ZBORNIK NOR-a. tom VII – BORBE U MAKEDONIJI – knjiga 4. – mart 1943 – novembar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenta partizanskih jedinica i partiskih organizacija
* * *
Dokumenta bugarskih okupatora
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I
DOKUMENTA PARTIZANSKIH JEDINICA I PARTISKIH ORGANIZACIJA
1.Bilten štaba Druge makedonske udarne brigade od 2. avgusta 1944. god. o borbama od 7. juna do 29. jula 1944. god. protiv bugarskih okupatorskih snaga7
2.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 2. avgusta 1944. god. članu Sofiskog oblasnog komiteta BRP(k) Dimitrovu u kome ga obaveštava da ne dozvoljava odlazak bugarske brigade „Georgi Dimitrov" na bugarski teren14
3.Obaveštenje štaba Dvadeset druge srpske divizije od 3. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o gotovosti za sadejstvo makedonskih jedinica pri napadu na bugarske garnizone duž pruge Kumanovo–Vranje15
4.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. avgusta 1944. god. Osmoj preševskoj brigadi o pripremi za napad na prutu i bugarske garnizone na liniji Tabanovci–Vranje16
5.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. avgusta 1944. god. o obrazovanju omladinskih četa i bataljona u svim jedinicama17
6.Izveštaj štaba Dvadeset druge divizije od 9. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o povlačenju bugarskih snaga sa položaja Sv. Ilija i Motina i o gotovosti divizije za napad na Vranjsku Banju19
7.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 11. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv bugarske vojske kod Velje Glave i o miniranju mosta na reci Petrašnici na drumu Kumanovo – Kriva Palanka20
8.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 12. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o gubicima bugarske policije na Veljoj Glavi i izvršenoj pripremi za napad na žel. st. Tabanovce22
9.Saopštenje štaba Druge operativne zone od 13. avgusta 1944. god. o borbama Druge makedonske brigade protiv bugarskih trupa 10. i 12. avgusta na sektoru s. Konopište – Barovo – Krnjevo23
10.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 13. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbe na ž. st. Tabanovce protiv bugarske vojske i policije25
11.Izveštaj štaba Prve makedonske udarne brigade od 15. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv nemačkih snaga na prostoru Malesija–Karaorman2?
12.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. avgusta 1944. god. štabovima Prve i Pete makedonske udarne brigade za likvidaciju četnika na terenu Porečje–Azot28
13.Telegram Svetozara Vukmanovića-Tempa od 19. avgusta 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Dvadeset drute srpske divizije protiv Butara na sektoru Kriva Feja, Srpska Čuka, Sv. Ilija32
14.Izvod iz izveštaja sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM Blagoja Talevskog od 19. avgusta 1944. god. Centralnom komitetu KPM o aktivnosti rukovodstva VMRO u Bitoljskoj oblasti i Egejskoj Makedoniji32
15.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pripremanju bugarsko-nemačke ofanzive na sektoru Kumanovo–Ćustendil–Pirot–Vranje35
16.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. štabu Dvadeset druge srpske NO divizije o koncentraciji bugarskih okupatorskih snaga u rejonu Kumanovo–Vranje i o planu dejstva NOV Makedonije36
17.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 21. avgusta 1944. god. Trećoj makedonskoj udarnoj brigadi za napad na rudnik Lojane38
18.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 22. avgusta 1944. god. štabu Druge operativne zone za formiranje Devete i Desete brigade i Četrdeset prve NO divizije i za prenošenje dejstva sa tikveškog sektora na sektor Prilep–Bogomila40
19.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1944. god. Osmoj preševskoj brigadi za napad na bugarski garnizon u Bujanovcu41
20.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1944. god. bugarskoj okupatorskoj vojsci44
21.Izveštaj štaba Osme preševske brigade od 25. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na bugarski garnizon u Bujanovcu46
22.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 25. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na rudnik Lojane i postignutim rezultatima47
23.Izveštaj Komande mesta Preševo od 26. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o jačini i rasporedu bugarskih snaga u Ristovcu49
24.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 29. avgusta 1944. god. štabu Prve makedonske udarne brigade za rušenje pruge Gostivar–Kičevo i druma Kičevo–Debar i za napad na neprijateljske snage na tom prostoru50
