ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 8 - BORBE U SLOVENIJI, 21 oktobar - 30 novembar 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Naređenje Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 21 oktobra 1943 god. Štabu Briško-beneškog odreda za formiranje Treće Soške brigade7
2.Izveštaj Štaba Druge Soške brigade od 21 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o aktivnosti brigade9
3.Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 21 oktobra 1943 god Štabu Goriške divizije o napadu na nemački automobil kod Boveca10
4.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 22 oktobra 1943 god. za ukidanje Idrijskog odreda i za formiranje komande Idrijskog područja11
5.Obaveštenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 22 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Slovenije za Gorenjsku o promeni naziva štaba12
6.Naređenje Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 22 oktobra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Pete udarne brigade za rušenje komunikacije Žužemberk - Novo Mesto13
7.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Šeste udarne brigade "Slavko Slander" u vremenu od 5 do 19 oktobra 1943 godine14
8.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju jedinica i o njihovim potrebama15
9.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i POJ od 22 oktobra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o borbama na sektoru Gerova17
10.Naredba Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 22 oktobra 1943 god. štabovima brigada o postavljenju komandnog kadra u podređenim jedinicama19
11.Obaveštenje Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 22 oktobra 1943 god. štabovima brigada o formiranju Prateće čete u diviziji21
12.Izveštaj Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 22 oktobra 1943 god. o zaposedanju Metlike od strane nemačkih trupa22
13.Izveštaj Štaba Prve Soške NO brigade od 22 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o aktivnosti brigade u vremenu od 15 do 20 oktobra 1943 godine23
14.Izveštaj Štaba Treće Soške NO brigade od 22 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o opštoj situaciji u brigadi24
15.Izveštaj obaveštajnog otseka Gorenjskog odreda od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i situaciji u Gorenjskoj26
16.Naredba Štaba Treće operativne zone - Alpske od 23 oktobra 1943 god. za formiranje zapadno-koruškog odreda29
17.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o borbama na sektoru Rakek - Cerknica - Leskova Dolina - Tršće30
18.Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije NOV i POJ Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Crni Lug - Gerovo i duž pruge Rakek-Trst33
19.Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju neprijatelja na sektoru Vrhnika - Ilirska Bistrica - Gerovo35
20.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 gad. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Škofljica-Ljubljana37
21.Izveštaj Obaveštajnog centra Osamnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. o situaciji na sektoru Vrhnika - Sinja Gorica - Javorje - Osredek39
22.Izveštaj Propagandnog otseka Pete udarne brigade "Ivan Cankar" od 23 oktobra 1943 god. o borbama na sektoru Brezovo-Ceplje-Dole41
23.Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste udarne brigade od 23 oktobra 1943 god. o situaciji kod neprijatelja na sektoru Gorjanci-Kupa42
24.Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 23 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije NOV i PO Slovenije o brojnom stanju brigade i o sukobu s neprijateljem kod mesta pri Žvikarju43
25.Operativni dnevnik o borbama na Kupi u vremenu od 21 do 23 oktobra 1943 godine44
26.Izveštaj Obaveštajnog odeljenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 oktobra 1943 god. o razoružanju italijanskih divizija i o pokretima njemačkih trupa48
27.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o preduzetim merama protiv neprijatelja na teritoriji Dolenjske49
28.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Sv. Križ - Mokronog - Novo Mesto51
29.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o aktivnosti jedinica na sektoru Orle-Kačne52
30.Izveštaj Obaveštajnog centra Osamnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. o situaciji u okolini Ljubljane54
31.Izveštaj Propagandnog otseka Dvanaeste slovenačke NO brigade od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Nemaca na Mokronog56
32.Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 24 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o stanju i aktivnosti brigade58
33.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 oktobra 1943 god. o pokretu nemačkih trupa na sektoru Kočevje - Kočevski Rog59
34.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 oktobra 1943 god. o situaciji na sektoru Ljubljana-Osredek-Tržišče60
35.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 25 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u jedinicama i o situaciji na Pohorju, Kozjem i u Koruškoj62
