ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 5 - januar-april 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (1. mart-31. avgust 1944)
1.Izveštaj zamenika političkog komesara 9. korpusa NOVJ od 1. januara 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije7
2.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. proleterske brigade 2. proleterske divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o organizacionom i političkom stanju brigade posle prelaza u Sandžak12
3.Izveštaj politodela 5. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o savetovanju partijskih rukovodilaca i o političkom stanju u brigadi posle borbi na Sutjesci18
4.Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora28
5.Uputstvo političkog komesara 6 NOU divizije od 1. januara 1944. političkim komesarima brigada, bataljona i četa o organizovanijem političkom radu u jedinicama35
6.Izveštaj političkog komesara 5. vojvođanske brigade od 2. januara 1944. političkom komesaru 16. NOU divizije o moralno-političkom stanju41
7.Uputstvo zamenika političkog komesara 9. korpusa NOVJ od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama o odnosima između vojske i partijskih foruma44
8.Izveštaj sekretara partijske organizacije Omladinske brigade "Joža Vlahović" od 4. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu u brigadi55
9.Izveštaj partijskog sekretara Daruvarskog NOP odreda od 7. januara 1944. političkom komesaru Zapadne grupe NOP odreda o radu i brojnom stanju partijskih organizacija u bataljonima61
10.Izveštaj zamenika političkog komesara 4. brigade 7. NOU divizije od 10. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o moralno-političkom stanju jedinica za vreme borbi u rejonu Gline66
11.Izveštaj političkog komesara Zapadne grupe odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Stare Gradiške i o političkom radu podređenih jedinica74
12.Izveštaj političkog komesara Istočne grupe NOP odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i u narodu81
13.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 13. januara 1944. okružnim komitetima o zadacima članova Partije u pozadinskim vojnim jedinicama87
14.Izveštaj sekretara partijske ćelije Komande 1. ličkog područja od 14. januara 1944. Okružnom komitetu KPH za Liku o političkim prilikama na teritoriji područja i o radu ćelije91
15.Izveštaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju u podređenim jedinicama za vreme zimskih operacija 1943-44. na Kordunu i u Baniji96
16.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOV i POJ od 15. januara 1944. Propagandnom odseku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije105
17.Izveštaj političkog komesara 28. NOU divizije od 15. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadama109
18.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 15. januara 1944. Poverenstvu Centralnog komiteta KPJ za Slavoniju i zagrebačku oblast o radu partijske organizacije u toj brigadi117
19.Uputstvo pomoćnika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 16. januara 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o organizaciji političkog i kulturnog rada122
20.Izveštaj političkog komesara 13. divizije od 17. januara 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u jedinicama te divizije129
21.Izveštaj zamenika političkog komesara Komskog NOP odreda od 17. januara 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku o organizaciji i delovanju članova Partije u bataljonima133
22.Izveštaj partijskog sekretara Daruvarskog NOP odreda od 17. januara 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o partijskom radu u ovom odredu140
23.Izveštaj rukovodioca SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 18. januara 1944. o organizaciji i radu omladine145
24.Izveštaj političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom stanju podređenih jedinica151
25.Izveštaj zamenika političkog komesara 9. dalmatinske brigade 20. divizije od 20. januara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom radu partijske organizacije160
26.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 27. NOU divizije od 21. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu i političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije u Brigadi167
27.Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. januara 1944. okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o političkom stanju u bataljonima172
28.Izveštaj političkog odseka Komande Drvarskog područja od 23. januara 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o političkom radu na terenu177
29.Izveštaj Pozorišne sekcije Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. januara 1944. o radu Slovenskoga narodnog gledališča180
30.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. januara 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o radu odeljenja i razvoju kulturno-propagandnog rada u jedinicama NOV i POS od 1941. do 1944. godine191
31.Uputstvo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 26. januara 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o pravilnom političkom radu među hrvatskim stanovništvom u Slavoniji216
32.Pismo Divizijskog komiteta 6. ličke NOU divizije od 26. januara 1944. partijskim organizacijama potčinjenih jedinica o slabostima partijsko-političkog rada za vreme operacija neprijatelja u zimu 1943-44. godine220
33.Rezolucija 1. partijske konferencije 7. NOU divizije održane od 25. do 27. januara 1944. godine223
34.Izveštaj 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 30. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o organizaciji i političkom delovanju članova Partije230
35.Izveštaj zamenika političkog komesara 7. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 31. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o partijsko-političkom radu u Brigadi237
36.Izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 31. januara 1944. političkom komesaru 4. udarne divizije o političkom radu i brojnom stanju partijske organizacije242
37.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijskih organizacija na terenu i u partizanskim odredima245
38.Izveštaj zamenika političkog komesara 9. korpusa NOV i PO Jugoslavije od 1. februara 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u podređenim jedinicama250
