ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 4 - juli-decembar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (septembar - decembar 1942)
1.Izveštaj Politodela 2. brigade 13. divizije od 1. jula 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske7
2.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške NOU brigade od 1. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o brojnom stanju i radu partijske organizacije12
3.Izveštaj zamenika političkog komesara Ribničkog NOP odreda od 3. jula 1943. godine16
4.Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 4. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu18
5.Izveštaj Oblasnog komiteta Skoja za Bosansku krajinu od 5. jula 1943. Centralnom komitetu Skoja o stanju i radu skojevskih organizacija u Bosanskoj krajini23
6.Izveštaj političkog komesara 2. korpusa NOV Hrvatske od 6. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Korpusa, političkom radu i stanju u jedinicama28
7.Izveštaj političkog komesara Štaba 12. krajiške brigade od 15. jula 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije38
8.Izvod iz zapisnika sa sastanka Divizijskog komiteta 4. divizije održanog 16. jula 1943. godine42
9.Direktiva političkog komesara 2. proleterske divizije od 19. jula 1943. političkim komesarima brigada da pojačaju politički rad u jedinicama51
10.Izveštaj sekretara partijske organizacije Vojnotehničke radionice broj I od 31. jula 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske61
11.Pismo Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku od jula 1943. svim brigadnim i bataljonskim komitetima Skoja u Hrvatskoj65
12.Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. NOU brigade od 1. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske69
13.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Skoja u 1. NOU brigade 13. divizije od 2. avgusta 1943. godine75
14.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije u 2. brigadi 13. divizije od 3. avgusta 1943. godine76
15.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 13. divizije od 3. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske77
16.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. NOU brigade 13. divizije od 4. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske81
17.Izveštaj sekretara partijskog komiteta 13. divizije od 5. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske84
18.Direktiva političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6. avgusta 1943. političkim komesarima za borbu protiv četnika86
19.Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 6. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu88
20.Referat zamenika političkog komesara 3. krajiške brigade 1. proleterske divizije održan na prvoj partijskoj konferenciji 8. avgusta 1943. godine90
21.Rezolucija prve partijske konferencije 3. krajiške brigade 1. proleterske divizije održane 8. avgusta 1943. godine105
22.Zapisnik Divizijskog komiteta 8. divizije od 9. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o sastanku Komiteta održanom 1. avgusta114
23.Primedbe političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10. avgusta 1943. političkom komesaru 1. korpusa na program za kurseve političkih komesara i delegata120
24.Izveštaj političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 12. avgusta 1943. političkom komesaru 4. divizije122
25.Izvod iz izveštaja zamenika političkog komesara 2. proleterske brigade od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije124
26.Izvod iz izveštaja Politodela 4. proleterske brigade 2. proleterske divizije od 15. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije129
27.Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 15. avgusta 1943. političkom komesaru 2. korpusa o stanju i političkom radu u Diviziji posle povratka iz Hrvatskog zagorja139
28.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 1. NOU brigade "Marko Orešković" od 15. avgusta 1943. godine144
29.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 18. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije148
30.Izvod iz izveštaja zamenika političkog komesara 5. crnogorske NOU brigade od 19. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije160
31.Izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 21. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu162
32.Pismo Divizijskog komiteta 11. NOU divizije od 21. avgusta 1943. partijskim organizacijama 2, 5. i 12. brigade166
33.Izveštaj Politodela 3. NOU brigade 6. divizije od 22. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju partijske organizacije u Brigadi173
34.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. kninske NO brigade od 23. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o brojnom stanju i radu partijske organizacije179
35.Izveštaj zamenika političkog komesara 7. krajiške brigade od 24. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije183
36.Izveštaj političkog komesara 6. krajiške NOU brigade od 30. avgusta 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije187
37.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. vojvođanske brigade od 31. avgusta 1943. političkom komesaru 16. divizije189
38.Izveštaj Štaba 2. korpusa od 31. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom radu u komandama područja i drugim vojnopozadinskim jedinicama i ustanovama195
39.Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 31. avgusta 1943. političkom komesaru 2. korpusa NOV i PO Hrvatske201
40.Izveštaj političkog komesara 2. korpusa od 31. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji u Slavoniji208
41.Izveštaj sekretara partijske organizacije 16. brigade od avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske213
42.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KP Slovenije za Gorenjsku od avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Gorenjskoj221
43.Izvod iz izveštaja političkog komesara 2. operativne zone od 2. septembra 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu i u jedinicama224
44.Izveštaj sekretara partijske organizacije 18. NO brigade od 3. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske244
45.Izveštaj političkog komesara 9. krajiške NOU brigade od 3. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu249
46.Izveštaj Politodela 6. krajiške NOU brigade od 8. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partijske organizacije u Brigadi254
47.Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. NOU brigade od 10. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske258
48.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 7. krajiške NOU brigade od 13. septembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije264