36.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 25 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na teritoriji Dolenjske64
37.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 25 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Krka-Kočevje-Kupa66
38.Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije NOV i POJ od 25 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti neprijatelja na teritoriji Litija - Novo Mesto - Krško67
39.Naredba Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 25 oktobra 1943 god. o promeni naziva divizije i brigade69
40.Zapovest Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 26 oktobra 1943 god. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste brigade za napad na Tolmin71
41.Izveštaj Štaba Sedamnaeste brigade od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o napadu na nemački automobil kod Ročinja73
42.Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ od 27 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za rušenje komunikacija u dolini Soče74
43.Izveštaj Štaba Dvadesete brigade od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o borbama brigade i o političkoj situaciji u Beneškoj Sloveniji75
44.Izveštaj Sedme udarne brigade "Franc Prešern" od 28 oktobra 1943 god. o borbi kod Gorenje Vasi77
45.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke brigade od 28 oktobra 1943 god. Operativnom štabu za zapadnu Sloveniju o akcijama i stanju brigade78
46.Izveštaj Štaba Dvadesete slovenačke NO brigade od 28 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o organizaciji i stanju u brigadi89
47.Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 29 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za raspored jedinica u slučaju prodora neprijatelja prema Kobaridu92
48.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 oktobra 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Catež - Velika Loka - Mirna - Novo Mesto94
49.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akciji na železničku prugu kod Škofje Loke95
50.Naredba Komande Tobninskog vojnog područja od 29 oktobra 1943 god. o formiranju komandi mesta i o postavljenju štabova u njima96
51.Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije NOV i POJ od 30 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju neprijatelja na sektoru Prezid-Kočevje-Ribnica97
52.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i FOJ od 30 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o borbama Dvanaeste brigade kod Globodola i o situaciji na sektoru Novo Mesto - Trebnje - Trebelno99
53.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Ivan Cankar" o borbama na sektoru Mirna-Catež u vremenu od 28 do 30 oktobra 1943 godine100
54.Izveštaj Štaba Sedme udarne brigade "Franc Prešern" od 30 oktobra 1943 god. o borbama na sektoru Javorje - Luže - Mladi Vrh103
55.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i opštoj situaciji u brigadi104
56.Izveštaj Štaba Dvadesete slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o opštoj situaciji i o izvršenim zadacima105
57.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu brigade o napadu na nemački automobil kod Ročinja107
58.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na nemačke automobile kod Zmineca i Seferta u Poljanskoj Dolini108
59.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Šeste udarne brigade "Slavko Šlander" u vremenu od 23 do 30 oktobra 1943 rodine109
60.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Šeste udarne brigade "Slavko Šlander" na nemačko uporište Šmartno ob Dreti113
61.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o borbama na sektoru Golobar Planina - Polovnik - Stol114
62.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i stanju u brigadi115
63.Izveštaj Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 1 novembra 1943 god. Štabu Treće operativne zone - Alpske o borbama kod Kobarida i o opštoj situaciji na teritoriji Beneške Slovenije117
64.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na nemačke automobile kod Ročinja i Doblarja118
65.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o borbi kod Stanovisča i o opštoj situaciji u brigadi120
66.Izveštaj Štaba Treće operativne zone - Alpske od 3 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji jedinica u Slovenačkom Primorju124
67.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i POJ od 3 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o borbama divizije na sektoru Snežnik - Travna Gora - Cerknica128
68.Izveštaj Štaba Treće operativne zone - Alpske od 4 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o preduzetim merama za učvršćenje borbene sposobnosti jedinica131
69.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama odreda u vremenu od 15 oktobra do 1 novembra 1943 godine134
70.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 novembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona udarne brigade "Tone Tomšič" za sprečavanje puteva i obezbeđenje Kočevskog Roga137
