ZBORNIK NOR-a. tom VII – BORBE U MAKEDONIJI – knjiga 3. – juni 1943.– avgust 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenta partizanskih jedinica i partiskih organizacija
* * *
Dodatak
* * *
Dokumenta bugarskih okupatora
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I
Dokumenta partizanskih jedinica i partiskih organizacija
1.Pismo Ljubča Arsova, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 2. januara 1944. god. sekretaru Mesnog komiteta KPM Kumanovo7
2.Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 3. januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod sela Vitolište i Mrežičko11
3.Obaveštenje Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 4. januara 1944. god. Petom oblasnom komitetu o borbama Prve i Druge makedonske brigade i o mogućnostima slanja novog ljudstva u partizane12
4.Izveštaj, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod s. Vitolišta i o uništenju rudnika16
5.Izveštaj pomoćnika političkog komesara bataljona „Jordan Nikolov“ od 7. januara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju u bataljonu i na terenu posle bugarske ofanzive17
6.Izveštaj Borka Temelkovskog od 8. januara 1944. god. Cvetku Uzunovskom o stanju Druge makedonske udarne brigade posle borbi kod s. Noti24
7.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od januara 1944. god. bataljonu „Jordan Nikolov"27
8.Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica28
9.Bilten štaba Pete operativne zone od 20. januara 1944. god. o borbama bataljona „Jordan Nikolov“ u vremenu od 10 decembra 1943. god. do 16. januara 1944. godine29
10.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske brigade kod sela Mrežičko, Vitolište, Noti i Fuštani33
11.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 5. februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o planu dejstva jedinica NOV i PO Makedonije i daljim zadacima37
12.Odlomci iz dnevnika Petra Brajovića, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, o borbama protiv bugarske vojske i policije u vremenu od 31. januara do 14. februara 1944. godine41
13.ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj44
14.Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu46
15.Izveštaj Bora Pockova, komandanta Pete operativne zone, od 18. februara 1944. god., Kuzmanu Josifovskom-Pitu o borbama bataljona „Jordan Nikolov" od 7. do 18. februara 1944. godine49
16.Izveštaj Olivere Jocić, pomoćnika političkog komesara bataljona „Jordan Nikolov", od 18. februara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na terenu i o odlasku Kosovskog i Drugog udarnog južnomoravskog bataljona na Kara Dag51
17.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine52
18.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o preformiranju bataljona „Jordan Nikolov"56
19.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade59
20.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26 februara 1944. godine60
21.Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu66
22.Proglas Prvog oblasnog narodnooslobodilačkog komiteta od februara 1944. godine67
23.Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade70
24.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 5. marta 1944. god. o maršu preko Belasice, Plačkovice i Osogova, o borbama bataljona „Stevo Naumov“ i „Hristo Botev“ protiv bugarske vojske i policije i o razbijanju četnika Draže Mihailovića na Kozjaku73
25.Pohvala Sreskog komiteta KP Makedonije Prilep od 5. marta 1944. god. aktivistima NOP Prilepskog sreza za ukazanu pomoć Prvoj makedonsko-kosovskoj udarnoj brigadi77
26.Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu78
27.Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije Blagoja Talevskog od 11. marta 1944. god. o koncentraciji bugarskih snaga u Prilepu i Bitolju i o pokretu nemačkih snaga pravcem Gradsko–Veles–Skoplje80
28.Naredba štaba Treće makedonske udarne brigade od 11. marta 1944. god. o regulisanju unutrašnjeg reda i života u brigadi82
29.Pzveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM od 12. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o zverstvima bugarske vojske i policije85
30.Proglas Inicijativnog odbora Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije od 14. marta 1944. godine90
31.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske95
32.Direktiva CK KP Makedonije od 14. marta 1944. god. oblasnim komitetima KP Makedonije za izbor delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije i za agitaciono-propagandni rad100
33.Poziv Drugog oblasnog komiteta SKOJ-a od marta 1944. god. omladini da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovodi bugarska okupatorska vlast106
34.Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17. marta 1944. god. Ljubču Arsovu za rad u Skoplju i za slanje delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije109
