ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 6 - BORBE U SLOVENIJI, od 1 maja do 10 septembra 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 3 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji Odreda i o mobilizaciji7
2.Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade "Rade Končar" od 4 maja 1943 god. za rušenje pruge Novo Mesto - Velika Loka9
3.Izveštaj Kamniško-savinjskog odreda od 4 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o prvomajskim akcijama11
4.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 5 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akcijama Odreda u drugoj polovini aprila 1943 godine13
5.Naredba Štaba Gorenjskog odreda od 5 maja 1943 god. o mobilizaciji u Gorenjskoj14
6.Naredba Štaba Primorske operativne zone štabovima jedinica izvan brigada za preduzimanje ofanzivnih akcija15
7.Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade "Rade Končar" od 7 maja 1943 god. za rušenje pruge Velika Loka-Trebnje17
8.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade "Rade Končar" od 10 maja 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o rušenju železničke pruge Velika Loka - Trebnje18
9.Pohvala Štaba Četvrte operativne zone - Štajerske od 12 maja 1943 god. Štabu Kamniško-savinjskog odreda i štabovima bataljona za uspešne prvomajske akcije20
10.Izveštaj Kamniško-savinjskog odreda od 13 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o izvršenim akcijama u toku aprila21
11.Izveštaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 14 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama hrvatskih jedinica na teritoriji Slovenije u prvoj polovini maja 1943 godine23
12.Izveštaj Kamniško-savinjskog odreda od 14 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o akcijama Kamniškog bataljona od 5 do 7 maja 1943 godine27
13.Izveštaj Štaba Kamniško-savinjskog odreda od 22 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o brojnom stanju i naoružanju bataljona28
14.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 23 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akciji na Bistricu na Dravi29
15.Naredba Štaba Primorske operativne zone od 24 maja 1943 god. Štabu VI udarne brigade "Ivan Gradnik" za odlazak u Benešku Sloveniju34
16.Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 maja 1943 god. za prelaz jedinica NOV i PO Slovenije u ofanzivne akcije u periodu Pete neprijateljske ofanzive40
17.Izveštaj Kamniško-savinjskog odreda od 28 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o akcijama Kamniško-savinjskog odreda44
18.Izveštaj Štaba Kamniško-savinjskog odreda od 2 juna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o napadu neprijatelja na Kamniški bataljon na Rakitovecu46
19.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone - Štajerske od 4 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u podređenim jedinicama48
20.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o komandnom sastavu bataljona54
21.Izveštaj Štaba udarne brigade "Tone Tomšič" od 7 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobima i akcijama prilikom prelaza italijansko-nemačke granice56
22.Izveštaj Štaba Primorske operativne zone od 11 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama primorskih brigada60
23.Naredba Štaba Primorske operativne zone od 11 juna 1943 god. Štabu Kraškog bataljona za reorganizaciju i prelaz u ofanzivne akcije66
24.Izveštaj Operativnog štaba slovenačkih brigada i odreda od 12 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Dobrnič-Korita-Dobrava67
25.Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 20 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Primorsku o narednim političkim zadacima u Primorskoj68
26.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22 juna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske za promenu i dopunu Štaba zone72
27.Izveštaj Štaba Pete udarne brigade "Simon Gregorčič" od 22 juna 1943 god. Štabu Primorske operativne zone o napadu na policiski automobil kod Mrzle Rupe73
28.Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade "Ivan Gradnik" od 23 juna 1943 god. Štabu Primorske operativne zone o stanju na terenu i u bataljonima74
29.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 juna 1943 god. za formiranje Druge operativne zone - Gorenjske76
30.Naredba Štaba Primorske oprativne zone od 24 juna 1943 god. za postavljanje komandnog kadra u Petoj i Šestoj slovenačkoj udarnoj brigadi77
31.Izveštaj politkomesara Pete udarne brigade "Simon Gregorčič" od 25 juna 1943 god. Štabu Primorske oprativne zone o stanju Prvog bataljona78
32.Direktive Politkomesarijata Primorske operativne zone od 26 juna 1943 god. politkomesaru Pete udarne brigade "Simon Gregorčič" za pravilno tumačenje odlaska Brigade u Benešku Sloveniju80
33.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 juna 1943 god. članu Vrhovnog štaba Edvardu Kardelju o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji83
34.Naredba Štaba Primorske operativne zone od 27 juna 1943 god. Štabu Pete udarne brigade "Simon Gregorčič" za odlazak bataljona na teritoriju Trsta u vezi sa mobilizacijom86
35.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 27 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda u mesecu maju i junu87
36.Uputstva politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 jula 1943 god. politkomesarima brigada, odreda i bataljona za podizanje vojno-stručnog znanja komesara i političkog nivoa boraca94
37.Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 7 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku za aktivizaciju gorenjskih jedinica u oružanim akcijama100
38.Naredba Štaba Druge operativne zone - Gorenjske NOV i PO Slovenije od 12 jula 1943 god. za osnivanje Osme udarne brigade i reorganizaciju jedinica u Gorenjskoj106
39.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 jula 1943 god. za formiranje Četrnaeste i Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije110
