ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 3 - januar-jun 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (septembar - decembar 1942)
1.Uputstvo zamenika političkog komesara 5. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 1. januara 1943. bataljonskim partijskim biroima o otklanjanju nedostataka u partijskim organizacijama7
2.Izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 1. januara 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o partijskom radu10
3.Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko primorje od 1. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o počecima partizanskog pokreta u Istri12
4.Uputstvo političkog komesara 4. hrvatske NO divizije od 3. januara 1943. političkim komesarima brigada o političkim pripremama boraca za izvršavanje borbenih zadataka16
5.Zapisnik sa sednice partijskog komiteta 8. NOU divizije održane 29. decembra 1942. godine18
6.Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 3. januara 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu21
7.Izveštaj političkog komesara 6. NOU divizije od 4. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama25
8.Uputstvo političkog komesara 8. NOU divizije 1. korpusa NOV Hrvatske od 4. januara 1943. političkim komesarima brigada o načinu sprovođenja političkog rada u jedinicama30
9.Izveštaj Politodela 7. brigade (1. banijske) 7. NOU divizije od 5. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije34
10.Izveštaj partijskog rukovodioca 16. hrvatske (3. banijske) NOU brigade od 5. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o formiranju ove brigade i o radu partijske organizacije u njoj40
11.Izveštaj političkog komesara 1. proleterske divizije od 6. januara 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o političkom radu na novooslobođenoj teritoriji43
12.Izveštaj Štaba 3. ličkog NOP odreda od 6. januara 1943. Štabu 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu45
13.Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 7. januara 1943. političkim komesarima brigada o intenziviranju političkog rada50
14.Izveštaj sekretara partijske organizacije 4. hrvatske (1. kordunaške) NOU brigade od 7. januara 1943. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o moralno-političkom stanju u Brigadi54
15.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 8. januara 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Krašića i o političkom radu na terenu57
16.Uputstvo političkog komesara 4. hrvatske (slavonske) NO divizije od 8. januara 1943. partijskim rukovodiocima brigade o pripremama za izbore organa narodne vlasti63
17.Izveštaj sekretara partijskog komiteta 6. NOU divizije od 8. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijskih organizacija64
18.Izveštaj političkog komesara 6. NOU divizije od 9. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u ovoj diviziji68
19.Izveštaj sekretara partijske organizacije 14. hrvatske brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 9. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu73
20.Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski75
21.Uputstvo političkog komesara 7. NOU divizije 1. korpusa NOV Hrvatske od 11. januara 1943. političkim radnicima u Diviziji o organizovanju političke kampanje protiv neprijatelja NOP-a79
22.Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 12. januara 1943. političkim komesarima o političkom radu u jedinicama i na terenu81
23.Zapisnik sa savetovanja političko-partijskih rukovodilaca 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 3. i 4. januara 1943. godine84
24.Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 13. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije89
25.Pismo Politodela 1. proleterske brigade od 14. januara 1943. partijskim rukovodstvima ove brigade da odrede slušaoce za jednomesečni partijski kurs i povećaju partijsku odgovornost u pogledu pravilnog odnosa boraca prema narodu92
26.Izveštaj Politodela 9. brigade 6. NOU divizije od 14. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi95
27.Izveštaj sekretara partijske organizacije 15. hrvatske (3. kordunaške) brigade 8. NOU divizije od 15. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu97
28.Izveštaj zamenika političkog komesara Partizanskog odreda Banije od 15. januara 1943. Okružnom komitetu KPH za Baniju o radu partijske organizacije i vojno-političkom stanju u Odredu100
29.Petnaestodnevni izveštaj sekretara partijske ćelije 1. čete 2. bataljona 1. proleterske brigade od 15. januara 1943. partijskom birou 2. bataljona o radu partijske ćelije103
30.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 16. januara 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji na teritoriji ove zone107
31.Izveštaj Politodela 8. brigade 7. NOLi divizije od 16. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu118
32.Izveštaj zamenika političkog komesara 5. hrvatske (2. kordunaške) brigade 8. NOU divizije od 16. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije122
