ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 4 - BORBE U SLOVENIJI, septembar-decembar 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica NOV i PO Slovenije i partiskih organizacijaa
1.Dnevna zapovest Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 1 septembra 1942 godine7
2.Pismo štaba Dolenjske operativne zone od 1 septembra 1942 god. Pretstavništvu CK za Ljubljanu o političkoj situaciji11
3.Izveštaj štaba Prvog bataljona Udarne brigade "Tone Tomšič" od 1 septembra 1942 god. o otvaranju vatre na Ljubljanu, Rudnik i Bizovik i o napadu na Zalog i tvornicu papira u Vevčama15
4.Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 2 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o borbama u avgustu17
5.Naredba štaba Soškog odreda od 3 septembra 1942 god. o imenovanju štabova bataljona i komandj četa19
6.Izveštaj štaba Loškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 4 septembra 1942 god. o akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Loškoj Dolini21
7.Pismo štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 4 septembra 1942 god. štabu Belokranjskog odreda o stanju bataljona23
8.Proglas Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god Slovencima koji su primili oružje iz ruku okupatora24
9.Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 5 septembra 1942 god. politkomesarima i terenskim radnicima o zadacima u akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini25
10.Izveštaj štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o situaciji posle italijanske ofanzive u Notranjskoj28
11.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 28 juna do 5 septembra 1942 god. o borbama prilikom odlaska za Štajersku31
12.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda o akcijama Prvog štajerskog partizanskog bataljona od 1 aprila do 5 septembra 1942 godine34
13.Izveštaj štaba Krškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o borbama i akcijama Odreda za vreme italijanske ofenzive u avgustu i poćetkom septembra 1942 god.38
14.Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone od 8 septembra 1942 god. Glavnom štabu partizanske vojske o situaciji posle neprijateljske ofanzive na Rog40
15.Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone od 8 septembra 1942 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte o političkoj situaciji u Dolenjskoj45
16.Izveštaj štaba Partizanske brigade "Matija Gubec" od 8 septembra 1942 god. o svečanom formiranju Brigade49
17.Predlog štaba Udarne brigade "Tone Tomšič" od 9 septembra 1942 god za postavljanje komandnog kadra u bataljonima Brigade53
18.Naredba politkomesara Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o kratkom političkom kursu za partizanske jedinice54
19.Naredba štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o formiranju Kozjanskog bataljona56
20.Izveštaj štaba Krimskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o borbama Odreda u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi58
21.Izveštaj štaba Prvog bataljona Savinjskog odreda Druge grupe o maršu Bataljona iz Gorenjske preko Koruške u Štajersku i njegovim borbama60
22.Naredba Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže66
23.Naredba štaba Loškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. povodom herojskog podviga komandanta Prvog bataljona71
24.Direktiva Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 14 septembra 1942 god. o zadacima starešinskog kadra partizanskih jedinica na otklanjanju negativnih posledica italijanske ofanzive72
25.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda77
26.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od polovine septembra 1942 god. o pokretu preko Gorenjske u Štajersku79
27.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 septembra 1942 god. o formiranju brigada "Matija Gubec" i "Ivan Cankar" i o imenovanju štabova brigada i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda86
28.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 septembra 1942 god. o formiranju Udarne brigade "Ljubo Sercer"91
29.Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 16 septembra 1942 god. za akciju čišćenja i za agitaciju protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini93
30.Izveštaj štaba Loškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 16 septembra 1942 god. o stanju u Odredu i o borbi kod Babne Police97
31.Uputstvo Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 18 septembra 1942 god. štabu Druge grupe odreda za koncentrične napade na neprijatelja sa većim jedinicama99
32.Uputstvo Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 18 septembra 1942 god. štabu Treće grupe odreda o načinu borbe protiv okupatora i Bele garde posle ofanzive u Notranjskoj102
