ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 5 - BORBE U SLOVENIJI, januar-april 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Štaba Udarne brigade "Matija Gubec" od 1 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi7
2.Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 1 januara 1943 god. za pohvalu boračkog i komandnog sastava Bataljona "Simon Gregorčič"9
3.Bilten Politkomesarijata Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od početka januara 1943 godine10
4.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i političkom radu Odreda od 17 decembra 1942 do 1 januara 1943 godine13
5.Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske u vezi sa reorganizacijom štabova podređenih jedinica i o tekućim zadacima15
6.Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za rad na njenom sektoru17
7.Izveštaj političkog komesara Pohorskog bataljona od januara 1943 god. političkom komesaru Druge grupe SPO o stanju i političkom radu Bataljona19
8.Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 9 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama na pruzi Trebnje - Št. Janž, Trebnje - Novo Mesto i o napadu na Primskovo, Temenicu i Dolenju Vas21
9.Izveštaj Štaba Kamniško-kokrškog odreda od 9 januara 1943 god. Štabu Prve grupe SPO o borbi Kamniškog i Moravškog bataljona na Kostavskoj planini i o borbama Odreda u toku januara26
10.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica od 19 novembra 1942 do 5 januara 1943 godine31
11.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u podređenim jedinicama i na terenu34
12.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za likvidaciju neprijateljskih uporišta u dolini Mirne, Temenice i Gornje Krke40
13.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije u saradnji sa jedinicama Prve operativne zone-Dolenjske44
14.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske u vezi sa reorganizacijom vojnih formacija i o pretstojećim zadacima50
15.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Udarne brigade "Tone Tomšič" za ostanak Brigade u sastavu Prve operativne zone-Dolenjske53
16.Naredba Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 12 januara 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u podređenim jedinicama54
17.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojničkom i političkom radu u Odredu od 1 do 14 januara 1943 godine56
18.Izveštaj Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 18 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i stanju u Odredu57
19.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 19 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji podređenih jedinica59
20.Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 19 januara 1943 god. o postavljenju štabova bataljona62
21.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije63
22.Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku67
23.Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i brojnom stanju jedinica74
24.Izveštaj Štaba Prvog bataljona "Simon Gregorčič" od 23 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o mobilizaciji i akcijama Bataljona75
25.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za preduzimanje potrebnih mera u slučaju neprijateljske ofanzive76
26.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije i preduzimanje mera u slučaju neprijateljske ofanzive79
27.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Udarne brigade "Tone Tomšič" od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske o prelazu Bataljona preko pruge82
28.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prihvat novomobilisanih boraca iz Slovenačkog Primorja85
29.Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Slovenačko Primorje za mobilizaciju slovenačkog i aktivizaciju italijanskog stanovništva86
30.Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. članu Centralnog komiteta Francu Leskošeku za rad u Slovenačkom Primorju88
31.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 28 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi i o situaciji u vojsci i na terenu92
32.Naredba Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 28 januara 1943 god. za formiranje operativnog štaba u cilju vođenja zajedničkih operacija96
33.Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za dalju mobilizaciju na njihovom terenu97
34.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o akciji na Zakriž98
35.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o sastavu četnih komandi99
36.Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 30 januara 1943 god. Operativnom štabu slovenačkih i hrvatskih brigada o odlasku slovenačkih brigade u Hrvatsku101
37.Izveštaj zamenika komandanta Prve operativne zone-Dolenjske od 31 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o akcijama slovenačkih brigada na hrvatsko-slovenačkoj granici101
38.Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti udarnih brigada i o opštoj situaciji u Dolenjskoj u decembru 1942 i januaru 1943 godine103
39.Napomene politkomesara Udarne brigade "Tone Tomšič" od kraja januara 1943 god. uz izveštaje bataljonskih politkomesara108
40.Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama110
41.Naredba Štaba Treće operativne zone-Alpske od 2 februara 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u Soškom odredu113
42.Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 5 februara 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Sv. Vid - Velike Bloke115
43.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 5 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Štajerskoj117
44.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 februara 1943 god. za postavljenje komandanta Gorenjskog odreda121
45.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 6 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Horjula122
46.Naredba Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 6 februara 1943 god. za reorganizaciju Bataljona125
47.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Soškog odreda od 8 februara 1943 god. Štabu Soškog odreda Treće operativne zone-Aljaske o stanju i akcijama Bataljona127
48.Direktive politkomesara Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 februara 1943 god. Komandi Koruške čete za prelaz u ofanzivne akcije128
49.Direktive Pokrajinskog komiteta KPS za Štajersku od 10 februara 1943 .god. pretstavniku OK za Korušku za rad u Koruškoj130
