ZBORNIK NOR-a. tom VIII - DEJSTVA NA JADRANU - knjiga 3 - septembar 1944-maj 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenti jedinica Mornarice NOVJ (septembar 1944-maj 1945.)
1.Uputstvo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 septembra 1944. za rad štabova pomorskih obalskih sektora i bataljona Mornaričke pješadije7
2.Izvještaj bataljona Mornaričke pjeiadije od 1. septembra 1941 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o akciji na otok Pašman11
3.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 1. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije13
4.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 2. septem-bra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima jedinica u drugoj polovini avgusta15
5.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 4. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije18
6.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 5. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o organizacionom stanju u Mornarici20
7.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 5. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije24
8.Naredba Štaba Mornarice od 8. septembra 1944. z. raspored oficira i vojnih rukovodilaca u pomorskim obalskim sektorima i pohvalu posada motornih splavova za akcije na poluotoku Pelješcu od 25. do 28. avgusta 1944. godine25
9.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 8. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije29
10.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 9. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije stanju sektora u avgustu 1944. godine31
11.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 9. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije34
12.Dnevni raport Štaba Celvrtog pomorskog obalskog sektora za 11. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije36
13.Izvještaj političkog komesara i načelnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11. septembra 1944. komandantu sektora o kretanju neprijateljskih snaga na Korčuli i Pelješcu38
14.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima neprijatelja i organizacionom stanju u sektoru39
15.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 12. septembar 1941. godine Štabu Mornarice43
16.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 13. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije47
17.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 14. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije49
18.Izvještaj Štaba Lastovske flotile od 14. septembra 1944. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o potapanju patrolnog čamca 7554
19.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske garnizone u Novalji i Pagu57
20.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o prevoženju ljudstva i materijala u toku avgusta 1944. godine62
21.Izvještaj Štaba Flotile Trećeg pomorskog obalskog sektora od 15. septembra 1944 Štabu sektora o prebacivanju jedinica Drugog pomorskog obalskog sektora u akciji na otok Pag64
22.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15. septembra 1944. godine66
23.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 16. septembar 1944. godine Štabu Mornarice MOV Jugoslavije71
24.Izvještaj Štaba Flotile Trećeg pomorskog obalskog sektora od 17.septembra 1944. Štabu rektora o organizacionom stanju u flotili73
25.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 17 septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije77
26.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 19. septembar 1944 godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije80
27.Izvještaj Štaba Flotile Trećeg pomorskog obalskog sektora za 20. septembar 1944. Štabu sektora o akciji na neprijateljske gajete u blizini Vodica82
28.Izvještaj Štaba Mornaričke stanice Žirje od 20. septembra 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o akciji na toku Zmajanu85
29.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju i radu sektora88
30.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o raspodjeli patrolnih čamaca i naoružanih brodova92
31.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 23. septembru 1944. štabu Mornarice NOV Jugoslavije u dejstvima od 1. do 15. septembra 1944. godine95
32.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 23. septembar 1944. godine Štabu Mornarice101
33.Izvještaj delegata Štaba Mornarice NOV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije od 24. septembra 1944. Štabu Mornarice o putovanju grupe "Janez"108
34.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zadacima delegata Štaba Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije107
35.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomors-kog obalskog sektora za 24. septembar 1944. godine Štabu Mornarice109
36.Izvještaj informativnog oficira Petog pomorskog obalskog sektora od 25. septembra 1944. Štabu sektora o rasporedu neprijateljskih snaga111
37.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 26. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima flotile naoružanih brodova113
38.Obavještenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 28. septembra 1944. Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o izmjeni granice između Prvog i Drugog pomorskog obalskog sektora115
