ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 9 - BORBE U SLOVENIJI, decembar 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Obaveštajnog odeijenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji neprijatelja na sektoru Ljubljana-Trst-Rijeka-Zagreb7
2.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone NOV i PO Slovenije od 1 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica od 8 novembra do 1 decembra 194310
3.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 1 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec - kod Dolenjih Lakovnica i Rakovnika12
4.Izveštaj Otseka za informacije Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 decembra 1943 o borbama na teritoriji Gorenjske i Slovenčakog Primorja13
5.Naredba Štaba Treće ("Alpske") Operativne zone od 2 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije za premeštaj jedinica i formiranje Briško-beneškog odreda16
6.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica na teritoriji Kostanjevica - Novo Mesto - Gro-suplje19
7.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama jedinica na teritoriji Grosuplje - Novo Mesto - Žuzem-berk21
8.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec od 2 decembra 1943 štabu Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije o akcijama u vremenu od 16 do 30 novembra23
9.Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju odreda26
10.Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju odreda28
11.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o zadacima Dolenjskog odreda na sektoru Šmarje-Grosuplje30
12.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 decembra 1943 o situaciji neprijatelja u Sloveniji32
13.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 3 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Koruškog bataljona od 17 oktobra do 27 novembra39
14.Dnevna zapovest Štaba Četvrte operativne zone od 3 decembra 1943 sa pohvalom jedinica za uspešno izvršene akcije u novembru44
15.Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 3 decembra 1943 za obezbedenje napada na Velike Lašče47
16.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 3 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Mrzlih Vodica i Lokava50
17.Naređenje Štaba Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije od 3 decembra 1943 za raspored brigada i pripremu napada na Zgornju Soricu53
18.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 decembra 1943 o pohvali jedinica Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije zbog likvidacije neprijateljskog uporišta u Velikim Laščama54
19.Poziv Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 decembra 1943 Rupnikovim domobrancima za prelaz u jedinice NOV i PO Slovenije56
20.Naredba Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 4 decembra 1943 o postavljenju komandnog kadra u brigadama58
21.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u novembru 1943 i o stanju odreda59
22.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 decembra 1943 o likvidaciji neprijateljskih uporišta u Malom Slatniku i Velikim Laščama63
23.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 6 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Mali Slatnik65
24.Naređenje Štaba Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i POJ od 6 decembra 1943 štabovima brigada za razmeštaj u cilju predviđenih akcija67
25.Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 6 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije o aktivnosti brigade od 16 do 30 novembra69
26.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 7 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Šmarja i Dolenjih Lakovnica73
27.Naređenje Štaba Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije od 7 decembra 1943 štabovima brigada za preduzimanje mera u slučaju neprijateljske ofanzive na sektoru Gorenjske76
28.Naređenje Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 7 decembra 1943 štabovima brigada za veću aktivnost u rušenju komunikacija78
29.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" o borbama od 4 do 7 decembra 194379
30.Izveštaj Štaba Pete slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" od 7 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju brigade od 15 do 30 novembra81
31.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o borbama jedinica Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 23 novembra do 8 decembra 194385
32.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 6 i 1 decembra89
33.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Devete NO brigade na Ravnu Goru92
34.Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Grosuplje-Škofljica94
35.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica i o borbi Dvanaeste slovenačke NO brigade kod Bučne Vasi96
36.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o likvidaciji ustaškog uporišta Ravna Gora98
37.Naređenje Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za rušenje komunikacija Kobarid-Predil i Sv. Lucija - Podbrdo101
38.Izveštaj Propagandnog otseka Dvanaeste slovenačke NO brigade od 9 decembra 1943 o borbi kod Zdinje Vasi103
39.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 9 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ o rušenju mosta kod Kobarida104
40.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o podređenosti Petnaeste slovenačke NO brigade105
41.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 10 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije107
42.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 10 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica u Gorskom Kotaru110
43.Izveštaj Otseka za informacije Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 decembra 1943 o borbama na sektoru Gorica-Kobarid i o napadu na Kočevje112
44.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone NOV i PO Slovenije od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o kadrovskim i opštim pitanjima115
45.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 11 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o napadu na Velike Lašče117