33.Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 19 septembra 1942 god. za prelaz partizanskih jedinica u opštu ofanzivu106
34.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPS za Gorenjsku od 21 septembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o političkoj situaciji i o sjanju u partizanskim jedinicama u Gorenjskoj109
35.Izveštaj upravnika Sanitetske stanice Krškog odreda od 21 septembra 1942 god. o napadu ustaša na partizansku bolnicu u Proseki na Gorjancima115
36.Pismo Edvarda Kardelja od 22 septembra 1942 god. slovenačkim internircima u Gonarsu118
37.Izveštaj Partiskog biroa Četvrtog bataljona Krimskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 23 septembra 1942 god. o akciji protiv belogardističkih seoskih straža u okolini Begunja122
38.Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 24 septembra 1942 god. za razgraničenje operativnog područja Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda124
39.Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 24 septembra 1942 god. štabu Prve grupe odreda o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za zimski period borbe126
40.Pismo Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 25 septembra 1942 god. Glavnom štabu narodnooslobodilačke partizanske vojske Hrvatske o saradnji slovenačkih i hrvatskih partizanskih jedinica131
41.Izveštaj štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 25 septembra 1942 god. o smrti narodnog heroja Jože Gregorčiča i o nemačkom napadu na Uden Boršt135
42.Izveštaj štaba Četvrte hrvatske partizanske brigade od 26 septembra 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbi Brigade kod Novog Sela i uništenju italijanske kolone kod Tanče Gore138
43.Izveštaj štaba Loškog odreda Treće grupe od 26 septembra 1942 god. o akciji na belogardističku stražu u Kozarišču i o razvoju partizanskog pokreta u Slovenačkom Primorju143
44.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 28 septembra 1942 god. Stabu brigade "Ivan Cankar" za prelaz Brigade na Brezovu Reber151
45.Izveštaj Rejonskog komiteta KP za Korušku od 28 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu za Gorenjsku o situaciji u Koruškoj152
46.Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 28 septembra 1942 god. štabu Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o neprijateljskoj ofanzivi na Dolomite153
47.Spisak ljudstva i oružja Dolomitskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 28 septembra 1942 godine156
48.Proglas Pokrajinskog odbora OF za Slovenačko Primorje poštenoj italijanskoj javnosti157
49.Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 1 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda161
50.Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1942 god. štabu Loškog odreda za formiranje Loške čete i o promeni naziva odreda u naziv Soški odred163
51.Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone od 1 oktobra 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o političkoj i vojnoj situaciji164
52.Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 2 oktobra 1942 god. o početku organizovanja brigade "Ljubo Sercer"170
53.Izveštaj Partiskog biroa Udarne brigade "Ljubo Šercer" od 2 oktobra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o radu Partije i socijalnom sastavu partiske organizacije171
54.Izveštaj štaba Prvog bataljona Istočnodolenjskog odreda od 2 oktobra 1942 god. o aktivnosti Bataljona173
55.Uputstva štaba Soškog odreda od 4 oktobra 1942 god. u vezi sa sprovođenjem novih mera za postizanje veće udarnosti i discipline u Odredu174
56.Izveštaj Centralne tehnike CK KPS od 4 oktobra 1942 god. Dušanu Kraigheru-Jugu o svom radu177
57.Naredba Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 6 oktobra 1942 god. o formiranju Notranjskog odreda184
58.Naredba Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 6 oktobra 1942 god. za formiranje Udarne brigade "Ljubo Sercer"186
59.Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 6 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Dolomitskog odreda188
60.Izveštaj štaba Soškog odreda od 8 oktobra 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o situaciji u Slovenačkom Primorju i akcijama primorskih partizana od maja do septembra 1942 godine190
61.Izveštaj štaba Prvog bataljona Istočnodolenjskog odreda od 10 oktobra 1942 god. o borbi sa ustašama kod Radovice195
62.Odluka štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 oktobra 1942 god. stanovništvu Gorenjske o zabrani nošenja oružja dobivenog od okupatora197
63.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 15 oktobra 1942 god. o postavljenju štabova bataljona i o radu Odreda198
64.Izveštaj štaba Udarne brigade "Ljubo Sercer" od 16 oktobra 1942 god. o vojnom i političkom radu Brigade201