50.Direktive Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 11 februara 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona Soškog odreda za prelaz u ofanzivne akcije132
51.Naredba Štaba Treće operativne zone-Alpske od 13 februara 1943 god. za formiranje severno i južnoprimorskog odreda i Udarne brigade "Andrej Laharnar"134
52.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske o borbama Odreda od 30 novembra 1942 god. do 13 februara 1943 godine136
53.Direktive Štaba Treće operativne zone-Alpske od 14 februara 1943 god. štabovima podređenih jedinica u vezi sa predstojećim zadacima138
54.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 februara 1943 god. Štabu Istočnodolenjskog i Zapadnodolenjskog odreda za mobilizaciju141
55.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 15 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Bataljonu142
56.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 februara 1943 god. o organizovanju obaveštajne službe u NOV i PO Slovenije144
57.Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade "Rade Končar" od 17 februara 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pleterje150
58.Izveštaj Štaba Zasavskog bataljona od 17 februara 1943 god. Štabu Kamniškog odreda o upadu u selo Dol pri Ljubljani152
59.Izveštaj Štaba Kamniškog bataljona od 17 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske o sukobu sa neprijateljem u Kališama i u Lašni154
60.Uputstvo Glavnog štaba NOV i i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za mobilizaciju na sektoru Ribnica-Sodražica i u Loškoj Dolini157
61.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske za promenu vojne taktike i sprečavanje razvitka Bele garde na teritoriji Štajerske159
62.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca163
63.Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 19 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u mesecu februaru165
64.Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ o uspesima mobilizacije u Primorskoj, Štajerskoj i Gorenjskoj170
65.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. za formiranje Primorske operativne zone173
66.Zapovest Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 21 februara 1943 god. štabovima bataljona za napad na belogardističko uporište Koreno174
67.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 22 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o akciji na Donju Brezovicu178
68.Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Knežje Njive i Krvave Peči182
69.Pregled akcija Gorenjskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 7 januara do 25 februara 1943 godine184
70."Dolomitska izjava" - izjava Komunističke partije Slovenije, slovenačkih sokola i hrišćanskih socijalista o učvršćenju jedinstva političke organizacije OF pod rukovodstvom KP185
71.Cirkularno pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od 1 marta 1943 god. povereništvima CK i okružnim komitetima KPS za primenu i tumačenje Dolomitske izjave190
72.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 marta 1943 god. za postavljanje Štaba Gorenjskog odreda195
73.Obaveštajni izveštaj Štaba Severnoprimorskog odreda od 1 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u italijanskoj vojsci i pretstojećim promenama u italijanskoj politici196
74.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 marta 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za prelaz u ofanzivne akcije u Suhoj Krajini198
75.Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade "Rade Končar" od 3 marta 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Metliku199
76.Zapovest Štaba Prve udarne brigade "Tone Tomšič" od 4 marta 1943 god. za napad na Metliku203
77.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 4 marta 1943 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu Odreda i o situaciji na terenu205
78.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 8 marta 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o akciji na neprijateljsko uporište Metlika207
79.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 8 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda od 24 februara do 8 marta 1943 godine209
80.Naredba Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 8 marta 1943 god. za postavljenje komandnog kadra u Trećem bataljonu213
81.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 9 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda214
82.Obaveštenje komandanta Četvrte operativne zone-Štajerske od 20 marta 1943 god. zameniku komandanta Zone o situaciji na terenu216
83.Izveštaj Štaba Kamniško-savinjskog odreda od 23 marta 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske o stanju Odreda218
84.Izveštaj zamenika komandanta Četvrte operativne zone-Stajerske od 25 marta 1943 god. komandantu Zone o stanju i izvršenim akcijama pojedinih bataljona220
85.Naredba Štaba Dolomitskog odreda od 26 marta 1943 god. o postavljenju članova štabova u pojedinim jedinicama223
86.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 aprila 1943 god. o borbama i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica225
87.Izveštaj Štaba Zasavskog bataljona Kamniško-savinjskog odreda od 3 aprila 1943 god. zameniku komandanta Četvrte operativne zone-Stajerske o napadu na gestapovsku školu u Ponovičama230
88.Zapovest Operativnog štaba slovenačkih i hrvatskih brigada od 9 aprila 1943 god. za napad na Sinji Vrh232
89.Izveštaj Štaba Prvog koruškog bataljona od 10 aprila 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske o akciji na Mežicu233
90.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 12 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama zaštite Štaba i Koruškog bataljona235
91.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 12 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Koruškoj i Štajerskoj237
92.Izveštaj Prvog Koruškog bataljona Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske o aktivnosti partizana u Koruškoj i akciji na Mežicu246
93.Zapovest Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za rušenje pruge i likvidiranje bunkera na pruzi Metlika - Črnomelj od 16/17 aprila 1943 godine252
94.Zapovest Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" za 16 april 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje pruge Metlika-Črnomelj i likvidaciju bunkera od Dobravice do Gradca254
95.Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Goranjskog odreda od 20 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o brojnom stanju, naoružanju i aktivnosti Bataljona256
