ZBORNIK NOR-a. tom VIII - DEJSTVA NA JADRANU - knjiga 2 - februar-avgust 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenti jedinica Mornarice NOVJ (februar-avgust 1944.)
1.Izvještaj komandanta naoružanog broda "Miran" od 2 februara 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o prebacivanju ranjenika i materijala na otok Vis7
2.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 12 februara 1944 o formiranju mornaričke stanice na otoku Lastovu9
3.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o uništenju ribarskih čamaca11
4.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zadacima i organizacionom stanju sektora12
5.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u sektoru i o borbama od 16 januara do 15 februara15
6.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 15 febru-ara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i organizacionim promjenama u sektoru23
7.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 16 februar 194425
8.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 17 februar 194426
9.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 februara 1944 Štabu Osmog korpusa o organizaciji i stanju sanitetske službe u Mornarici28
10.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice za 18 februar 194430
11.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 20 februar 194431
12.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 21 februar 194433
13.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 februar 194434
14.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 februar 194436
15.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 februar 194437
16.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima u februaru 194439
17.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u februaru 194446
18.Vojno-obavještajni izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 marta 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije54
19.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 3 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske jedinice 28 februara jugoistočno od Jakišnice (na otoku Pagu)64
20.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 3 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka "Đuzepe Cezarije" 28 februara 1944 godine68
21.Zapovijest Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 5 marta 1944 patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog Otoka na otok Pašman72
22.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 5 mart 194475
23.Izvještaj Štaba Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 5 marta 1944 god. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji Baze76
24.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 6 mart 194480
25.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 8 marta 1944 o izmjeni granice između Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora82
26.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice za 8 mart 194483
27.Izvještaj Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 marta 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva85
28.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 12 marta 1944 Štabu Osmog korpusa o organizacionom stanju Mornarice87
29.Izvještaj zamjenika komandanta Mornarice iz prve polovine marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u Trećem pomorskom obalskom sektoru92
30.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i radu jedinica poslije zauzimanja obale i otoka od strane neprijatelja94
31.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju sektora95
32.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslaviji o dejstvima neprijateljskih snaga na teritoriji sektora100
33.Izvještaj zamjenika komandanta Mornarice NOV Jugoslavije od 14 marta 1944 Štabu Mornarice o radu i organizacionom stanju Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora104
34.Pismo Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o novim kanalima za održavanje veze između otoka i kopna110
35.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trećeg pomorskog obalskog sektora za mart 1944 godine112
36.Popis ratnih brodova bivše jugoslavenske ratne mornarice u službi talijanske i engleske mornarice i kraljevske vlade u Kairu u prvoj polovini 1944 godine114
37.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima i organizacionom stanju117
38.Odluka posade parobroda "Senga" od 16 marta 1944 o dobrovoljnom priključenju Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije121
39.Izvještaj tehničke sekcije Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 16 marta 1944 Štabu sektora o radu u mehaničkim radio-nicama i brodogradilištima125
40.Pismo britanskog Ministarstva za ratni transport od 17 marta 1944 komandantu parobroda "Senga" kojim se potvrđuje priključenje posade Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije129
41.Potvrda Štaba Baze NOVJ u Monopoliju od 17 marta 1944 o preuzimanju parobroda "Senge" od strane jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije130
42.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 20 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadima neprijateljskih aviona na brodove i teritoriju sektora131
43.Izvještaj komande NB 2 od 20 marta 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o gubitku broda u Lastovskom Kanalu133
44.Izvještaj Štaba flotile od 22 marta 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o prebacivanju trupa i materijala sa otoka na kopno136
45.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 mart 1944138
46.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 mart 1944140
47.Izvještaj Štaba Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 23 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju Baze i o prelasku brodova kraljevske mornarice na stranu NOV Jugoslavije142
48.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 mart 1944145
49.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 25 mart 1944146
50.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 26 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama na teritoriji sektora147
51.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 27 mart 1944153
52.Uputstvo za rad Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 28 marta 1944 Štabu Drugog pomorskog obalskog sektora poslije povlačenja na Dugi Otok155