25.Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Panča Nedelkovskog od 29. avgusta 1944. god. Svetozaru Vukmanoviću o pokušaju pregovora sa bugarskim garnizonom u Kumanovu i pridolasku novih bugarskih snaga u Kumanovo51
26.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 30 avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju zatvorenika iz centralnog zatvora Idrizovo53
27.Pismo štaba Četrdeset prve NO divizije od 31. avgusta 1944. god. štabu Četrnaestog bugarskog graničnog podotseka u s. Mrežičko, u kome se nudi prelazak na stranu NOV Makedonije ili predaju naoružanja54
28.Telegram štaba Prve makedonske brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenim akcijama na pruzi i drumu Ohrid–Kičevo, Kičevo– Debar55
29.Izveštaj štaba Jedanaeste brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na žel. stanicu Glišić56
30.Telegram delegata Glavnog štaba Makedonije Vidoja Smilevskog od 2. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o brojnom stanju Kičevskog i Kruševskog partizanskog odreda i razoružanju bugarske granične karaule u s. G. Divjaci58
31.Proglas štaba Četvrte makedonske brigade od 3. septembra 1944. god. bugarskim vojnicima Pete okupacione armije59
32.Pismo štaba Četrdeset prve NO divizije od 3. septembra 1944. god. komandantu bugarskog garnizona u Prilepu u kome mu se predlaže prelazak na stranu NOV ili predaja naoružanja i opreme61
33.Telegram Vidoja Smilevskog od 4. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zauzimanju Kičeva i koncentraciji nemačkih snaga u Struškom Polju63
34.Izveštaj Okružnog komiteta KP Srbije za Vranje od 4. septembra 1944. god. Svetozaru Vukmanoviću o bežanju pretstavnika bugarske okupatorske vlasti i vojske i predaji teškog naoružanja nemačkoj . vojsci63
35.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 5. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenoj akciji na pruzi Skoplje–Veles65
36.Izveštaj štaba Četvrte makedonske brigade od. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama od 13. avgusta do 5. septembra 1944. godine66
37.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi Jedanaeste brigade kod s. Stracin i razbijanju ofanzive Sedamnaeste bugarske divizije na Plačkovici od strane Četvrte brigade68
38.Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 6. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji na putu Kumanovo–Bujanovac69
39.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na sektoru Skoplje–Veles–Prilep–Kavadarci i o formiranju Četrdeset druge NO divizije70
40.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju bugarskih trupa iz Makedonije i borbama Treće makedonske brigade na pruzi Skoplje–Veles72
41.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. septembra 1944. god. štabu Četrdeset prve NO divizije za napad na prilepski okupatorski garnizon73
42.Obaveštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. septembra 1944. god. Strahilu Gigovu i D. Turimandžovskom o kapitulaciji Bugarske i stavu NOV prema bugarskoj vojsci75
43.Predlog Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. septembra 1944. god. komandantu Pete bugarske okupacione armije Koči Stojanovu za prelazak na stranu NOV i PO Jugoslavije ili predaju oružja76
44.Pismo Strahila Gigova od 9. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na terenu Bujanovac–Preševo77
45.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 9. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Kratova78
46.Telegrami Operativnog štaba od 10. i 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi kod Prilepa protiv nemačkih jedinica pod komandom generala Gulmana79
47.Izveštaj Komande mesta Preševo od 10. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o neuspelom pokušaju Dvanaeste preševske brigade da oslobodi Preševo80
48.Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv balističkih bandi na sektoru Bujanovac–Preševo82
49.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 12. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razoružanju Četrnaeste bugarske divizije84
50.Telegrami Operativnog štaba od 14. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama oko Prilepa, Velesa i Đavata 11. i 12. septembra 1944. god. protiv nemačkih snaga84
51.Telegram Operativnog štaba od 14. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zaplenjenom materijalu na aerodromu Konjare i mogućnostima korišćenja od strane savezničkih aviona85
52.Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 14. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Sv. Nikole86
53.Proglas Glavnog štaba Makedonije od. septembra 1944. god. makedonskom narodu povodom kapitulacije fašističke Bugarske87
