ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 2 - septembar-decembar 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
prilog - artijsko-politička dokumenta za period do 1. septembra do 31. decembra 1942. koja su dosad objavljena u Zborniku
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (septembar - decembar 1942)
1.Okružnica br. 4 Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 1. septembra 1942. svim partijskim organizacijama i članovima KPJ u Srbiji7
2.Pismo političkog komesara Četvrte operativne zone Hrvatske od 1. septembra 1942. političkom komesaru NOP odreda za severnu Dalmaciju29
3.Izveštaj političkog komesara Štaba Treće operativne zone od 2. septembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske33
4.Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. septembra 1942. Okružnom komitetu KPH Karlovac38
5.Izveštaj Dobrivoja Radosavljevića od 4. septembra 1942. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Makedoniji i o stanju u partijskoj organizaciji44
6.Izveštaj zamenika političkog komesara Druge (ličke) NOU brigade od 8. septembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske47
7.Izveštaj zamenika političkog komesara Prve hrvatske NOU brigade od 10. septembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske49
8.Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Pete operativne zone od 12. septembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske55
9.Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od septembra 1942. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu60
10.Petnaestodnevni politički izveštaj Štaba Druge krajiške udarne brigade od 17. septembra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ i Operativnom štabu za Bosansku krajinu64
11.Izveštaj zamenika političkog komesara Pete crnogorske NOU brigade od 18. septembra 1942. Centralnom komitetu KPJ68
12.Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 19. septembra 1942. zamenicima komesara Četvrte i Pete NO brigade Hrvatske72
13.Izvod iz zapisnika sa partijskog savetovanja Okružnog komiteta KPJ za Kozaru održanog 20. i 21. septembra 1942. godine75
14.Uputstvo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 22. septembra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju105
15.Direktive sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 22. septembra 1942. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju107
16.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 25. septembra 1942. za vođenje kadrovske politike112
17.lzveštaj zamenika političkog komesara Druge (ličke) NOU brigade od 25. septembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske116
18.lzveštaj političkog komesara Pete NO brigade od 27. septembra 1942. političkom komesaru Prve operativne zone Hrvatske118
19.Zaključci sa sednice Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu održane 27. i 28. septembra 1942. godine127
20.lzveštaj zamenika političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 28. septembra 1942. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu142
21.Pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 2. oktobra 1942. skojevskim rukovodstvima i organizacijama u partizanskim jedinicama146
22.lzveštaj partijskog biroa NOU brigade "Ljubo Šercer" od 2. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije153
23.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 4. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Makedoniji155
24.lzveštaj političkog komesara Prve hrvatske NOU brigade od 4. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske163
25.Pismo Štaba Loškog NOP odreda od 6. oktobra 1942. političkim komesarima o njihovoj ulozi u vaspitavanju boraca167
26.lzveštaj političkog komesara Treće operativne zone od 8. oktobra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske170
27.lzveštaj političkog komesara Loškog NOP odreda od 9. oktobra 1942. Okružnom komitetu KP Slovenije za Notranjsku178
28.lzveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ181
29.lzveštaj političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 14. oktobra 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu197
30.lzveštaj Politodela Pete crnogorske NOU brigade od 15. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ202
31.Odobrenje Centralnog komiteta KPJ od 16. oktobra 1942. Polit-odelu i zameniku političkog komesara Devete (Treće krajiške) NOU brigade da mogu formirati dve štapske partijske ćelije210
32.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 16. oktobra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Makedoniji211
33.lzveštaj zamenika političkog komesara Druge proleterske brigade od 18. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ215
34.Izveštaj Politodela Treće proleterske (Sandžačke) brigade od 18. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ222
35.Pismo Okružnog komiteta KPH za Primorje od 23. oktobra 1942. članovima Partije Pete čete Drugog bataljona "Vladimir Gortan"224
36.Izveštaj zamenika političkog komesara Druge (ličke) NOU brigade od 23. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske227
37.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od oktobra 1942. zameniku političkog komesara Prve proleterske brigade o potrebi da se svečano proslavi godišnjica Oktobarske revolucije230
38.Izveštaj političkog komesara Prve hrvatske udarne brigade od 28. oktobra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske232
39.Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Druge operativne zone od oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske240
40.Izveštaj zamenika političkog komesara Sedme hrvatske NO brigade od 30. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske243
41.Izveštaj rukovodstva SKOJ-a u Petoj crnogorskoj NOU brigade od 6. novembra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a247
42.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Arandelovac od 7. novembra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju250
43.Izveštaj zamenika političkog komesara Druge hrvatske udarne brigade od 9. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske254
44.Izveštaj zamenika političkog komesara vojne bolnice pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 10. novembra 1942. Centralnom komitetu KPJ257
45.Izveštaj Politodela vojne bolnice pri Vrhovnom Stabu NOV i POJ od 11. novembra 1942. Centralnom komitetu KPJ265
46.Uputstvo političkog komesara Prve proleterske divizije od 11. novembra 1942. bataljonskim biroima za rad partijskih ćelija271
47.Izveštaj zamenika političkog komesara Sedme hrvatske NO brigade od 11. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske276
48.Izvod iz izveštaja Štaba NOU brigade "Matija Gubec od 12. novembra 1942. Glavnom štabu NOP odreda Slovenije279
49.Izveštaj zamenika komesara Trinaeste hrvatske NOU brigade od 13. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske280