46.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije123
47.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Vrbovsko125
48.Izveštaj Obaveštajnog centra Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 11 decembra 1943 Štabu Treće ("Alpske") Operativne zone o stanju neprijatelja u severnom delu Slovenačkog Primorja128
49.Izveštaj Komande Ribničkog područja od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Komandu mesta Kočevje129
50.Naređenje Štaba Treće ("Alpske") Operativne zone od 12 decembra 1943 za reogranizaciju štabova podređenih jedinica131
51.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Kočevje134
52.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije138
53.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Devete SNO brigade kod Ravne Gore140
54.Naređenje Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za mobilizaciju i pokret na levu obalu Soče142
55.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 deccmbra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ za organizaciju ponovnog napada na Kočevje143
56.Uputstvo Organizaciong otseka Štaba Treće ("Alpske") Operativne zone od 13 decembra 1943 za rad vojnih pozadinskih vlasti144
57.Pismo Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije u vezi s propustom prilikom obezbeđenja napada na Kočevje146
58.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije148
59.Izveštaj štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Gorskom Kotaru150
60.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 13 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i POJ o miniranju mostova kod Kobarida i Kamna153
61.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Petnaeste slovenačke NO brigade od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Svinjskog Hriba155
62.Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 13 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i POJ o rušenju ceste kod Kluža156
63.Naređenje Štaba Treće ("Alpske") Operativne zone od 14 decembra 1943 za prelazak jedinica u protivofanzivu157
64.Direktive Operativnog otseka Treće ("Alpske") Operativne zone od 14 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i POJ u vezi s preduzimanjem ofanzive protiv neprijatelja160
65.Naređenje Štaba Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije od 14 decembra 1943 za formiranje obaveštajnih vodova u brigadama163
66.Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 14 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije o napadu na Hotedršicu164
67.Izveštaj Obaveštajnog otseka Petnaeste slovenačke NO brigade od 14 decembra 1943 Obaveštajnom centru Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o situaciji neprijatelja na sektoru Žumberak-Karlovac-Ogulin166
68.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije u vezi s prelaženjem neprijateljskih vojnika u jedinice NOV i PO Slovenije168
69.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 decembra 1943 o borbama Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije u Gorskom Kotaru i o borbama u Koruškoj170
70.Naređenje Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 15 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade za raspored jedinica i za zaštitu bolnice172
71.Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 15 decembra 1943 Propagandnom otseku Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i POJ o napadu na neprijatelja kod Godoviča173
72.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 15 decembra 1943 o borbama i političkom radu od 1 do 15 decembra174
73.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 15 decembra 1943 Štabu Treće ("Alpske") Operativne zone o nemačkoj ofanzivi na Kobarid180
74.Izveštaj Štaba artiljerije Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 16 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o opštem stanju jedinica186
75.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 16 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i POJ o akcijama od 9 do 16 decembra189
76.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 16 decembra 1943 Štabu brigade o borbi kod Krnice i o stanju bataljona191
77.Naređenje Štaba Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije od 17 decembra 1943 štabovima brigada za prelazak u ofanzivu na sektoru Gorenjske194
78.Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 17 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na Stražišče197
79.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gre-gorčič" od 17 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi na sektoru Slavče-Podpoznik198
80.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 decembra 1943 o napadu Četrnaeste divizije NOV i POJ na Kočevje i o akcijama Devetnaeste Slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel"200
81.Naređenje Štaba Treće ("Alpske") Operativne zone od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije za formiranje Briško-beneškog odreda203
82.Naređenje Štaba Treće ("Alpske") Operativne zone od 18 decembra 1943 Štabu Devetnaeste slovenačke NO brigade "Srećko Kosovel" za formiranje Južnoprimorskog odreda204
83.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 18 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji posle napada na Vrbovsko205
84.Izveštaj Obaveštajnog otseka Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ o stanju neprijatelja u Gorenjskoj207
85.Izveštaj Obaveštajnog otseka Dvadeset sedme ("Gorške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 18 decembra 1943 Štabu Treće ("Alpske") Operativne zone o stanju neprijatelja na sektoru Gorica-Tolmin213
86.Izveštaj Štaba Dvanaeste Slovenačke NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije o borbama i političkom stanju brigade u vremenu od 1 do 15 decembra215
87.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i POJ o borbi kod Krasna219
88.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke "Soške" NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i POJ o borbi kod Cadrga221
89.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke "Soške" NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i POJ o stanju Četvrtog bataljona222