39.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 29. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o plovnim rutama sektora116
40.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 29. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o desantnoj akciji na otok Cres118
41.Naređenje Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 30. septembra 1944. komandantu transporta za prevoz jedinica Dvadeset šeste divizije iz Korčule na Vis123
42.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 30. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju u sektoru124
43.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Štaba Drugog, Trećeg i Petog pomorskog obalskog sektora za mjesec septembar 1944. godine129
44.Direktiva Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1. oktobra 1944. Komandi Prve flotile o organizaciji i radu flotile149
45.Direktiva Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1. oktobra 1944. Komandi Druge flotile o organizaciji i radu flotile150
46.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 2. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvu Mornaričke pješadije na otoku Hvaru152
47.Izvještaj Štaba Mornarice NOVJ od 5. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o organizacionom stanju u Mornarici155
48.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 5. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 16. do 30. septembra 1944. godine160
49.lzvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 5. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima sopstvenih jedinica od 15. do 30. septembra 1944. godine164
50.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 5. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije171
51.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora upućenog 6. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 16. do 30. septembra 1944. godine173
52.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 8. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije179
53.Pismo delegata Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije od 9. oktobra 1944. Mornaričkoj grupi pri Devetom korpusu i potrebi koriščenja pomorskih stručnjaka iz Trsta za rad na organizovanju pomorskog saobraćaja poslije zauzimanja ove luke181
54.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 9. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije184
55.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 11. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije186
56.Izvještaj delegata Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije od 12. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o radu mornaričke grupe pri Devetom korpusu NOV Jugoslavije189
57.Izvještaj Štaba flotile Drugog pomorskog obalskog sektora od 12. oktobra 1944. Štabu sektora o uništenju neprijateljskog broda u kanalu između otoka Pag-Maun192
58.Operacijski izvještaj Štaba Flotile Drugog pomorskog obalskog sektora od 12. oktobra 1944. Štabu sektora o zarobljavanju neprijateljskog broda "Adriana"195
59.Naredba Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12. oktobra 1944. za reorganizaciju Mornaričke pješadije198
60.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 12. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije201
61.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 14. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije202
62.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava pripadnika Mornarice NOV Jugoslavije od 15. oktobra 1944. godine206
63.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15. oktobra 1944 štabu Mornarice NOV Jugoslavije o desantnoj akciji na otok Pag208
64.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 15. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije214
65.Zapovijest Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 15. oktobra 1944. Prvom bataljonu Mornaričke pješadije za pokret na otok Mljet217
66.Izvještaj oficira za vezu Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 16. oktobra 1944. Štabu sektora o sadejstvu mornaričkih jedinica Dvadeset šeste divizije u akciji na Slivno Ravno i Neum218
67.Izvještaj oficira za vezu Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 17. oktobra 1944. Štabu sektora o sadejstvu mornaričkih jedinica i jedinica Dvadeset šeste divizije na području Stona220
68.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 18. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15. oktobra 1944. godine222
69.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 18. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije226
70.Operacijski izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 18. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama od 15. septembra do 15. oktobra 1944. godine228
71.Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 18. oktobra 1944. Štabu Prvog bataljona Mornaričke pješadije za napad na neprijateljske garnizone na otocima Jakljanu i Šipanu234
72.Izvještaj oficira za vezu Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 19. oktobra 1944. Štabu sektora o dejstvima jedinica Dvadeset šeste divizije236
73.Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20. oktobra 1944. Štabu sektora o prebacivanju jedinica Prve dalmatinske brigade240
74.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 20. oktobar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije241