50.Izveštaj Centralnog komiteta KP Hrvatske od 14. novembra 1942. Centralnom komitetu KPJ o razvoju ustanka u Hrvatskoj i o radu partijske organizacije u vojsci283
51.Izveštaj Politodela Četvrte hrvatske NOU brigade od 14. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske291
52.Izveštaj zamenika političkog komesara Prve hrvatske NOU brigade od 15. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske294
53.Dopis Centralnog komiteta KP Hrvatske od 18. novembra 1942. zameniku političkog komesara Devete hrvatske NO brigade o formiranju Politodela298
54.Pismo političkog komesara Treće operativne zone Hrvatske od 19. novembra 1942. političkim komesarima jedinica299
55.Cirkularno pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od 27. novembra 1942. svim bataljonskim, brigadnim i okružnim organizacijama KPS313
56.Pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od novembra 1942. partijskim organizacijama udarnih brigada317
57.lzveštaj sekretara partijskog biroa Prve proleterske divizije od novembra 1942. Centralnom komitetu KPJ323
58.lzveštaj zamenika političkog komesara Prve (Pete crnogorske) brigade Treće NOU divizije od novembra 1942. Centralnom komitetu KPJ325
59.lzveštaj partijskog biroa NOU brigade "Ljubo Šercer" od novembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije328
60.lzveštaj komandanta podlipoglavskog sektora od novembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partijske organizacije u Trećem bataljonu Zapadnodolenjskog NOP odreda330
61.lzveštaj zamenika političkog komesara Druge brigade Šeste NO divizije od 1. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske331
62.lzveštaj zamenika političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 1. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ336
63.lzveštaj zamenika političkog komesara Četvrtog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 2. decembra 1942. Okružnom komitetu KPJ za Grmeč340
64.lzveštaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. decembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom radu u odredu i na terenu342
65.lzveštaj Politodela Osme brigade Sedme NO divizije od 4. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske346
66.lzveštaj Politodela Četvrte udarne brigade Osme NO divizije od 5. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske348
67.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 6. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o formiranju divizijskih komiteta353
68.lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 6. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske355
69.Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KP Slovenije za Gorenjsku od 7. decembra 1942. o zadacima partijske organizacije u Gorenjskom NOP odredu358
70.Pismo Ive Ribara Lole od decembra 1942. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Zujoviću o potrebi reogranizacije SKOJ-a u vojsci362
71.lzveštaj zamenika političkog komesara Druge proleterske brigade od 11. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ365
72.lzveštaj političkog komesara Prvog hrvatskog korpusa NOVJ od 13. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske372
73.lzveštaj političkog komesara Prve proleterske divizije od 16. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ376
74.lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 16. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske378
75.lzveštaj političkog komesara Prvog hrvatskog korpusa NOVJ od 17. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske381
76.Izveštaj Politodela Pete crnogorske NOU brigade od 17. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ383
77.Izveštaj Politodela Prve krajiške NOU brigade od 17. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ388
78.Izveštaj Politodela Osme brigade Sedme NO divizije od 19. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske393
79.Izveštaj partijskog biroa NOU brigade "Matija Gubec od 19. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije395
80.Izveštaj zamenika političkog komesara vojne bolnice pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 20. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ398
81.Izveštaj Politodela Četvrte udarne brigade Osme NO divizije od 20. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske404
82.Izveštaj zamenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ408
83.Izveštaj zamenika političkog komesara Treće (Prve dalmatinske) NOU brigade od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ412
84.Izveštaj zamenika političkog komesara Devete brigade Šeste NO divizije od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske420
85.Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 21. decembra 1942. političkom komesaru Druge operativne zone Hrvatske423
86.Izveštaj političkog komesara Treće operativne zone od 22. decembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske432
87.Izveštaj Politodela Četvrte krajiške NOU brigade od 22. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ440
88.Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Sedme NO divizije od 24. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske446
89.Izveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 25. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske450
90.Instrukcija Centralnog komiteta KPJ o radu Politodela u Brigadama454
91.Izvod iz referata Centralnog komiteta SKOJ-a od 27. decembra 1942. o radu skojevskih organizacija u jedinicama NOV i POJ457
92.Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 29. decembra 1942. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske462
93.Izveštaj zamenika političkog komesara Druge brigade Šeste NO divizije od 29. decembra 1942 Centralnom komitetu KP Hrvatske468
94.Zaključci sa savetovanja skojevskih rukovodilaca jedinica NOV i POJ održanog 30. decembra 1942. godine473
95.Izveštaj partijskog biroa NOU brigade "Matija Gubec" od kraja decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije476
96.Izveštaj partijskog biroa NOU brigade "Ljubo Šercer od 30. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije478
97.lzveštaj Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu od 31. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ481
98.lzveštaj Politodela Desete hercegovačke udarne brigade Treće NOU divizije od 31. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ488
99.Izvod iz izveštaja Centralnog komiteta KP Slovenije od decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ496
100.lzveštaj zamenika političkog komesara Četvrte udarne brigade Osme NO divizije od decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske498
101.Predavanje Rodoljuba Čolakovića o ulozi i zadacima političkih komesara u NOV502
102.Partijsko-politički dokumenti iz perioda od 1. septembra do 31. decembra 1942. godine objavljeni u prethodnim knjigama ovog Zbornika dokumenata511
Registar*
BIBLIOTEKA