ZBORNIK NOR-a. tom VII – BORBE U MAKEDONIJI – knjiga 1. – juli 1941. - septembar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenta partizanskih jedinica i partiskih organizacija
* * *
Neprijateljska dokumenta
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
PredgovorV
Napomene RedakcijeXXI
I
DOKUMENTA PARTIZANSKIH JEDINICA I PARTISKIH ORGANIZACIJA
1.Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez5
2.Proglas Metodija Šatorova-Šarla posle napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez10
3.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24. jula 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, kojim se osuđuje antipartiski i kontrarevolucionarni rad Metodija Šatorova-Šarla13
4.Odluka Kominterne od avgusta 1941. god. o kompetenciji CK KPJ za partisku organizaciju Makedoije15
5.Pismo CK Bugarske partije od avgusta 1941. god. Centralnom komitetu KPJ o rešenju Kominterne da makedonska partiska organizacija pada u nadležnost CK KPJ16
6.Izveštaj Dragana Pavlovića, poverenika CK KPJ u Makedonije, od 28. avgusta 1941. god. o stanju u partiskoj organizaciji Makedonije i izdajničkom radu Metodijaa Šatorova-Šarla17
7.Telegram druga Tita Izvršnom komitetu Kominterne od 4. septembra 1941. god. o otkazivanju poslušnosti PK Makedonije i preduzetim merama od CK KPJ22
8.Otvoreno pismo CK KPJ od 5. septembra 1941. god. članovima Partije u Makedoniji u kome se obaveštava članstvo o antipaptiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju23
9.Pismo Centparnog komnteta Komunističke partije Jugoslavije CK BKP od 6. septembra 1941. god. u vezi Šarla i njegovog kontrarevolucionarnog i antipartiskog rada25
10.Članak u listu „Dedo Ivan“ organu Kumanovske partiske organizacije, u kome se poziva makedonski narod u borbu zajedno sa svima južnoslovenskim narodima29
11.Direktivno pismo Pokrapšskog komiteta KPJ za Makedoniju na čelu sa Lazarom Koliševskim, svim članovima Partte, skojevcima i vanpartijcima u Makedoniji, kojim ih poziva na oružanu borbu protiv okupatora34
12.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije40
13.Odgovor CK BKP od oktobra 1941. god. na pismo Centralnog komiteta KPJ poslato septembra 1941. godine42
14.Proglas privremenog PK KPJ za Makedoniju od novembra 1941. god. u vezi sa terorom bugarskih vlasti48
15.Pismo CK BKP Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. januara 1942. god. po pitanju sprovođenja mobilizacije od strane bugarske fašističke vlasti50
16.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju od januara 1942. godine55
17.Telegram Izvršnog komiteta Kominterne drugu Titu od 27–28. februara 1942. godine59
18.Odgovor CK KPJ od 11. marta 1942. god. na telegram Izvršnog komiteta Kominterne (od 27–28. februara 1942. godine)60
19.Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. marta 1942. god. o organizaciji narodnooslobodilačkog fronta i daljim zadacima u dizanju oružanog ustanka61
20.Proglas PK KP Makedonije od marta 1942. god. o terorisanju političkih zatvorenika68
21.Proglas PK KPJ za Makedoniju od aprila 1942. god. povodom godišnjice okupacije Makedonije71
22.Proglas PK KPJ za Makedoniju od aprila 1942. god. povodom promena u bugarskoj vladi75
23.Pnsmo Pokrajinskog odbora nacionalnooslobodilačkog fonda od 4. maja 1942. god. svim organizacijama nacionalnooslobodilačkog fonda u Makedoniji78
24.Proglas PK KPJ za Makedoniju od maja 1942. godine81
25.Okružnica privremenog PK KPJ za Makedoniju od 5. juna 1942. god. okružnnm i mesnim komitetima o smenjivanju PK na čelu sa Banetom Andrejevim i potrebi oružane borbe protiv okupatora87
26.Naredba Pokrajinskog štaba NOP odreda Makedonije od juna 1942. god. svim vojnim rukovodstvima o načinu dejstva partizanskih odreda89