35.Izveštaj komandanta Treće makedonske udarne brigade od 19. marta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv bugarske vojske i policije kod s. Bragoselce, Bugarinje i Svinjište113
36.Izveštaj Knrila Georgševskog od 21. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Prespe i u Resensko-ohridskom partizanskom odredu115
37.Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. Prvoj makedonsko-kosovskoj brigadi120
38.Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. bataljonnma „Stevo Naumov“ i „Hristo Botev“121
39.Telegram sa prve partiske konferencije Prve oblasti od 27. marta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije122
40.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije123
41.Članak Strahila Gigova, zamenika političkog komesara NOV i PO Makedonije, od marta 1944. god., povodom deklaracije grupe Čkatrov–Đuzelov125
42.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 2. aprila 1944. god o uništenju okupatorskog garnizona u Ristovcu133
43.Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 5. aprila 1944. god., Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Bitoljskog sreza i o teroru koji sprovode bugarske okupatorske vlasti138
44.Izveštaj Penka Zdravkovskog od 8. aprila 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu i snazi okupatorskih garnizona na teritoriji Prespe141
45.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 10. aprila 1944. god. o napadu na zletovske rudnike i o uništenju okupatorskih garnizona142
46.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od aprila 1944. godine147
47.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od aprila 1944. god. Vern Acevoj o prilivu boraca u NOV i PO Makedonije i o miniranju pruge kod Đevđelije152
48.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. aprila 1944. god. o uništenju bugarskog okupatorskog garnizona u Kratovu153
49.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 3 maja 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije, od koga traži izveštaj o neprijateljskim snagama na teritoriji Oblasnog komiteta157
50.Izveštaj Mita Micajkova, sekretara Okružnog komiteta KP Makedonije za Kumanovo, od 9. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o odjeku borbi Treće makedonske udarne brigade. kao i o pokretu i rasporedu okupatorskih snaga na terenu Kumanovo – Kriva Palanka159
51.Izveštaj Mita Miljkovića, političkog komesara Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o razgovorima sa rukovodiocima NOV Albanije164
52.Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora166
53.Naredba Operativnog štaba od 12. maja 1944. god. Petoj, Šestoj i Sedmoj južnomoravskoj i Trećoj makedonskoj brigadi o protivofanzivi10Z
54.Naredba Operativnog štaba od 12. maja 1944. god. štabu Pete južnomoravske brigade i Crnotravskom partizanskom odredu o prelasku u kontraofanzivu170
55.Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba Makedonije, od 14. maja 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona od 28. aprila do 14. maja 1944. godine171
56.Izveštaj Ljubča Arsova od 14. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o internaciji koju bugarski okupator sprovodi u svim mestima Makedonije176
57.Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o pogibiji sekretara Sreskog komiteta Prilep i člana Drugog oblasnog komiteta177
58.Brojno stanje Druge makedonske udarne brigade od maja 1944. godine179
59.Izveštaj Rista Bajalskog, sekretara Sreskog komit.eta KP Đevđelija, od 19. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljevpću o rasporedu okupatorskih snaga na teritoriji Đevđeliskog sreza180
60.Obaveštenje Borka Temelkovskog, člana CK KP Makedonije, od 21. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o koncentraciji bugarske vojske i o rezultatu borbe kod s. Radnje181
61.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 22. maja 1944. god. o borbama protiv bugarskih okupatorskih trupa u periodu od 30. aprila do 22. maja 1944. godine183
62.Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 24. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona na sektoru Botun–Izvor protiv Nemaca i balista po planu daljeg dejstva189
63.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. maja 1944. god. Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o borbama Druge makedonske udarne brigade kod sela: Radnja, Vitolište i Polčište191
64.Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba Makedonije, od 2. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću i Borku Temelkovskom o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona protiv Nemaca i balističkih bandi na sektoru Malesija–Lazaropole–Mavrovo195
65.Proglas štaba Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od juna 1944. godine199