54.Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od. septembra 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije za organizovanje korpusnih oblasti na teritoriji Makedonije92
55.Telegram Operativnog štaba od 18. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv nemačkih snaga na sektoru s. Lagovo – s. Malo Konjare96
56.Izveštaj načelnika štaba Četrdeset prve divizije od 19. septembra 1944. god. načelniku Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu divizije97
57.Izveštaj Komande mesta Pehčevo od 19. septembra 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o stanju bugarskih snaga na sektoru Pehčevo – Carevo Selo98
58.Telegram Operativnog štaba od 21. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o raspadanju bataljona Četrdeset petog pešadiskog bugarskog puka i Petnaestog artiljeriskog puka u toku borbi protiv nemačkih snaga oko Prilepa99
59.Izveštaj štaba Četrdeset druge divizije od 23. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o posedanju položaja za odbranu na sektoru Belutraci–Šarna Ploča–Rlevci–Lisiče100
60.Telegram Svetozara Vukmanovića od 25. septembra 1944. god. o stanju u Petoj bugarskoj okupacionoj armiji posle 9. septembra 1944. godine101
61.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 25. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Kavadara, rezultatu borbe Pete i Desete brigade protiv Nemaca na sektoru s. Stepanci – s. Izvor, razoružanju bugarskih jedinica i rasporedu snaga Četrdeset prve divizije102
62.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 27. septembra 1944. god. štabu Četvrte operativne zone o učvršćenju jedinica zone i daljim zadacima104
63.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 27. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o brojnom stanju potčinjenih jedinica i o borbama Desete brigade kod s. Smilevci i Sedme brigade na putu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga107
64.Telegram Pavla Ilića i Cvetka Uzunovskog od 28. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi Desete brigade kod s. Smilevci protiv nemačkih jedinica110
65.Izveštaj Nika Vučkovića, delegata Glavnog štaba Makedonije, od 29. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama Osme preševske brigade na sektoru Skoplje–Kačanik110
66.Izveštaj štaba Četvrte makedonske brigade od 30. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Dvadeset druge pešadiske nemačke divizije u vremenu od 21. do 28. septembra 1944. god. u rejonu Strumice112
67.Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 1. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu Treće brigade na nemački transport na pruzi Skoplje–Veles kod s. Bašino Selo114
68.Zapovest štaba Pete brigade od 1. oktobra 1944. god. potčinjenim jedinicama za posedanje položaja na prostoru s. Mogila – s. Veselčani u cilju ometanja pokreta nemačkih trupa na putu Bitolj–Prilep115
69.Izveštaj Borka Temelkovskog od 3. oktobra 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o stanju na teritoriji Prilep–Bitolj–Kruševo i o borbama Pete i Sedme makedonske brigade117
70.Izveštaj štaba Pete makedonske udarne brigade od 3. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama na sektoru s. Ivanevci – s. Loznani protiv nemačkih snaga122
71.Izveštaj štaba Grupe brigada od 5. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Osme preševske brigade protiv Nemaca na putu Skoplje–Kačanik, likvidiranju nemačkog obezbeđenja u s. Sinđelićevo i rasporedu nemačkih snaga u Skoplju i oko Skoplja124
72.Izveštaj štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 5. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četvrte, Trinaeste i Četrnaeste brigade na sektoru Štip–Kočani–Berovo127
73.Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 6. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Treće brigade 4. i 5. oktobra kod s. Rlevci protiv nemačkih snaga129
74.Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade na sektoru Gradsko – Demir Kapija130
75.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. oktobra 1944. god. štabu Prve operativne zone za uništenje balističkih bandi na sektoru Skoplje–Tetovo i Kačanik – Skopska Crna Gora132
76.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. oktobra 1944. god. štabu Grupe brigada na Skopskoj Crnoj Gori da se stavi pod komandu štaba Četrdeset druge NO divizije135
77.Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Pete makedonske brigade za posedanje položaja na drumu Bitolj–Prilep u rejonu sela Trnovci i Trojkrsti137
78.Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija139