40.Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 jula 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske za pripremu jedinica za reorganizaciju NOV i PO Slovenije113
41.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 jula 1943 god. Štabu IV operativne zone - Štajerske za formiranje Štajerske brigade i reorganizaciju ostalih jedinica u Štajerskoj115
42.Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 14 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Primorje za reogranizaciju Pokrajinskog komiteta117
43.Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 14 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku u vezi sa formiranjem brigade u Gorenjskoj119
44.Pismo Štaba Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije od 14 jula 1943 god. Štabu Druge operativne zone Gorenjske o sarađivanju u operacijama120
45.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda o akcijama Odreda od 4 aprila do 17 jula 1943 godine122
46.Izveštaj Štaba Kamniško-savinjskog odreda od 19 jula 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o akcijama od 22 juna do 19 jula.126
47.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 20 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o sastavu štabova bataljona123
48.Izveštaj Štaba Druge operativne zone - Gorenjske od 21 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o stanju operativnih jedinica zone129
49.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 jula 1943 god. o pohvali Kastelic Polda za hrabro držanje pri napadu na bunker kod D. Suhadola132
50.Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade "Ljubo Sercer" od 31 jula 1943 god. o akciji na Žužemberk i Sela pri Sumberku133
51.Poziv Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 avgusta 1943 god. zavedenim Slovencima141
52.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 avgusta 1943 god. Sekretarijatu CK KPJ o pripremanju ofanzivnih akcija i vojno-političkoj situaciji u Sloveniji143
53.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 8 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o formiranju novih jedinica Gorenjskog odreda147
54.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 13 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o stanju i reorganizaciji Odreda149
55.Izveštaj Štaba udarne brigade "Matija Gubec" od 14 avgusta 1943 god. o radu i akcijama Brigade od 1 do 15 avgusta 1943 godine150
56.Izveštaj o brojnom stanju udarne brigade "Matija Gubec" od 1 do 15 avgusta 1943 godine156
57.Vesti Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16 avgusta 1943 god. o uspesima NOV i PO Slovenije od 9 do 16 avgusta157
58.Vesti otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 avgusta 1943 god. o akcijama NOV i PO Slovenije od 12 do 20 avgusta 1943 godine159
59.Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22 avgusta 1943 god. o akcijama Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 do 22 avgusta 1943 godine161
60.Izveštaj Štaba udarne brigade "Matija Gubec" od 24 avgusta 1943 god. Štabu Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije o diverzantskim akcijama i predlog za promenu komandnog kadra u Drugom bataljonu165
61.Izveštaj Štaba udarne brigade "Matija Gubec" od 26 avgusta 1943 god. Štabu Petnaeste divizije NOV j POJ o formiranju Četvrtog bataljona166
62.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji168
63.Molba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 avgusta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za angažovanje hrvatskih jedinica na rušenju pruge Karlovac-Sušak174
64.Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 avgusta 1943 god. o akcijama NOV i PO Slovenije od 12 jula do 28 avgusta176
65.Uputstva Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 avgusta 1943 god. štabovima divizija za izvršavanje aktuelnih operacisko-taktičkih zadataka182
66.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica NOV i PO Slovenije od 1 septembra 1943 god. za 1 avgust 1943 godine190
67.Vesti Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Slovenije od 25 avgusta do 2 septembra194
68.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i POJ od 4 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na Krvavoj Peči195
69.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 9 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o stanju i akcijama Odreda od 15 avgusta do 1 septembra 1943 godine198
70.Izvod iz Operativnog dnevnika Sedme udarne brigade "Franc Prešern"201
71.Dnevnik Jože Borštnara, političkog komesara udarne brigade "Ivan Cankar", od 1 maja do 2 septembra 1943 godine206
72.Dnevnik Toneta Vidmara od 1 maja do 9 septembra 1943 godine209
II - Italijanski i nemački dokumenti
73.Direktive Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 1 maja 1943 god. komandantima specijalnih bataljona o zadacima i taktici223
74.Izveštaj žandarmeriskog sreza Kamnik od 1 maja 1943 god. o spaljivanju magazina železničke stanice Jarše i železničke stanice Trzin228
75.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 2 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizanskih brigada na garnizone Mokronog, St. Rupert i Rakovnik229
76.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 3 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u dolini Mirne231
77.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 3 maja 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Mullerl - Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj233
78.Izveštaj karabinijerske grupe Gorica od 4 maja 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o rezultatima čišćenja planine Golobar i Javornik234
79.Izveštaj pešadiske divizije "Isonzo" od 5 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o završenom čišćenju doline Mirne235
80.Izveštaj pešadiske divizije "Isonzo" od 6 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima u zoni Pribanjci237