27.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od juna 1942. god. o zadacima i ulozi političkih komesara93
28.Saopštenje od jula 1942. god. povodom sukoba Veleškog partizanskog odreda „Pere Tošev“ sa delovnma 56. bugarskog puka i policije96
29.Proglas CK KPJ za Makedoniju od jula 1942. god. povodom ubistva narodnog heroja Cvetana Dimova u zatvoru bugarske policije99
30.Izveštaj Komiteta partizanskog odreda „Dimitar Vlahov“ od 14. jula 1942. god. Mesnom štabu u Prilepu o organizacionom stanju odreda102
31.Izvod iz pisma CK Bugarske komunističke partije od jula 1942. god. Pokrajknskom komitetu KPJ za Makedoniju105
32.Proglas PK KPJ za Makedoniju od avgusta 1942. god. povodom 39-te godišnjice Ilindenskog ustanka109
33.Pismo Štaba partizanskog odreda „Dimitar Vlahov“ od 4. septembra 1942. god. Prilepskoj partiskoj organizaciji114
34.Izveštaj Štaba odreda „Dimitar Vlahov“ mesnom štabu – Prilep od 8. septembra 1942. god. o ulasku odreda u s. Zabrčani i Dupjačani115
35.Izvod iz pisma CK KPJ od 22. septembra 1942. god. Pokrajinskom komntetu KPJ za Makedoniju o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i pojačavanju partizanskih akcija117
36.Direktivno pismo PK KPJ za Makedoniju od 25. septembra 1942. god. za rad partiskih organizacija u partizanskim jedinicama119
37.Okružnica PK KPJ za Makedoniju od 25. septembra 1942. godine126
38.Saopštenje partizanskog odreda „Pitu Guli“ od 30. septembra 1942. god. narodu Kruševskog sreza o streljanju dva špijuna132
39.Saopštenje Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Makedonije o borbama od 2. avgusta do 7. oktobra 1942. godine135
40.Pohvala Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Makedonije od oktobra 1942. god. Prvoj i Drugoj četi odreda „Dimitar Vlahov“139
41.Članak u „Oktobrisu“ br. 4–5 od oktobra 1942. god. o narodnooslobodilačkom fondu140
42.Članak u „Oktobrisu“ br. 4–5 od oktobra 1942. god. povodom napada partizana na rudnik Lojane 21. oktobra 1942. godine141
43.Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 27. oktobra 1942. god. o zadacima i taktici ratovanja partizanskih odreda142
44.Proglas Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Makedonije upućen bugarskoj okupatorskoj vojsci oktobra 1942. godine147
45.Pismo narodnog heroja Mirče Aceva od 6. novembra 1942. god. o najvažnijim zadacima partizanskih odreda Makedonije152
46.Pismo Kira Krstevskog od 22. novembra 1942. god. upućeno članu Glavnog štaba NOP odreda. Makedonije o prebacivanju čete „Jane Sandanski“ na morijovski teren154
47.Pismo narodnog heroja Mirčeta Aceva od 25. novembra 1942. god. o neuspehu bugarskih vlasti da slome otpor makedonskog naroda157
48.Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 29. novembra 1942. god. partizanskom odredu „Pitu Guli“ o načinu dejstva odreda preko zime159
49.Pismo Kirila Krstevskog od 29. novembra 1942. god. sekretaru partiske organizacije Prilepa u vezi s povezivanjem partizanske čete „J. Sandanski“ sa četom odreda „Đorđe Petrov“165
50.Članak u „Narodnom glasu“ br. 1–2. od decembra 1942. god. o herojskoj smrti Steva Naumova (Stif), Borka Levata i Pera Popo166
51.Članak u „Narodnom glasu“ br. 4. od decembra 1942. god. o borbi kod prilepskog manastira 20. decembra 1942. godine167
52.Pismo Mesnog komiteta Prilep rukovodstvu odreda „Pitu Guli“ od 31. decembra 1942. god. u kome se traži izveštaj o stanju odreda i mogućnostima za opstanak na kruševskom terenu169
53.Letak od januara 1943. god. povodom zverskog ubistva narodnog heroja Mirča Adeva i Straša170
54.Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 16. januara 1943. god. u kome se kritikuje Pokrajinski komitet zbog nedovoljne širine platforme narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji173
