ZBORNIK NOR-a. tom VII – BORBE U MAKEDONIJI – knjiga 2. – septembar–decembar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenta partizanskih jedinica i partiskih organizacija
* * *
Dokumenta bugarskih okupatora
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I
DOKUMENTA PARTIZANSKIH JEDINICA I PARTISKIH ORGANIZACIJA
1.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama7
2.Naredba štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. o mobilizaciji potrebnog broja ljudstva, bicikla i konja na teritoriji Debaraca radi organizovanja kurirske i obaveštajne službe11
3.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenju dobijenih zadataka12
4.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva14
5.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone povodom sukoba jedinica Prve operativne zone sa bugarskim snagama u okolini Kičeva15
6.Naredba štaba Druge operativne zone od 13. septembra 1943. god. o postavljanju protivtenkovskih prepreka na putu s. Botun–Mešenšte16
7.Izveštaj člana Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću17
8.Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 14. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmaioviću o stanju u Debru20
9.Pismo instruktora CK KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 14. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone21
10.Pismo štaba Druge operativne zone od 14. septembra 1943. god. Narodnooslobodilačkom odboru s. Belčište o uzimanju građevinskog materijala za opravku spaljenih kuća22
11.Pzveštaj štaba Prve operativne zone od 15. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama23
12.Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 15. septembra 1943. god. članu CK KIM Strahilu Gigovu o okupaciji Prespe od strane bugarske fašističke vojske i njihovoj jačini25
13.Saopštenje štaba Druge operativne zone od septembra 1943. god. narodu na teritoriji Debaraca da se u sastavu jedinica NOV i PO Makedonije nalaze drugovi sa Kosova i Metohije oslobođeni iz fašističkih zatvora u Albaniji27
14.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 18. septembra 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o radu potčinjenih jedinica28
15.Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 18. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o stanju u Debru30
16.Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 21. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o situaciji U Debru31
17.Naredba štaba Druge operativne zone od 23. septembra 1943. god. štabu bataljona „Mirče Acev" o razmeštaju komaidnog kadra36
18.Direktiva štaba Druge operativne zone od 23. septembra 1943. god. partizanskom odredu „Malesija" o njegovim zadacima37
19.Saopštenje štaba Druge operativne zone od 23. septembra 1943. god. narodnooslobodilačkim odborćma na teritoriji Debaraca o pretstojećem mitingu u oslobođenom Kičevu38
20.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. septembra 1943. god. štabu Treće operativne zone o formiranju bataljona „Strašo Pindžur"39
21.Zakletva koju su borci bataljona „Strašo Pindžur“ položiln na dan formiranja bataljona 24. septembra 1943. godpne43
22.Pismo boraca i rukovodilaca Treće operativne zone od 24. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije posle formiranja bataljona „Strašo Pindžur"43
23.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 25. septembra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u Trećoj operativnoj zoni44
24.Izveštaj štaba partizanskog odreda „Slavej“ od 25. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone o naoružanju odreda45
25.Saopštenje Svetozara Vukmanovića od 25. septembra 1943. god. o oslobođenoj teritoriji Makedonije i zahtev za upućivanje grupe makedonskih partizana iz Srbije u Makedoniju46
26.Pismo Vere Aceve, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 26. septembra 1943. god. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o planu dejstva Šarskog NOP odreda47
27.Pismo Cvetka Uzunovskog, od 26. septembra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću, u kome ga obaveštava o stanju u Trećoj operativnoj zoni i odredu „Goce Delčev"49
28.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 26. septembra 1943. god. Drugom oblasnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Debra i Kičeva i o zadacima partizanskih odreda na sektoru Prespe54
29.Pismo političkog komesara NOV i PO Makedonije Cvetka Uzunovskog od 26. septembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Treće operativne zone58
30.Poziv Trećeg oblasnog komiteta od septembra 1943. god. protiv mobilizacije koju vrši bugarska okupatorska vlast64
31.Proglas Komiteta Narodnooslobodilačkog fronta Makedonije od septembra 1943. godine66
32.Proglas Akcionog komiteta Narodnooslobodilačkog fronta Makedonije za Skoplje od septembra 1943. godine73
33.Pismo političkog komesara Druge operativne zone od septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone o situaciji na teritoriji odreda „Slavej" i njegovom brojnom stanju76
34.Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 1 oktobra 1943. god. Hadži Lješu o potrebi normalizovanja stanja u Debru78
35.Izveštaj Kuzmana Josnfovskog od 4 oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o situaciji na teritoriji .Makedonije pod bugarskom okupacijom80
36.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretima balističkih bandi84
37.Izveštaj komandanta „Grupe bataljona" od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o stanju jedinica na sektoru Turie–Kozica85
38.Izveštaj komandanta „Grupe bataljona" od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretu jedinica pravcem Brždane–Drugovo i otstupanju grupe balista u pravcu Malkovca86
39.Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 6. oktobra 1943. god. štabu Prve operativne zone88