81.Naređenje Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 7 maja 1943 god. za promenu rasporeda podređenih jedinica238
82.Izveštaj Komande karabinijerske stanice Gorica od 7 maja 1943 god. Goričkoj kvćsturi o napadu partizana na kasarnu u Cepovanu240
83.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 8 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu partizana na garnizon Vinica241
84.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 9 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Pribanaca243
85.Izveštaj Goričke kvesture od 11 maja 1943 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o čišćenju zone Tolminski Lom245
86.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 12 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Ajdovec246
87.Izveštaj Goričke kvesture od 12 maja 1943 god. o rezultatima čišćenja zone Tolminski Lom248
88.Izveštaj kraljevskog odeljenja Granične službe Javne bezbednosti Podbrdo od 12 maja 1943 god. Goričkoj kvesturi o napadu partizana na grupu alpinaca u selu Livek251
89.Operativni izveštaj Konjande pešadiske divizije "Isonzo" od 13 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Zagorica-Dobrnič252
90.Operativni izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 15 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Catež - Tihaboj - Sv. Križ253
91.Izveštaj Komande Granične straže Jedanaestog armiskog korpusa od 15 maja 1943 god. Goričkoj prefekturi o akcijama u zoni Kal-Kolovrat255
92.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 16 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog korpusa o završetku akcije u zoni Catež - Tihaboj - Sv. Križ260
93.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 17 maja 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Mtiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj262
94.Izveštaj Odeljenja javne bezbednosti Tolmin od 18 maja 1943 god. Goričkoj kvesturi o napadu partizana na kamion vojnika kod Kobarida265
95.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 19 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na voz kod Uršnih sela i rušenju pruge u dolini Mirne266
96.Izveštaj grupe karabinijera Trst od 19 maja 1943 god. Komandi karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na kamion vojnika kod Stjaka268
97.Izveštaj glavnog inspektora policije Trst od 20 maja 1943 god. Goričkoj prefekturi o rezultatima čišćenja doline Soče270
98.Izveštaj komande pešadiske divizije "Isonzo" od 21 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Trebelno271
99.Izveštaj karabinijerske grupe Gorica od 22 maja 1943 god. Komandi karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mija-Kobarid-Zaga i borbi na planini Božca275
100.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 25 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi na Tolstom Vrhu i napadu partizana na patrolu kod Birčne Vasi276
101.Izveštaj pešadiske divizije "Isonzo" od 26 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima na Tolstom Vrhu273
102.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 28 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o pronalaženju tehničkog i propagandnog materijala u Ljubljani i partizanskom napadu na belogardističku posadu u Planini279
103.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 29 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Ornuške Vasi281
104.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 31 maja 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Muller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj283
105.Izveštaj karabinijerske stanice Trebnje od 1 juna 1943 god. o prekidu pruge između Trebnja i Gomile i napadu na voz284
106.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 5 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Čatež285
107.Izveštaj žandarmeriske stanice Šmartno pri Litiji od 5 juna 1943 god. zapovedniku policije poretka Alpske oblasti o partizanskom napadu na Javorje, Debeče i Osredek287
108.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 6 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi u zoni Trebnje-Mirna-Čatež288
109.Izveštaj Komande Osme armije od 8 juna 1943 god. Generalštabu italijanske suvozemne vojske o napadu partizana na italijansku patrolu kod Trtnika289
110.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 8 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Čatež290
111.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 9 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Dobrnič-Dobrava-Vrbovec292
112.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 10 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Ajdovec-Žužemberk-Dobrnič294
113.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 11 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Lipoglav i borbi kod Senturja296
114.Zapovest višeg vođe SS i policije Alpske oblasti od 12 juna 1943 god. za sklanjanje poginulih nemačkih vojnika298
115.Odlomak iz dnevnika telefonskih depeša kod zapovednika policije poretka Alpske oblasti - komandno mesto Bled o borbama u Tuhinjskoj dolini299
116.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 13 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Senturja301
117.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 14 juna 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama u zoni Senturje305
118.Izveštaj komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 15 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Senturje - V. Lipljene - Dobrepolje307
119.Izveštaj žandarmeriske stanice Braslovče od 15 juna 1943 god. o napadu partizana na Letuš309
120.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 17 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Luče - Ilova Gora - Potok313
121.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 19 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Temenica - Moravče - Čatež315