49.Pismo Centralog komiteta Skoja od 15. septembra 1943. Politodelu 12. krajiške brigade267
50.Izveštaj zamenika političkog komesara 21. brigade od 15. septembra 1943. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Slavoniju270
51.Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške NOU brigade od 16. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu278
52.Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. NOU brigade 6. divizije od 19. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske283
53.Izveštaj Politodela 1. krajiške NOU brigade od 20. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije287
54.Izveštaj Štaba 13. divizije od 20. septembra 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkom stanju u jedinicama i na području Gorskog kotara i Hrvatskog primorja posle kapitulacije Italije293
55.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 5. krajiške NOU brigade od 25. septembra 1943. Centralnom komitetu Skoja299
56.Izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 29. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu301
57.Izvod iz izveštaja Brigadnog komiteta Skoja 2. NOU brigade 8. divizije od 29. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Hrvatsku304
58.Izveštaj Pokrajinskog komiteta Skoja za Hrvatsku od 30. septembra 1943. Centralnom komitetu Skoja308
59.Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava članova KP, kandidata i skojevaca 11. krajiške NOU brigade od 30. septembra 1943. godine319
60.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. otočke brigade iz septembra 1943. Pokrajinskog komitetu KPH za Dalmaciju320
61.Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 1. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu324
62.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 1. NOU brigade 7. divizije od 1. oktobra 1943. Centralnom komitetu Skoja327
63.Izveštaj političkog komesara Biokovske brigade od 4. oktobra 1943. Štabu 4. operativne zone o formiranju Brigade i stanju u njoj332
64.Pismo Centralnog komiteta Skoja od 4. oktobra 1943. Brigadnom komitetu Skoja 2. proleterske brigade336
65.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 9. divizije od 6. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske339
66.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 3. proleterske brigade 1. proleterske divizije od 7. oktobra 1943. Centralnom komitetu Skoja342
67.Uputstvo Štaba 8. divizije od 9. oktobra 1943. političkim komesarima brigada za rad s novim borcima348
68.Uputstvo Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 12. oktobra 1943. političkim komesarima podređenih jedinica350
69.Pismo Centralnog komiteta Skoja od 14. oktobra 1943. Brigadnom komitetu Skoja 1. proleterske brigade353
70.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 14. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije355
71.Izveštaj zamenika političkog komesara 7. krajiške brigade od 14. oktobra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije363
72.Izveštaj političkog komesara 6. divizije od 15. oktobra 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske365
73.Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava članova KP. kandidata i skojevaca 11. krajiške NOU brigade od 15. oktobra 1943. godine370
74.Izveštaj zamenika političkog komesara 11. krajiške NOU brigade od 15. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu371
75.Uputstvo Pokrajinskog komiteta Skoja za Sloveniju od 16. oktobra 1943. godine brigadnim biroima Skoja374
76.Izveštaj člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 17. oktobra 1943. sekretaru Drugog oblasnog komiteta376
77.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. NOU brigade 6. divizije od 18. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske380
78.Izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 19. oktobra 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama posle povratka u Baniju383
79.Pismo Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske od 19. oktobra 1943. sekretaru partijske organizacije Brigade "Braće Radića" o nekim greškama u radu organizacije389
80.Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju390
81.Izveštaj zamenika političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 24. oktobra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o stanju i radu partijske organizacije393
82.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 8. divizije od 25. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske398
83.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. NOU brigade 8. divizije od 25. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske401
84.Izveštaj Štaba 3. SNOU brigade 27. divizije "Goričke" od 26. oktobra 1943. političkom komesaru Divizije o programu političkog rada u Brigadi404
85.Izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške NOU brigade od 26. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu407
86.Izveštaj političkog komesara Brigade "Braće Radića" od 30. oktobra 1943. političkom komesaru 2. operativne zone412
87.Izveštaj Politodela 15. NOU brigade 17. divizije od 31. oktobra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu416
88.Izveštaj političkog komesara 8. NO brigade o političkom stanju i radu od 15. do 31. oktobra 1943. godine423
89.Izveštaj sekretara partijske organizacije Brigade "Braće Radića" od 1. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske425
90.Izvod iz izveštaja političkog komesara 28. divizije od 1. novembra 1943. političkom komesaru 6. korpusa NOV Jugoslavije o političkom stanju i radu u Diviziji428
91.Pismo zamenika političkog komesara 4. dalmatinske brigade od 1. novembra 1943. bataljonskim biroima i partijskim organizacijama436
92.Izveštaj zamenika političkog komesara partijske organizacije 10. dalmatinske brigade od 2. novembra 1943. godine445
93.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 13. divizije od 3. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske448
94.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. južnomoravske brigade od 3. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju451
95.Izveštaj političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 4. novembra 1943. političkom komesaru 11. NOU divizije455
96.Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 5. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije459
97.Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 5. novembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu473