71.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona udarne brigade "Ivan Cankar" za zaprečavanje puteva i obezbeđenje područja Kočevskog Roga140
72.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ o borbama Četrnaeste divizije u vremenu od 20 oktobra do 5 novembra 1943 godine141
73.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 5 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu udarne brigade "Matija Gubec" kod Poganaca143
74.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 novembra 1943 god. o uspesima jedinica za vreme nemačke ofanzive144
75.Izveštaj Štaba Desete slovenačke brigade - Ljubljanske od 6 novembra 1943 god. o borbama na sektoru Muljava - Ilova Gora146
76.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 7 novembra 1943 god. Štabu Treće operativne zone - Alpske u vezi s reorganizacijom štabova i jedinica151
77.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 7 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Trebelno-Catež-Stična-Hočevje-Globodol154
78.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Udarne brigade "Ivan Cankar" za zaprečavanje i obezbeđenje sektora Novo Mesto - Straža - Uršna Sela156
79.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu bataljona VOS-a za zaprečavanje puteva i obezbeđenje sektora Podturn-Podstenice-Rog-Crmošnjice158
80.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Udarne brigade "Tone Tomšič" za zaprečavanje puteva i obezbeđenje sektora Kočevje - Stari Log - Zaga Rog161
81.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 8 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i akcijama jedinica Petnaeste divizije163
82.Izveštaj politkomesara Sedmog korpusa NOV i POJ od 8 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Suhoj Krajini166
83.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Udarne brigade "Ivan Cankar" od 8 novembra 1943 god. o borbama u vremenu od 8 septembra do 8 novembra 1943 godine168
84.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi napada na Novo Mesto172
85.Izveštaj Štaba Devete slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste divizije NOV i POJ o borbama na sektoru Kočevska Reka -Mlaka - Medvedek - Jelenov Zleb174
86.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na Ločnik180
87.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ za preduzimanje akcije protiv neprijatelja u dolini reke Krke182
88.Izveštaj Štaba artilerije Petnaeste divizije NOV i POJ o aktivnosti svojih jedinica u vremenu od 21 oktobra do 10 novembra 1943 godine183
89.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 11 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremama za napad na Novo Mesto189
90.Naređenje Štaba Treće operativne zone - Alpske od 12 novembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za pojačane aktivnosti protiv ostataka bele i plave garde192
91.Zapovest Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 12 novembra 1943 god. za napad na Novo Mesto194
92.Zapovest Štaba Devete slovenačke NO brigade od 12 novembra 1943 god. za premeštanje bataljona na sektor Vrbovec - Mala Gora - Polom - Seč196
93.Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Petnaeste divizije o borbama kod Novog Mesta197
94.Izveštaj Štaba Četrnaeste slovenačke NO brigade - Zelezničarske od 13 novembra 1943 god. o stanju u brigadi i o njenoj aktivnosti od formiranja do 13 novembra 1943 godine198
95.Izveštaj Štaba Pete slovenačke udarne brigade "Ivan Cankar" od 14 novembra 1943 god. o borbi kod Stične 31 oktobra 1943 godine206
96.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Ivan Cankar" od 14 novembra 1943 god. o borbama brigade u vremenu od 1 do 14 novembra 1943 godine207
97.Izveštaj Štaba Desete slovenačke NO brigade - Ljubljanske od 14 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Mokrec-Krim211
98.Pregled borbi jedinica NOV i PO Slovenije od 21 oktobra do 15 novembra 1943 godine214
99.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u vremenu od 1 oktobra do 11 novembra 1943 godine225
100.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Novo Mesto228
101.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Novo Mesto230
102.Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade za produženje napada na Novo Mesto232
103.Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 15 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto234
104.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 16 novembra 1943 god. o borbama za Novo Mesto i naređenje o zadacima i promeni rasporeda podređenih jedinica236
105.Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 16 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za izvršenje priprema napada na nemačka uporišta u rejonu Čiginj-Kozaršče-Doblarji240
106.Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. o borbama za Novo Mesto241
107.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o napadu na neprijateljska uporišta Št. Peter (Ob Nadiži) i Prelesje243