33.Petnaestodnevni izveštaj sekretara partijske jedinice voda pratećih oruđa 2. bataljona 1. proleterske brigade upućen sredinom januara 1943. bataljonskom partijskom birou o radu partijske ćelije125
34.Izveštaj Divizijskog komiteta 8. NOU divizije od 17. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o sastanku Divizijskog komiteta na kome je razmatrano moralno-političko stanje u jedinicama128
35.Izveštaj Politodjela 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 17. januara 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu131
36.Izveštaj zamenika političkog komesara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 17. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije139
37.Uputstvo političkog komesara 1. kordunaškog NOP odreda od 18. januara 1943. o radu kulturno-prosvetnih odbora144
38.Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 18. januara 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu146
39.Uputstvo političkog komesara 4. hrvatske NO divizije od 21. januara 1943. političkim komesarima brigada i prištapskim jedinicama o političkoj pripremi predstojećih dejstava151
40.Izveštaj Politodela 5. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 21. januara 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju partijske organizacije u toj brigadi154
41.Izveštaj političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 22. januara 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama158
42.Uputstvo Politodela 11. hrvatske (3. dalmatinske) brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. januara 1943. bataljonskim partijskim biroima o organizaciji kulturno-prosvetnog rada164
43.Izveštaj političkog komesara 16. slavonske brigade od 31. januara 1943. političkom komesaru 4. slavonske NO divizije o političkom radu u jedinici169
44.Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 31. januara 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o političkom radu171
45.Izveštaj sekretara partijske ćelije 2. čete 2. bataljona 1. proleterske brigade o radu organizacije u drugoj polovini januara 1943. godine178
46.Zapisnik s prvog sastanka partijskog komiteta 4. krajiške NOU divizije održanog 1. februara 1943. godine183
47.Izveštaj Uprave škole političkih komesara od 1. februara 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu i uspehu četvrtog tečaja195
48.Izveštaj zamenika političkog komesara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 1. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu198
49.Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 3. februara 1943. političkim komesarima brigada o načinu organizovanja agitaciono-propagandnog rada202
50.Izveštaj Politodela 3. dalmatinske (11. hrvatske) brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 3. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu206
51.Izveštaj Politodela 1. brigade 6. NOU divizije od 5. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu215
52.Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije218
53.Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 9. februara 1943. partijskom komitetu 8. NOU divizije o razobličavanju rada i političkih planova izdajničkog vodstva Hrvatske seljačke stranke224
54.Izveštaj Politodela 1. proleterske brigade 1. proleterske divizije od 9. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije226
55.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 9. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije posle brigadne partijske konferencije230
56.Izveštaj brigadnog rukovodstva SKOJ-a 1. brigade "Marko Orešković" od 10. februara 1943. rukovodstvu SKOJ-a 6. NOU divizije o radu skojevske organizacije u toj brigadi234
57.Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 10. februara 1943. Štabu 4. NO divizije o političkom radu236
58.Izveštaj političkog komesara 12. slavonske NO brigade od 11. februara 1943. političkom komesaru 4. divizije o političkom radu242
59.Uputstva sekretara biroa organizacije KP Soškog odreda od 11. februara 1943. za rad u partijskim ćelijama246
60.Pismo Aleksandra Rankovića od 12. februara 1943. Josipu Brozu Titu250
61.Izveštaj partijskog biroa 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 13. februara 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije253
62.Izveštaj sekretara partijskog biroa 1. bataljona 1. proleterske brigade od 13. februara 1943. zameniku političkog komesara 1. proleterske brigade o radu partijske organizacije260
63.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 14. februara 1943. Politodelu 3. dalmatinske NOU brigade o osnovnim zadacima i sistemu rada263
64.Pismo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 17. februara 1943. političkim komesarima brigada i mitraljeske čete o najaktuelnijim političkim zadacima265
65.Izveštaj zamenika političkog komesara 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 20. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u toj brigadi267
66.Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 20. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije275