65.Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba od 21 oktobra 1942 god. o stanju i razmeštanju Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda203
66.Izveštaj pretstavnika Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 22 oktobra 1942 god. o situaciji u Dolenjskoj, u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi205
67.Izveštaj privremenog štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 23 oktobra 1942 god. o smrti narodnog heroja Lojze Kebe-a211
68.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 27 oktobra 1942 god. o provalama u Štajerskoj213
69.Naredba Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 28 oktobra 1942 god. o sakupljanju dobrovoljaca za Gorenjsku i Štajersku i o neposrednim zadacima partizanskih jedinica217
70.Izveštaj štaba Soškog odreda od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o akcijama primorskih partizana i o radu Odreda219
71.Izveštaj štaba Udarne brigade "Ljubo Šercer" od 29 oktobra 1942 god. o borbi na Padežu i Gorenjim Otavama222
72.Izveštaj štaba Dolomitskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 29 oktobra 1942 god. o aktivnosti i borbama Odreda u oktobru224
73.Naredba Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 30 oktobra 1942 god. o načinu obezbeđenja hrane partizanskim jedinicama227
74.Direktiva Glavog štaba slovenačke partizanske vojske od 1 novembra 1942 god. o borbi protiv belogardističkih jedinica229
75.Izveštaj štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 1 novembra 1942 god. o nemačkoj ofanzivi u avgustu i septembru i o položaju u Gorenjskoj posle ofanzive231
76.Izveštaj štaba Zapadnodolenjskog odreda od 2 novembra 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o radu Odreda239
77.Pismo Edvarda Kardelja intendantu Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 4 novembra 1942 god. o načinu snabdevanja partizanskih jedinica iz Ljubljane242
78.Pismo Edvarda Kardelja komandantu Trećeg bataljona ZDO od 4 novembra 1942 god. o zadacima Bataljona244
79.Izveštaj referenta za veze pri Glavnom štabu od 5 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o organizovanju relejnih stanica i o situaciji u Dolenjskoj249
80.Izveštaj štaba Prvog bataljona Istočnodolenjskog odreda od 8 novembra 1942 god. o napadu na voz između stanica Trebnje i Mirna254
81.Izveštaj komisije Glavnog štaba od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o svom radu u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi i o situaciji u Dolenjskoj255
82.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o aktivnosti Odreda262
83.Izveštaj štaba Udarne brigade "Matija Gubec" od 12 novembra 1942 god. o borbama i radu Brigade od njenog formiranja263
84.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 13 novembra 1942 god. o borbama Savinjskog bataljona270
85.Izveštaj štaba Prvog bataljona "Simon Gregorčič" od 13 novembra 1942 god. štabu Soškog odreda o izvršenim akcijama272
86.Izveštaj politkomesara Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 14 novembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o situaciji u Štajerskoj275
87.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 14 novembra 1942 god. o stanju u Odredu posle italijanskog čišćenja Gorjanaca279
88.Poziv Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 15 novembra 1942 god. Slovencima koji su sposobni da nose oružje283
89.Izveštaj sekretara Pokrajinskog komiteta KPS za Slovenačko Primorje od 15 novembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o situaciji u Slovenačkom Primorju284
90.Izveštaj štaba Udarne brigade "Ivan Cankar" od 15 novembra 1942 god. o napadu na italijansku kolonu kod Metlike i o radu Brigade286
91.Izveštaj Partijskog biroa Trećeg bataljona Udarne brigade "Tone Tomšič" od 15 novembra 1942 god. o radu Bataljonskog biroa289
92.Bilten Političkog komesarijata Slovenačke partizanske vojske br. 1 od sredine novembra 1942 godine292
93.Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 16 novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPS za Primorsku294
94.Izveštaj štaba Trećeg bataljona Udarne brigade "Tone Tomšič" od 16 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o aktuelnim problemima u Bataljonu299
95.Izveštaj štaba Trećeg bataljona Zapadnodolenjskog odreda od 16 novembra 1942 god. o borbama Bataljona na Bizoviku i ostalim akcijama od 1 do 15 novembra301
96.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 18 novembra 1942 god. o postupanju prema prisilno mobilisanim belogardistima305
97.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 19 novembra 1942 god. o sukobu kod Bele Cerkev i o reorganizaciji Odreda306