108.Zapovest Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 17 novembra 1943 god. za napad na nemačka uporišta u dolini Soče246
109.Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade za 17 i 18 novembar 1943 god. o situaciji na sektoru Novo Mesto - Trebnje - Mirna249
110.Informativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Sloveniji i o rezultatima nemačke ofanzive251
111.Izveštaj štaba artilerije Petnaeste divizije NOV i POJ od 18 novembra 1943 god. Štabu divizije o aktivnosti svojih jedinica u vremenu od 12 do 20 novembra 1943 godine253
112.Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade "Matija Gubec" od 18 novembra 1943 god. Štabu petnaeste divizije o napadu na Novo Mesto256
113.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Ivan Cankar" od 18 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto258
114.Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 19 novembra 1943 god. štabovima podređenih jedinica za rušenje drumova u pravcu Novog Mesta261
115.Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 novembra 1943 god. za rad partiskih organizacija u vojsci263
116.Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 novembra 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o situaciji Petnaeste divizije kod Novog Mesta267
117.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru korpusa i u pograničnim delovima Hrvatske269
118.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju Osamnaeste divizije i o situaciji na njenom sektoru272
119.Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. za raspored jedinica i njihove zadatke u slučaju neprijateljske ofanzive274
120.Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za novi raspored jedinica i za rušenje komunikacija278
121.Naređenje Štaba Treće operativne zone - Alpske od 22 novembra 1943 god. za prelazak u protivofanzivu279
122.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 22 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu Osamnaeste divizije u Gorski Kotar281
123.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 22 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju jedinica282
124.Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade "Matija Gubec" od 22 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade u vremenu od 1 do 15 novembra 1943 godine284
125.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Četvrte udarne brigade "Matija Gubec" od 22 novembra 1943 god. o akcijama bataljona u vremenu od 21 oktobra do 18 novembra 1943 godine289
126.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa za formiranje Belokranjskog i Dolenjskog odreda292
127.Okružnica Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 novembra 1943 god. u vezi s otklanjanjem nedostataka u jedinicama NOV i PO Slovenije294
128.Naredba Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 23 novembra 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u potčinjenim jedinicama298
129.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Ivan Cankar" od 23 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade u vremenu od 15 oktobra do 15 novembra 1943 godine299
130.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 24 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o aktivnosti jedinica u vremenu od 7 oktobra do 24 novembra 1943 godine306
131.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 24 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu divizije na teritoriju Gorskog Kotara315
132.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 25 novembra 1943 god. o situaciji u Gorenjskoj317
133.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 novembra 1943 god. generallajtnantu Jakobu Avšiču za dogovor sa Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske u slučaju evakuisanja glavnih snaga NOV i PO Slovenije319
134.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 27 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i razmeštaju jedinica prilikom dolaska u Gorski Kotar321
135.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Ivan Cankar" od 27 novembra 1943 god. o borbama na sektoru Trška Gora -Kamence - Sv. Ana323
136.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste divizije da se pojača aktivnost jedinica na sektoru Gorskog Kotara325
137.Uputstvo Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 novembra 1943 god. svim obaveštajnim centrima za rad na terenu327
138.Naređenje Štaba Treće operativne zone - Alpske od 28 novembra 1943 god. štabovima podređenih jedinica za otklanjanje grešaka i nedostataka329
139.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa o borbama jedinica i o stanju neprijatelja na sektoru divizije331
140.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa o rasporedu jedinica i o napadu Devete brigade na nemački kamion kod Kikovice333
141.Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 28 novembra 1943 god. o borbi kod Stranske Vasi i Ruperč Vrha335