39.Izveštaj članova Politodela 20. divizije od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu u 9. i 10. brigadi254
40.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 2. brigade 6. ličke NOU divizije od 1. februara 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom radu262
41.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 9. NO divizije od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti brigadne partijske organizacije u decembru 1943. godine265
42.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. vazduhoplovne baze pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju ljudstva i o političkom radu u bazi273
43.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partijskom radu na terenu281
44.Izveštaj 1. brigade 8. NOU divizije od 2. februara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom stanju u ovoj brigadi283
45.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade J9. NO divizije od 2. februara 1944. o partijsko-političkom radu u ovoj brigadi287
46.Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 12. NOU slavonske brigade od 3. februara 1944. o organizaciji i političkom radu290
47.Izveštaj Politodela 3. NOU divizije od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i brojnom stanju partijske organizacije u 6. i 7. crnogorskoj brigadi294
48.Izveštaj rukovodioca Politodela 3. i 4. sandžačke NOU brigade od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju boraca303
49.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. proleterske NOU brigade 3. NOU divizije od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkim problemima posle borbe na Sutjesci307
50.Izveštaj zamenika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 5. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji brigada315
51.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. vojvođanske brigade 16. NOU divizije od 6. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom radu319
52.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. dalmatinske brigade 2. proleterske divizije od 6. februara 1944. Centralnom komitetu o brojnom stanju i radu partijske organizacije324
53.Izveštaj Politodela 3. vojvođanske brigade 16. NOU divizije od 7. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju u Brigadi za vreme borbi u istočnoj Bosni330
54.Izveštaj zamenika političkog komesara 13. krajiške brigade 10. NOU divizije od 7. februara 1944. Centralnom komiteta KPJ o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju posle napada na Banju Luku344
55.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 8. februara 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju o partijsko-političkom radu u jedinicama 8. korpusa349
56.Izveštaj političkog komesara 7. NOU divizije od 8. februara 1944. političkom komesaru 4. korpusa o mobilizaciji i političkom stanju na oslobođenoj teritoriji Banije355
57.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 8. NOU divizije od 8. februara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o brojnom stanju članova Partije i o partijsko-političkom radu u jedinici358
58.Izveštaj Divizijskog komiteta KPJ 6. ličke NOU divizije od 9. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i radu partijske organizacije u brigadama361
59.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 10. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije za vreme borbi na području Livno-Glamoč364
60.Izveštaj političkog komesara Zagorskog NOP odreda od 12. februara 1944. političkom komesaru Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom radu u bataljonima373
61.Izveštaj političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 13. februara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom stanju podređenih odreda377
62.Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta 2. južnomoravske NO brigade od 14. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom radu bataljonskih partijskih organizacija382
63.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOV i PO Jugoslavije od 15. februara 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije387
64.Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade "Ivan Cankar" od 15. februara 1944. o stanju i radu u brigadi392
65.Izveštaj zamenika političkog komesara 5. vojvođanske brigade od 15. lebruara 1944. Divizijskom komitetu KPJ 16. NOU divizije o partijsko-političkom radu396
66.Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji partijskog rada405
67.Izveštaj političkog komesara 34. NO divizije od 17. februara 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u vreme borbi na prugama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak410
68.Izveštaj zamenika političkog komesara 4. južnomoravske NO brigade od 18. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Toplicu o organizacionom stanju Partije u jedinici417
69.Izveštaj Politodela 11. NOU divizije od 19. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u 14. brigade421
70.Izveštaj zamenika političkog komesara 6. istočnobosanske brigade 17. NOU divizije od 19. februara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o političkom stanju u Brigadi posle zimskih operacija427
71.Uputstvo političkog komesara 8. korpusa NOVJ od 20. februara 1944. političkom komesaru 26. divizije o boljoj organizaciji političkog rada u jedinicama436
72.Izvještaj Politodela 29. divizije od 20. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije i političkom stanju u 10. hercegovačkoj brigadi443
73.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava političke pripadnosti jedinica 12. slavonske udarne brigade 12. NOU divizije na dan 20. februara 1944. godine448
74.Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 20. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ450
75.Izveštaj zamenika političkog komesara 10. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 22. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u toj brigadi460
76.Izveštaj političkog komesara 4. vojvođanske brigade od 25. februara 1944. političkom komesaru 16. vojvođanske divizije o političkom radu469
77.Izveštaj zamenika komesara Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 27. februara 1944. Štabu 34. NO divizije o brojnom stanju i radu članova Partije u tom odredu475