98.Izveštaj štaba Udarne brigade "Matija Gubec" o akcijama od 7 do 20 novembra 1942 godine307
99.Izveštaj štaba Udarne brigade "Ljubo Sercer" od 22 novembra 1942 god. o borbama od 23 oktobra do 16 novembra 1942 god.308
100.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 23 novembra 1942 god. o akcijama i borbama Pohorskog bataljona313
101.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 23 novembra 1942 god. Glavnom štabu o jačini i uslovima borbe partizanskih snaga u Štajerskoj316
102.Izveštaj štaba Prvog bataljona Istočnodolenjskog odreda od 23 novembra 1942 god. o stanju ljudstva i naoružanja320
103.Dnevna zapovest Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 25 novembra 1942 godine322
104.Bilten Političkog komesarijata Slovenačke partizanske vojske br. 2 od 25 novembra 1942 godine328
105.Zapovest Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih udarnih brigada za napad na belogardističko uporište Suhor330
106.Zapovest štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade "Josip Kraš" od 25 novembra 1942 god. za napad na belogardističko uporište Suhor331
107.Cirkularno pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 27 novembra 1942 god. svim bataljonskim, brigadnim i okružnim organizacijama KPS335
108.Zapovest Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih udarnih brigada od 29 novembra 1942 god. za napad na prugu Ljubljana-Karlovac338
109.Izveštaj komisije Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od kraja novembra 1942 god. svome štabu o napadu na Suhor i o dolasku grupe ofcira iz Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke partizanske vojske Jugoslavije340
110.Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partiskim organizacijama udarnih brigada343
111.Dnevna zapovest Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 1 decembra 1942 god. Prvoj grupi odreda348
112.Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 1 decembra 1942 god. Pokrajinskom sekretarijatu KPS za Gorenjsku o zadacima Partije u Gorenjskoj350
113.Pismo politkomesara Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 decembra 1942 god. Francu Leskošeku-Luki o povoljnim uslovima za proširenje ustanka u Gorenjskoj352
114.Pregled sastava štabova, brojno stanje ljudstva i naoružanja u jedinicama Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda i stanje Partije u Gorenjskoj početkom decembra 1942 godine354
115.Izveštaj sekretara Pokrajinskog komiteta KPS za Slovenačko Primorje od 3 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o radu Partije u Slovenačkom Primorju355
116.Izveštaj štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade "Josip Kraš" od 3 decembra 1942 god. o borbi za Suhor i napadu na pruzi Ljubljana-Karlovac358
117.Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 4 decembra 1942 god. o radu i akcijama u novembru363
118.Izveštaj štaba Prvog bataljona Soškog odreda "Simon Gregorčič" od 5 novembra 1942 god. o brojnom stanju boraca, oružja i municije369
119.Izveštaj štaba Notranjskog odreda od 6 decembra 1942 god. o akcijama i radu bataljona u mesecu novembru370
120.Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KPS za Gorenjsku od 7 decembra 1942 god. o zadacima partiske organizacije u partizanskim jedinicama Gorenjskog odreda374
121.Izveštaj štaba Soškog odreda od 7 decembra 1942 god. o akcijama Odreda u novembru378
122.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 11 decembra 1942 god. o reorganizaciji Odreda u terenske čete380
123.Poziv Udarne brigade "Matija Gubec" zavedenim belogardistima povodom zauzimanja uporišta Ajdovec381
124.Izveštaj sekretara Pokrajinskog komiteta KPS za Slovenačko Primorje od 14 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o pokrajinskoj partiskoj konferenciji383
125.Izveštaj štaba Trećeg bataljona Soškog odreda od 14 decembra 1942 god. o akcijama bataljona i vojničkom vaspitavanju385
126.Bilten Političkog komesarijata Slovenačke partizanske vojske br. 3 od sredine decembra 1942 godine387
127.Izveštaj štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda od 16 decembra 1942 god. o italijanskim uporištima duž Kupe389
128.Izveštaj Partiskog biroa Udarne brigade "Matija Gubec" od 19 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS390
129.Naredba štaba Soškog odreda od 19 decembra 1942 god. o formiranju Četvrtog bataljona na teritoriji Brda, Benečije i Režije393
130.Izveštaj štaba Druge operativne zone od 20 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o barbama jedinica Zone394
131.Izveštaj štaba Udarne brigade "Matija Gubec" od 20 decembra 1942 god. o sukobu kod Dobrave i radu u Brigadi396
132.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 20 decembra 1942 god. o reorganizaciji Odreda i zadacima novoformiranih terenskih četa399