75.Operacijski izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima podređenih jedinica od 1. do 15. oktobra 1944. godine244
76.Naređenje Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 21. oktobra 1944. podređenim jedinicama za pojačanu kontrolu nad motornim čamcima povodom akcije kod rta Greben247
77.Izvještaj oficira za vezu Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 21. oktobra 1944. Štabu sektora o organizaciji lučke službe u Malom Stonu248
78.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 22. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o prebacivanju jedinica Dvadeset šeste divizije na područje Omiš-Krilo250
79.Izvještaj Štaba Flotile Drugog pomorskog obalskog sektora od 23. oktobra 1944. Štabu sektora o borbi s neprijateljskim pomorskim jedinicama u kanalu Olib-Maun254
80.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 23. oktobra 1944. štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvu flotile257
81.Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 23. oktobra 1944. Štabu Prvog bataljona Mornaričke pješadije za prebacivanje bataljona u Dubrovnik260
82.Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 24. oktobra 1944. Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prelasku pozicijske artiljerije na otocima Vis, Hvar, Brač i Drvenik u sastav Četvrtog pomorskog obalskog sektora261
83.Dnevni raporl Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 24. oktobar 1944 godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije264
84.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora upućen 24 oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15. oktobra 1944.268
85.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 24. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o prebacivanju zaplijenjenog materijala i o stanju u sektoru273
86.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 25. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljski garnizon u Punatu275
87.Naređenje Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 29. oktobra 1944. Štabu flotile naoružanih brodova za prebacivanje jedinica Drugog bataljona Mornaričke pješadije na otok Žirje279
88.Naređenje štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 29. oktobra 1944. Štabu bataljona Mornaričke pješadije za pokret na otok Lavsu280
89.Uputstvo Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 30. oktobra 1944. Mornaričkoj stanici Korčula za plovidbu slobodnim kanalima281
90.Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 31. oktobra 1944. Štabu Prvog bataljona Mornaričke pješadije za raspored i dejstva četa282
91.Direktiva Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 31. oktobra 1944. Mornaričkoj stanici Metković za rad stanice284
92.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije predatih zastupništvu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Osmom korpusu NOVJ u septembru i oktobru 1944. godine287
93.Izvještaj Štaba Flotile Drugog pomorskog obalskog sektora od 1. novembra 1944. Štabu sektora o prevozu trupa na otok Lošinj291
94.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o prebacivanju jedinica Dvadeset šeste divizije sa otoka na obalu i organizaciji sektora293
95.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Mornaričke pješadije Drugog pomorskog obalskog sektora od 2. novembra 1944. Štabu sektora o akciji na otok Cres298
96.Uputstvo Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 3. novembra 1944. referentu Mornaričke pješadije za rad poslije oslobođenja Šibenika301
97.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 3. novembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije303
98.Naređenje štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4. novembra 1944 podređenim jedinicama za formiranje Kvarnerskog pomorskog sastava304
99.Operacijski izvještaj Štaba bataljona Mornaričke pješadije Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5. novembra 1944 godine309
100.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 6. novembra 1944. za formiranje Hidrografskog instituta i Uprave Splitskog brodogradilišta i pohvale jedinica Drugog, Trećeg i Četvrtog pomorskog obalskog sektora311
101.Uputstvo Mornaričke grupe pri Štabu Devetog korpusa NOV Jugoslavije od 6. novembra 1944. Mornaričkoj grupi Koper za organizaciju Mornaričkog odreda NOVJ Koper315
102.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 7. novembra 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 16. do 31. oktobra 1944. godine319
103.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 7. novembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije324
104.Obavještenje Mornaričke stanice "Boka" od 8 novembra 1944. Štabu Prve bokeljske brigade o osnivanju i organizaciji stanice326
105.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Mornaričke pješadije od 9. novembra 1944. Štabu Trećeg pomorskog oblaskog sektora o akciji na otoku Pagu328
106.Izvještaj operativnog oficira Trećeg pomorskog obalskog sektora od 9. novembra 1944. Štabu sektora o stanju šibenske luke nakon oslobođenja Šibenika332
107.Izvještaj Štaba Mornarice NOVJ od 10. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOVJ o organizacionom stanju u Mornarici i programu budućeg rada334