79.Telegrami Svetozara Vukmanovića od 7. oktobra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Šesnaeste, Sedamnaeste i Osamnaeste brigade na sektoru Kumanovo – Preševo – Kr. Palanka i Skoplje–Kačanik i o jačini nemačkih snaga na tom pravcu141
80.Izveštaj ppaba Četrdeset osme NO divizije od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga za napad na Kičevo142
81.Telegrami Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. oktobra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga u garnizonima u Vardarskoj Makedoniji144
82.Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 8. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade na komunikaciji Bitolj–Prilep i Bitolj–Ohrid145
83.Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 9. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o dejstvu jedinica na sektoru Demir Kapija – Đevđelija i Demir Kapija – s. Drenovo148
84.Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na Kičevo150
85.Telegrami Operativnog štaba od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Osme, Desete i Dvanaeste brigade152
86.Izveštaj Nika Vučkovića od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Šesnaeste brigade na južnim padinama Skopske Crne Gore protiv balističkih bandi154
87.Telegrami Operativnog štaba od 13. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Devete brigade Četrdeset prve NO divizije na sektoru Demir Kapija – Miletkovo protiv nemačkih snaga157
88.Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 13. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Dvanaeste brigade protiv balističkih bandi na sektoru sela G. Solno — s. Govrlevo158
89.Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 14. oktobra 1944. god. igtabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade 13. oktobra na drumu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga160
90.Plan štaba Pedesete NO divizije od 14. oktobra 1944. god. za napad na Štip upućen Trinaestoj, Četrnaestoj, Devetnaestoj i Artiljeriskoj brigadi162
91.Izveštaj štaba Osamnaeste brigade od 18. oktobra 1944. god. štabu Kumanovske divizije o borbi protiv nemačkih snaga na sektoru s. Somaljice – Novo Selo163
92.Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 18. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Treće, Osme i Dvanaeste brigade protiv balističkih bandi na sektoru r. Treske165
93.Telegrami Operativnog štaba od 19. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset druge, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije protiv nemačkih snaga i balističkih bandi166
94.Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 19. oktobra 1944. god. Pavlu Iliću, načelniku Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, o borbama Pedesete NO divizije protiv nemačkih snaga na sektoru Štip – Kočane – Carevo Selo167
95.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 19. oktobra 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o borbenim dejstvima Četrdeset prve i Četrdeset devete NO divizije168
96.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Prvom i Drugom makedonskom korpusu za koncentraciju snaga radi efikasnijeg dejstva na sektorima Skoplje–Kumanovo, Prilep–Bitolj i Kičevo–Gostivar–Tetovo171
97.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenom rasporedu snaga Korpusa175
98.Izveštaj štaba Pete brigade od 22. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o snazi i rasporedu nemačkih jedinica u s. Mogila i rezultatu borbe vođene 21. oktobra na putu Bitolj–Kičevo178
99.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 22. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade179
100.Izveipaj štaba Pete brigade od 22. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatima borbe Prvog bataljona protiv nemačke kolone kod r. Šemnica181
101.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pete i Sedme brigade na drumu Prilep–Bitolj–Ohrid od 20–22. oktobra182
102.Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije maršalu Titu povodom oslobođenja Beograda183
103.Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 24. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedeset prve NO divizije i neaktivnosti jedinica otečestvenofrontovske Butarske184
104.Izveštaj cpaba Pedeset prve NO divizije od 24. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o rasporedu Divizije185
105.Izveštaj štaba Prve korpusne zone od 24. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zadatku Četrdeset druge NO divizije, borbi Šesnaeste brigade i jačini nemačkih snaga u Skoplju187
106.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima189
107.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa za oslobođenje Strumice, Štipa i Velesa193