53.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 29 mart 1944157
54.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 30 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljski motorni čamac kod luke Lučine na otoku Molatu158
55.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije u februaru i martu 1944 godine161
56.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice upućenih Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije u februaru i martu 1944163
57.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije upućenih Drugom i Trećem pomorskom obalskom sektoru u martu 1944175
58.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u martu 1944179
59.Obavještenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 aprila 1944 zapovjedništvu parobroda "Senga" povodom priključenja posade jedinicama NOV Jugoslavije189
60.Izvještaj komandanta transporta početkom aprila Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju materijala sa otoka Visa na Biokovo i zbjega sa Biokova na otok Vis190
61.Izvod iz radio-vijesti od 8 aprila 1944 o priključenju posade parobroda "Senga" Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije193
62.Obavještenje Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o preuzimanju parobroda "Sitnice"194
63.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 11 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka "San Antonio"197
64.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akciji u blizini otoka Vrgade199
65.Izvještaj Štaba Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva201
66.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 13 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama i dejstvima neprijatelja203
67.Pregled rada i organizacionog stanja Mornarice NOV Jugoslavije od decembra 1943 do aprila 1944212
68.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica i o organizacionom stanju sektora216
69.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o raspodjeli pomorskih čamaca i naoružanih brodova220
70.Izvještaj tehničke sekcije Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 16 aprila 1944 o radu u mehaničkoj radionici i brodogradilištu223
71.Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga 26 divizije sa otoka Visa na otok Lastovo229
72.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 17 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i radu jedinica poslije zauzimanja obale i otoka od strane neprijatelja237
73.Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga Dvadeset šeste divizije sa otoka Lastova na otok Mljet239
74.Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 20 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora za prebacivanje dijelova Dvadeset šeste divizije sa otoka Visa na otok Korčulu243
75.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trećeg pomorskog obalskog sektora za april 1944 godine252
76.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 22 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o organizacionom stanju u Mornarici254
77.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije od 22 aprila 1944266
78.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 april 1944268
79.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 april 1944269
80.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 25 april 1944270
81.Izvještaj komandanta Istočne grupe od 25 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prevoženju jedinica Dvadeset šeste divizije na otoke Lastovo i Mljet273
82.Izvještaj komande motornog jedrenjaka "Maksim Gorki" od 26 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o ukrcavanju zbjega i materijala278
83.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 27 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama od 12 do 27 aprila279
84.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 30 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o učešću mornaričkih jedinica u desantu na otoke Mljet i Korčulu285
85.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 30 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog broda "A 144 - Bjanka Stela" u uvali Sv. Nikola na otoku Olibu295
86.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 30 april 1944300
87.Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadeset šeste divizije upućenih Štabu Mornarice za vrijeme operacija na otoku Mljetu i Korčuli u aprilu 1944301
88.Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije i Komandanta savezničkih snaga na Sredozemlju od 3 maja 1944 jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarice NOV Jugoslavije za postignute uspjehe prilikom napada na otoke Mljet i Korčulu302
89.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu jedinica Trećeg pomorskog obalskog sektora na neprijateljske jedrenjake304
90.Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 za prebacivanje jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Šoltu306
91.Uputstvo Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 8 maja 1944 za rad pomorske policije na teritoriji Lučke kapetanije Šibenik311
92.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 10 maj 1944311
93.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 11 maj 1944312
94.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju i o borbama vođenim od 27 aprila do 11 maja314
95.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima na otoku Šolti320
96.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mor-narice NOV Jugoslavije od 15 maja 1944 o raspodjeli patrolnih čamaca i naoružanih brodova327
97.Pismo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 maja 1944 štabo-vima pomorskih obalskih sektora povodom potapanja broda "Marin II"330
98.Raspored i stanje patrolnih čamaca i naoružanih brodova Četvrtog pomorskog obalskog sektora 20 maja 1944332
99.Pismo pretstavništva Ministarstva za ratni transport u Bizerti od 20 maja 1944 pretstavništvu Ministarstva za ratni transport u Bariju o prelasku parobroda "Timok" na stranu NOV Jugoslavije335
100.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 24 maja 1944 za raspored rukovodećeg kadra u pomorskim obalskim sektorima336
101.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 28 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 12 do 27 maja339
