ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 7 - BORBE U SLOVENIJI, septembar - oktobar 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Uputstvo CK KPS od 9 septembra 1943 okružnim i rejonskim komitetima o uspostavljanju vlasti Osvobodilne fronte i o mobilizaciji svih muškaraca sposobnih za oružje7
2.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 septembra 1943 Štabu Četrnaeste divizije o zadacima divizije posle kapitulacije italijanske vojske11
3.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije u vezi sa dislokacijom i zadacima Petnaeste divizije posle italijanske kapitulacije13
4.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 septembra 1943 Štabu zapadnodolenjskog odreda o njegovim zadacima posle kapitulacije Italije15
5.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 septembra 1943 Štabu istočnodolenjskog odreda o njegovim zadacima posle kapitulacije Italije16
6.Izveštaj politkomesara Druge udarne brigade "Ljubo Šercer od 12 septembra 1943 Štabu Četrnaeste divizije NOV i PO Slovenije o izvršenim zadacima i o formiranju Desete slovenačke brigade ("Ljubljanske")18
7.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 septembra 1943 za formiranje vojnih vlasti u pozadini22
8.Uputstvo Organizacionog otseka pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije od 14 septembra 1943 o organizaciji i zadacima vojnih vlasti u pozadini24
9.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 septembra 1943 o formiranju i organizaciji Osamnaeste divizije28
10.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 septembra 1943 štabovima divizija, brigada i odreda povodom izbora za skupštinu poslanika slovenačkog naroda29
11.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 septembra 1943 o uspesima Četrnaeste divizije33
12.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 septembra 1943 Štabu gorenjskog odreda o njegovim zadacima35
13.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 septembra 1943 o uspesima jedinica Petnaeste divizije36
14.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16 septembra 1943 podređenim jedinicama o postavljanju komandnog kadra u Osamnaestoj diviziji i Dolomitskom odredu38
15.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji i o aktivnosti jedinica Četrnaeste i Petnaeste divizije39
16.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 septembra 1943 podređenim štabovima i komandama o postupku sa belogardistima41
17.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 septembra 1943 za otvaranje kurseva nižeg starešinskog kadra pri štabovima divizija, brigada i odreda43
18.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 septembra 1943 o postavljenju Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju45
19.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 septembra 1943 za povratak Sedme udarne brigade na teritoriju Gorenjske i o njenim zadacima46
20.Uputstvo zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 leptembra 1943 sekretaru FK KPS za Gorenjsku u vezi sa reorganizacijom Gorenjskog odreda48
21.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 septembra 1943 o likvidaciji belogardističkih uporišta u Notranjskoj49
22.Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 19 septembra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Rakek - Postojna - Ilirska Bistrica51
23.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 septembra 1943 o situaciji neprijatelja na teritoriji Petnaeste divizije i u okolini Ozlja53
24.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 septembra 1943 o likvidaciji belogardističkog uporišta Turjak54
25.Dnevna zapovest Štaba Četrnaeste divizije od 20 septembra 1943 povodom likvidacije belogardističkog uporišta Turjak58
26.Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije od 20 septembra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o situaciji na teritoriji Dolenjske60
27.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 septembra 1943 o naimenovanju komandi Cerkničkog, Ribničko-velikolaškog i Grosupeljsko-stiškog vojnog područja62
28.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 septembra 1943 o formiranju radnih četa pri komandama područja63
29.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 septembra 1943 o borbama na frontu kod Gorice65
30.Naređenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 21 septembra 1943 Štabu Četrnaeste divizije za formiranje Rabske brigade66
31.Izveštaj Obaveštajnog centra brigade "Ljubo fiercer" od 21 septembra 1943 načelniku Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije o situaciji na sektoru Trst-Postojna67
32.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22 septembra 1943 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zadacima i radu jedinica posle kapitulacije Italije69
33.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22 septembra 1943 o situaciji u Ljubljani i okolini74