78.Izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 27. februara 1944. Oblasnom komitetu za Bosansku krajinu o brojnom stanju partijske organizacije480
79.Izveštaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 29. februara 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i POH o političkom radu i moralno-političkom stanju u jedinicama posle operacija okupatora na oslobođenoj teritoriji Korduna i Banije484
80.Izveštaj Politodela 4. NOU divizije od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom radu i brojnom stanju partijskih organizacija u brigadama497
81.Izveštaj Politodela 1. proleterske brigade 1. proleterske divizije od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u vreme zimskih operacija506
82.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 29. ferbuara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom stanju posle formiranja Brigade513
83.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 13. NO divizije od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KPH o brojnom stanju i radu partijske organizacije517
84.Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade "Ivan Cankar" od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije520
85.Izveštaj zamenika političkog komesara 12. slavonske brigade od 1. marta 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju u jedinici i na sektoru Motajice posle nemačkih ofanzivnih operacija524
86.Izveštaj političkog komesara 1. proleterske divizije od 2. marta 1944. političkom komesaru 1. proleterskog korpusa NOVJ o političko-kulturnom životu te divizije532
87.Izveštaj Politodela 13. NO divizije od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju i radu partijskih organizacija u brigadama541
88.Uputstvo političkog komesara 1. proleterske divizije od 3. marta 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o saradnji s narodnim vlastima i političkim organizacijama na terenu558
89.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 20. divizije od 4. marta 1944. o radu partijske organizacije561
90.Uputstvo Divizijskog komiteta 7. NOU divizije od marta 1944. partijskim organizacijama o proradi tema iz istorije međunarodnog radničkog pokreta564
91.Tromesečni izveštaj zamenika političkog komesara 4. proleterske brigade od 8. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu i održanom brigadnom savetovanju568
92.Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za okrug Toplicu od 9. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za okrug Leskovac o političkom stanju u Toplici578
93.Izveštaj zamenika političkog komesara 8. crnogorske brigade 37. NOU divizije od 10. marta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju članova Partije i SKOJ-a584
94.Izveštaj zamenika političkog komesara 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 10. marta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizaciji partijsko-političkog rada u Brigadi588
95.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. marta 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ u kulturno-propagandnom radu592
96.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. vojvođanske brigade 16. NOU divizije od 13. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u Brigadi posle nemačkih zimskih operacija600
97.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 14. marta 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o stanju i aktivnosti partijskih organizacija u potčinjenim jedinicama611
98.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOV i POJ od 14. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji kulturno-prosvetnog rada618
99.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 14. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o moralno-političkom stanju u potčinjenim jedinicama622
100.Izveštaj Partijskog biroa Komande Jablaničkog područja od 14. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o organizaciji partijskog rada627
101.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 15. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i o partijsko-političkom radu u Brigadi629
102.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. proleterske brigade 1. proleterske divizije od 18. marta 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o brojnom stanju i političkom radu637
103.Uputstvo Štaba Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim jedinicama o političkom radu u narodu na prostoru Posavine, Daruvara i Bilogore641
104.Izveštaj Politodela 26. divizije od 19. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijskom radu i moralno-političkom stanju u Divizij645
105.Izveštaj zamenika političkog komesara 15. majevičke brigade od 20. marta 1944. političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o političkom radu i o brojnom stanju članova Partije653
106.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za okrug Vranje od 24. marta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o represalijama nad narodom vlasotinačkog sreza od strane bugarskih okupatorskih jedinica659
107.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25. marta 1944. članovima KPJ i SKOJ-a 2. proleterske i 5. NOU divizije o političkom radu s narodom na teritoriji Srbije662
108.Izveštaj političkog komesara 8. korpusa NOVJ od 25. marta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama korpusa667
109.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 26. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o političkom radu s omladinom679
110.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 10. NOU divizije od 27. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o brojnom stanju organizacije i borbenosti omladine685
111.Uputstvo političkog komesara Unske operativne grupe 4. korpusa od 28. marta 1944. političkim komesarima brigada i odreda o načinu političkog rada u jedinicama689
112.Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 29. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju podređenih jedinica693
113.Mesečni izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 29. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u brigadama i na terenu700
114.Izveštaj političkog komesara 8. NOU divizije od 29. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u jedinicama za vreme martovskih borbi protiv nemačke 392. legionarske divizije706