40.Izveštaj komandanta „Grupe bataljona" od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pravcima pokreta područnih jedinica89
41.Direktiva Svetozara Vukmanovića od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za reorganizaciju jedinica NOV i PO Makedonije na teritoriji zapadne Makedonije90
42.Pismo Kuzmana Josifovskog od 6. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom i održavanju veza sa Srbijom, Kosmetom i Kumanovskim partizanskim odredom93
43.Izveštaj političkog komesara Grupe partizana na sektoru s. Popovec–Ivančište od oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu balističkih snaga95
44.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. oktobra 1943. god. komandantu Glaviog štaba Makedonije o povlačenju balista prema Kičevu96
45.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki97
46.Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda „Slavej" za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište98
47.Izveštaj komandanta „Grupe bataljona" od oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu jedinica99
48.Obaveštenje Cvetka Uzunovskog od 7. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji i akcijama na teritoriji Treće operativne zone101
49.Pismo političkog komesara Glavnog štaba Makedonije od 7 oktobra 1943. god. rukovodiocima Narodnooslobodilačke borbe na sektoru Prespanskog Jezera o pretstojećim zadacima103
50.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. oktobra 1943. god. jedinicama Prve i Druge operativne zone o razoružanju grupa koje ne pripadaju nijednoj jedinici Narodnooslobodilačke vojske105
51.Izveštaj komandanta „Grupe bataljona“ od 9. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o stanju jedinica i situaciji u selima Brždani, Sviništa, Kozica i Belica106
52.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od oktobra 1943. god. makedonskom narodu108
53.Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Make-donije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o osamostaljenju i nazivu Kumanovskog partizanskog odreda116
54.Naredba delegata Povereništva Gdavnog štaba NOV i PO Make-donije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u četama Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda118
55.Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o nazivu Prve i Druge čete Skopsko-kumanovskog odreda120
56.Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta Centralnom komitetu KIM o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Prespe u vremenu od 23 avgusta do 10. oktobra 1943. godine121
57.Izveštaj političkog komesara „Grupe bataljona“ od 13. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o stanju u potčinjenim jedinicama124
58.Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine127
59.Bilten štaba Pete operativne zone od oktobra 1943. god. o aktivnosti jedinica Treće i Pete operativne zone131
60.Izveštaj Pozadinske obaveštajne službe Narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije o situaciji na okupiranoj teritoriji Makedonije za period od 14. avgusta do 14. oktobra 1943. godine136
61.Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 15. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o situaciji na teritoriji pod bugarskom okupacijom151
62.Pismo Kuzmana Josifovskog od 17. oktobra 1943. god. Mesnom komitetu KIM Prilep o organizovanju Narodnooslobodilačkog odbora i ostalnm zadacima Partije154
63.Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom163
64.Izveštaj političkog komesara „Druge grupe bataljona“ od 20 oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o dolasku kontra-četnika u Slivovo170
65.Saopštenje štaba Treće operativne zone od 21. oktobra 1943. god. o izvršenim akcijama i borbama u periodu maj–oktobar 1943. godine171
66.Naredba komandanta „Druge grupe bataljona“ od 24. oktobra 1943. god. o preformiranju jedinica175
67.Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 27. oktobra 1943. god. o postavljanju kadra u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu177
68.Izveštaj štaba „Druge grupe bataljona“ od 28. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o političkom radu u selima i stanju u jedinicama178
69.Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Vrhovnom štabu NOV i POJ180
70.Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva180
71.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 2. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom u kome ga izveštava o ponovnom zauzimanju Kičeva i smernicama rada na teritoriji pod bugarskom oku-pacijom184
72.Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 2. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o razvoju borbi oko Kičeva189
73.Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 3. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o nastupanju „Druge grupe bataljona“ ka Gostivaru190
74.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od novembra 1943. god. povodom drugog oslobođenja Kičeva191
75.Izveštaj Knrnla Krstevskog od 4. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije196
76.Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josnfovskom198
77.Saopštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije208
78.Pozdravni telegram boraca i rukovodilaca Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 11 novembra 1943. god. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu210
79.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. novembra 1943. god. za formiranje bataljona „Stevan Naumov“212
80.Izveštaj delegata štaba Pete operativne zone Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu216
81.Izveštaj Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Pete operativne zone222
82.Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brngade od 15. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o prepadu na Kičevo i držanju zasede kod Podvisa226
