ZBORNIK NOR-a. tom VIII - DEJSTVA NA JADRANU - knjiga 1 - juli 1942-januar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti Mornarice NOV i POJ
Italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Mornarice NOVJ i drugih jedinica NOV koje su dejstvovale na otocima i obalskom pojasu
1.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije od 18 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o formiranju Sekcije za Ratnu mornaricu pri Štabu zone i njenim zadacima13
2.Izvod iz pisma političkog komesara Četvrte operativne zone od 25 decembra 1942 god. načelniku Štaba Osmog korpusa o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se pri Četvrtoj operativnoj zoni formira Sekcija za Ratnu mornaricu16
3.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28 decembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o formiranju Sekcije za Ratnu mornaricu i mornaričkih jedinica i njihovim zadacima18
4.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice22
5.Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice26
6.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice27
7.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 13 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspostavljanju postaja Ratne mornarice, zarobljvanju neprijateljskih brodova i reakciji talijanske vojske30
8.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu posade pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod34
9.Izvod iz naredbe Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19 septembra 1943 god. o formiranju Obalske komande i drugih pomorskih jedinica35
10.Predlog Komande Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 19 septembra 1943 god. komandantu Trinaeste NO divizije o privremenoj organizaciji i formaciji Komande mornarice37
11.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 21 septembra 1943 god. o formiranju Prve otočke brigade43
12.Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 sep-tembra 1943 god. o uspostavljanju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru44
13.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 septembra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru45
14.Izvještaj Štaba Obalske komande od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o prelasku Obalske komande na Brač i o formiranju jedinica na otocima47
15.Naredba Štaba Kninskog sektora od 25 septembra 1943 god. o uspostavljanju Obalske komande sektora49
16.Izvještaj komandanta Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji, formiranju i aktivnosti Mornarice od 8 do 28 septembra 1943 godine50
17.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju plovnih sastava i mornaričke pješadije57
18.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim operativnim zadacima jedinica Mornarice59
19.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 septembra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o organizaciji i radu jedinica65
20.Izvještaj Štaba Obalske komande od 29 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju Prve otočke brigade i preformiranju Obalske komande u Komandu flote naoružanih brodova69
21.Privremeni propis za službu u ratnim jedinicama Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 29 septembra 1943 godine72
22.Dopis Štaba Obalske komande od 30 septembra 1943 god. komandantu savezničkih oružanih snaga u Bariju o upućivanju oficira za vezu76
23.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 septembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o uspostavljanju artiljeriskih baterija na otocima i o formiranju četa mornaričke pješadije77
24.Izvještaj Štaba partizanskog bataljona sa o. Ugljana od 1 oktobra 1943 god. Štabu Obalske komande Kninskog sektora o pokušaju iskrcavanja Nijemaca na otok Ugljan79
25.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 2 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o naoružanju četa mornaričke pješadije, uspostavljanju izvidničkih stanica. opremi brodova i organizaciji lučke službe82
26.Izvještaj Obalske komande Kninskog sektora od 4 oktobra 1943 god. komandantu Kninskog sektora o obilasku područja i stanju na njemu86
27.Izvještaj Štaba flote naoružanih brodova od 4 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji flotila i upućivanju oficira za vezu u Bari91
28.Naređenje Obalske komande Kninskog sektora od 5 oktobra 1943 god. Štabu partizanskog bataljona na o. Ugljanu o formiranju mornaričkih četa na otocima95
29.Obavještenje Štaba Obalske komande Kninskog sektora od 5 oktobra 1943 god. Štabu Obalske komande Split o uspostavi Obalske komande sektora i o stanju na njenom području96
30.Naredba Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. o privremenoj organizaciji i načinu vršenja službe u Komandi99
31.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o dislokaciji jedinica106
32.Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 oktobra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu107
33.Obavještenje Glavnog štaba Hrvatske od 6 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o upućivanju rukovodilaca za komandni kadar četa na otocima108
34.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o stanju na otocima sjeverne Dalmacije108
35.Izvještaj Štaba Prve otočke brigade od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o radu i stanju Brigade112
36.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 11 oktobra 1943 god. Štabu Prve južnodalmatinske brigade o obrazovanju Komande grupe južnodalmatinskih flotila u sastavu Prve južnodalmatinske brigade115
37.Izvještaj Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 15 oktobra 1943 god. o uspostavljanju artiljerije na otocima Šibenika i Štaba Flote naoružanih brodova za južni dio Dalmatinskog sektora116
38.Izvještaj Komande Viške flotile od 17 oktobra 1943 god. Štabu Flote naoružanih brodova o radu za period od 11 do 18 oktobra 1943 godine118
39.Izvještaj Sergija Makieda od 20 oktobra 1943 god. Štabu Osmog korpusa o formiranju delegacije NOV i POJ u Bariju120