34.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 septembra 1943 štabovima divizija i odreda o zadacima i taktici jedinica75
35.Okružnica Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 septembra 1943 pomoćnicima komandanata područja o njihovim dužnostima i zadacima77
36.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 septembra 1943 o uspesima jedinica Četrnaeste i Petnaeste divizije78
37.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 23 septembra 1943 Štabu primorske operativne zone za formiranje novih brigada u Slovenačkom Primorju83
38.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 23 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi brigade "Tone Tomšič" kod Cerknice85
39.Izveštaj Politbiroa Prve udarne brigade "Tone Tomšič" od 23 septembra 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partiske organizacije i političkom radu brigade86
40.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 septembra 1943 o situaciji na sektorima Ozalj i Žužemberk89
41.Izveštaj Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 24 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Slovenačkom Primorju91
42.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 24 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkim kadrovima u jedinicama divizije94
43.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 septembra 1943 komandama područja i štabovima divizija za uništenje železničkih komunikacija96
44.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 septembra 1943 o aktivnosti neprijatelja na teritoriji Dolenjske97
45.Izveštaj Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 25 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o početku nemačke ofanzive u Slovenačkom Primorju98
46.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 25 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i potrebama zone100
47.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 septembra 1943 o situaciji u Ljubljani i okolini103
48.Dnevni izveštaj Štaba Južne grupe odreda od 25 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju i situaciji jedinica105
49.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 septembra 1943 o situaciji na sektoru Novo Mesto - Kostanjevica106
50.Izveštaj Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 26 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o toku nemačke ofanzive u Slovenačkom Primorju107
51.Izveštaj Štaba Primorske operativne zone od 26 septembra 1943 o borbama kod Gorice, Solkana i Vogrskog109
52.Izveštaj Štaba Primorske operativne zone od 26 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektorima: Razdrto - Ajdovščina - Cepovan - Crni Vrh110
53.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 26 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rušenju železničke pruge Ljubljana-Trst111
54.Dnevni izveštaj Južne grupe odreda od 26 septembra 1943 o brojnom stanju i situaciji jedinica112
55.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 septembra 1943 o situaciji na sektoru Postojna-Trst-Rijeka114
56.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 septembra 1943 o borbama jedinica Četrnaeste i Petnaeste divizije116
57.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 27 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pristizanju Prvog bataljona i Štaba Šeste udarne brigade "Slavko Slander" na teritoriju Štajerske119
58.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 septembra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Kostanjevice120
59.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 28 septembra 1943 o situaciji na sektoru Ljubljane i Dolenjske121
60.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 28 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji jedinica123
61.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 28 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o izboru poslanika u jedinicama divizije127
62.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 28 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Loške brigade na nemačke automobile u Rakeku131
63.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 septembra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Samobor-Karlovac-Ozalj132
64.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 septembra 1943 o situaciji na sektoru Zalog-Postojna-Trst i o rušenju železničke pruge Ljubljana - Višnja Gora134
65.Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 septembra 1943 o situaciji na sektorima Metlika-Karlovac i Trst - Št. Peter137
66.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 septembra 1943 o akcijama Prve, Osme i Devete udarne brigade138
67.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 septembra 1943 o situaciji na sektoru Vrhnika-Ljubljana-Litija139