67.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1943. Politodelu 1. dalmatinske NOU brigade o izmenama u politodelu i o popuni Brigade novim borcima280
68.Primedbe Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1943. Politodelu 3. proleterske (sandžačke) brigade na sistem rada i uputstvo o pružanju efikasnije pomoći partijsko-političkom rukovodstvu i partijskoj organizaciji281
69.Zapisnik sa sastanka Biroa partijske organizacije Severnodalmatinskog NO bataljona održanog 22. februara 1943. godine284
70.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 25. februara 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i o opštoj situaciji na terenu289
71.Naređenje političkog komesara 1. korpusa NOV Hrvatske od 27. februara 1943. političkom komesaru 6. NOU divizije da se organizuju brigadna savetovanja i konferencije299
72.Uputstvo Štaba 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 27. februara 1943. štabovima bataljona o pružanju pomoći za sređivanje i učvršćenje pozadine poremećene tzv. četvrtom neprijateljskom ofanzivom300
73.Izveštaj političkog komesara 12. slavonske brigade od 27. februara 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o moralno-političkom radu u toj brigadi302
74.Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 27. februara 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o moralno-političkom stanju306
75.Izveštaj sekretara partijske organizacije prateće čete 2. bataljona 1. proleterske brigade partijskom birou 2. bataljona o radu partijske organizacije u drugoj polovini februara 1943. godine312
76.Osvrt Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. marta 1943. Štabu 2. operativne zone Notranjske na rad političkih komesara316
77.Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade "Ivan Cankar" od 1. marta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u toj brigadi318
78.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. čete 2. bataljona 1. proleterske brigade od 1. marta 1943. partijskom birou 2. bataljona o radu partijske ćelije321
79.Izveštaj sekretara partijske organizacije 15. udarne brigade 8. NOU divizije od 4. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu u toj jedinici324
80.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 8. marta 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o stanju u Kalničkom i Moslavačkom NOP odredu327
81.Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske od marta 1943. štabovima slavonskih brigada o načinu glasanja za organe narodne vlasti329
82.Uputstvo Štaba 4. slavonske NO divizije od 11. marta 1943. političkim komesarima o uključivanju u kampanju za izbor organa narodne vlasti330
83.Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 13 marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o moralno-političkom stanju i partijsko-političkom radu332
84.Uputstvo političkog komesara 2. bataljona 9. brigade 6. NOU divizije od 14. marta 1943. političkim komesarima četa o sprovođenju u život okružnice političkog komesara ove divizije i o načinu organizovanja takmičenja u vojnom i političkom radu338
85.Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 16. marta 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o političkom radu u toj brigadi343
86.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 17. marta 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijskom radu u Brigadi348
87.Izveštaj Politodela 5. udarne brigade 8. NOU divizije od 18. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu SKOJ-a u toj brigadi351
88.Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 22. marta 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o situaciji na terenu i o stanju u ovom odredu355
89.Izveštaj Divizijskog komiteta 6. NOU divizije od 23. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijske organizacije u Diviziji359
90.Uputstvo političko-partijskih rukovodilaca 1. šumadijskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 23. marta 1943. političkim komesarima četa i njihovim zamenicima o političkom i kulturno-prosvetnom radu361
91.Uputstvo zamenika političkog komesara 3. dalmatinske (11. hrvatske) brigade 9. NOU divizije od 25. marta 1943. bataljonskim biroima i partijskim ćelijama o stvaranju plana za sedam radnih dana364
92.Izveštaj sekretara partijske organizacije 15. hrvatske (3. kordunaške) brigade 8. NOU divizije od 28. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u Brigadi368
93.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. kordunaškog NOP odreda od 29. marta 1943. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o radu partijske organizacije u Odredu371
94.Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 31. marta 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama378
95.Izveštaj sekretara partijske ćelije 2. čete 2. bataljona 1. proleterske brigade partijskom birou 2. bataljona o radu partijske ćelije u toku druge polovine marta 1943. godine383
96.Izveštaj političkog komesara Moslavačkog NOP odreda od 1. aprila 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspešnoj mobilizaciji novih boraca i političkom radu385