96.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 25 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o sukobima sa neprijateljem posle rušenja pruge Metlika - Novo Mesto260
97.Zapovest Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 27 aprila 1943 god. za napad na Bučku263
98.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 29 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o mobilizaciji na području Kamnika i aktivnosti neprijatelja266
99.Zapovest Operativnog štaba slovenačkih i hrvatskih brigada od 29 aprila 1943 god. za napad na Mokronog i St. Rupert269
100.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 29 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o napadu na neprijateljsko uporište Bučka273
101.Zapovest Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 30 aprila 1943 god. za napad na neprijateljsko uporište Mokronog i St. Rupert275
102.Pregled borbi i akcija slovenačkih udarnih brigada u vremenu od 12 decembra 1942 do 3 maja 1943 godine278
103.Dnevnik Jože Borštnara, političkog komesara Udarne brigade "Ivan Cankar", od 1 januara do 1 maja 1943 godine328
104.Dnevnik Antona Vidmara od 1 januara do 1 maja 1943 godine338
II - Italijanski i nemački dokumenti
105.Poslanica komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 1 januara 1943 god. podređenim komandama i ustanovama za upornije angažovanje u borbi protiv Narodnooslobodilačke vojske349
106.Izveštaj karabinijerske stanice Trebnje od 2 januara 1943 god. o napadu partizana na voz i rušenju železničke pruge Ljubljana - Novo Mesto357
107.Naređenje Komande pešadijske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 3 januara 1943 god. komandantu garnizona Ljubljana za akciju u zoni Molnik-Pogled359
108.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 4 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 31 decembra 1942 god. do 4 januara 1943 godine361
109.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 5 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dob369
110.Zapovest komandanta policije poretka Alpske oblasti od 6 januara 1943 god. za akciju protiv Pohorskog bataljona373
111.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 3 do 8 januara 1943 godine381
112.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 8 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Pogled-Molnik387
113.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 9 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik389
114.Izveštaj žandarmeriske stanice Oplotnica od 9 januara 1943 god. o uništenju Pohorskog bataljona391
115.Izveštaj sekretara Centra nacionalne fašističke partije Št. Vid pri Stični od 9 januara 1943 god Federaciji borbenih fašističkih organizacija u Ljubljani o napadu partizana na Primskovo, Dolenju Vas i Temenicu393
116.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 10 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik396
117.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 11 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 8 do 11 januara 1943 godine398
118.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 11 januara 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Muller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj407
119.Izveštaj pretsednika opštine Oplotnica od 13 januara 1943 god. pokrajinskom savetniku sreza Maribor o uništenju Pohorskog bataljona409
120.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 14 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 11 do 14 januara 1943 god.416
121.Zapovest Drugog bataljona Devetnaestog policiskog puka od 14 januara 1943 god. za akciju protiv partizana na Vovaru425
122.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Št. Vid pri Stični431
123.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori deile Alpi" od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Policu433
124.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 18 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 14 do 18 januara 1943 god.434
125.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 21 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 18 do 21 januara 1943 god.442
126.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 25 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 21 do 25 januara 1943 god.449
127.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 25 januara 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Muller-Hacciusa, po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj455
128.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 27 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dobrovu456
129.Dnevna zapovest zapovednika policije Alpske oblasti od 28 januara 1943 god. za pohvalu protiv bande "Ludvik"457
130.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 29 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 25 do 29 januara 1943 god.459
131.Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 29 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Sv. Vid nad Cerknico467
132.Izveštaj sekretara Centra nacionalne fašističke partije St. Vid pri Stični od 30 januara 1943 god. Federaciji borbenih fašističkih organizacija u Ljubljani o sukobu kod Biča i Zagorice468
133.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 1 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 29 januara do 1 februara 1943 godine471
134.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 3 februara 1943 god. Glavnoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama kod Vivodine i Krašića478
135.Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 3 februara 1943 god. za preduzimanje mera protiv stanovništva posle poraza kod Staljingrada480
136.Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 3 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta481
137.Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 3 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta483
138.Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 4 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta484
139.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 5 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 1 do 5 februara 1943 god.485
140.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 5 do 8 februara 1943 god.492
141.Izveštaj karabinijerske stanice Tolmin od 8 februara 1943 god. Goričkoj kvesturi o napadu partizana na italijansku posadu na Volniku501