108.Telegram štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 26. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatu borbi kod s. Trabotivište i Kočani194
109.Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o jačini nemačkih snaga u Strumici i okolini i o borbama Četvrte i Dvadesete brigade na komunikaciji Valandovo–Strumica–Radoviš195
110.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. oktobra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o pružanju materijalne i sanitetske pomoći partizanskim snagama Egejske Makedonije197
111.Izveštaj štaba Pete brigade od 29. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatu jednodnevne borbe za oslobođenje Prilepa198
112.Zapovest štaba Pedeset prve NO divizije od 29. oktobra 1944. god. potčinjenim jedinicama o pripremi za napad i oslobođenje Strumice od nemačkog okupatora200
113.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 29. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Prve, Četvrte (šiptarske) i Pete brigade protiv nemačkih snaga na putu Struga–Bitolj, Bitolj–Prilep204
114.Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 30. oktobra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Sedme brigade na sektoru s. Berovce – s. Topolčani protiv nemačkih jedinica207
115.Izveštaj štaba Pete brigade od 30. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatu borbe 29. oktobra i o rasporedu Brigade209
116.Izveštaj štaba Sedme brigade od 31. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o borbama 30. i 31. oktobra na drumu Bitolj–Prilep protiv nemačkih jedinica211
117.Izveštaj štaba Šesnaeste brigade od 31. oktobra 1944. god. štabu Kumanovske NO divizije o borbama Prve čete Prvog bataljona 30. oktobra protiv nemačkih snaga kod s. Brazda213
118.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 31. oktobra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razvoju borbi od 11. oktobra 1941. do 31. oktobra 1944. god. na teritoriji Makedonije214
119.Pismo Svetozara Vukmanovića od. oktobra 1944. god. Kiru Miljovskom o neprijateljskom gledanju rukovodilaca otečestvenofrontovske Bugarske na borbu makedonskog naroda239
120.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 1. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset osme NO divizije oko Struge i Četrdeset devete na putu Bitolj–Prilep240
121.Telegram Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 1. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Šesnaeste brigade na putu Skoplje–Kačanik protiv nemačke kolone243
122.Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 1. novembra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o borbama Četvrte, Dvadesete i Artiljeriske brigade 31. oktobra i 1. novembra protiv nemačkih snaga244
123.Izveštaj štaba Sedme brigade od 2. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o uništenju nemačkog transporta na pruzi Bitolj–Prilep kod s. Loznani246
124.Telegram Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbe Osme i Dvanaeste brigade na Suhoj Gori i komunikaciji Skoplje–Tetovo protiv Nemaca i balističkih bandi248
125.Zapovest štaba Pete brigade od 2. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za napad na Prilep radi oslobođenja od nemačkog okupatora249
126.Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 1. i 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedesete i Pedeset prve NO divizije na sektoru Strumica–Radoviš–Kočane252
127.Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 3. novembra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o pokretu, jačini i rasporedu nemačkih snaga u Strumici i okolnim selima254
128.Izveštaj štaba Prvog bataljona Šesnaeste brigade od 3. novembra 1944. god. Štabu brigade o napadu na nemačka obezbeđenja na putu Skoplje–Kačanik256
129.Naredba štaba Kumanovske NO divizije od 3. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o borbenom rasporedu i energičnijem dejstvu protiv nemačkih jedinica i balističkih bandi257
130.Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koncentraciji snaga na putu Resen–Ohrid u cilju uništenja nemačkih snaga koje otstupaju259
131.Zapovest štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o energičnijem napadu na nemačke garnizone u Strumici i Ttipu261
132.Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. ministru Otečestvenofrontovske bugarske armije o neprijateljskim istupima bugarskih jedinica u Istočnoj Makedoniji264
133.Izveštaj štaba Prvog bataljona Šesnaeste brigade od 4. novembra 1944. god. Štabu brigade o rezultatu borbe kod s. Brazda protiv nemačkih jedinica270