108.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji rada u sektoru339
109.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima neprijatelja i organizacionom stanju sektora342
110.Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 15 novembra 1944. Štabu Prvog pomorskog obalskog sektora za organizaciju obalske i međuotočne plovidbe349
111.Izvještaj komande Prve i Druge desantne flotile od 15 novembra 1944. Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o stanju i akcijama flotile od 15. oktobra do 15. novembra 1944. godine351
112.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora upućen Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15 novembra 1944. godine353
113.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 17. novembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije358
114.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 18. novembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije361
115.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 19. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama u vremenu od 1. do 15. novembra363
116.Obavještenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 20. novembra 1944. Štabu Lastovske flotile o organizaciji lučkih kapetanija i lučkih zastupništava365
117.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 22. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji sektora366
118.Uputstvo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 23. novembra 1944. pomorskim obalskim sektorima za organizaciju i zadatak osmatračkih stanica i rad lučkih kapetanija371
119.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Kvarnerskog odreda od 24. novembra 1944. Štabu odreda o akciji na otok Pag374
120.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 24. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u sektoru377
121.Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 25. novembra 1944. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o formiranju Mornaričke stanice Metković i Mornaričke stanice Boka i o prelasku lučkog zastupništva Cavtat lučkoj kapetaniji Dubrovnik380
122.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 25. novembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15. novembra 1944. godine381
123.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Kvarnerskog odreda od 25. novembra 1944. Štabu odreda o akciji na Pag387
124.Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 26. novembra 1944. Štabu Mornaričke stanice Boka za reorganizaciju Mornaričke pješadije396
125.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora za 28. novembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije398
126.Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 30. novembra 1944. Štabu Drugog pomorskog obalskog sektora o dejstvima bataljona od 15. do 30 novembra 1944. godine400
127.Naredba Štaba Trećeg pomorskog balskog sektora od 31. decembra 1944. o rasporedu komandnog kadra403
128.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od štabova Drugog. Trećeg i Četvrtog pomorskog obalskog sektora za mjesec oktobar i novembar 1944. godine404
129.Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 1. decembra 1944. Mornaričkoj stanici Boka za rad mornaričkih stanica431
130.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 3. decembra 1944 o postavljenju komandnog kadra u pomorskim obalskim sektorima432
131.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 3. decembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o rasporedu neprijateljskih snaga i organizacionim promjenama u sektoru434
132.Uputstvo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije štabovima sektora od 5. decembra 1944. za organizaciju lučke službe i rad u brodogradilištima439
133.Naređenje Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije Drugog pomorskog obalskog sektora od 6. decembra 1944. Štabu Trećeg bataljona za ometanje neprijatelja pri povlačenju sa Paga441
134.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 7. decembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 16. do 30. novembra 1944. godine444
135.Naredba Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije Drugog pomorskog obalskog sektora od 8. decembra 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca koji su se istakli u borbi na otoku Pagu452
136.Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda od 15. decembra 1944. Štabu Drugog pomorskog obalskog sektora o akciji na otoku Pagu455
137.Obavještenje Mornaričke grupe pri Devetom korpusu NOVJ od 16. decembra 1944. Štabu korpusa o zadacima i potrebama grupe pri zaposjedanju oslobođenih dijelova Slovenačkog primorja457
138.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18. decembra 1944. o rasformiranju Baze Mornarice u Monopoliju, osnivanju lučke kapetanije u Monopoliju. formiranju intendanture pri Štabu Mornarice i o rasporedu komandnog kadra u Mornarici NOVJ462
139.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora upućen 18. decembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1. do 15. decembra 1944. godine464
140.Naredba Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 21. decembra 1944. o organizaciji Desantne flotile Četvrtog pomorskog obalskog sektora473
141.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 22. decembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama Prve udarne čete na otoku Krku475