66.Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 4 juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije i Drugoj srpskoj diviziji o reorganizaciji jedinica na teritorijn Vranje–Kumanovo i o njihovim daljim zadacima205
67.Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 4. juna 1944. god. Vasiliju Smajeviću u kome se obaveštava o maršu Treće makedonske, Šeste južnomoravske i Kosovske brigade u proletnjoj ofanzivi i pretstojećoj reorganizaciji jedinica208
68.Telegram štaba Druge makedonske udarne brigade od 5. juna 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije209
69.Telegram Prve makedonske udarne brigade od juna 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije210
70.Telegram Prve makedonske udarne brigade od juna 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije211
71.Izveštaj Aca Iceva od 9. juna 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o akciji na okupatorsku opštinu u s. Drenovo211
72.Izveštaj Naća Anđelkovskog od 9 juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o jačini okupatorskih snaga na području Mariova213
73.Obaveštenje Borka Temelkovskog od 13. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Druge makedonske brigade kod sela Strmaševo i Konopište214
74.Proglas Prve makedonske udarne brigade od juna 1944. god. albanskom narodu na teritoriji Makedonije pod bivšom italijanskom okupacijom217
75.Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu na prugu Veles–Đevđelija220
76.Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu diverzantskih grupa na Kavadarce i Negotino, uništenju okupatorske opštine u s. Drenovo i pripremi okupatora da iseli sva sela na terenu Kavadar–Negotino222
77.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 17. juna 1944. god. svim političkim radnicima Makedonije koji prelaze na teritoriju Egejske Makedonije224
78.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1944. god. o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Struga–Kičevo–Debar od 12. maja do 16. juna 1944. godine227
79.Proglas Kavadarskog sreskog komiteta KP Makedonije od juna 1944. god. narodu tikveškog kraja233
80.Izveštaj Kira Georgijevskog od 19. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju u Egejskoj Makedoniji i stavu pretstavnika ELAS-a prema makedonskom stanovništvu236
81.Obaveštenje Borka Temelkovskog od 20. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljevnću o borbama Druge makedonske udarne brigade kod s. Krnjeva i o uništenju okupatorske opštine u s. Barovo239
82.Izveštaj Trifuna Trifunovskog od 21. juna 1944. god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o razbijanju brigade „Čavdar“ od strane bugarskih trupa245
83.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 21. juna 1944. god. o naimenovanju štaba Treće makedonske udarne brigade246
84.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbi u Istočnoj Makedoniji od 20. maja do 20. juna 1944. godine247
85.Izveštaj Borka Temelkovskog od 26. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbi Druge makedonske brigade protiv bugarske vojske kod s. Radnja248
86.Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 28. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Prve makedonske udarne brigade i Kosovske brigade protiv Nemaca i balista kod s. Velgošta251
87.Izveštaj Vere Aceve od 4. jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu okupatorskih snaga u Kavadarskom srezu i o napadu grupe pozadinskih radnika na okupatorsku opštinu u s. Čičevo253
88.Obaveštenje Borka Temelkovskog od 4 jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o reorganizaciji Druge makedonske udarne brigade257
89.Obaveštenje Mare Naceve, člana CK KP Makedonije, od 9. juna 1944. god Ljubču Arsovu o borbama protiv bugarskih okupatorskih trupa u vremenu od 20. maja do 20. juna 1944. godine261
90.Pismo Vere Aceve, sekretara Trećeg oblasnog komiteta, od 10. jula 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na teritoriji Oblasnog komnteta266
91.Izveštaj štaba Kumanovskog partizanskog odreda od 11. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenim akcijama268
92.Proglas Trećeg oblasnog komiteta KP Makedonije od jula 1944. godine270
93.Izveštaj Ljubča Arsova od 19. jula 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o političkoj situaciji u Bugarskoj273
94.Pismo Ljubča Arsova od 20. jula 1944. god. štabu Porečkog partizanskog odreda o beskompromisnom stavu prema pristalicama Draže Mihailovića278
95.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. jula 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu i jačini bugarskih okupatorskih trupa na teritoriji Vardarske Makedonije282
96.Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 26. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv bugarske vojske i policnje kod s. Mlado Nagoričino i s. Stracin283
97.Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 27. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonpje o rasporedu i brojnom stanju okupatorskih trupa na sektoru Kavadarci–Prilep285