133.Izveštaj Drugog bataljona Soškog odreda od 20 decembra 1942 god o radu i akcijama bataljona u decembru401
134.Izveštaj štaba Zapadnodolenjskog odreda štabu Dolenjske operativne zone o radu bataljona za vreme od 15 do 22 decembra 1942 godine404
135.Izveštaj od 25 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o organizaciji relejnih stanica u Dolenjskoj406
136.Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. o sastavu štabova operativnih zona, brigada i odreda409
137.Uputstvo Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. štabu Štajerske operativne zone o reorganizaciji jedinica u Štajerskoj413
138.Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. o reorganizaciji Slovenačke narodnooslobodilačke partizanske vojske415
139.Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 29 decembra 1942 god. o borbi kod Bukova i o reorganizaciji bataljona419
140.Izveštaj Partiskog biroa Udarne brigade "Tone Tomšič" od 30 decembra 1942 god. o stanju u partiskoj organizaciji Brigade420
141.Izveštaj Partiskog biroa Udarne brigade "Ljubo Šercer" od 30 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS o radu partiske organizacije422
142.Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 30 decembra 1942 god. štabu Dolenjske operativne zone o radu terenskih četa425
143.Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone slovenačke partizanske vojske od 31 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o saradnji sa hrvatskim jedinicama427
144.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPS za Gorenjsku Centralnom komitetu KPS o neuspehu nemačke mobilizacije431
145.Dnevnik narodnog heroja Antona Vidmara za vreme od 1 septembra do 31 decembra 1942 godine433
II - Italijanski i nemački dokumenti
146.Izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 3 septembra 1942 god. o napadima na belogardističke seoske straže u Notranjskoj441
147.Zapisnik sa sastanka komandanta Jedanaestog armiskog korpusa sa podređenim komandantima od 10 septembra 1942 godine443
148.Izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 10 septembra 1942 godine446
149.Naredba Više komande "Slovenija-Dalmacija" od 12 septembra 1942 god. o merama za odbranu vijadukta Borovnica448
150.Izveštaj žandarmeriskog okruga Radovljica od 12 septembra 1942 god. o partizanskim akcijama od 5 do 11 septembra449
151.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja štaba Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji za vreme od 31 avgusta do 6 septembra 1942 godine452
152.Operativni izveštaj Jedanaestog armiskog korpusa od 15 septembra 1942 godine456
153.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa od 7 do 13 septembra 1942 godine458
154.Operativni izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 19 septembra 1942 godine462
155.Operativni izveštaj Jedanaestog armiskog korpusa od 20 septembra 1942 godine464
156.Operativni izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 22 septembra 1942 godine466
157.Izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 23 septembra 1942 godine468
158.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja štaba Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji od 14 do 20 septembra 1942 godine471
159.Izveštaj štaba Jedanaestog armiskog koipusa od 24 septembra 1942 godine475
160.Izveštaj štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 25 septembra 1942 god. o borbi kod Tanče Gore477
161.Izveštaj sreske žandarmerije u Radovljici od 26 septembra 1942 god. o partizanskim akcijama od 19-25 septembra 1942 god.480
162.Zapisnik sa sednice. Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 3 oktobra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj483
163.Izveštaj Komande karabinijera divizije "Isonzo" od 3 oktobra 1942 god. o borbi kod Tanče Gore i o raspoloženju stanovništva486
164.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Jedanaestog armiskog korpusa od 21 do 27 septembra 1942 godine492
165.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa za vreme od 28 septembra do 4 oktobra 1942 godine499
166.Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 11 oktobra 1942 god. o napadu na pograničnu patrolu kod Ruta505
167.Izveštai karabinjerske "tenence" Ljubljana-grad od 13 oktobra 1942 god. o ubistvu vode slovenačkih kolaboracionista dr Marka Natlačena506
168.Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 14 oktobra 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Rimu o streljanju 24 taoca507
169.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Jedanaestog armiskog korpusa za period od 5 do 11 oktobra 1942 godine508
170.Uputstvo komandanta žandarmerije u Gorenjskoj od 19 oktobra 1942 god. o naoružanju seoskih straža513