90.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 18 decembra 1943 Štabu brigade o napadu na Koritnicu224
91.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 19 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o početku nemačke ofanzive na sektoru Štajerske226
92.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 19 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Regerče Vasi227
93.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o stanju Prve i Trinaeste brigade229
94.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Vrbovsko231
95.Naredba Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 štabovima brigada o postavljenju novog komandnog kadra236
96.Naređenje Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke ("Šoške") NO brigade za formiranje Rezijske čete238
97.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 20 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Regerče Vasi239
98.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Sslovenije od 21 decembra 1943 Štabu Treće ("Alpske") Operativne zone za rad Devetog korpusa NOV i PO Jugoslavije241
99.Izveštaj oficira za vezu sa jedinicama NOV i PO Hrvatske od 21 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u pograničnim delovima Hrvatske i o mogućnosti prelaska Četrnaeste divizije na sektor Štajerske245
100.Izveštaj Obaveštajnog otseka Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 21 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o stanju neprijatelja na sektoru Krškog Polja248
101.Izveštaj Obaveštajnog otseka Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije od 21 decembra 1943 Obaveštajnom otseku Dvadeset sedme ("Goriške") divizije o stanju neprijatelja na sektoru Dolomita249
102.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru korpusa253
103.Naredba Štaba Devetog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 povodom ukidanja Treće ("Alpske") operativne zone258
104.Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 za napad na neprijatelja u dolini Krke261
105.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Gorskom Kotaru263
106.Naređenje Štaba Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 Štabu Šesnaeste slovenačke NO brigade "Janko Primrl-Vojko" za likvidaciju uporišta u Goropekama265
107.Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 22 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste (Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na nemačku kolonu kod Godoviča266
108.Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 2 2decembra 1943 Štabu Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona na Goreljeku267
109.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 22 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije o premeštaju brigade na sektor Brda269
110.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 22 decembra 1943 Štabu brigade o sukobu kod Nemškog Ruta i Granta271
111.Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigada od 22 decembra 1943 Štabu brigade o akciji u rudniku Rabelju273
112.Izveštaj Operativnog otseka Devetog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 23 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o toku nemačke ofanzive u Gorenjsko j od 13 do 20 novembra277
113.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 23 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zaposedanju Vrbovskog284
114.Izveštaj Štaba Pete slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" od 23 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade od 1 do 15 decembra285
115.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 23 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade,o borbi kod Ruta289
116.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije za pojačanje aktivnosti i za organizaciju obaveštajne službe i službe veze291
117.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 decembra 1943 o akcijama jedinica NOV i PO Slovenije od 12 do 21 decembra294
118.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 24 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Suhoj Krajini296
119.Naređenje Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 24 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije NOV i POJ za preduzimanje napada na neprijatelja na sektoru Dvor-Žužemberk298
120.Naređenje Štaba Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije od 24-decembra 1943 Štabu Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" za pojačanje aktivnosti i izvršenje mobilizacije301
121.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 decembra 1943 o borbama u Dolenjskoj od 19 do 23 decembra302
122.Izveštaj Štaba Dvadeset sedme ("Goriške") divizije NOV i PO Jugoslavije od 25 decembra 1943 Štabu Treće ("Alpske") operativne zone o akcijama brigada i o formiranju Briško-beneškog odreda305
123.Naređenje Štaba Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije od 25 decembra 1943 štabovima brigada za pojačanje budnosti i mera obezbeđenja307
124.Izveštaj Propagandnog otseka Štaba Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 25 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset prve divizije NOV i POJ o borbi kod Jamnika310
125.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 decembra 1943 Štabu Dolenjskog odreda o zadacima na sektoru Grosuplje- - Sv. Križ311
126.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije za pregrupaciju i rad jedinica313
127.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 decembra 1943 o borbama u Dolenjskoj i Gorskom Kotaru315
128.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 26 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" kod Dobrniča317
129.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 36 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke NO brigade ("Ljubljanske") kod sela Vrata320
130.Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenčke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 26 decembra 1943 Propagandnom otseku Dvadeset šeste ("Triglavske") divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu Nemaca na Treći bataljon u selu Javorniku322
131.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 decembra 1943 o borbama u Gorskom Kotaru i u Štajerskoj323