55.Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ partizanskoj četi „Jane Sandanski“ od 23. januara 1943. god. o političkoj situaciji i potrebi saradnje sa grčkim partizanima183
56.Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ političkom komesaru partizanske čete „Jane Sandanski" od 5. februara 1943. god.184
57.Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ četi „Jane Sandanski‘ od 6. februara 1943. god. o potrebi dejstva na teritoriji pod bugarskom okupacijom185
58.Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi „Jane Sandanski“ o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima187
59.Obaveštenje Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 12. februara 1943. god. partizanskoj četi „Jane Sandanski“ o mobilizaciji koju priprema bugarska vlast189
60.Pismo Bitoljskog okružnog komiteta od 13. februara 1943. god. političkom komesaru čete „J. Sandanski“ o načinu dejstva na teritoriji pod italijanskom okupacijom190
61.Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 16. februara 1943. god. upućeno četi „Jane Sandanski“193
62.Instrukcija PK KPJ za Makedoniju od 20. februara 1943. god. za sprečavanje mobilisanja Makedovaca za bugarsku vojsku195
63.Okružnica broj 1 Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od februara 1943. god. u vezi s reorganizacijom partizanskih odreda197
64.Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ, Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28. februara 1943. god. makedonskim partizanskim odredima za pojačanje akcija protiv okupatora201
65.Pismo Kirila Krstevskog od 1. marta 1943. god. komandi čete „Jane Sandanski“ o reorganizaciji partizanskih jedinica Makedonije206
66.Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda „Pitu Guli“208
67.Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 9. marta 1943. god. četi „Jane Sandanski“ u kome se osuđuje neprimanje novih boraca u četu214
68.Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona217
69.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1943. god. štabovima operativnih zona i samostalnih odreda za organizovanje pomoćnih službi štabova222
70.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1943. god. štabovima operativnih.zona i samostalnih odreda za omasovljenje odreda, povećavanje njihove aktivnosti na što širem području i pojačanje odgovornosti i discipline u njima226
71.Letak Bitoljske partiske orgaiizacije povodom okupatorskog zverskog istrebljivanja Jevreja u Makedoniji229
72.Direktivno pismo Bitoljskog oblasnog komiteta KPJ od 17. marta 1943. god. grupi partizana odreda „Pitu Guli“ o potrebi njihovog prebacivanja na teritoriju pod bugarskom okupacijom234
73.Izveštaj Bitoljskog oblasnog komiteta od 16. aprila 1943. god. CK-u o stanju na svom području i preduzetim merama na organizovanju Druge operativne zone235
74.Izveštaj štaba Treće operativne zone od 14. maja 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o organizovanju partizanskih četa na Tikveško-đevđeliskoj teritoriji239
75.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 22. maja 1943. god. štabu Prve operativne zone Makedonije o mogućnostima prebacivanja makedonskih jedinica na teren Kosmeta i potrebi zajedničkih akcija243
76.Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama244
77.Izveštaj štaba Prve operativne zone od 10. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o diverzijama i političkom radu245
78.Izveštaj šgaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke247
79.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1943. god. o petnaestodnevnim akcijama partizanskih odreda Operativne zone249
80.Izveštaj komandanta odreda „Damjan Grujev“ od 18. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama izvedenim na grčkoj teritoriji253