134.Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 4. novembra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Prve i Petnaeste brigade na sektoru Ohrid–Struga protiv nemačkih jedinica271
135.Zapovest štaba Četrdeset devete NO divizije od 5. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za zaposedanje položaja na sektoru Resen–Ohrid273
136.Naređenje štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 5. novembra 1944. god. štabu Pedeset prve NO divizije o neodložnom oslobođenju Strumice, Valandova, Dojrana i Đevđelije276
137.Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 7. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama na sektoru Demir Kapija – Gradsko protiv nemačkih jedinica277
138.Izveštaj štaba Drugog korpusa od 7. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Struge i o napadu na Ohrid279
139.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Šesnaeste brigade od 7. novembra 1944. god. Štabu brigade o borbama na sektoru s. Vinče – s. Buločani280
140.Zapovest štaba Pedeset prve NO divizije od 7. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koordinaciji dejstva sa Pedesetom NO divizijom na sektoru Radoviš–Štip i sa Četrdeset prvom NO divizijom dolinom Vardara281
141.Izveštaj štaba Pete brigade od 8. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o oslobođenju Ohrida283
142.Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije povodom netačnih vesti Radio Sofije da su bugarske trupe oslobodile Štip, Strumicu, Valandovo, Đevđeliju i Dojran285
143.Izveštaj cpaba Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama za oslobođenje Velesa286
144.Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid288
145.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Šesnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. Štabu brigade o borbama 6, 7 i 8. novembra 1944. god. na sektoru s. Viniče – s. Creševo protiv nemačkih jedinica291
146.Spisak poginulih i ranjenih boraca Četvrtog bataljona Šesnaeste brigade u borbama 7. novembra 1944. god. na sektoru s. Viniče – s. Creševo294
147.Izveštaj štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Strumice i Štipa i rasporedu potčinjenih jedinica295
148.Izveštaj štaba Petnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. štabu Četrdeset osme NO divizije o borbama za oslobođenje Ohrida297
149.Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 10. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu potčinjenih jedinica299
150.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 10. novembra 1944. god. Petnaestom korpusu NOV i POJ za koncentraciju snaga na prostoru Kičevo–Gostivar–Tetovo i posedanje državne granice od pl. Kožufa do Debra301
151.Izveštaj Vojnog suda Bregalničko-strumičkog korpusa od 10. novembra 1944. god. Štabu korpusa o nasiljima i pljačkama pripadnika Otečestvenofrontovske bugarske vojske u Istočnoj Makedoniji303
152.Zapovest štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 11. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Kičeva od balističkih bandi308
153.Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 11. novembra 1944. god. komandantu Otečestvenofrontovske bugarske armije u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOV i POM povodom bavljenja pripadnika ove Armije na teritoriji Istočne Makedonije310
154.Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 12. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga Korpusa, o planu za oslobođenje Kičeva i o stanju pristaništa na Ohridskom Jezeru312
155.Zapovest štaba Četrdeset osme NO divizije od 13. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Kičeva314
156.Izveštaj štaba Šesnaeste brigade od 13. novembra 1944. god. štabu Kumanovske NO divizije o stanju i rasporedu Brigade318
157.Izveštaj Povereništva OZNE za Treću oblast od 13. novembra 1944. god. Bregalničko-strumičkom korpusu o istupima pripadnika bugarske armije prema organima narodne vlasti319
158.Telegram štaba Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 14. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije sa zahtevom da se demantuje vest Radio Sofije da su Veles i Skoplje oslobodile bugarske jedinice320
159.Telegram Bregalničko-strumičkog korpusa od 15. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije u kome obaveštava da su Strumica, Valandovo, Udovo, Dojran i Đevđelija oslobođeni od Pedeset prve NO divizije a ne od bugarske vojske320
160.Telegram štaba Prvog korpusa od 15. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Skoplja321
161.Naredba štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 16. novembra 1944. god. potčinjenim jedikicama o gonjenju razbijenih balističkih bandi i oslobođenju Gostivara322