132.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 27 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i rasporedu jedinica325
133.Naređenja Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 27 decembra 1943 za promenu rasporeda brigada328
134.Naređenje Štaba Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije od 27 decembra 1943 štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke NO brigade za promenu rasporeda jedinica331
135.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade "Soške" od 27 decembra 1943 Štabu brigade o napadu na železničku prugu kod Hudajužne332
136.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije u vezi komandovanja jedinicama u borbi334
137.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Škrjanča i Regerče Vasi335
138.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke ("Ljubljanske") NO brigade kod Belog Sela337
139.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 28 decembra 1943 o borbi kod Škrjanča i Regerče Vasi340
140.Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona kod sela Soče342
141.Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 28 decembra 1943 Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi kod Granta i Nemeškog Ruta343
142.Izveštaj Štaba Devetnaeste slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel" od 28 decembra 1943 o akcijama od 12 do 26 decembra345
143.Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti podređenih jedinica350
144.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 29 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Dvanaeste slovenačke NO brigade na sektoru Trška Gora - Karlovec352
145.Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 29 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Pijave Gorice i Zdenske Vasi354
146.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 decembra 1943 o borbama kod Novog Mesta i Zagorice355
147.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" kod Kostanjevice357
148.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke NO brigade kod Belog Sela i o zauzeću Fužina359
149.Izveštaj Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi napada na Netretić362
150.Izveštaj Prvog bataljona Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 30 decembra 1943 o napadu na železničku prugu kod Hudajužne363
151.Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31 decembra 1943 o borbama kod Novog Mesta i Straže365
152.Izveštaj Štaba Desetog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji na sektoru korpusa366
153.Operativni izveštaj Štaba Devetog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za vreme od 1 do 31 decembra373
154.Naređenje Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 štabovima brigada za obezbeđenje napada Petnaeste divizije NOV i FOJ na Vavtu Vas i Dolenjske Toplice386
155.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" kod Zvirča388
156.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i rasporedu jedinica u Gorskom Kotaru390
157.Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi na sektoru Pristava-Mihovec392
158.Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke ("Soške") NO brigade od 31 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na uporišta Hudajužnu i Koritnicu394
159.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke ("Sočke") NO brigade od 31 decembra 1943 Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti od 17 do 31 decembra397
160.Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti na dan 30 decembra 1943401
161.Dnevnik Toneta Vidmara od 1 do 31 decembra 1943 godine403
162.Dnevnik Veljka Križnika od 1 do 31 decembra 1943 godine405
163.Izvod iz dnevnika Šesnaeste slovenačke NO brigade "Janko Premrl-Vojko" za novembar i decembar 1943 godine409
II - Nemački dokumenti
164.Zapovest višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 2 decembra 1943 za poduhvat "Snežna vejavica" protiv jedinica NOV i PO Slovenije na području Pohorja417
165.Izveštaj višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 2 decembra 1943 o stanju i aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na području Pohorja423
166.Zapovest za vezu u poduhvatu "Snežna vejavica" protiv jedinica NOV i PO Slovenije na području Pohorja434
167.Plan transporta trupa od 3 decembra 1943 u vezi s poduhvatom "Snežna vejavica" protiv jedinica NOV i PO Slovenije na području Pohorja436
168.Dopuna zapovesti Trista trećeg pešadiskog puka od 3 decembra 1943 u vezi sa čišćenjem teritorije Planina-Godovič-Šentvid439
169.Zapovest Osamnaestog Landesšicen puka od 6 decembra 1943 za održavanje veze u poduhvatu "Snežna vejavica" protiv jedinica NOV i PO Slovenije na području Pohorja442
170.Zapisnik sa sednice odgovornih nemačkih rukovodioca održane 14 decembra 1943 kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjem uprave u Donjoj Štajerskoj446
171.Telefonska depeša Žandarmeriske stanice Marenberg od 14 decembra 1943 o sukobu kod Sv. Antona i rušenju železničke pruge kod Vuhreda447
172.Telefonska depeša Žandarmeriske stanice Valdek od 14 decembra 1943 o sukobu kod Zgornjih Dovža448
173.Dnevna zapovest višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 15 decembra 1943 povodom borbi kod Kočevja449
174.Izveštaj Karabinjerske stanice Gradišče od 16 decembra 1943 o napadu partizana na železničku stanicu Moša kod Koprive450
175.Zapovest višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 21 decembra 1943 za zavođenje mira i reda u Gorenjskoj i Donjoj Štajerskoj451
176.Teritonjalna raspodela nemačkih jedinica u Gorenjskoj i Donjoj Štajerskoj u vezi sa zapovešću višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 21 decembra 1943455
177.Izveštaj o situaciji partizanskih jedinica u Gorenjskoj i Donjoj Štajerskoj u vezi sa zapovešću višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 21 decembra 1943457
178.Telefonska depeša Žandarmeriske stanice Ptuj od 27 decembra 1943 o napadu partizana na Donju Višnjicu i Cvetlin461
179.Telefonska depeša Žandarmeriske stanice Marenberg od 28 decembra 1943 o iskliznuću voza kod Vuhreda462
Registar*
BIBLIOTEKA