122.Izveštaj Drugog bataljona 19 SS policiskog puka od 20 juna 1943 god. zapovedniku policije poretka Alpske oblasti o partizanskoj mobilizaciji317
123.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 21 juna 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Miiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj318
124.Izveštaj Komande Osme armije od 22 juna 1943 god. Generalštabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju zone između Idrijce i Rbeča320
125.Zapovest žandarmeriskog okruga Kranj od 22 juna 1943 god. za pohvalu posade žandarmeriske stanice Gornji Tuhinj za držanje u borbi protiv partizana321
126.Izveštaj Komande Osme armije od 23 juna 1943 god. Generalštabu suvozemne vojske o čišćenju teritorije između Nadiže i Idrije i o napadu partizana na autobus sa vojnicima kod Mrzle Rupe323
127.Izveštaj Komande karabinijerske grupe Gorica od 23 juna 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na autobus kod Idrije325
128.Izveštaj Komande Osme armije od 24 juna 1943 god. Generalštabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju zone Vojsko326
129.Izveštaj Komande Osme armije od 24 juna 1943 god. Generalštabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju teritorije između Idrijce i Nadiže327
130.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 24 juna 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbi kod Tople Rebri329
131.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 26 juna 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o čišćenju zone Smrečnik-Rampoha i borbi kod Oneka331
132.Izveštaj Komande karabinijerske čete Kočevje od 29 juna 1943 god. Komandi karabinijerske grupe Ljubljana o napadu partizana na garnizon Predrag333
133.Izveštaj Komande Osme armije od 30 juna 1943 god. Generalštabu italijanske suvozemne vojske o napadu partizana na Knežu i sukobu kod Osejana u Reziji334
134.Naređenje Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 3 jula 1943 god. komandama pukova za pripravno stanje u vezi sa akcijama u zoni Trebnje338
135.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Lombardia" od 4 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Bojanaca340
136.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 5 jula 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Miiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj341
137.Analiza i rezultati operativne delatnosti Jedanaestog armiskog korpusa od 6 jula 1943 god. za vreme od 15 do 30 juna 1943 godine342
138.Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 jula 1943 god. za akciju u Srezu Celje346
139.Izveštaj Komande Dvadeset četvrtog armiskog korpusa od 9 jula 1943 god. o aktivnosti ustanika u severnoj Primorskoj353
140.Naredba žandarmeriskog okruga Kranj od 10 jula 1943 god. za reorganizaciju žandarmerije u Gorenjskoj u vezi sa predislokacijom policiskih trupnih jedinica365
141.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 13 jula 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama protiv partizana u zoni Kobila na Gorjancima369
142.Naređenje Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 15 jula 1943 god. za čišćenje zone Smuka - Topla Reber - Pečka371
143.Izveštaj Komande vojnog sektora Ribnica od 19 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije "Isonzo" o toku i rezultatima čišćenja zone Smuka - Topla Reber - Pečka373
144.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 19 jula 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Muller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj378
145.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 20 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Toplice380
146.Izveštaj Specijalnog bataljona smelih br. 2 Komandi pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 20 jula 1943 god. o sukobu sa partizanima u dolini Pendirjevke381
147.Izveštaj Specijalnog bataljona br. 2 divizije "Cacciatori delle Alpi" od 20 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije "Isonzo" o borbi kod Brusnica384
148.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 22 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi kod Drganjih Sela386
149.Izveštaj Komande specijalnog bataljona crnih košulja br. 3 od 22 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije "Isonzo" o borbi kod Donje Sušice388
150.Operativna zapovest Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 23 jula 1943 god. za ofanzivu na Gorjance390
151.Izveštaj taktičke Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 25 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o početku ofanzive na Gorjance399
152.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 26 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Žužemberk i Dobrnič400
153.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 27 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Žužemberka402
154.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 28 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama na Gorjancima i kod Žužemberka403
155.Zapovest Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 28 jula 1943 god. za akciju u zoni Ajdovec408
156.Proglas Komande Jedanaestog armiskog korpusa povodom kraljevog preuzimanja vrhovne komande nad italijanskim oružanim snagama410
157.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 1 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Sela pri Šumberku411
158.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 2 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o borbama kod Sela pri Šumberku416
159.Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 2 avgu-sta 1943 god. za pohvalu Sedme čete Devetnaestog polici-skog puka418
160.Izveštaj Karabinijerske stanice Trebnje od 2 avgusta 1943 god. Komandi pešadiske divizije "Isonzo" o napadu partizana na garnizon Sela pri Šumberku419
161.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 2 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Sela pri Šumberku420