98.Izveštaj zamenika političkog komesara 6. NOU brigade 17. divizije od 6. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije475
99.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čete 1. šumadijskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 7. novembra 1943. Okružnom komitetu za Kragujevac480
100.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 2. vojvođanske brigade od 8. novembra 1943. Centralnom komitetu Skoja482
101.Uputstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 10. novembra 1943. zameniku političkog komesara 13. brigade 10. divizije o radu partijske organizacije486
102.Izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 10. novembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu488
103.Izvod iz izveštaja Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu od 12. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu491
104.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu, o pripremama partijskog kursa i o nekim kadrovskim promenama500
105.Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta Skoja 1. vojvođanske brigade od 13. novembra 1943. Centralnom komitetu Skoja504
106.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. vojvođanske brigade od 13. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije508
107.Izveštaj Politodela 9. divizije od 13. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije516
108.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 10. NOU divizije od 16. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije520
109.Izveštaj sekretara Skoja 10. NOU brigade "Ljubljanske" od 17. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Sloveniju o aktivnosti i držanju članova Skoja za vreme neprijateljske ofanzive522
110.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 7. krajiške NOU brigade od 20. novembra 1943. Centralnom komitetu Skoja527
111.Izveštaj Politodela 1. proleterske brigade od 20. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije532
112.Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 21. novembra 1943. političkom komesaru 6. korpusa NOV Jugoslavije536
113.Izveštaj Politodela 7. krajiške NOU brigade od 22. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije542
114.Izveštaj Politodela 20. divizije od 25. novembra 1943. o stanju i radu u 10. dalmatinskoj NO brigadi545
115.Izvod iz izveštaja Divizijskog komiteta 8. divizije od 26. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske549
116.Izveštaj Brigadnog komiteta 2. južnomoravske brigade od 27. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju553
117.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 14. divizije od 29. novembra 1943. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u brigadama556
118.Rezolucija Prve partijske konferencije 13. divizije održane 1. decembra 1943. godine561
119.Izveštaj zamenika političkog komesara Omladinske brigade "Joža Vlahović" od 1. decembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske566
120.Izveštaj zamenika političkog komesara 4. proleterske brigade od 1. decembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije571
121.Izvod iz izveštaja političkog komesara Hercegovačke NOU divizije od 1. decembra 1943. političkom komesaru 2. udarnog korpusa o organizacionom stanju Divizije578
122.Izveštaj zamenika političkog komesara 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od 2. decembra 1943. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i POS o radu partijskih organizacija u jedinicama Zone581
123.Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 6. divizije od 3. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije585
124.Uputstvo političkog komesara 27. divizije NOV i PO Slovenije od 5. decembra 1943. partijskim komitetima 17. i 18. SNOU brigade za rad partijskih organizacija posle nemačke ofanzive krajem novembra 1943. godine594
125.Izveštaj Politodela 1. makedonsko-kosovske NOU brigade od 9. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije599
126.Izveštaj sekretara Skoja 10. NOU brigade "Ljubljanske" od 10. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Sloveniju604
127.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 10. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu i o delatnosti partijske organizacije606
128.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog bataljona od 14. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije610
129.Uputstvo zamenika političkog komesara 27. divizije od 15. decembra 1943. brigadnim komitetima 17. i 18. brigade613
130.Izveštaj sekretara Skoja 10. NOU brigade "Ljubljanske" od 15. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Sloveniju o stanju i radu organizacije Skoja u Brigadi615
131.Izveštaj predavača srednjeg partijskog kursa pri 27. diviziji od 17. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije618
132.Izveštaj Štaba 15. divizije NOV i POJ od 18. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu u Diviziji620
133.Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 9. dalmatinske brigade od 19. decembra 1943. Centralnom komitetu Skoja621
134.Izvod iz izveštaja zamenika političkog komesara 1. dalmatinske NOU brigade od 20. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o stanju i radu partijske organizacije od 8. avgusta do 20. decembra624
135.Izveštaj Politodela 9. krajiške brigade od 22. decembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije634
136.Direktiva Pokrajinskog komiteta Skoja za Sloveniju od 22. decembra 1943. svim brigadnim i odredskim rukovodstvima Skoja o merama za popularisanje odluka Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije638
137.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. NOU brigade 9. divizije od 23. decembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije639
138.Izveštaj sekretara Skoja 10. NOU brigade "Ljubljanske" od 27. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Sloveniju644
139.Izveštaj 2. omladinske čete 2. kosmajskog bataljona od 28. decembra 1943. zameniku političkog komesara Bataljona649
140.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije, kandidata i skojevaca u 6. NO brigadi 19. divizije od 28. decembra 1943. godine652
141.Izveštaj političkog komesara 2. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Bataljonu653
142.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 13. divizije od 31. decembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske655
143.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čete 2. kosmajskog bataljona od 31. decembra 1943. zameniku komesara Bataljona658
Prilog
Partijsko-politički dokumenti za period od jula do decembra 1943. koji su dosad objavljeni u Zborniku663
Registar673
BIBLIOTEKA