40.Naredba Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 24 oktobra 1943 god. o postavljanju komandnog kadra u Štabu Mornarice126
41.Obavještenje komandanta Mornarice NOVJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Devetnaestoj sjevernodalmatinskoj diviziji o uspostavljanju Štaba Mornarice NOVJ, podjeli obale na sektore i o imenovanju komandanta Prvog pomorsko-obalskog sektora127
42.Zapovijest Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 24 oktobra 1943 god. za uspostavu posade brodova "Tunolovac" i "Kolega" radi dizanja i polaganja mina i kontrole minskih polja128
43.Izvještaj Štaba mornaričkog odreda "Ražanac" od 25 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke o stanju i organizaciji odreda130
44.Direktiva Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 27 oktobra 1943 god. o pojačanju aktivnosti protiv neprijatelja i boljem političkom i vojničkom radu po pitanju mobilizacije132
45.Obavještenje Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 27 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu i otoke o ustrojstvu, organizaciji i zadacima jedinica138
46.Izvještaj Štaba Prvog pomorsko-obalskog sektora od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o posjedovanju brodova, količini goriva, naoružanju i karakteristici radio-stanice140
47.Izvještaj rukovodstva za formiranje Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 oktobra 1943 god. Štabu mornarice NOVJ o pripremama i formiranju sektora145
48.Naredba vršioca dužnosti šefa delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 29 oktobra 1943 god. o organizaciji brodarsko-lučke i pomorsko-tehničke službe i poslovanju delegacije148
49.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 oktobra 1943 god. Štabu Prvog pomorsko-obalskog sektora o formiranju jedinica i organizaciji odbrane otoka161
50.Izvještaj Štaba Prvog pomorsko-obalskog sektora od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o rasporedu komandnog kadra u mornaričkim četama152
51.Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 30 oktobra 1943 god. Štabu Devetnaeste divizije o opštem i organizacionom stanju154
52.Obavještenje Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 30 oktobra 1943 god. o uspostavljanju sektora157
53.Naredba Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. za regulisanje saobraćaja i ribarenja na moru159
54.Obavještenje Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o dodjeljivanju brodova161
55.Naredba Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. o uspostavljanju signalne veze162
56.Obavještenje delegacije NOV i POJ u Bariju od 2 novembra 1943 god. Komandi mornarice NOVJ o postignutom sporazumu za dodjeljivanje naoružanja i opreme Prvoj prekomorskoj brigadi163
57.Naređenje Štaba mornarice NOVJ od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog pomorsko-obalskog sektora (Komandi mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke) da dostavi izvještaj o organizaciji i radu sektora165
58.Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora) od 7 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju167
59.Direktiva Štaba mornarice NOVJ od 8 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za formiranje Operativnog štaba i preduzimanje mjera radi odbrane otoka169
60.Izvod iz direktive Štaba mornarice NOVJ od 8 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju Operativnog štaba i preduzimanju mjera radi odbrane otoka171
61.Izvještaj Komande otoka Drvenik od 8 novembra 1943 god. komandantu Soltanske flotile o stanju na otoku u vezi s najnovijim poduhvatom neprijateljskih jedinica172
62.Uputstvo Štaba mornarice NOVJ od 9 novembra 1943 god. šta-bovima pomorsko-obalskih sektora za podnošenje izvještaja o organizaciji i radu sektora174
63.Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom brojnom stanju i naoružanju177
64.Naređenje Štaba mornarice NOVJ od 10 novembra 1943 god. štabovima pomorsko-obalskih sektora o vršenju kontrole u lukama i uvođenju stalne službe bezbjednosti179
65.Naređenje Štaba mornarice NOVJ od 10 novembra 1943 god. o formiranju otsjeka za pomorski saobraćaj184
66.Naredba Štaba mornarice NOVJ od 10 novembra 1943 god. štabovima pomorsko-obalskih sektora o formiranju Otsjeka za minerstvo i zaprečavanje188
67.Obavještenje Štaba Mornarice NOVJ od 10 novembra 1943 god. o organizaciji Mornarice, pomorsko-obalskih sektora, odreda i obalske artiljerije190
68.Izvještaj Štaba mornarice NOVJ od 10 novembra 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizaciji Mornarice194
69.Zapovijest Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 10 novembra 1943 god. podređenim jedinicama za iskorišćavanje situacije u slučaju povlačenja neprijateljskih jedinica iz obalskih garnizona210
70.Operativni izvještaj Štaba Pašmanske flotile od 11 novembra 1943 god. komandantu Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke o napadu na neprijateljske brodove212
71.Izvještaj Komande Soltanske flotile od 11 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o evakuaciji Drvenika216
72.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12 novem-bra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o formiranju Operativnog štaba za Drugo područje i o rasporedu jedinica na njemu218
73.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12 novembra 1943 god. štabovima Mornarice i Dvadeset šeste divizije o organizaciji odbrane otoka u vezi s najnovijim neprijateljskim poduhvatom220
74.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 12 novembra 1943 god. Sergiju Makiedu da hitno naoruža bivše internirce u Italiji i prebaci ih u Jugoslaviju222
75.Naređenje Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 13 novembra 1943 god. o organizaciji lučke službe i njenim zadacima223
76.Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Trećeg sektora) od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste sjevernodalmatinske divizije o napadu Pašmanske flotile na neprijateljske brodove227
77.Naređenje Štaba mornarice NOVJ od 15 novembra 1943 god. za dostavljanje ratnih izvještaja229