115.Izveštaj političkog komesara 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 29. marta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o brojnom stanju i političkom radu u Brigadi712
116.Izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara Pokupsko-turopoljskog područja od 31. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa o političkim greškama prilikom mobilizacije715
117.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda "Rade Jovanović" od 31. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije719
118.Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 1. aprila 1944. Poverenstvu CK KPH za Slavoniju o stradanju partijskog kadra u borbi kod Oborova725
119.Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u jedinicama i na terenu728
120.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 1. proleterske brigade 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 1. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o političkom radu s omladinom738
121.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 7. NOU divizije od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu u jedinici742
122.Izveštaj zamenika političkog komesara 12. brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu na prostoriji planine Motajice750
123.Izveštaj zamenika političkog komesara 10. NO (ljubljanske) brigade 18. divizije od 2. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o aktivnosti partijske organizacije i stanju u Brigadi758
124.Izveštaj zamenika političkog komesara 15. slovenačke NOU brigade od 5. aprila 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi i o aktivnosti partijske organizacije764
125.Zaključci Drugog partijskog savetovanja Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu od 6. aprila 1944. upućeni svim partijskim organizacijama na terenu i u jedinicama NOVJ767
126.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. ličke proleterske brigade 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu776
127.Izveštaj političkog komesara 4. južnomoravske (5. srpske) brigado od 10. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom radu u Brigadi780
128.Izveštaj političkog komesara 29. NOU divizije od 11. aprila 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Hercegovinu o programu i slušaocima Nižeg partijskog kursa782
129.Izveštaj Divizijskog komiteta 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 12. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i organizaciji partijsko-političkog rada u Diviziji786
130.Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine792
131.Direktiva Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 13. aprila 1944. divizijskim partijskim komitetima i sekretarima odreda o organizaciji, zadacima i pravima divizijskih komiteta799
132.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14. aprila 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama od 15. marta do 15. aprila 1944. godine801
133.Izveštaj političkog komesara 7. korpusa NOVJ od 14. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu807
134.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOV i POJ od 14. aprila 1944. Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o kulturno-prosvetnom radu814
135.Izveštaj zamenika političkog komesara 10. NO (ljubljanske) brigade od 14. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i o moralno-političkom stanju u jedinici819
136.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 9. divizije od 15. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u Brigadi824
137.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. inžinjerijske brigade NOVJ od 15. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji partijskog rada832
138.Izveštaj rukovodstva Partijske škole 30. divizije NOV i POJ od 16. aprila 1944. o uspehu Drugog tečaja839
139.Zaključci sa partijskog savetovanja članova KPJ u 1. bataljonu 1. šumadijskog NOP odreda "Milan Blagojević" održanog 16. i 17. aprila 1944. godine842
140.Izveštaj zamenika političkog komesara 12. slovenačke NOU brigade od 17. aprila 1944. Partijskom komitetu 15. NO divizije o stanju i aktivnosti partijske organizacije u Brigadi847
141.Izveštaj Partijskog komiteta 30. divizije NOV i POJ od 18. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju u Diviziji i aktivnosti partijske organizacije849
142.Izveštaj zamenika političkog komesara 9. NO brigade 18. divizije od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u partijskoj organizaciji857
143.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 19. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom radu859
144.Izveštaj političkog komesara 9. divizije od 20. aprila 1944. političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o.političkom stanju podređenih jedinica865
145.Pismo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 21. aprila 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o slabostima pri proradi političkog programa877
146.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 23. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KP Srbije o stanju partijske organizacije Kosmajskog NOP odreda880
147.Rezolucija 1. partijske konferencije Banijskog NOP odreafe održane 26. aprila 1944. godine883
148.Izveštaj Divizijskog komiteta 7. NOU divizie od 27. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijskih organizacija u februaru i martu888
149.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 27. aprila 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o pripremama za formiranje 2. šumadijske brigade897
150.Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 11. krajiške brigade 4. NOU divizije od 28. aprila 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o brojnom stanju organizacije i radu s omladinom898
151.Izveštaj zamenika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. divizije od 29. aprila 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizaciji partijskog rada901
152.Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOV i POJ od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama u drugoj polovini aprila 1944. godine905
Partijsko-politička dokumenta za period od 1. januara do 30. aprila 1944. koji su do sada objavljeni u Zborniku923
Registar923
BIBLIOTEKA