68.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 30 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Loške i Tomšičeve udarne brigade kod Rakeka i Postojne141
69.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije Štabu Osamnaeste divizije u vezi sa zadacima divizije143
70.Bilten politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o zadacima politkomesara vojnih jedinica u vezi sa merama preduzetim nakon kapitulacije Italije144
71.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 oktobra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Ljubljane146
72.Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV 1 PO Slovenije od 1 oktobra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Ljubljana-Postojna-Trst147
73.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 oktobra 1943 o uspesima jedinica Petnaeste divizije na sektoru Dolenjske i jedinica Četrnaeste divizije duž pruge Ljubljana-Postojna-Trst149
74.Izveštaj Štaba Idrijske udarne brigade od i oktobra 1943 Štabu Primorske operativne zone o formiranju brigade153
75.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspesima slovenačkih operativnih jedinica od 1 maja do 8 septembra 1943154
76.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspesima slovenačkih operativnih jedinica od 8 septembra do 1 oktobra 1943164
77.Dnevni izveštaj Obaveštajnog centra Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Rakek - Ilirska Bistrica - Trst168
78.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 o napadu Petnaeste divizije na neprijateljska uporišta u Stojdragi, Javorju i Kostanjevici170
79.Pregled uspeha i gubitaka NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 za period od maja do 8 septembra 1943 godine173
80.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 2 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o razmeštaju jedinica i o situaciji kod neprijatelja175
81.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 2 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji u jedinicama176
82.Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije od 2 oktobra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o napadu Pete udarne brigade na Javorje i o stanju neprijatelja na sektoru Krškog Polja178
83.Izveštaj Obaveštajnog centra Druge udarne brigade "Ljubo Sercer" od 2 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Četrnaeste divizije o borbama brigade na pruzi Postojna - Ilirska Bistrica i o stanju neprijatelja u rejonu Ilirske Bistrice179
84.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 oktobra 1943 Operativnom štabu za zapadnu Sloveniju u vezi s rušenjem Tršćanske pruge181
85.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije ođ 3 oktobra 1943 Štabu Četrnaeste divizije u vezi sa sastavom divizije i njenim zadacima u Slovenačkom Primorju183
86.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 oktobra 1943 o akcijama jedinica na sektoru Ljubljana-Grosuplje-Rakek185
87.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 3 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o ponovnom formiranju Šeste udarne brigade "Slavko Slander"186
88.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 3 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštem stanju jedinica i o stanju neprijatelja188
89.Pismo Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije od 3 oktobra 1943 Štabu Trinaeste proleterske brigade Rade Končar o pitanju sadejstva191
90.Dnevni izveštaj Štaba Petnaeste udarne brigade od 3 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju brigade i o njenom napadu na Ozalj193
91.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 4 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i o situaciji kod neprijatelja194
92.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 oktobra 1943 o nemačkom bombardovanju Grahova i Novog Mesta195
93.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 5 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama duž pruge Rakekl-Postojna-Trst196
94.Izveštaj Osamnaeste divizije od 5 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i akcijama Osme, Devete i Desete brigade199
95.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 6 oktobra 1943 podređenim jedinicama o ukidanju Primorske operativne zone i formiranju Triglavske. Tršćanske i Goričke divizije201
96.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 6 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji, borbama u Rakeku i situaciji u Hrvatskoj Istri205
97.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 7 oktobra 1943 o akcijama brigada od 1 do 7 oktobra208
98.Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 7 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o organizaciji službe i o borbi Jedanaeste udarne brigade kod Studene Gore210
99.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 7 oktobra 1943 Štabu Šestog korpusa o rasporedu jedinica divizije212