102.Naredba Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 31 maja 1944 podređenim jedinicama za raspored brodova prilikom desanta jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Brač346
103.Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1 juna 1944 komandantu drugog transporta za prevoz jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Brač349
104.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 2 juni 1944350
105.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 2 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o borbi naoružanog broda "Kornat" s njemačkim snagama352
106.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 3 juna 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prelasku parobroda Timok" na stranu NOV Jugoslavije357
107.Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora iz prve polovine juna 1944 podređenim jedinicama za prebacivanje trupa Dvadeset šeste divizije sa otoka Brača na otok Vis358
108.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 4 juni 1944364
109.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom desantne akcije Dvadeset šeste divizije na otok Brač365
110.Naredba Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 11 juna 1944 za nazive brodova flotile374
111.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 11 juni 1944375
112.Operativni izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 28 maja do 11 juna376
113.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektom od 12 juna 1944 Štabu Mornarice o organizacionom stanju i o borbama u vremenu od 12 maja do 12 juna388
114.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 12 juni 1944395
115.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 12 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji sektora396
116.Naredba komandanta Baze NOV Jugoslavije od 14 juna 1944 o organizaciji Baze mornarice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Italiji399
117.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 15 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju Lastovske flotile401
118.Pismo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 juna 1944 pomor-skim obalskim sektorima o koriščenju iskustava iz prethodnih akcija403
119.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 20 juna 1944 o rasporedu rukovodećeg kadra u pomorskim obalskim sektorima406
120.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o raspodjeli patrolnih čamaca i naoružanih brodova407
121.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima sektora410
122.Obavještenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 23 juna 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o novim namjerama neprijatelja u pogledu dejstva na obali413
123.Pismo Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 26 juna 1944 okružnim narodnim odborima o organizaciji akcionih odbora pomoraca415
124.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 27 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o kretanju i dejstvima flotile, mobilisanih brodova i ostalih jedinica417
125.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 29 juni 1944420
126.Zapisnik sa sastanka partisko-političkog rukovodstva Mornarice NOVJ. održanog 30 juna 1944, po nekim pitanjima vojnog i političkog rada421
127.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice primljenih od štabova Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u aprilu, maju i junu 1944424
128.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 6 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o kretanju brodova i o organizaciji sektora436
129.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 6 jula 1944 Štabu Grupe južnodalmatinskih partizanskih odreda o brojnom stanju i naoružanju sektora441
130.Izvještaj Štaba flotile od 10 jula 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o organizacionom stanju flotile i o neprijateljskim snagama442
131.Uputstvo Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11 jula 1944 za zaštitu lučkih postrojenja od rušenja neprijateljskih jedinica446
132.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 13 jula 1944 o postavljenju rukovodilaca450
133.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju sektora452
134.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 14 juli 1944457
135.Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 15 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima flotile i o napadu neprijateljskih snaga na otoke Pašman i Iž458
136.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 15 juli 1944462
137.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 16 juli 1944463
138.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 18 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju sektora464
139.Uputstvo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 19 jula 1944 štabovima sektora o formiranju mornaričkih pješadiskih četa I bataljona na otocima470
140.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 19 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima neprijatelja i organizaciji tehničke sekcije u sektoru471
141.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 20 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju sektora474
142.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 21 juli 1944476
143.Izvještaj Lastovske flotile od 21 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju snaga Prve dalmatinske brigade sa otoka Lastova na obalu poluotoka Pelješca477
144.Naređenje Štaba Lastovske flotile od 22 jula 1944 podređenim jedinicama za prebacivanje jedne čete Prve dalmatinske brigade sa otoka Lastova na otok Mljet481
145.Izvještaj Štaba Lastovske flotile od 23 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju jednog bataljona Prve dalmatinske brigade s poluotoka Pelješca na otok Lastovo482
146.Izvještaj Lastovske flotile od 27 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju dijelova Prve dalmatinske brigade483
147.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 31 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju njemačkog broda "Feliče"484
148.Izvod iz operativnog dnevnika Lastovske flotile za vrijeme od 10 do 31 jula 1944489
