. o organizacionom pitanju partijske organizacije i vojno-političkom stanju u jedinicama913
155.Izveštaj Propagandnog odseka Briškobeneškog NOP odreda, od 18. avgusta 1944. Propagandnom odseku 9. korpusa NOVJ o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u odredu926
156.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 20. avgusta 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o kadrovskim promenama i radu odseka934
157.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 2. proleterske dalmatinske brigade od 20. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske organizacije od 20. maja do 20. avgusta939
158.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 21. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom stanju i radu u potčinjenim jedinicama946
159.Izveštaj pomoćnika političkog komesara 12. brigade 26. NO divizije od 22. avgusta 1944. o radu partijske i skojevske organizacije954
160.Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Sloveniju od 23. avgusta 1944. o podizanju manevarske sposobnosti vojske959
161.Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Sloveniju od 25. avgusta 1944. o reorganizaciji omladinske propagande u jedinicama NOV i PO Slovenije962
162.Uputstvo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. štabovima 12. i 28. udarne i 40 NO divizije o metodu partijsko-političkog rada prilikom vršenja mobilizacije965
163.Izveštaj sekretara komiteta SKOJ-a Motajičkog NOP odreda od 25. avgusta 1944. Okružnom komitetu SKOJ-a za Prnjavor o organizacionom stanju i radu skojevske organizacije967
164.Pregled brojnog stanja partijske organizacije u brigadi "Matija Gubec" od 27. avgusta 1944. godine972
165.Izveštaj Politodela 19. NO divizije od 30. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom radu u brigadama973
166.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. avgusta 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji propagande u jedinicama NOV. i PO Slovenije i radu u avgustu 1944. godine982
167.Program političkog rada jedinica 7. NOU divizije od 31. avgusta 1944. za mesec septembar985
168.Izveštaj V. D. političkog komesara 31. NO divizije od 31. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u jedinicama987
Registar*
BIBLIOTEKA