81.Izveštaj Cvetka Uzunovskog Glavnom štabu Makedonije od 25. juna 1943. god. o mogućnostima smeštaja Glavnog štaba na Karaormanu255
82.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. juna 1943. god. o izmenama u komandnom sastavu štaba Prve operativne zone258
83.Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje259
84.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom261
85.Proglas CK KP Makedonije od juna 1943. godine264
86.Izveštaj člana CK KP Makedonije od 4. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedoiije o stanju u Trećoj operativnoj zoni272
87.Izveštaj štaba Druge operztivne zone Glavnom štabu NOV i PO Makedonije od 14. jula 1943. god. o aktivnosti odreda „Damjan Grujev“ i „Goce Delčev"303
88.Kratki dvomesečni pregled izvedenih akcija partizanskih odrsda „Damjan Grujev" i „Goce Delčev“ dostavljen jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije307
89.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. jula 1943. god. Štabu partizanskih jedinica Egejske Makedonije308
90.Izveštaj štaba odreda „Goce Delčev“ od 21. jula 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije309
91.Izveštaj Prvog oblasnog komiteta KPM od 29. jula 1943. god. Centralnom komitetu KPM o, stanju na svom području313
92.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 29. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o aktivnosti partizanskog odreda „Damjan Grujev“314
93.Izveštaj štaba odreda „Damjan Grujev“ od 29. jula 1943. god. štabu Druge operativne zone318
94.Izveštaj grupe partizana odreda „Damjan Grujev“ od 31. jula 1943. god. štabu svog odreda o političkoj aktivnosti na teritoriji Sreza resanskog320
95.Izveštaj Drugog odreda Prve operativne zone od jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u odredu322
96.Poziv štaba Prve operativne zone od jula 1943. god. seljacima da ne predaju svoje proizvode okupatoru326
97.Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj327
98.Proglas Povereništva CK KP Makedonije od avgusta 1943. god. izbeglicama od italijansko-balističkog terora348
99.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone354
100.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. avgusta 1943. god. o postavljanju komandnog kadra i razgraničenju Prve i Druge operativne zone356
101.Desetodnevni izveštaj štaba Prve operativne zone od 16. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije357
102.Izveštaj štaba Drugog odreda od 17. avgusta 1943. god. štabu Prve operativne zone o formiranju narodnooslobodilačkih odbora i povećanju odreda358
103.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. avgusta 1943. god. o organizacionoj strukturi jedinica i regulisanju u njima svakodnevnog života i rada359
104.Izveštaj zamenika političkog komesara Prve operativne zone od 18. avgusta 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o formiranju bataljona „Mirče Acev“368
105.Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o vojnopolitičkoj aktivnosti odreda „Damjan Grujev“ u Egejskoj Makedoniji i uspostavljanju uske saradnje sa grčkim Lerinskim partizanskim odredom „Vičo“369
106.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 24. avgusta 1943. godine372
107.Pnsmo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV Grčke kojim se traži obaveštenje o patroli poslatoj za povezivanje sa Tempom380
108.Direktiva Svetozara Vukmanovnća-Tempa Centralnom komitetu KP Makedonije od 25. avgusta 1943. god. o daljim zadacima za razvoj narodnog ustanka Makedonije381
109.Glavne akcije na teritoriji Prve operativne zone u vremenu od 28. jula do 26. avgusta 1943. godine388
110.Odluka štaba Druge operativne zone od avgusta 1943. God. o formiranju bataljona „Mirče Acev“ i postavljanju njegovog rukovodećeg kadra391