142.Naredba Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 28 novembra 1943 god. o postavljenju političkog kadra u bataljonima336
143.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ u vezi s preduzimanjem akcija na sektoru Grosuplje-Šmarje338
144.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 novembra 1943 god. Štabu Treće operativne zone - Alpske za otklanjanje nedostataka i grešaka u jedinicama339
145.Podaci Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 novembra 1943 god. o borbama u Dolenjskoj i na sektoru Čabar-Prezid341
146.Izveštaj Štaba Treće operativne zone - Alpske od 29 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju jedinica i o situaciji na sektoru zone342
147.Izveštaj Štaba Treće operativne zone - Alpske od 29 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji vojnih pozadinskih vlasti347
148.Uputstva politkomesara Treće operativne zone - Alpske od 29 novembra 1943 god. za politički rad u jedinicama349
149.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Petnaeste slovenačke NO brigade na reci Mrežnici354
150.Izveštaj Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ od 29 novembra 1943 god. Štabu Treće operativne zone - Alpske o borbama divizije od 16 do 28 novembra 1943 godine356
151.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dolenjskog odreda za borbu protiv domobrana i za izvršenje mobilizacije359
152.Operativni izveštaj Štaba Treće operativne zone - Alpske od 30 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije361
153.Izveštaj Obaveštajnog otseka Treće operativne zone - Alpske od 30 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije377
154.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 30 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Gorenje Lakovnice392
155.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Ivan Cankar" Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade prilikom blokade Novog Mesta394
156.Dnevnik Toneta Vidmara od 21 oktobra do 30 novembra 1943 godine396
157.Dnevnik Veljka Križnika od 21 oktobra do 30 novembra 1943 godine398
II - Nemački dokumenti
158.Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 24 oktobra 1943 god. Komandantu vermanšafta u Mariboru o napadu partizana kod Gomilskog403
159.Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 24 oktobra 1943 god. o napadu partizana kod Gomilskog404
160.Izveštaj komandira Treće alarmne čete u Braslavčama od 24 oktobra 1943 god. komandantu vermanšaft bataljona u Mozirju o napadu partizana kod Gomilskog406
161.Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 25 oktobra 1943 god. komandantu vermanšafta u Mariboru o logorima partizana u rejonu Cernilec - Menina Planina - Dobrovlje410
162.Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 25 oktobra 1943 god. o dislokaciji i brojnom stanju jedinica411
163.Izveštaj žandarmeriske stanice Slovenjgradec od 27 oktobra 1943 god. o napadu partizana na rudnik Stari Trg412
164.Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 28 oktobra 1943 god. komandantu vermanšafta u Mariboru o preduzetoj akciji na sektoru Cernilec - Tolsti Vrh413
165.Izveštaj Komande vermanšaft bataljona - Zapad od 30 oktobra 1943 god. o napadu partizana na uporište Šmartno od Dreti414
166.Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 30 oktobra 1943 god. višem saveznom vođi u Mariboru o napadu partizana na uporište Šmartno od Dreti415
167.Izveštaj žandarmeriske stanice Šmartin od 31 oktobra 1943 god. o napadu partizana na Zamak418
168.Izveštaj komandanta policije i službe bezbednosti za Donju Štajersku od 1 novembra 1943 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti o opštoj situaciji419
169.Zapisnik sa sednice odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 1 novembra 1943 god. kod pretsednika štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj430
170.Dnevna zapovest višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 6 novembra 1943 god. u vezi s određivanjem starešina za obuku slovenačkih domobranaca433
171.Izveštaj žandarmeriske stanice Konjice od 9 novembra 1943 god. o napadu partizana na Zreče435
172.Zapisnik sa sednice odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 16 novembra 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj436
173.Izveštaj žandarmeriske stanice Radije ob Dravi i šefa žel. stanice Vuhred od 21 novembra 1943 god. o napadu partizana na železničku stanicu Vuhred439
174.Zapisnik sa sednice odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 30 novembra 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj440
175.Pregled aktivnosti partizana u vremenu od 1 do 30 novembra 1943 god. sastavljen u Zemaljskom savetu u Celju443
176.Naređenje komandanta žandarmerije za Korušku od novembra 1943 god. za obračunavanje štete nanesene bataljonu "Henel" prilikom akcija u Gorenjskoj od 27 oktobra 1943 godine444
177.Spisak akcija izvedenih od strane Nemaca protiv jedinica na teritoriji Slovenačkog Primorja u oktobru 1943 godine445
Registar*
BIBLIOTEKA