97.Izveštaj Politodela 3. dalmatinske (11. hrvatske) brigade 9. NOU divizije od 5. aprila 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu skojevske organizacije389
98.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6. aprila 1943. političkim komesarima i ostalim političkim radnicima u jedinicama o racionalnom iskorišćavanju životnih namirnica i o pomoći ranjenicima393
99.Izveštaj zamenika političkog komesara 3. dalmatinske (11. hrvatske) brigade 9. NOU divizije od aprila 1943. sekretaru Divizijskog partijskog komiteta o partijsko-političkom radu395
100.Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 6. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije399
101.Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 7. aprila 1943. Štabu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u ovoj brigadi403
102.Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 10. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u jedinici408
103.Izveštaj političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 11. aprila 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu političkih organa i o moralno-političkom stanju jedinica411
104.Izveštaj partijskog sekretara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 11. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji416
105.Izveštaj zamenika političkog komesara 2. proleterske brigade od 12. aprila 1943. Centralnom komitetu KPJ o pripremama za forsiranje Drine i o pogibiji političkog komesara ove brigade422
106.Izveštaj političkog komesara 2. NOP odreda od 12. aprila 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u tom odredu424
107.Izveštaj zamenika političkog komesara 14. hrvatske NOU brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 14. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije430
108.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 15. aprila 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkoj situaciji u okrugu i stanju partijske organizacije u 1. južnomoravskom NOP odredu433
109.Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 16. aprila 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o političko-propagandnom radu na području Nove Gradiške i Okučana439
110.Izveštaj političkog komesara 1. hrvatskog korpusa od 17. aprila 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama446
111.Upozorenje političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 17. aprila 1943. političkim komesarima brigada da u svom radu otklone slabosti453
112.Izveštaj Politodela 7. hrvatske (1. banijske) brigade 7. NOU divizije od 17. aprila 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju partijske organizacije458
113.Izveštaj Štaba Ličkog NOP odreda od 17. aprila 1943. Štabu 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu470
114.Izveštaj partijske ćelije vojno-partizanske bolnice br. VI od 18. aprila 1943. Okružnom komitetu KPH za Slavonski Brod o sastanku i radu partijske organizacije473
115.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 19. aprila 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i o situaciji na terenu477
116.Izveštaj političkog komesara Grupe udarnih vojvođanskih bataljona od 19. aprila 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama482
117.Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. aprila 1943. političkim komesarima 13. proleterske brigade "Rade Končar" i 1. NOP odreda 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske o odnosu prema slovenačkom stanovništvu485
118.Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 23. aprila 1943. političkim komesarima brigada o pripremama za proslavu Prvog maja487
119.Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 25. aprila 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o moralno-političkom stanju i političkom radu489
120.Uputstvo političkog komesara 5. NOU divizije od aprila 1943. političkim komesarima brigada i Banjalučkog NOP odreda o proslavi Prvog maja, organizaciji političkog i kulturno-prosvetnog rada i poboljšanju higijene i ishrane boraca494
121.Obaveštenje Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 26. aprila 1943. potčinjenim jedinicama o pozivu Štaba 2. bataljona na jednomesečno međusobno takmičenje500
122.Zaključci partijskog savetovanja 4. proleterske (crnogorske) brigade 2. proleterske divizije održanog 27. aprila 1943. u Savniku502
123.Uputstvo Štaba 4. slavonske NO divizije od 28. aprila 1943. o pravilnom odnosu prema narodnoj imovini506
124.Uputstvo Štaba 4. slavonske NO divizije od 28. aprila 1943. o pravilnom odnosu prema borcima koji su tek stupili u jedinice Narodnooslobodilačke vojske509
125.Uputstvo Štaba 4. slavonske NO divizije od 28. aprila 1943. o pravilnom odnosu orema narodu513
126.Izveštaj vršioca dužnosti sekretara partijske organizacije 15. hrvatske (3. kordunaške) brigade 8. NOU divizije od 28. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije518
127.Uputstvo Štaba 4. slavonske NO divizije od 29. aprila 1943. o dužnostima političkih rukovodilaca za vreme borbe520