98.Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 29. juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o brojnom stanju jedinica na sektoru Veles–Kavadarci–Đevđelija286
99.Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 30. jula 1944. god. štabu Druge makedonske udarne brigade o formiranju Druge operativne zone286
DODATAK
100.Direktiva CK Radničke partije Bugarske od januara 1944. god. svim partiskim rukovodstvima za svestrani otpor bugarskoj vlasti291
101.Proglas Nacionalnog komnteta Otečestvenog fronta Bugarske od februara 1944. god. bugarskom narodu297
102.Cirkularno pismo Centralnog komiteta Radničke partije Bugarske od maja 1944. god. članstvu partije302
103.Telegram Prvog antifašističkog narodnooslobodilačkog kongresa Albanije od 16. jula 1944. god. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu307
II
DOKUMENTA BUGARSKIH OKUPATORA
104.Naredba direktora bugarske policije od 10. juna 1943. god. oblasnim policiskim načelnicima o strogoj primenn naredbe o konfiskaciji imanja boraca NOV i pripadnika NOP311
105.Pismo komandira Druge čete Četrnaestog bataljona od 23 juna 1943. god. sreskom upravitelju u Kumanovu o podizanju baraka i upotrebi stanovništva za obezbeđenje železnnčke pruge Kumanovo–Vranje313
106.Uputstvo ministra unutrašnjih poslova bugarske vlade od 13. novembra 1943. god. o načinu borbe protiv pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta315
107.Naredba komandanta garnizona Demir Kapija od novembra 1943. god o hitnom obaveštavanju o kretanju partizanskih jedinica319
108.Pismo prilepskog sreskog upravntelja od 9. januara 1944. god. bitoljskom oblasnom direktoru o zatvaranju granice prema Grčkoj i pojačanju policiskih snaga u srezu323
109.Telegram đevđeliskog sreskog policiskog načelnnka od 15. januara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o miniranju pruge između sela Miravci i Miletkovo324
110.Telegram kavadarskog sreskog policiskog načelnika od 22. januara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u s. Šeškovo324
111.Izveštaj negotniske sreske rekvizicione komisije od 24. januara 1944. god. skopskoj oblasnoj rekvizicionoj komisiji o svome radu325
112.Telegram negotinskog sreskog policiskog načelnnka od 31. januara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u selo Gornji Disan334
113.Izveštај policiskog načelnika Skopske oblasti od 5. februara 1944. god. direktoru policije o otkazivanju poslušnosti policajaca iz garnizona s. Biljača335
114.Izveštaj kratovskog sreskog sudije od 10. februara 1944. god. ministru pravosuđa bugarske vlade o samovolji i zloupotrebama organa za snabdevanje u Kratovskom srezu339
115.Telegram radoviškog sreskog upravitelja od 19. februara 1944. god. pretsednicima opština o organizovanju grupa za gonjenje i uništavanje partizana342
116.Naređenje direktora bugarske policije Antona Kozarova od 21. februara 1944. god. o likvidiranju pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih pomagača344
117.Telegram obareštajne grupe kumanovskog policjskog načelstva od 26. februara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u sela Ruginci i Gornje Konjare346
118.Telegram Kumanovskog sreskog policiskog načelstva od 9. marta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Makreš347
119.Telegram Sreskog policiskog načelstva od 13. marta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u selo Vojnik i o razaranju telefonske mreže na pruzi Kumanovo–Stracin. kod r. Pčinje348
120.Izveštaj Asena Bogdanova, upravniku policije Skopske oblasti od 15. marta 1944. god. direktoru policije o uzrocima neuspeha ofanzive u toku januara 1944. god. na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Vranje349
121.Telegram pomoćnika krivopalanačkog sreskog upravitelja od 2. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o pokretu partizanskih snaga u pravcu sela Moždinjak–Kavrak350
122.Telegram komandira Šeste policiske čete od 11. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o otkazivanju poslušnosti grupe policajaca351
123.Telegram krivopalanačkog pomoćnika sreskog upravitelja od 11. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Osiče352
124.Telegram načelnika Sekcije državne sigurnosti od aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o uništavanju transportnog voza od strane partizana352
125.Telegram pomoćnika kočanskog sreskog upravitelja od aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o pokretu partizana u pravcu Kočani–Berovo353
126.Telegram načelnika Državne sigurnosti u Kumanovu od 25. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Orah i o uništenju drumskih mostova kod Stracina. Kratova i Čifte Hana354
127.Telegram pomoćnika sreskog upravitelja u Krivoj Palanci od 26. aprila 1944. god. pomoćniku sreskog oblasnog direktora o akcijama partizanskih snaga na sektoru Kriva Palanka – Kratovo354