162.Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 17. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o toku borbi 15, 16. i 17. novembra protiv balističkih bandi na sektoru Kičevo–Gostivar324
163.Izveštaj komandira čete za vezu Bregalničko-strumičkog korpusa od 17. novembra 1944. god. Štabu korpusa o uništenju telefonske veze Veles–Štip od strane pripadnika Butarske otečestvenofrontovske armije329
164.Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 25. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima operacija protiv balističkih bandi od 15–25. novembra na sektoru Kičevo–Gostivar331
II
DOKUMENTA BUGARSKIH OKUPATORA
165.Izveštaj agenta Državne sigurnosti Borisa Žuglova od 11. marta 1943. god. inspektoru Državne sigurnosti Skopske oblasti o slanju u logor 39 Jevreja341
166.Naredba skopskog oblasnog direktora Dimitra Raeva od 9. aprila 1943. god. o rasprodaji jevrejske imovine na teritoriji Skopske oblasti344
167.Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 23. jula 1943. god. direktoru bugarske policije o brojnom stanju policije, specijalnih policiskih odreda i kontračeta na teritoriji Oblasti346
168.Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 6. avgusta 1943. god. direktoru policije u Sofiji o brojnom stanju, naoružanju i rasporedu policiskih snaga na teritoriji Oblasti351
169.Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 9. oktobra 1943. god. o napadu Prve čete Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda na delove Pedeset trećeg pešadiskog puka kod s. Stracina380
170.Saopštenje đevđeliskog sreskog upravitelja od 27. decembra 1943. god. pretsednicima opština o naredbi komandanta đevđeliskog garnizona da se spale ona sela koja pomažu partizane387
171.Izvod iz presuda Skopskog vojnog prekog suda izrečenih aktivistima NOB za vreme okupacije na teritoriji Makedonije pod bugarskom vlašću388
172.Telegram Kavadarske sreske policiske uprave od 1. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Mrzen Oraovec412
173.Telegram Kavadarske sreske policiske uprave od 4. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u NOV i PO Makedonije 62 čoveka iz sela Rosoman, Manastirci i Vozarci413
174.Telegrami Kavadarske i Radoviške sreske policiske uprave od 5. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u partizane 27 ljudi iz sela Klinovo, Drenovo i Raec i o borbi Četvrte makedonske brigade protiv Druge čete Četrdeset osmog pešadiskog puka kod M. i G. Gopena414
175.Telegram Skopske sreske policiske uprave od 7. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu partizanskog odreda „Trajče Petkanovski“ na mandru Kadina Reka416
176.Tekst pretećeg pisma bitoljske organizacije VMRO koje je upućivano uglednijim građanima419
177.Telegram Kumanovske sreske policiske uprave od 10. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Treće makedonske udarne brigade na položaje policiskog odreda420
178.Telegram pomoćnika radoviškog sreskog upravitelja od 10. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Četvrte makedonske brigade na s. Karadžalar421
179.Telegrami Negotinske i Kumanovske sreske policiske uprave od 14. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u partizane 28 mladića i 4 devojke iz Negotinskog sreza i o napadu Treće brigade na žel. st. Tabanovce422
180.Telegrami Kumanovske i Veleške sreske policiske uprave od 14. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Osme preševske brigade na ž. st. Bukorovce i Pete makedonske brigade na sela Kapinovo, Papradište, Novo Selo i ž. st. Ljutica Stojan424
181.Telegram radoviškog sreskog policiskog načelnika od avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Četvrte makedonske brigade na sela Šipkovica, Topolnica i Kozbunar426
182.Telegrami Skopske i Đevđeliske sreske policiske uprave od 17. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o obaranju anglo-američkog aviona i o napadu Druge brigade na selo i žel. st. Miravci429
183.Telegram pomoćnika đevđeliskog sreskog upravitelja od 21. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu partizana na s. Kovanci430
184.Telegram pomoćnika veleškog sreskog upravitelja od 22. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu partizana na selo i žel. st. Sogle431
185.Telegrami Kavadarske, Bujanovačke i Kumanovske sreske uprave od 24. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o određivanju mesta za internaciju, bekstvo 111 ljudi u partizane i o napadu Treće makedonske i Osme preševske brigade na s. Bedinje i rudnik Lojane432
186.Telegram Kumanovske sreske policiske uprave od 28. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Treće. brigade na opštinu u s. Orašac435
Registar437
SADRŽAJ449
BIBLIOTEKA