128.Uputstvo sekretara partijskog komiteta 4. slavonske NO divizije od 29. aprila 1943. partijskim rukovodiocima brigada i bataljona o partijsko-političkom radu na terenu i u štapskim ćelijama524
129.Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 29. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije526
130.Izveštaj Politodela 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 30. aprila 1943. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u ovoj brigadi i o političkom radu u narodu534
131.Izveštaj partijskog sekretara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 2. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije539
132.Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 3. maja 1943. političkom komesaru Moslavačkog NOP odreda o političkom radu u jedinicama i na terenu546
133.Izveštaj Divizijskog komiteta 6. NOU divizije od 4. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o stanju partijske organizacije u toj diviziji550
134.Izveštaj zamenika političkog komesara 16. hrvatske (3. banijske) brigade 7. NOU divizije od maja 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju u ovoj brigadi555
135.Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 7. maja 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj diviziji559
136.Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 7. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u jedinici563
137.Privremena uputstva pokrajinskog sekretara KP Slovenije u Gorenjskoj od 7. maja 1943. za rad partijskih ćelija u jedinicama Prve grupe partizanskih odreda565
138.Izveštaj pomoćnika komandanta Diljskog područja od 9. maja 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu568
139.Izveštaj Štaba 13. NO divizije od 10. maja 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama574
140.Uputstvo Agitaciono-propagandnog organa 13. NO divizije od 10. maja 1943. o organizaciji agitaciono-propagandnih organa u brigadama i kulturno-prosvetnih odbora u bataljonima578
141.Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 11. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o situaciji na području Kalnika580
142.Izveštaj sekretara partijske ćelije 1. čete 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 11. maja 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o stanju i radu ćelije587
143.Uputstvo političkog komesara 4. krajiške NOU divizije od maja 1943. o zadacima političkih komesara590
144.Izveštaj političkog komesara 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 12. maja 1943. političkom komesaru 3. operativne zone o političkom radu595
145.Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade "Ivan Cankar" od 13. maja 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije u toj brigadi605
146.Uputstvo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14. maja 1943. Štabu 1. Hrvatskog korpusa o puštanju na slobodu italijanskih vojnika koji se dobrovoljno predaju jedinicama NOVJ610
147.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14. maja 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o primernom držanju 13. proleterske brigade "Rade Končar" u Sloveniji611
148.Zapisnik sa sednice Partijskog komiteta 8. NOU divizije održane 10. maja 1943. godine615
149.Izveštaj zamenika političkog komesara 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 15. maja 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju partijske organizacije618
150.Izveštaj partijskog sekretara 6. brigade 13. primorsko-goranske NO divizije od 15. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije620
151.Izveštaj Štaba 3. NOP odreda (Sremskog) od 15. maja 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u Odredu627
152.Uputstvo Agitaciono-propagandnog organa 13. NO divizije od sredine maja 1943. o radu agitaciono-propagandnih organa u jedinicama629
153.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 17. maja 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu na terenu i u jedinicama NOV i PO640
154.Izveštaj političkog komesara 1. NO korpusa od 17. maja 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama644
155.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. udarne brigade 6. NOU divizije od 17. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj jedinici650
156.Izveštaj zamenika političkog komesara 14. hrvatske brigade 13. NO divizije od 17. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije i o moralno-političkom stanju u ovoj brigadi654
157.Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 18. maja 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u brigadama i o političkom radu na terenu658
158.Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 18. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinici663
159.Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 20. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije670
160.Izveštaj Politodela 2. udarne brigade 6. NOU divizije od 21. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj brigadi676