142.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 22 decembra 1944, Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji sektora478
143.Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 25. decembra 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora za dislokaciju Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora482
144.Izvještaj Odjeljenja za pomorski saobraćaj od 28. decembra 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju brodova, lučkoj službi i organizaciji svjetionika485
145.Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 30. decembra 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o izmjeni granice između Četvrtog i Petog pomorskog obalskog sektora487
146.Operacijski izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije Drugog pomorskog obalskog sektora od 31. decembra 1944. Štabu sektora o dejstvima podređenih jedinica488
147.Izvještaj Mornaričke grupe pri Devetom korpusu NOV Jugoslavije od 9. januara 1945. delegatu Štaba Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizacionom stanju grupe491
148.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 17. januara 1945. podređenim jedinicama za organizaciju tehničke službe493
149.Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 19. januara 1945. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora za formiranje mornaričkih stanica Korčula. Dubrovnik i Boka495
150.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. januara 1945. o formiranju Prvog bataljona Mornaričke pješadije Prvog pomorskog obalskog sektora499
151.Izvještaj Štaba Jugoslovenske mornarice od 10. marta 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o dejstvima neprijatelja i organizacionim promjenama u Mornarici503
152.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 10. marta 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o prevoženju jedinica Devetnaeste i Dvadeset šeste divizije510
153.Pregled Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 10. marta 1945. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o transportovanju jedinica Devetnaeste i Dvadeset šeste divizije od 24. februara do 4. marta 1945. godine514
154.Naređenje Štaba Jugoslovenske mornarice od 16. marta 1945. podređenim jedinicama za formiranje pomorskih komandi sjevernog. srednjeg i južnog Jadrana518
155.Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda iz prve polovine aprila 1945. Štabu Pomorske komande sjevernog Jadrana o akciji na neprijateljski garnizon u Novalji520
156.Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 9. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o prevoženju jedinica Treće udarne brigade Devete divizije i Mornaričke pješadije za desantne operacije na otok Pag522
157.Zapovijest Pomorske komande sjevernog Jadrana od 10. aprila 1945. podređenim jedinicama za prevoženje jedinica Devete divizije u desantu na otok Rab526
158.Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda od 12. aprila 1945. Štabu Pomorske komande sjevernog Jadrana o zauzimanju neprijateljskog uporišta na rtu Krištofor na otoku Rabu532
159.Izvještaj Štaba obalske artiljerije od 14. aprila 1945. pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akciji na otok Rab535
160.Naređenje Pomorske komande sjevernog Jadrana od 15. aprila 1945. podređenim jedinicama za prevoženje jedinica Dvadeset šeste diviziji u desantu na otok Krk537
161.Izvještaj Štaba Kvarnerskog pomorskog sastava od 15. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o izvršenim akcijama flotila naoružanih brodova i patrolnih čamaca u desantu na otok Rab541
162.Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 17. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Rab543
163.Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 17. aprila 1945 Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akciji na Basku i Baškastaru na otoku Krku546
164.Naređenje Komande sjevernog Jadrana od 19. aprila 1945. podređenim jedinicama za prebacivanje jedinica Devete divizije na otok Cres549
165.Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 21. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Krk551
166.Izvještaj Štaba Kvarnerskog pomorskog sastava od 21. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o dejstvima mornaričkih jedinica za vrijeme desanta na otok Krk555
167.Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 24. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otoke Cres i Lošinj558
168.Izvještaj Komande Kvarnerskog pomorskog sastava od 30. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akcijama u drugoj polovini aprila561
169.Izvod iz operacijskog dnevnika Komande Jugoslovenske mornarice o operacijama u aprilu 1945. godine566
170.Izvještaj Mornaričke grupe Umag od 4. maja 1945. Štabu Mornaričkog odreda NOV Jugoslavije Koper o preuzimanju vojne vlasti u Umagu575
171.Izvještaj Operativnog otsjeka Pomorske komande sjevernog Jadrana od 5. maja 1945. o prebacivanju jedinica Devete udarne divizije sa otoka Cresa u Istru577
172.Spisak poginulih i ranjenih rukovodilaca i boraca Drugog bataljona Pomorske komande sjevernog Jadrana od 12. maja 1945 godine580
173.Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 12. maja 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akcijama podređenih jedinica u Istri588
Registar*
BIBLIOTEKA