83.Izveštaj političkog komesara seoskih četa Sreza kičevskog od 15. novembra 1943. god. komandantu „Grupe odreda“ o pokretu balističkih bandi u pravcu Debra227
84.Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 16. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi na sektoru Izvor–Klenovec–Podvis226
85.Izveštaj političkog instruktora „Grupe odreda“ Ilije Topalovskog od 17. novembra 1943. god. komandantu „Grupe odreda“ o pokretu bataljona „Malesija“231
86.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 18. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk–Izvor–Klenovec–Podvis232
87.Naredba štaba Makedonsko-kosovske udarne brigade od 20. novembra 1943. god. o štednji municije238
88.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. novembra 1943. god. o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk239
89.Izveštaj štaba Treće operativne zone od 20. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o izvršenim akcijama u vremenu od 15. avgusta do 20. novembra 1943. godine244
90.Naredba štaba Pete operativne zone i štaba Prve kosovske operativne zone od 20. novembra 1943. god. o formiranju Operativnog štaba za zajedinčka dejstva makedonskih i kosovskih partizana257
91.Naredba štaba Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 23. novembra 1943. god. o tome kako da se postupa u borbi da bi se izbegli nepotrebni gubici258
92.Proglas Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda od 25. novembra 1943. god. narodu Kumanovskog i Krivopalanačkog sreza259
93.Izveštaj Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 29. novembra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o jačini neprijateljskih snaga na teritoriji Prilepskog i Kruševskog sreza261
94.Uputstvo štaba Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 30. novembra 1943. god. o zadacima političkih komesara265
95.Proglas štaba Treće operativne zone od novembra 1943. god. stanovništvu Sreza kavadarskog, veleškog i đevđeliskog266
96.Naredba štaba Pete operativne zone od 1. decembra 1943. god. o formiranju bataljona „Jordan Nikolov"273
97.Naredba štaba Pete operativne zone od 1. decembra 1943. god. o naimenovanju komandnog kadra u štabu bataljona „Jordan Nikolov"274
98.Naredba štaba Pete operativne zone od 1. decembra 1943. god. o regulisanju odnosa i života u bataljonu „Jordan Nikolov"275
99.Pismo komandanta mesta G. i D Debaraca od 2. decembra 1943. god. Narodnooslobodilačkom odboru s. Botun o načinu prodavanja životnih namirnica i stoke277
100.Izveštaj Ljubča Arsova od 3. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na terenu bataljona „Jordan Nikolov“278
101.Izveštaj političkog instruktora „Grupe odreda" od 3. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu nemačkih snaga prema Malesiji283
102.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 11. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske brigade i pokretu u pravcu Treće operativne zone284
103.Izveštaj Ljubča Arsova od 15. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama jedinica Pete operativne zone u periodu od 15. novembra do 15. decembra 1943. godine287
104.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. decembra 1943. god. o formiranju Druge makedonske udarne brigade294
105.Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 20. decembra 1943. god. CK KIM povodom pršovora na manifest Glavnog štaba NOV i PO Makedonije297
106.Izveštaj zamenika političkog komesara bataljona „Jordan Nikolov“ od 21. decembra 1943. god. Ljubču Arsovu o akcijama bataljona302
107.Iz referata komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije na partizanskom savetovanju Prve i Druge brigade održanom 21. decembra 1943. god. u s. Fuštani305
108.Deklaracija Otečestvenog fronta Bugarske od decembra 1943. god. o makedonskom pitanju311
109.„Narodna borba“ od decembra 1943. god. o aktuelnim zadacima stanovništva na oslobođenoj teritoriji u zapadnoj Makedoniji316
II
DOKUMENTA BUGARSKIH OKUPATORA
110.Pismo Ministarstva spoljnih poslova Ministarstvu unutrašnjnh poslova Bugarske od 12. decembra 1942. god o povezanosti Narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije i Kosova i Metohije321
111.Izveštaj D. Dimitrova, pretstavnika bugarske vlade u Bitolju, od 17 decembra 1942 god. pretsedniku bugarske vlade i Ministarstvu spoljnih poslova o teroru koji se sprovodi nad Makedoncima pod italijanskom okupacijom322
112.Pzveštaj D. Dimitrova, pretstavnika bugarske vlade u Bitolju, od 24. decembra 1942. god. pretsedniku bugarske vlade i Ministarstvu spoljnih poslova o razgovornma vođenim između bugarskog i italijanskog vojnog komandanta na području Bitolj–Debar325
113.Izveštaj Bitoljske oblasne direkcije od avgusta 1943. god. Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske o političkoj situaciji i o aktivnosti partizanskih jedinica na teritoriji zapadne Makedonije pod italijanskom okupacijom328
114.Uputstvo ministra unutrašnjnh poslova bugarske fašističke vlade od 13. novembra 1943. god. okupacionim vlastima u Makedoniji za borbu protiv NOV i PO Makedonije332
115.Izveštaj negotinskog sreskog upravitelja od 2. decembra 1943. god. ministru unutrašnjih poslova o stanju na teritoriji sreza i aktivnosti partizanskih jedinica338
116.Izveštaj negotinskog sreskog upravitelja od 8. decembra 1943. god. komandi 17. bugarske divizije o partizanskim akcijama na teritoriji sreza344
117.Izveštaj đevđeliskog sreskog upravitelja od 26. decembra 1943. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na graničnu karaulu s. Konsko350
118.Izveštaj negotinskog sreskog upravitelja od 30. decembra 1943. god. skopskom oblasnom direktoru o aktivnosti partizanskih snaga na teritoriji sreza352
119.Izvod iz godišnjeg nzveštaja Skopske oblasne direkcije od decembra 1943. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova fašističke bugarske o aktivnosti partizanskih snaga na teritoriji oblasti u periodu januar–decembar 1943. godine356
Registar393
SADRŽAJ407
BIBLIOTEKA