161.Izveštaj političkog komesara 2. bataljona 7. brigade 7. NOU divizije od 22. maja 1943. političkom komesaru 7. brigade o moralno-političkom stanju u jedinici680
162.Izveštaj političkog komesara 12. hrvatske brigade od 24. maja 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o političkom radu u Brigadi683
163.Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 24. maja 1943. političkom komesaru 10. slavonske NO divizije o moralno-političkom stanju u toj brigadi686
164.Izveštaj pomoćnika komandanta Psunjskog područja od 24. maja 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o partijsko-političkom radu689
165.Uputstvo političkog komesara 1. slavonskog NO korpusa od 25. maja 1943. o najvažnijim zadacima političkih komesara i o pripremi jedinica za pojačana ofanzivna dejstva692
166.Izveštaj Politodela 14. hrvatske brigade 13. NO divizije od 25. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u toj brigadi696
167.Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 26. maja 1943. političkom komesaru Kalničkog NOP odreda o uklanjanju nedostataka u propagandnoj delatnosti na terenu702
168.Izveštaj Divizijskog komiteta 6. NOU divizije od 26. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o stanju partijske organizacije u toj diviziji706
169.Zapisnik sa sednice partijskog komiteta 8. NOU divizije održane 24. maja 1943. godine708
170.Direktiva Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 28. maja 1943. o radu partijskih organizacija u partizanskim jedinicama710
171.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. NOP odreda Unske operativne grupe od 28. maja 1943. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o partijskom radu u tom odredu716
172.Zapisnik s prvog brigadnog savetovanja SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 30. maja 1943. godine721
173.Uputstvo političkog komesara 17. brigade 10. slavonske NO divizije od 1. juna 1943. političkim komesarima bataljona o organizaciji političkih kurseva725
174.Uputstvo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1943. operativnim štabovima i komandama područja o pripremama za mobilizaciju ljudstva u jedinice Narodnooslobodilačke vojske728
175.Pismo političkog komesara Glavnog štaba Hrvatske od 2. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima jedinica NOV i PO Hrvatske o pravilnom tumačenju uloge AVNOJ-a i pravilnom funkcionisanju organa narodne vlasti730
176.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1943. političkim komesarima jedinica o merama intendantskih organa u pogledu stvaranja materijalnih rezervi734
177.Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Kninskog sektora od 2. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o nedovoljnom partijskom radu u uslovima postojeće organizacione strukture736
178.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 3. juna 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama Zone i o situaciji na terenu738
179.Izveštaj zamenika političkog komesara 4. banijske brigade Unske operativne grupe od 5. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji744
180.Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NOU divizije od 5. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o delatnosti partijske organizacije750
181.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7. juna 1943. političkom komesaru Unske operativne grupe o organizaciji političkog rada u jedinicama756
182.Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. brigade 6. NOU divizije od 7. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji758
183.Izveštaj partijskog sekretara 18. brigade 4. slavonske NOU divizije od 8. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu i stanju partijske organizacije u toj brigadi763
184.Izveštaj vršioca dužnosti zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 9. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije u toj brigadi770
185.Izveštaj Politodela 2. brigade 13. NO divizije od 9. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u toj brigadi772
186.Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 9. juna 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u tom odredu777
187.Uputstvo političkog komesara 13. NO divizije od 10. juna 1943. političkim komesarima o razobličavanju četnika u jedinicama i na terenu783
188.Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 6. NOU divizije od 10. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji786
189.Izveštaj partijskog sekretara 12. slavonske brigade 4. NOU divizije od 10. juna 1943. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i Srem o partijskom radu792
190.Izveštaj pomoćnika komandanta Papučko-krndijskog područja od 10. juna 1943. Odseku vojne vlasti u pozadini pri štabu 3. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o stanju i političkom radu na teritoriji ovoga područja797
191.Izveštaj partijskog sekretara 17. hrvatske brigade 10. slavonske NO divizije od 12. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije802