111.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. avgusta 1943. god. bataljonu „Mirče Acev“ povodom njegovog formiranja393
112.Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. avgusta 1943. god. štabu Druge operativne zone o pojačavanju akcija na teritoriji pod bugarskom okupacijom395
113.Pismo štaba Druge operativne zone od 3. septembra 1943. god. štabu Albanskog partizanskog bataljona „Mokra“396
114.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom „Mirče Acev"397
115.Opomena štaba Druge operativne zone od 6. septembra 1943. god. kojom se zabranjuje svaki kontakt sa nemačkom vojskom koja je vršila reokupaciju italijanske okupacione zone398
116.Izveštaj komandanta Drugog odreda Prve operativne zone od septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije399
117.„Bilten“ povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od septembra 1943. god. o zverstvima bugarske vojske i policije u tikveškom kraju400
118.Poziv štaba Druge operativne zone od 7. septembra 1943. god. seljacima sela Botun da se uz pomoć partizanskih jedinica suprotstave okupatorskim pothvatima404
119.Proglas Trećeg oblasnog komiteta KPM od septembra 1943. god. seljacima tikveškog, đevđeliskog i veleškog kraja da ne predaju žito i ostalo405
II
NEPRIJATELJSKA DOKUMENTA
120.Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 7. avgusta 1943. god. o načinu slanja u internaciju411
121.Naredba ministra unutrašnjih poslova Gabrovskog od 22. septembra 1943. god. o praćenju sumnjivih lica417
122.Telegram ministra unutrašnjnh poslova Gabrovskog od septembra 1943. god. o pariranju svake komunističke akcije418
123.Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 2. oktobra 1943. god. za borbu protiv partizana419
124.Uputstvo komandanta Pete armije generala Bojdeva od 6. oktobra 1941. god. o načinu borbe sa partizanskim jedinicama i padobrancima424
125.Izveštaj vojnog atašea NDH u Sofiji od 21. oktobra 1941. god. o stanju u Makedoniji neposredno posle okupacije430
126.Izveštaj vojnog atašea NDH u Sofiji od 13. novembra 1941. god. o napadu Prilepskog partizanskog odreda na selo Carevik, Srez prilepski432
127.Optužnica Prekog vojnog suda protiv učesnika u napadu na policisku stanicu u Prilepu 11. oktobra 1941. god. i nekih članova Prilepske partiske organizacije433
128.Uputstvo bugarske direkcije policije od 15. januara 1942. god. o sprečavanju komunističkih akcija436
129.Naredba oblasnog policiskog načelnika – Bitolj od 24. februara 1942. god. o vrbovanju obaveštajaca za rad na delu Srbije okupiranom od bugarske vlasti438
130.Naredba bugarskog ministarstva rata od 17. marta 1942. god. o obezbeđenju reda u zabrašenoj zoni439
131.Izvod iz „Policiskih vesti“ br. 3. od 20. marta 1942. god. o ubistvu Borka Talevskog i Lazara Filipovskog442
132.Naredba skopske oblasne direkcije od 2. jula 1942. god. o pripremi spiskova za interniranje partizanskih porodica444
133.Izvod iz izveštaja sreskog upravitelja – Đevđelija od 14. jula 1942. god. o komunističkoj delatnosti445
134.Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova od 27. jula 1942. god. o preduzimanju mera protiv komunističke delatnosti447
135.Naredba bitoljskog oblasnog policiskog načelnika Šiškova od 12. avgusta 1942. god. o slabostima policije u borbi sa pristalicama Narodnooslobodilačkog pokreta449
136.Naredba bitoljskog oblasnog direktora A. Kozarova od 22. avgusta 1942. god. o razvijanju propagande protiv komunističke delatnosti450
137.Naredba bitoljskog oblasnog direktora A. Kozarova od 22. avgusta 1942. god. o organizovanju naoružanih grupa od mesnog stanovništva za borbu protiv partizana454
138.Naredba bitoljskog oblasnog direktora A. Kozarova od 22. avgusta 1942. god. o uvođenju policiskog časa u Oblasti457