142.Izveštaj karabinijerske stanice Kočevje od 9 februara 1943 god. o sukobu sa partizanima kod Zigmarica i Globeli502
143.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 10 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 8 do 10 februara 1943 god.503
144.Izveštaj Jedanaeste grupacije granične straže od 10 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu kod Zažara i Zibrša509
145.Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 11 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu kod Zibrša i Zažara510
146.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 12 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 10 do 12 februara 1943 godine512
147.Izveštaj karabinijerske grupe Trst od 12 februara 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima u Sv. Trojici kod Gornjeg Vremena517
148.Izveštaj karabinijerske grupe Gorica od 12 februara 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na stražu kod mosta u Zagi519
149.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 15 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 12 do 15 februara 1943 godine520
150.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca održane 15 februara 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Miiller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj528
151.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Macerata" od 15 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na posadu u Grčaricama530
152.Izveštaj karabinijerske čete Logatec od 15 februara 1943 god. o sukobu sa partizanima kod Peščevog Hriba532
153.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 18 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na italijansku patrolu u Dobrovi534
154.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 20 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu partizana na Pleterje536
155.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 21 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu partizana na Pleterje i o borbama kod Grčarica538
156.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 22 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec i o napadu partizana na Koreno539
157.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 23 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec541
158.Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 23 februara 1943 god. o operacijama od 10 do 21 februara 1943 god. u Notranjskoj i Kočevskoj542
159.Zapovest Komande 19 policiskog puka od 23 februara 1943 god. za akciju na Kamniškom sektoru545
160.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 24 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec550
161.Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 27 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 24 do 27 februara 1943 god.551
162.Izveštaj Operativnog odeljenja Komande Jedanaestog armiskog korpusa o borbama u Ribniškoj dolini od 22 do 29 marta 1943 godine653
163.Izveštaj žandarmeriskog odeljenja Slovenj Gradec od 5 aprila 1943 god. Komandi žandarmeriskog okruga Maribor o napadu partizana na Mežicu669
164.Zapovest Komande divizije "Cacciatori delle Alpi" od 6 aprila 1943 god. za čišćenje zone Mokrec670
165.Izveštaj komandanta žandarmerije kod šefa Civilne uprave za Korušku od 6 aprila 1943 god. zapovedniku policije poretka Alpske oblasti o sukobu sa partizanima kod Luše674
166.Naređenje Generalštaba italijanske suvozemne vojske od 7 aprila 1943 god. za predislokaciju podređenih jedinica prilikom povratka iz SSSR-a675
167.Izveštaj žandarmeriskog okruga Kranj od 7 aprila 1943 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu kod Jesenovca i direktive u vezi sa patroliranjem i postavljanjem zaseda680
168.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 8 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec684
169.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 9 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec686
170.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 9 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju Zone Mokrec687
171.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 10 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Catež689
172.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 12 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji u zoni Catež691
173.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 12 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Catež693
174.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 12 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciju u zoni Ključ - V Hribu695
175.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 13 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji u zoni Catež697
176.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Cacciatori delle Alpi" od 13 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Ključ - V Hribu699
177.Izveštaj Prefekture Gorica od 17 aprila 1943 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na italijansku motorizovanu patrolu u Polju700
178.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 18 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu partizana na železničku prugu Novo Mesto - Metlika703
179.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 20 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji u zoni Jugorje706
180.Zapovest žandarmeriskog okruga Kranj od 20 aprila 1943 god. za držanje patrola u sukobima i obaveštenje o sukobu žandarmeriske patrole iz Kamne Gorice sa partizanima kod Krope708
181.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 21 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji u zoni Jugorje710
182.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 22 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama kod Jugorja i Lopate712
183.Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 23 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji u zoni Jugorje714
184.Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 29 aprila 1943 god. za pripravno stanje jedinica uoči Prvog maja716
III - Prilozi
185.Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u prvoj polovini januara 1943 godine720
186.Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u drugoj polovini januara 1943 godine726
187.Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u februaru 1943 godine734
188.Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u martu 1943 godine744
189.Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u aprilu 1943 godine756
Registar767
BIBLIOTEKA