78.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 15 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o stanju podređenih jedinica230
79.Naredba Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 15 novembra 1943 god. za formiranje Štaba sektora, izmjenu naziva flotila, odreda i izvidnih stanica232
80.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 16 novembra 1943 god. o formiranju Operativnog štaba za odbranu otoka srednje i južne Dalmacije234
81.Obavještenje Štaba Mornarice NOVJ od 16 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o formiranju Operativnog štaba za odbranu otoka i naređenje za formiranje operativnih štabova pojedinih sektora237
82.Obavještenje Štaba Dvanaeste dalmatinske brigade od 16 novembra 1943 god. o formiranju operativnih štabova pojedinih sektora za odbranu otoka srednje i južne Dalmacije238
83.Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 16 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji poluotoka Pelješca240
84.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 18 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za prebacivanje jedinica sa obale na otoke241
85.Naređenje Operativnog štaba za odbranu otoka od 18 novembra 1943 god. podređenim jedinicama o formiranju operativnih štabova za sektore245
86.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 18 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na otoku Krku248
87.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora (Sekcija za pomorski saobraćaj) od 18 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o izvršenim pripremama za prevoženje jedinica na otoke250
88.Naređenje Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 20 novembra 1943 god. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica251
89.Izvještaj Štaba Odreda Petog pomorsko-obalskog sektora od 20 novembra 1943 god. o formiranju, naoružanju, rasporedu i organizaciji odreda253
90.Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska257
91.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 22 novem-bra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih jedinica na otok Ugljan258
92.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 22 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama i transportovanju Prve prekomorske brigade260
93.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 23 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih jedinica na otok Ugljan261
94.Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 23 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih brodova na otok Mljet263
95.Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 25 novembra 1943 god. za prevoženje jednog bataljona Devete brigade sa otoka Šolte u Stari Trogir264
96.Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o operacijama na otocima Krku, Lošinju i Cresu267
97.Izvještaj Komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine novembra 1943 god. Komandantu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica271
98.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 26 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade na otoke srednje Dalmacije275
99.Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Visa od 28 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o rasporedu jedinica i automatskog oružja276
100.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 29 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o razvoju situacije na otocima278
101.Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 novembra 1943 god. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujeti eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke281
102.Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 novembra 1943 god. Komandi Primorske flotile naoružanih brodova da isplovi u luku Sućuraj radi patroliranja i eventualnog napada neprijatelja283
103.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 29 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju boraca Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju284
104.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 30 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju285
105.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 1 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prometu na moru i organizaciji lučke službe286
106.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 1 decembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju291
107.Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o operacijama na sektoru Karlobaga u drugoj polovini novembra 1943 godine292
108.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i radu podređenih jedinica u novembru 1943 godine294
109.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o stanju na području sektora297
110.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obaiskog sektora od 3 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda u Bol i o bombardovanju Omiša od strane savezničkih aviona298
111.Izvještaj Komande Soltanske flotile od 4 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda300
112.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 5 decembra 1943 god. štabovima pomorsko-obalskih sektora za dostavljanje pregleda brojnog stanja odreda, baterija naoružanih i nenaoružanih brodova302
113.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 6 decembra 1943 god. delegaciji NOV i PO Jugoslavije u Bariju da forsira prebacivanje materijala avionima i da izvrši reorganizaciju u Štabu delegacije303
114.Direktiva Štaba Mornarice NOVJ od 6 decembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora za organizaciju sektora305
115.Izvještaj zamjenika politkomesara Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 7 decembra 1943 god. zamjeniku politkomesara Mornarice NOVJ o stanju i radu partijske organizacije sektora307
116.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 7 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju posljednjeg kontingenta boraca Prve prekomorske brigade314
117.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 12 decembra 1943 god. o pohvali nosade naoružanih brodova "Biokovac", "Turist" i "Napredak" za uspješne borbe sa neprijateljskim brodovima315