128.Izveštaj resenskog sreskog upravitelja od 30. aprila 1944. god ministru unutrašnjih poslova bugarske vlade o stanju u srezu i prelasku grupe makedonskih i kosovskih bataljona iz Egejske u Zapadnu Makedoniju356
129.Naređenje ministra unutrašnjih poslova bugarske vlade od 4. maja 1944. god. svim policiskim i administrativnim organima o pružanju svestrane pomoći vojnim jedinicama u borbi protiv NOV i PO Jugoslavije358
130.Naređenje ministra prosvete bugarske vlade od 5. maja 1944. god. školskim vlastima za borbu protiv Narodnooslobodilačkog pokreta u školama363
131.Telegram Kavadarskog sreskog policiskog načelstva od 14. maja 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu partizana na opštinu s. Krnjevo365
132.Naređenje komandanta Pedeset šestog veleškog puka od 20. maja 1944. god svim policiskim i administrativnim vlastima za borbu protiv snaga NOV i PO Makedonije366
133.Saopštenje komandanta Pete bugarske okupacione armije od 26. maja 1944. god. skopskom oblasnom direktoru o potrebi iseljavanja stanovništva sa sektora Kumanovo – Kriva Palanka371
134.Predlog Glavne direkcije pošta, telegrafa i telefona od 27. maja 1944. god. oblasnom direktoru u Skoplju da opravku prekinutih veza izvrše lokalne vlasti375
135.Pismo komandanta Pete bugarske okupacione armije od 3. juna 1944. god. skopskom i vranjskom oblasnom direktoru o uspostavljanju administrativnih vlasti na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Pirot – Vranje376
136.Telegram Radoviške policiske uprave od 6. juna 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o borbi između partizana i bugarske vojske i policije kod s. Kuškuli i o pravcima pokreta partizanskih snaga378
137.Raspis Skopske oblasne direkcije od juna 1944. god. svim sreskim upravama u oblasti za podnošenje izveštaja o uništenim opštinama od strane NOV i PO Makedonije379
138.Pismo skopskog oblasnog policiskog načelnika od 9. juna 1944. god. svim sreskim načelnicima policije o stanju interniraca u disciplinskim četama380
139.Naredba načelnika Skopske oblasne policiske uprave od 10 juna 1943. god. o zavođenju policiskog časa na teritoriji oblasti381
140.Naredba kavadarskog sreskog upravitelja od 13. juna 1944. god. pretsednicima opština o iseljenju stanovništva384
141.Obaveštenje načelnika Skopske oblasne policije od juna 1944. god direktoru policije o nemoći žandarmerije o policije da se suprotstave jedinicama NOV i PO Makedonije388
142.Izveštaj radoviškog sreskog upravitelja od juna 1944. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o akcijama Treće makedonske brigade i Kosovske brigade389
143.Telegram pomoćnika kavadarskog sreskog upravitelja od 13. juna 1944. god pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu grupe partizana na Kavadarce391
144.Telegram pomoćnika kavadarskog sreskog upravitelja od 14. juna 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u sela Golem i Mal Radobil392
145.Telegram pomoćnika kavadarskog sreskog upravntelja od 14. juna 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktopa o razbijanju specijalnog policiskog odreda „Benkovski" od strane partnzana kod s. Strmaševo393
146.Telegram pomoćnika kavadarskog sreskog upravitelja od 19. juna 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o borbi bugarske vojske protiv partizanskih jedinica kod s. Krnjevo394
147.Raspis Ministarstva rata bugarske vojske od 19. juna 1944. god. o učešću organa Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv NOV i PO Makedonije395
148.Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova od 21. juna 1944. god. o saradnji žandarmerije i policije u borbi protiv NOV i PO Makedonije397
149.Telegram kavadarskog sreskog upravitelja od 6. jula 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o akcijama partizanskih jedinica na teritoriji sreza401
150.Telegram pomoćnika kavadarskog sreskog upravntelja od 7. jula 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o borbi vojske i policije protiv partizana kod sela Drenovo i Vozarci402
151.Predlog negotinskog sreskog upravitelja od 7. jula 1944. god. komandantu Pedeset šestog veleškog puka o mobilizaciji celokupnog stanovništva od 18 do 45 godina404
152.Telegram pomoćnika kavadarskog sreskog upravitelja od 15. jula 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u selo Mrzen Oraovec407
153.Telegram načelnika Sekcije državne sigurnosti u Kumanovu od 26. jula 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o akcijama partizanskih jedinica na sektoru Kumanovo – pl. Kozjak408
154.Izveštaj negotinskog sreskog upravitelja od 1. avgusta 1944. god. ministru unutrašnjih poslova bugarske vlade o stanju u srezu i aktivnosti jedinica NOV i PO Makedonije409
155.Telegram pomoćnika đevđeliskog sreskog upravitelja od 1. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizanskih jedinica u s. Sermenin414
Registar415
SADRŽAJ429
BIBLIOTEKA