100.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 7 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju i naoružanju odreda213
101.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Ljubljana-Litija214
102.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 oktobra 1943 o napadu Dvanaeste udarne brigade na Jevnicu i o borbama jedinica na sektoru Stojdraga-Samobor216
103.Izveštaj Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 8 oktobra 1943 o borbama i stanju jedinica u Slovenačkom Primorju218
104.Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije od 8 oktobra 1943 Glavnom Obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o borbi kod Javorskog Križa i o situaciji neprijatelja u dolini reke Save i u pograničnim sektorima Hrvatske220
105.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Gorenjskog odreda od 8 oktobra 1943 Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji u Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj222
106.Naredba Štaba Šestog korpusa NOV i PO Slovenije od 9 oktobra 1943 Štabu Petnaeste divizije za likvidaciju nemačkih uporišta duž bivše italijansko-nemačke granice228
107.Naređenje Štaba Šestog korpusa od 9 oktobra 1943 Štabu Četrnaeste divizije za rušenje pruge Ljubljana-Trst230
108.Izveštai Štaba Osamnaeste divizije od 9 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i akcijama jedinica232
109.Naređenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 10 oktobra 1943 svim štabovima vojnih jedinica na teritoriji zapadne Slovenije za pojačanje ofanzivne aktivnosti protiv neprijatelja234
110.Uputstvo Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 10 oktobra 1943 štabovima podređenih jedinica o vođenju evidencije i pisanju izveštaja236
111.Naređenje Goričke divizije NOV i PO Slovenije od 10 oktobra 1943 štabovima brigada o njihovim zadacima239
112.Izveštaj Obaveštajnog centra Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Ljubljana-Logatec240
113.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Rijeka-Trst-Rakek242
114.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 oktobra 1943 o borbama u Slovenačkom Primorju i duž pruge Rakek - Ljubljana - Zidani Most245
115.Izveštaj Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 11 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o toku ofanzivnih akcija u Gorenjskoj i Slovenačkom Primorju i o stanju neprijatelja na toj teritoriji248
116.Izveštaj Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 11 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Leskovicu i o rušenju komunikacija u Gorenjskoj251
117.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 11 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i borbama Šeste udarne brigade "Slavko Slander" od 1 do 10 oktobra 1943252
118.Naređenje Štaba Goričke divizije od 11 oktobra 1943 Štabu Prve soške brigade o formiranju talijanske brigade i o njenim zadacima254
119.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 oktobra 1943 o kretanju neprijateljskih snaga i o napadu na nemački voz kod Jevnice255
120.Izveštaj Operativnog štaba soških brigada od 12 oktobra 1943 Primorskoj operativnoj zoni o borbama brigada na sektoru Gorice. Udina i severne Primorske259
121.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 otsecima Glavnog štaba za izvršenje priprema s obzirom na pretstojeću nemačku ofanzivu264
122.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 komandama područja za izvršenje potrebnih priprema s obzirom na pretstojeću nemačku ofanzivu266
123.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Rijeka-Trst-Rakek i o borbama jedinica Petnaeste divizije na sektoru St. Jani -Bučka - Kostanjevica268
124.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o napadu jedinica Petnaeste divizije na nemačka uporišta St. Janž i Kal271
125.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o napadu jedinica Petnaeste i Osamnaeste divizije na nemačka uporišta Pečar i Boštanj272
126.Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 u vezi s uspešnim akcijama Petnaeste i Osamnaeste divizije u Zasavju i akcijama Četrnaeste divizije na tršćanskoj pruzi274
127.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o napadu Petnaeste divizije na nemačko uporište Brezje i o situaciji na sektoru Petnaeste udarne brigade277
128.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Ilirska Bistrica - Vrhnika i o borbama Petnaeste divizije na sektoru Sevnica-Bučka-Kostanjevica278
129.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o napadu na Kostanjevicu i rušenju Stampetovog mosta kod Verda280
130.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 oktobra 1943 komandama područja i mesta u vezi s pretstojećom neprijateljskom ofanzivom282
131.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16 oktobra 1943 o borbama i situaciji na sektoru Rakek-Ljubljana-Litija-Sevnica-Kostanjevica284