118.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 13 decembra 1943 god. referentu mornaričke pješadije i partizanskih odreda o prebacivanju Trećeg slovenačkog bataljona Prve prekomorske brigade na Hvar317
119.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 13 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o jačini neprijatelja u Crikvenici318
120.Naredba Komandanta Drugog pomorsko-obalskog sektora od 14 decembra 1943 god. o pohvali posada motornih brodova za primjeran rad i vješto komandovanje319
121.Uputstvo Štaba Mornarice NOVJ od 15 decembra 1943 god. za organizaciju i djelovanje lučke partizanske kontrolne službe u lukama321
122.Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 15 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima jedinica sektora u prvoj polovini decembra 1943 godine336
123.Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 15 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o stanju flote, partizanskih odreda, obavještajne službe, intendanture i saniteta340
124.Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16 decembra 1943 god. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade sa o. Šolte na obalu kod Starog Trogira345
125.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 17 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o stanju na otocima i o razmještaju neprijateljskih jedinica347
126.Izvještaj Operativnog Štaba za odbranu otoka Visa od 17 decembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o rasporedu jedinica i automatskog oružja352
127.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade sa otoka Šolte na kopno354
128.Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijelova Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat355
129.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 20 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadima na Drvenik i Mali i Dugi Rat357
130.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 22 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima jedinica sektora u prvoj polovini decembra 1943 godine359
131.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 23 decembra 1943 god. o rasporedu oficira bivše jugoslovenske mornarice363
132.Naredba Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 24 decembra 1943 god. o osiguranju otoka Hvara od eventualnog neprijateljskog napada365
133.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 25 decembra 1943 god. da se rasformiraju NOP odredi Četvrtog i Petog pomorsko-obalskog sektora367
134.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Sćedro i Hvar368
135.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 26 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o najnovijim događajima371
136.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Hvar i Vis373
137.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 29 decembar 1943 godine374
138.Naredba Štaba mornarice NOVJ od 30 decembra 1943 god. o imenovanju štaba za jedinice zadržane na Korčuli376
139.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog .sektora Štabu Mornarice NOVJ za 30 decembar 1943 godine377
140.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 31 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima jedinica sektora u periodu od 15 do 31 decembra 1943 godine379
141.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 31 decembar 1943 godine384
142.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 1 januar 1944 godine386
143.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 1 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji flote, NOP odreda, obalske artiljerije, brodova za saobraćaj i tehnike u toku decembra 1943 godine387
144.Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 2 januar 1944 godine393
145.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji sektora395
146.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 2 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu na neprijateljski brod "Mosor"400
147.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 3 januar 1944 godine405
148.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 4 januar 1944 godine406
149.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 5 januar 1944 godine407
150.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 6 januar 1944 godine408
151.Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 7 januara 1944 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora da obezbijedi prebacivanje jedinica i materijala sa otoka na kopno409
152.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 8 januar 1944 godine411
153.Izvještaj Štaba Prve prekomorske brigade od 9 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju brigade u luku Drage između Biograda i Pirovca413
154.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 10 januar 1944 godine415
155.Izvještaj komandanta i komesara Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 11 januara 1944 god. Štabu sektora o situaciji na otoku Hvaru i na sektoru Zivogošće-Drvenik-Igrane417
156.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12 januara 1944,god. Štabu Mornarice NOVJ o bombardovanju Makarske od strane savezničkih aviona418
157.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 13 januar 1944 godine420
158.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 14 januar 1944 godine422
159.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 14 januar 1944 godine424
160.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 15 januar 1944 godine426
161.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 16 januar 1944 godine428
162.Izvod iz knjiga primljenih depeša Štaba Mornarice za period od \2 novembra 1943 god. do 17 januara 1944 godine430
163.Izvod iz knjiga predatih depeša Štaba Mornarice NOVJ za period od 10 novembra 1943 do 17 januara 1944 godine447
164.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 17 januar 1944 godine470
165.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ od 18 januara 1944 godine472