171.Izveštaj zapovednika SS trupa i policije Alpiske oblasti od 22 oktobra 1942 godine514
172.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Jedanaestog armiskog korpusa za period od 12 do 18 oktobra 1942 godine520
173.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 26 oktobra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj527
174.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa za period od 19 do 25 oktobra 1942 godine529
175.Izveštaj žandarmeriske stanice Vransko od 2 novembra 1942 god. o ustaničkoj delatnosti za vreme od 31 oktobra do 2 novembra 1942 godine534
176.Pismo sekretara fašističke organizacije u Vipavi od 8 novembra 1942 god. federalnom sekretaru u Gorici o situaciji u opštini Vipava536
177.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 9 novembra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj538
178.Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 9 novembra 1942 god. o akcijama primorskih partizana539
179.Izveštaj žandarmeriske stanice Vransko od 9 novembra 1942 god. o ustaničkoj delatnosti od 7 do 9 novembra 1942 godine541
180.Izveštaj zapovednika SS trupa i policije Alpiske oblasti od 10 novembra 1942 god. o situaciji od 3 do 10 novembra 1942 god.543
181.Izveštaj Operativnog odeljenja štaba Jedanaestog armiskog korpusa o operacijama za vreme Treće ofanzive protiv NOV Slovenije551
182.Petnaestodnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja Jedanaestog armiskog korpusa za period od 26 oktobra do 10 novembra 1942 godine553
183.Izveštaj žandarmeriske stanice Ruše od 16 novembra 1942 god o ustaničkoj delatnosti560
184.Uputstvo komandanta žandarmerije u Donjoj Štajerskoj od 18 novembra 1942 god. za formiranje seoskih straža561
185.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 23 novembra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj565
186.Izveštaj komandira žandarmerije sreza Radovljica od 23 novembra 1942 god. o situaciji od 24 oktobra do 23 novembra 1942 godine566
187.Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 24 novembra 1942 god. o razoružanju italijanske patrole kod Ljubinja (Tolmin)568
188.Izveštaj Komande italijanske divizije "Isonzo" od 27 novembra 1942 god. o napadu na Suhor572
189.Izveštaj žandarmeriske stanice Motnik od 27 novembra 1942 god. o vatrenom prepadu na uporište vermanšafta u Motniku573
190.Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 28 novembra 1942 god. o raspoloženju vojnika574
191.Izveštaj Ureda pogranične javne bezbednosti iz Metlike od 28 novembra 1942 god. o borbama kod Bušinje Vasi kod Suhora576
192.Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 30 novembra 1942 god. o sukobima sa partizanima u Slovenačkom Primorju579
193.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 2 decembra 1942 godine580
194.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 7 decembra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj582
195.Izveštaj Komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 7 decembra 1942 god, o situaciji u Sloveniji i o napadu na Suhor584
196.Izveštaj Komande Rešadiske divizije "Isonzo" od 2 decembra 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa586
197.Izveštaj karabinjerske stanice u Trebnju od 19 decembra 1942 god. o napadu Gupčeve brigade na belogardističko uporište Ajdovec kod Žužemberka588
198.Izveštaj Delegacije istočnih željeznica u Ljubljani 19 decembra 1942 god. o diverziji na željezničkoj pruzi između stanica Škofljica i Šmarje-Sap590
199.Naredba komandanta nemačkih angažovanih snaga u Gorenjskoj od 20 decembra 1942 god. o organizaciji borbe protiv NOV u Gorenjskoj594
200.Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 21 decembra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj598
201.Izveštaj zapovednika SS trupa i policije za Alpisku oblast od 21 decembra 1942 god. o situaciji od 17 do 20 decembra 1942 godine600
202.Izveštaj Komande divizije "Cacciatori delle Alpi" od 21 decembra 1942 god. o borbama na Toškom Celu kod Ljubljane609
203.Izveštaj Operativnog odeljenja Više komande "Slovenija-Dalmacija" od 22 decembra 1942 god. o gubicima Jedanaestog armiskog korpusa u prvoj polovini decembra611
204.Izveštaj Komande pešadiske divizije "Isonzo" od 29 decembra 1942 god. o napadu na Krmelj, Tržišče i Dob612
III - Prilozi
205.Dnevnik Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 avgusta do 16 oktobra 1942 godine617
206.Spisak streljanih talaca u toku juna, jula i avgusta 1942 god. u nemačkoj (Gorenjska i Štajerska) i italijanskoj (Ljubljanska pokrajina) okupacionoj zoni625
207.Spisak talaca streljanih u Mariboru 2 oktobra i 4 novembra i poginulih partizana na teritoriji Štajerske u toku avgusta-oktobra 1942 god. koji je objavio viši zapovednik SS trupa i policije u Mariboru638
Registar651
BIBLIOTEKA