192.Izveštaj sekretara partijske ćelije Sekcije za vezu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12. juna 1943. Centralnom komitetu KPH o radu te ćelije i skojevskog aktiva810
193.Uputstvo Štaba 12. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 14. juna 1943. štabovima bataljona o političkom radu i pravilnom postupku prilikom pribavljanja materijalnih sredstava od naroda813
194.Izveštaj Politodela 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 16. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije816
195.Zapisnik sa sastanka partijskog komiteta 12. krajiške NOU divizije održanog 17. juna 1943. godine820
196.Izveštaj Politodela 3. brigade 6. NOU divizije od 17. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju u jedinici825
197.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18. juna 1943. Okružnom komitetu KPJ za Vranje o stanju partijske organizacije na terenu i u 2. južnomoravskom NOP odredu829
198.Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 18. juna 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i o situaciji na terenu832
199.Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. udarne brigade 6. NOU divizije od 20. juna 1943. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u toj brigadi839
200.Izveštaj Politodela 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 20. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije i politodela843
201.Izveštaj Komande Papučko-krndijskog područja od 20. juna 1943. Oblasnom odseku za vojne vlasti u pozadini pri Štabu 3. operativne zone o partijsko-političkom radu u pozadinskim jedinicama i političkoj situaciji na terenu848
202.Izveštaj Politodela 2. udarne brigade 6. NOU divizije od 21. juna 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj jedinici852
203.Uputstvo političkog komesara 1. korpusa NOV Hrvatske od 22. juna 1943. političkom komesaru 8. NOU divizije o pojačanju političkog rada u jedinicama858
204.Mesečni izveštaj sekretara partijskog biroa 4. slovenačke udarne brigade "Ljubo Šercer" od 23. juna 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu Partije u toj brigadi860
205.Izveštaj Politodela 3. brigade 6. NOU. divizije od 23. juna 1943. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a Hrvatske o radu skojevske organizacije861
206.Izveštaj političkog komesara oficirske škole od 25. juna 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o radu partijske organizacije u toj školi865
207.Izveštaj političkog komesara 12. udarne brigade od 25. juna 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije o političkom radu u toj brigadi866
208.Izveštaj rukovodioca Agitaciono-propagandnog odeljenja 21. hrvatske brigade 10. NOU divizije od 25. juna 1943. političkom komesaru te brigade o agitacionoj i propagandnoj delatnosti869
209.Izveštaj sekretara Partijskog biroa 9. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 25. juna 1943. o radu četnih ćelija u vremenu od 27. maja do 25. juna 1943. godine871
210.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima povodom osnivanja ZAVNOH-a876
211.Izveštaj političkog komesara 8. NOU divizije od 26. juna 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o stanju u ovoj diviziji u vreme napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu879
212.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima jedinica o pravilnom tumačenju politike HSS883
213.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27.juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima u jedinicama o pojačanoj političkoj borbi protiv četničke agitacije na terenu885
214.Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 1. brigade 6. NOU divizije od 27. juna 1943. o stanju u skojevskoj organizaciji888
215.Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. udarne brigade 6. NOU divizije od 27. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu892
216.Izveštaj sekretara partijske organizacije 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 27. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu u toj brigadi898
217.Izveštaj političkog komesara 17. hrvatske NO brigade od 27. juna 1943. političkom komesaru 10. slavonske NOU divizije o moralno političkom stanju u toj brigadi i o aktivnosti na terenu906
218.Zapisnik sa sednice Partijskog komiteta 8. NOU divizije održane 25. juna 1943. godine912
219.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 28. juna 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partijske organizacije na terenu i u Rasinskom NOP odredu917
220.Primedbe političkog komesara 1. korpusa NOV Hrvatske od 29. juna 1943. na politički program rada u jedinicama 8. NOU divizije920
221.Izveštaj partijskog sekretara 18. brigade 12. NOU divizije od 29. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u toj brigadi921
222.Izveštaj političkog komesara 10. slavonske divizije od 30. juna 1943. političkom komesaru 2. hrvatskog NO korpusa o moralno-političkom stanju u ovoj diviziji927
Prilog
223.Partijsko-politički dokumenti za period od 1. januara do 30. juna 1943. koji su dosad objavljeni u Zborniku937
Registar951
BIBLIOTEKA