139.Naredba bitoljske oblasne direkcije od 27. avgusta 1942. god. o smeštaju i ishrani vojnih jedinica upućenih u borbu protiv partizana463
140.Uputstva bitoljske oblasne direkcije od 28. avgusta 1942. god. o sadejstvu administrativne vlasti vojsci i policiji pri gonjenju partizana465
141.Naredba kruševskog sreskog policiskog načelnika od 30. avgusta 1942. god. o organizovanju obaveštajne službe i borba protiv partizana466
142.Naredba pretsednika Dihovske opštine od 30. avgusta 1942. god. o organizovanju odbrane sela i obaveštavanju pri napadu partizana469
143.Izvod iz „Policiskih vesti“ br. 11 od 1. septembra 1942. god. o izrečenim presudama u Bitolju nad aktivistima Narodnooslobodilačke borbe470
144.Izvod iz „Policiskih vesti“ br. 11 od 1. septembra 1942. god. o napadu partizanskog odreda „Dimitar Vlahov“ na Pletvarsku opštinu471
145.Izvod iz „Policiskih vesti“ br. 11 od 1. septembra 1942. god. o napadu partizanskog odreda „Dimitar Vlahov“ na opštinu selo Lagovo, Srez prilepski477
146.Naredba bitoljske oblasne direkcije od 1. septembra 1942. god. o preduzimanju represalija nad roditeljima partizana i njihovim rođacima478
147.Naredba bitoljskog oblasnog policiskog načelnika Šiškova od 5. septembra 1942. god. o dodeljivanju 15. bugarskoj diviziji 2 aviona za borbu protiv partizana482
148.Naredba veleškog sreskog policiskog načelnika od 14. septembra 1942. god. o ograničenju kretanja stanovništva485
149.Izveštaj veleškog sreskog policiskog načelnika od septembra 1942. god. o stanju u opštinama njegovog sreza491
150.Naredba kruševskog sreskog policiskog načelnika od 22. novembra 1942. god. stanovništvu Kruševa o predavanju oružja i sakrivenih partizana pod pretnjom javnog streljanja497
151.Izveštaj pretsednika Raštanske opštine od 30. novembra 1942. god. o napadu partizana na selo Rlevci, Srez veleški498
152.Naredba veleškog sreskog upravitelja od 30. novembra 1942. god. o gonjenju partizana u rejonu sela Rlevci501
153.Naredba skopskog oblasnog direktora Rajeva od 6. januara 1943. god. o potrebi obaveštavanja pretsednika opštine o policiskim merama preduzetim u njegovoj opštini502
154.Obaveštenje skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 29. januara 1943. god. o organizovanju nemačke vojno-policiske službe u Velesu i Đevđeliji503
155.Naredba ministra unutrašnjih poslova Gabrovskog od 10. aprila 1943. god. o neodložnom likvidiranju partizanskih jedinica i njihovih saradnika504
156.Naređenje bitoljske oblasne direkcije od 20. aprila 1943. god. o preduzimanju mera po kojima bi se preko roditelja uticalo na partizane da se pokolebaju i predaju vlastima512
157.Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 3. maja 1943. god. direktoru policije o preduzetim merama za borbu protiv partizana514
158.Đevđelisko sresko načelstvo 1. juna 1943. god. traži puške i municiju za kontračetnike517
159.Članak u listu „Celokupna Blgarija“ od 11. juna 1943. god. povodom razbijanja štaba Četvrte operativne zone maja 1943. godine517
160.Izveštaj veleškog sreskog policiskog načelnika od 29. juna 1943. god. o izvršenoj blokadi i hapšenjima u selu Oraovec519
161.Naredba bitoljske oblasne direkcije od 18. jula 1943. god. o efikasnijoj upotrebi raspoloživog oružja u opštinama pri odbrani od partizanskog napada520
162.Raport službenika opštane sela Karaorman, Sreza štipskog, od 18. avgusta 1943. god. o krađama koje vrše bugarski vojnici523
163.Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 19. avgusta 1943. god. kojom pohvaljuje ubice jednog partizana iz odreda „Dimitar Vlahov“524
164.Izveštaj Đevđeliskog sreskog upravitelja od 21. avgusta 1943. god. o stanju u njegovom srezu i dejstvu odreda Treće operativne zone525
Objašnjenje skraćenica529
Registar531
SADRŽAJ545
BIBLIOTEKA