166.Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 18 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima u prvoj polovini januara 1944 godine473
167.Obavještenje Štaba Mornarice NOVJ od 18 januara 1944 god. štabovima Drugog, Trećeg i Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o izmjenama oznaka na brodovima477
168.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 19 januar 1944 godine479
169.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 20 januar 1944 godine481
170.Naredba Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 20 januara 1944 god. o reorganizaciji flotila i vršenju patrolne službe na moru483
171.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 20 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji sektora na Dugi Otok485
172.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 21 januar 1944 godine490
173.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 22 januar 1944 godine492
174.Obavještenje Štaba Mornarice NOVJ od 22 januara 1944 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o privremenom smještaju Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora493
175.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 22 januara 1944 god. Štabu Drugog pomorsko-obalskog sektora o zadacima sektora u vezi s povlačenjem na prostoriju Trećeg sektora494
176.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 23 januar 1944 godine496
177.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu na neprijateljski remorker "Constante"498
178.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o povlačenju sa obale i otoka sjeverne Dalmacije na Dugi Otok501
179.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 25 januar 1944 godine511
180.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 25 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu naših snaga na otok Ugljan i o napuštanju otoka od strane neprijatelja512
181.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 26 januar 1944 godine515
182.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 27 januar 1944 godine516
183.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 28 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis i prebacivanju savezničkih komandosa na otok Hvar518
184.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač519
185.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 30 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis521
186.Izvještaj komandanta naoružanog broda "Streljko" od 31 janu-ara 1944 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o dejstvu broda522
187.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOVJ za period od 18 januara do 1 februara 1944 godine525
188.Izvod iz knjige primljenih depeša Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske za period od 26 decembra do 1 februara 1944 godine528
189.Izvod iz knjige predatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za period od 1 do 19 januara 1944 godine531
190.Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadeset šeste divizije za period od 26 novembra 1943 god. do 25 januara 1944 godine532
191.Operativni dnevnik Trećeg pomorsko-obalskog sektora za period od 27 septembra 1943 do 1 februara 1944 godine550
II - Italijanski dokumenti
192.Izvještaj talijanske Kraljevske prefekture Split od 22 avgusta 1941 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o požaru na jednom od brodova firme Matković593
193.Podaci iz dnevnih izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i o predužetim protivmjerama u vremenu juli-septembar 1942 godine596
194.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 januara 1943 god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak "S. Eufemia"600
195.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana601
196.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o najnovijim događajima602
197.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu na motorni jedrenjak "S. Spiridione"606
198.Telegram Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 januara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove607
199.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o bombardovanju Podgore i okolnih mjesta608
200.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o aktivnosti brodova609
201.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu na brodove "Airone" i "Lilibeo"610
202.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 14 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji na otok Murvicu611
203.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 26 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o potapanju motornog jedrenjaka "Sretni otac"612
204.Telegram Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28 februara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivne akcije na Zaostrog zbog ubistva kapetana Gregoretija613
205.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 27 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu na brod "Curzola"614
206.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom Kanalu615
207.Uputstvo Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 10 aprila 1943 god. za borbu protiv partizana na moru617
208.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o zarobljavanju motornog jedrenjaka "Africano"631
209.Predlog Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o preduzimanju represalija povodom zarobljavanja motornog jedrenjaka "Africano"632
210.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 2 maja .1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbi "NAP 24" sa partizanima u blizini Smrske kod Makarske636
211.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 7 juna 1943 god. Komandi Druge armije o napadu partizana na jedan vojni avion u blizini o. Celice638
212.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na parobrod "Solin"639
213.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od" 18 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na svjetionik Sv. Andrija i osmatračnicu Monyu na Humu640
Registar*
BIBLIOTEKA