149.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora za period od 16 jula do 1 avgusta 1944497
150.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 2 avgusta 1944 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama i o organizacionom stanju Štaba Mornarice i podređenih jedinica502
151.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 2 avgust 1944511
152.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 4 avgust 1944512
153.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 6 avgust 1944514
154.Izvještaj komandanta PC 48 iz prve polovine avgusta 1944 Štabu Lastovske flotile o prebacivanju savezničkih snaga na otok Korčulu515
155.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 11 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o rasporedu neprijateljskih snaga i o organizacionom stanju sektora517
156.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 11 avgust 1944520
157.Operativni izvještaj Štaba Lastovske flotile od 11 avgusta 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora522
158.Izvježtaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju i o borbama s neprijateljem od 15 jula do 12 avgusta524
159.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 12 avgust 1944529
160.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 13 avgust 1944530
161.Izvještaj tehničke sekcije Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 avgusta 1944 Komandi mjesta u Visu o stanju u brodogradilištu532
162.Naređenje Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 avgusta 1944 Štabu Viške flotile u vezi s prebacivanjem boraca na Hvar533
163.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora za vrijeme od 1-15 avgusta 1944535
164.Uputstvo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 16 avgusta 1944 štabovima sektora o načinu dejstva na moru538
165.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 16 avgust 1944539
166.Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 avgusta 1944 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju boraca Dvadeset šeste divizije s kopna na otok Hvar542
167.Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 18 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima Prve udarne grupe na otoku Krku544
168.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 20 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o neprijateljskim snagama i o dejstvima mornaričkih jedinica547
169.Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 20 avgusta 1944 Štabu Mornarice o organizacionom stanju sektora551
170.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 21 avgust 1944557
171.Izvještaj Štaba mornaričkog pješadiskog bataljona od 22 avgusta 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o napadu na neprijatelja na otoku Murteru559
172.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 avgust 1944563
173.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 23 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 1 do 15 avgusta564
174.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 avgust 1944569
175.Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 25 avgusta 1944 o postavljanju rukovodilaca i o nadležnosti u raspoređivanju boraca i rukovodećeg kadra570
176.Obavještenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 25 avgusta 1944 o uspostavljanju Mornaričke stanice Mljet573
177.Izvještaj Štaba Baze mornarice NOV Jugoslavije od 25 avgusta 1944 Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o organizacionom stanju Baze574
178.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 26 avgust 1944578
179.Zapovijest Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 27 avgusta 1944 za napad na neprijatelja na otoku Pašmanu580
180.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 29 avgust 1944582
181.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 29 avgusta 1944 Štabu Mornarice o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom artiljeriskog napada na neprijateljske položaje na o. Korčuli583
182.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 30 avgust 1944586
183.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 31 avgust 1944588
184.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice primljenih od Štaba Drugog, Trećeg i Petog pomorskog obalskog sektora u julu i avgustu 1944590
II - Saveznički dokumenti
185.Zapovijest komandanta iskrcavanja od 3 maja 1944 za savezničke brodove koji su učestvovali pri desantu jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Šoltu603
186.Zapovijest savezničkog pomorskog komandanta od 31 maja 1944 za desantnu operaciju na otok Brač609
187.Naređenje Štaba savezničkih snaga od 1 juna 1944 Drugoj S. S. brigadi o desantu jedinica Dvadeset šeste divizije i savezničkih jedinica na otok Brač619
III - Njemački dokumenti
188.Naređenje njemačke Druge oklopne armije od 13 februara 1944 za evakuaciju muškog stanovništva sa otoka i jadranske obale627
189.Pismo velikog župana Župe Dubrava od 27 marta 1944 Ministar-stvu unutrašnjih poslova NDH o prisilnoj evakuaciji stanovništva sa obale630
190.Pismo ministra za oslobođene krajeve NDH od 27 marta 1944 njemačkom poslaniku Zigfridu Kašeu o prisilnoj evakuaciji hrvatskog stanovništva sa otoka632
191.Naređenje njemačke komande Petnaestog brdskog armiskog kor-pusa od 7 aprila 1944 god. 264 njemačkoj pješadiskoj diviziji za operacije na otocima634
192.Predlog njemačkog komandanta Jugoistoka od 12 aprila 1944 da se obalsko područje proglasi borbenom zonom i da se izvršna vlast prenese na komandante korpusa636
193.Pismo njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 14 aprila 1944 hrvatskom ministru predsjedniku o neophodnosti evakuacije stanovništva sa otoka i iz gradova Zadra i Splita638
194.Obavještenje njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 5 maja 1944 Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o stvaranju zaštitnog obalskog područja639
195.Obrazloženje njemačke Vrhovne komande od 18 maja 1944 Vrhovnoj komandi oružanih snaga za Jugoistok u vezi evakuacije stanovništva sa otoka, iz Zadra i Splita641
196.Zapovijest 264 njemačke pješadiske divizije od 21 maja 1944 za napad na Dugi Otok i Kornate643
197.Obavještenje Štaba za vezu mornarice NDH od 2 jula 1944 njemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj o uništenju hrvatske torpiljarke "T7"646
Registar*
BIBLIOTEKA