162.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 2 avgusta 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Miiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj422
163.Zapovest Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 3 avgusta 1943 god. za akciju u zoni Ajdovec423
164.Izveštaj Komande vojnog garnizona Žužemberk Komandi Devedeset osme jurišne legije crnih košulja o borbama u Žužemberku od 24 do 27 jula 1943 godine426
165.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 9 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o akciji u zoni Boštetje432
166.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 9 avgusta 1943 god o akciji protiv partizana na Zirovskom Vrhu434
167.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 10 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o borbama kod Boštetja442
168.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 10 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Belu Cerkev444
169.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 11 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji čišćenja u zoni Bela Cerkev445
170.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 12 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o sukobu sa partizanima kod Planika446
171.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 14 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu partizana na voz kod Gomile488
172.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 15 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na belogardistička odeljenja u Sobočevo, Niževecu, Brezovici i Ohonici449
173.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 16 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu partizana na voz kod Gomile453
174.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 16 avgusta 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Miiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj455
175.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 19 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Moravče - Sv. Križ i napadu partizana na jedinice za zaštitu pruge kod Velike Loke456
176.Izveštaj karabinijerske stanice Vrhnika od 19 avgusta 1943 god. Komandi grupe kraljevskih karabinijera Ljubljana o borbi kod Korena458
177.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 20 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Sv. Križ - Moravče459
178.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 21 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Tihaboj - Sv. Križ - Moravče461
179.Izveštaj Vojnog suda - sekcija Ljubljana od 21 avgusta 1943 god. Vojnom sudu Druge armije o radu suda od 16 novembra 1941 do 20 avgusta 1943 godine462
180.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 22 avgusta 1943 god. o aktivnosti ustanika od 19 do 22 avgusta 1943 godine464
181.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 22 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na prugu Trebnja - Novo Mesto473
182.Saopštenje zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 23 avgusta 1943 god. o završetku akcije poternih odeljenja u Srezu Celje474
183.Izveštaj karabinijerske stanice Trebnje od 23 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o prekidu železničke pruge kod Ponikava i Pijavice476
184.Naređenje Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 24 avgusta 1943 god. za pripremu akcije u zoni Krim-Mokrec479
185.Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 24 avgusta 1943 god. za akciju na Svetu Planinu480
186.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 25 avgusta 1943 god. o aktivnosti ustanika od 23 do 25 avgusta 1943 godine485
187.Izveštaj Komande specijalnog jurišnog bataljona br. 3 od 25 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Čatež-Moravče497
188.Izveštaj karabinijerske stanice Trebnje od 25 avgusta 1943 god. o napadu partizana na železničke stanice Bistricu i Pijavice501
189.Izveštaj Komande specijalnog bataljona br. 1 od 27 avgusta 1943 god. Komandi pešadiske divizije "Isonzo" o akciji u zoni Sentjurje - Dolenje Kamnje502
190.Izveštaj karabinijerske čete Kočevje od 27 avgusta 1943 god. o prekidu železničke pruge kod Lipoveca506
191.Izveštaj karabinijerske stanice Vrhnika od 27 avgusta 1943 god. o prekidu žlezničke pruge i napadu partizana na voz između Preserja i Goričice507
192.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 28 avgusta 1943 god. o aktivnosti ustanika od 25 do 28 avgusta 1943 godine508
193.Naređenje Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 31 avgusta 1943 god. komandantu Pedeset prvog pešadiskog puka za preduzimanju akcije u zoni Krim-Mokrec517
194.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 31 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Stari Grad i Sv. Gregor518
195.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" Komandi Jedanaeste grupacije Granične straže o premeštaju jednog puka iz zone Rakitna u zonu Mačkovec519
196.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 1 septembra 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Brezovica - Rakitna - Krvava Peč i napadu partizana na voz kod Lipoveca520
197.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 3 septembra 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama u zoni Krvava Peč - Mačkovec522
198.Naređenje Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 septembra 1943 god. komandama pešadiskih divizija "Isonzo" i "Lombardia" za predislokaciju 8524
199.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 6 septembra 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Miiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj528
200.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 9 septembra 1943 god. Komandi Druge armije o napadu partizana na železničku stanicu Mirna Peč529
Registar531
BIBLIOTEKA