132.Okružnica politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 oktobra 1943 u vezi s političkim radom u jedinicama289
133.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Jaska-Karlovac-Ozalj-Kostanjevica293
134.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 oktobra 1943 o borbama jedinica Petnaeste divizije295
135.Naređenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 štabovima Tršćanske, Goričke i Triglavske divizije o njihovom operativnom području i o uključivanju novih brigada u njihov sastav297
136.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 o postavljanju komesara i njegovog zamenika u Tršćanskoj diviziji299
137.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 Štabu Tršćanske divizije za rušenje komunikacija na njenom operativnom području300
138.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 štabovima Triglavske divizije i Dolomitskog odreda o ukidanju Dolomitskog odreda302
139.Uputstva Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 Štabu Triglavske divizije o uključivanju jedinica Dolomitskog odreda u njen sastav i o njenim zadacima na Dolomitskom terenu304
140.Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 o rasformiranju Briško-beneškog i Tolminskog odreda305
141.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 17 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju odreda i njegovim akcijama u periodu od 15 septembra do 15 oktobra 1943307
142.Uputstvo Organizacionog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 oktobra 1943 za postupak prilikom mobilizacije310
143.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Klana-Rakek-Ljubljana311
144.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 oktobra 1943 o nemačkom izveštaj u povodom nemačkog napada na zamak Lanišće kod Ljubljane313
145.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 oktobra 1943 o napadu na Veliki Vrh i o borbama kod Kostanjevice314
146.Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 19 oktobra 1943 o akcijama jedinica u Slovenačkom Primorju316
147.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 o situaciji neprijatelja u Gorskom Kotaru, duž pruge Rakek-Ljubljana-Zagreb i u rejonu Konjevice319
148.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 o situaciji neprijatelja na otseku Kostanjevica-Jaska-Ogulin322
149.Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 20 oktobra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Vrhnika - Ilirska Bistrica - Crni Lug323
150.Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 Štabu Osamnaeste brigade za odbranu linije Polovnik-Zaga326
151.Izveštaj Štaba Druge brigade - "Soča" od 20 oktobra 1943 Štabu Goričke divizije o reorganizaciji štaba brigade327
152.Izveštaj o situaciji na liniji Trst - Ljubljana - Zidani Most - Samobor328
153.Izvod iz Operativnog dnevnika štaba Osamnaeste divizije o borbama kod Broda na Kupi od 10 do 20 oktobra 1943330
154.Dnevnik Sedme Udarne brigade "France Prešern" od 9 septembra do 23 oktobra 1943339
155.Dnevnik Antona Vidmara od 9 septembra do 20 oktobra 1943343
II - Nemački dokumenti
156.Naredba višeg vođe SS i policije Osamnaeste korpusne oblasti od 9 septembra 1943 za pojačanje budnosti u jedinicama349
157.Dnevna zapovest komandanta policije poretka alpske oblasti od 10 septembra 1943 o objedinjenim nazivima borbenih akcija351
158.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca održane 21 septembra 1943 kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Milera-Haciusa povodom pitanja uprave u Donjoj Štajerskoj353
159.Izveštaj Komandanta policije i službe bezbednosti - ispostava Radovljica - od 25 septembra 1943 pomoćnom uredu službe bezbednosti u Radovljici o predlogu belogardističkih vođa za osnivanje jedinstvene vlade i oblasti u Sloveniji354
160.Telefonska depeša komandanta žandarmerije za Štajersku od 30 septembra 1943 o napadu na nastavni centar Radmirje359
161.Zapisnik sa sednice odgovornih nemačkih rukovodilaca održane 5 oktobra 1948 kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade povodom pitanja uprave u Donjoj Štajerskoj360
162.Izveštaj komandanta Drugog alarmnog bataljona u Mozirju od 16 oktobra 1943 saveznom vođstvu Štajerskog domobranstva o akciji na Meninu planinu362
163.Izveštaj komandira žandarmeriske stanice Dol od 17 oktobra 1943 komandantu policije bezbednosti o napadu jedinica NOV i PO Slovenije na nemačka uporišta Dol i Kal365
164.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca održane 19 oktobra 1943 kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade povodom pitanja uprave u Donjoj Štajerskoj369
165.Izveštaj komandira žandarmeriske stanice Rogaška Slating od 20 oktobra 1943 komandantu policije i službe bezbednosti za Donju Štajersku o napadu partizana na rudnik Mali Tabor372
166.Izjava organizatora plavogardističkog pokreta u Sloveniji Marjana Strniše o pravilnosti narodnooslobodilačkog pokreta373
Registar*
BIBLIOTEKA